Followers

Google+ Followers

torsdag 27 september 2012

18.09.2012

Sheldan Nidle

18.09.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb


Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att vara fången i konflikten mellan den mörka kabalen och våra krafter på Jorden. Vi använder våra resurser för att hålla kabalen på mattan, men trots detta envisas man med att fortsätta med ett antal åtgärder vars syfte är att avstabilisera våra allierades ansträngningar och förorsaka ett nytt fullskaligt krig. Till exempel har kabalen ytterligare inflammerat Mellanöstern och skapat situationer som tidigare skulle ha lett till allvarlig diplomatisk aktivitet. I centrum för detta står den amerikanska regeringen och deras speciella "vänner" med samma intresse. Vi har skickat diplomatiska sändebud till Mellanöstern och kallat samman en rad möten med den amerikanska regeringen för att understryka vår icke-krig-politik. I samma anda genomför vi även möten med de regionala maktgrupperingarna i Mellanöstern och dessa möten kommer att ligga till grund för den politik som löser krisen i Syrien. Vi har för avsikt att börja lösa den här situationen genom att lösa de problem som nu är aktuella och noga övervaka svårigheterna i Iran. Eftersom det nya sättet att regera inom kort ska införas, vill vi ha parametrarna för en ny era med fred fast förankrade.

Freden ska ligga som grund för det nya finansiella systemet och för disclosure (avsöjandet). Syftet med vår formella ankomst är att öppet kunna agera bland era regeringar och tillsammans med er. En rad tillkännagivanden informerar er om att det är nödvändigt med en övergång från en värld som styrs av den mörka kabalen till en värld som är fri från belastningar som leder till krig, hat, splittring och en ekonomi baserad på skuld och brist. Ni är på väg in i en övergångsperiod där ni börjar acceptera de grundläggande sanningarna i er historia, ert ursprung och er lysande framtid med fullt medvetande. Vi kommer som himmelska agenter för den här omvandlingen. Vår första kontakt med er kommer att föra in er på den väg, som bokstavligen kan omvandla er till fullt medvetande. I detta syfte och för att uppnå våra höga mål behövde vi gå samman med era grannar i Agartha. Detta innebär att vi först måste fungera som huvudaktörer bakom kulisserna och sedan helt öppet samarbeta med er i en massiv omarbetning av ert globala samhälle.

Dessa olika verksamheter är bara hälften av det vi behöver göra här. En annan del håller på att förbereda er helt och fullt inför er integrering i den Galaktiska LjusFederationen. För närvarande är invånarna i Agartha de enda representanterna för det här solsystemet vid vårt Högsta Råd inom Federationen - en roll som de haft sedan det här solsystemet kom med i vår federation för cirka 50 000 år sedan. Atlantis uppkomst och dess efterföljande förstörelse grumlade det här medlemskapets natur. Det som håller på att ske är en återförening mellan människorna på ytan och Jordens inre folk, och detta kommer att ge ert solsystem möjlighet att återgå till sitt tidigare orörda skick liksom också att skapa instrument för er stjärnnations återgång till sin forna glans. Denna ombyggda stjärnnation har en rad specifika uppgifter som Himlen ålagt den. Ni, som ett enat folk har förmågan att "besegla" galaktisk fred och med er vackra lokal vara värdar för våra pågående konferenser med våra många intergalaktiska grannar. Många av våra avlägsna vänner har rest från andra galaxer för att bevittna er återgång till fullt medvetande.

Det ni håller på att göra är ytterst ovanligt. Vi har sett er snabbt växa i medvetenhet och styrka under de senaste två decennierna. Det är ingen lätt sak att övervinna en kraft som så länge styrt er så oförsonligt. Vi gör honnör för ert mod och er beslutsamhet. Nu har den visdom som ni uppnått burit er fram till punkten för en enorm framgång! Nu är det vår tur att använda vår expertis och vår teknologi för att slutföra det ni så nära åstadkommit på egen hand. Himlen förstår helt klart vilka arroganta dårar era herrar, den mörka kabalen, verkligen är. Det har krävt envishet och vår beprövade teknologiska överlägsenhet för att få dessa envisa personer att vackla, och dessa fördelar har vi varit tvungna att använda i överflöd när det behövts. Våra Jordallierade förlitar sig nu helt och hållet på oss för att avsluta det de så modigt påbörjat. Vi har för avsikt att använda ett antal teknologier för att tvinga fram den mörka kabalens formella kapitulation. Den gudomliga tiden har nu kommit för att förflytta den här världen på ytan genom sin övergångsfas mot en värld med fred, Kärlek och välstånd.Namaste! Vi är era Uppståndna Mästare och vi kommer med fler goda nyheter! Programmen för att driva fram det nya finansiella systemet utvecklas nu på global nivå. Våra medarbetare är redo att vidga det sätt, på vilket de olika elementen i det nya systemet öppet kan introduceras för er. Dessa program omfattar införandet av ett system med välstånd och skuldavskrivning. Vi har i hemlighet informerat många regeringar och bett dem ha tålamod och inte låta sig pressas av banker i er värld och inte ge efter inför det växande tvång som härrör från den mörka kabalen. Deras hårdhänta taktik kommer inom kort att upphöra när det nya hårdvalutasystemet avslöjas. Dessutom har vi avsatt en del valutaresurser för att förvandla er skuld till välstånd. Det är viktigt att N.E.S.A.R.A. tillkännages i Amerika och genomförs globalt. Vi har instruerat dem som ska ingå i caretaker-regeringarna (övergångsregeringarna) att följa de olika riktlinjerna.

De som ansvarar för de globala förvaringsplatserna för ädla metaller iordningställer de program som är grunden för det nya finansiella systemet. Det här systemet består av flera regionala valutor vilka kommer att fungera som de huvudsakliga konvertibla valutorna. När de cirkulerar kommer dessa primära valutor att bli de stabiliserande instrument som garanterar slutet på den massiva inflation som kännetecknar ert nuvarande system och som plågat era samhällen under så lång tid. Tänk på att det här kommande finansiella systemet är avsett att vara en övergångslänk till ett penninglöst samhälle och till uppkomsten av ett outplånligt och permanent välstånd, eftersom vår rymdfamilj kommer att förse oss med teknologin till att skapa föda, kläder och husrum till hela planetens befolkning. Avsikten är att avlägsna sig från det nuvarande oerhörda nödlidandet till ett sant andligt och fysiskt överflöd, eftersom detta är ett viktigt steg på er andliga resa.

Våra välsignade i Himlen gör också den globala scenen klar inför en rad tillkännagivanden, vilka kommer att göras så snart det nya regeringssättet är på plats. Himlen vill att alla ska känna glädje och frid med de nya förhållanden, som ska manifesteras på er glob, eftersom dessa djupgående förändringar möjligen kommer att bli chockerande för många. Med detta i åtanke har man föreslagit en specifik rad händelser som ska föregå denna nya epok för mänskligheten. Man har lämnat samtycke till dessa och har utarbetat en katalog för dessa händelser. Vi har också gett våra medarbetare rådet att utföra förändringarna på ett milt och specifikt sätt. Det här scenariot sätts nu i verket och vi förväntar oss att de här tillkännagivandena inom kort blir allmänt kända för er.

Idag gav vi er fler detaljer om det som är förberett att bryta ut framför era ögon. Vi är alla fast inriktade på första kontakt och de händelser som föregår denna. Slutet av det här gregorianska året utgör början på de händelser som ska föra er till fullt medvetande. Tiden för er nya verklighet har kommit! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure