Followers

Google+ Followers

fredag 27 januari 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 24 januari 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

13 Cauac, 2 Yax, 13 Caban

Dratzo! Vi kommer denna dag för att fortsätta vår redogörelse. Allting går stadigt framåt. Motståndet mot distributionen har noggrant avbrutits. Under de kommande månaderna räknar vi med att slutföra det som ligger överst i denna mycket komplicerade procedur. Republiken är äntligen redo inför full ”disclosure” (avslöjande). Det har tagit lång tid, eftersom dess formella tillkännagivande fortfarande är något kontroversiellt. Vi förväntar oss att resten av hela paketet ska genomföras mycket snart. Denna de facto regim har suttit vid makten så länge så dess förmodade legitimitet har verkat oklanderlig. Vårt uppdrag är därför knutet till att förklara för alla berörda precis hur denna nya regering formellt ska tillkännages. Denna procedur är nästan klar att offentliggöra och måste förklaras innan denna de facto och olagliga regim helt får lämna in. Det är viktigt att denna rad med avslöjanden redogörs i detalj för den amerikanska allmänheten. I detta avseende är  vi förpliktigade att förändra det sätt som den här regeringen kommer att tillkännages och korrekt installeras. Om det görs utan noggrann planering kan det orsaka en del inledande skada. Därför behöver en noggrann ordningsföljd följas.

    Vi har rekommenderat att dessa viktiga steg påbörjas omedelbart och inleds med en mängd formella uttalanden om detta mycket känsliga ämne. NESARA och dess speciella historia kräver en formell omgång officiella tillkännagivanden. Så snart detta är genomfört behöver målen för de nästa 120 dagarna anges. Under de senaste två årtiondena inträffade ett antal lönnliga händelser, och dessa behöver avslöjas. De ska användas för att offentliggöra ett nytt globalt finansiellt system. Detta behövs liksom även en allmän översikt över det som väntar Amerika och hela världen. Denna översikt kräver en så stor detaljrikedom som möjligt. För närvarande befinner sig den här världen i ett kritiskt skede. Behovet att ordna en ny global stabilitet är av största vikt. Den Amerikanska Konstitutionens roll i den här processen måste förklaras fullt ut. En ny global agenda tar form. De flesta amerikaner förstår inte vad som behöver göras. En formell och spännande historiebeskrivning behöver beskrivas i detalj för dem. Mot denna bakgrund kan en välmående och fredlig verklighet fortgå med framgång!

      Vår främsta uppgift är att bereda väg för ert välstånd, för er frihet från fortsatt skuldslaveri och inför införandet av er personliga suveränitet. Pågående projekt ska ta fram en ny verklighet som formar ett Nytt Du och en ny Gaia. Dessa femdimensionella verkligheter är i första hand anledningen till att vi kommer till era stränder. För länge sedan bestämde Himlen att er omfattande resa i begränsat medvetande skulle vara slut i och med att ni gick in i 2000-talet. Vid den tidpunkten skulle ni återuppta er verksamhet såsom Gaias primära Väktare. Våra verksamheter var särskilt utformade för att hjälpa er att som en stjärnnation inta er plats inom den Galaktiska Federationens huvudsakliga kolonisation av det här solsystemet med planeter och månar. Det här projektet togs temporärt över av en mörk kraft under befäl av ett speciellt attack-team från Anchara Continuum. Deras uppdrag förhindrades framgångsrikt strax efter att 2ooo-talet börjat. Det är nu dags för uppkomsten av en ny Republik och en ny, fri och välmående verklighet. Ni står nu också på gränsen till första kontakt med den Galaktiska Federationen.

     Denna rad viktiga operationer närmar sig sitt framgångsrika slutförande. Vår uppgift är fortfarande att i hemlighet observera och att noga följa Himlens gudomliga påbud. Detta har pågått sedan vår ankomst i slutet av 1900-talet. Vårt mål var att slutföra dessa olika mål strax efter inledningen till ert tjugonde århundrade. För närvarande befinner vi oss mitt uppe i en administrativ förändring som ska föra in ett antal modifieringar för att tillåta oss att tillkännage vår närvaro på era vackra stränder. Formella radio-och TVutsändningar kan låta oss börja ett antal tillkännagivanden som ska göra er redo inför våra masslandningar och första kontakt. Vi har också för avsikt att integrera ett antal av våra mentorer med er. Denna samverkan kommer att hjälpa er att förstå det fulla medvetandets gudomliga skönhet. Himlen har tillbringat de senaste årtiondena med att höja era kroppars grund-läggande vibrationer. Återigen är detta ett tecken på Himlens heliga förberedelser för att göra er redo inför er återgång till fullt medvetande.

Namaste, vi är era Uppstigna Masters! Denna välsignade tid är en tid när ni äntligen ska få ta emot frukterna av ett nytt monetärt system och nytt banksystem. Nyförvärvad rikedom är en symbol för det som i slutändan kommer att bli ert, fullt medvetande! Ända sedan ni först begränsades av atlantidernas och Anunnakis onda tillvägagångssätt har den här världen varit redskapet för dem som stal era förmågor och sedan tvingade er in i årtusenden av brutalt tvångsarbete och slaveri. Den långa tiden i skuggorna berövade er på den inre tillit som var er arvedel. Nu ska dessa fruktansvärda tider få sitt slut och en ny, mer välsignad tid börja. Inom er finns en vilande tro på att ni har stor potential. Dessa inre uppfattningar är i själva verket visioner från era tidigare jag. Vi Mästare finns här för att gudomligen inpränta i er hur storslagna ni verkligen är. Vårt uppdrag är att visa er hur dessa storslagna visioner skall genomföras.  Den innevarande tiden är den tid när sådana underverk blir möjliga!

 Era underbara visioner banade väg för den tid då stort förtryck upphör och ersätts av en ny tidsålder. En tidsålder där ni blir välmående, utför humanitära projekt så att ni kan skapa oändlig rikedom och tillverka fortskaffningsmedel för en ny era i Fred och Kärlek. Dessa storslagna energier är gudomliga och tillåter er att omforma den här tiden och skapa permanent hälsa, rikedom och suveränitet. Nya organisationer kommer att bildas enligt himmelska förebilder. Allteftersom de växer fram i era hjärtan kommer de att skapa nya regeringsmodeller. Kort sagt, ni kommer att träffa en stor mängd nya guider som kommer att förändra den här verkligheten och så småningom låta våra rymdfamiljer besöka oss och ytterligare vägleda oss. Dessa underbara tider är bara ett förspel till det som komma skall. En ny gudomlig tidsålder vars grunder Himlen lade för länge sedan!

       Dessa gudomliga förändringar pågår för närvarande. Ett antal speciella operationer sätts samman av Himlen och av våra rymdfamiljer. Speciella instruktioner är nästan klara. Himlen har bett sina Administratörer att vaka över dessa tider och vara redo att agera vid de avsatta, rätta tidpunkterna. Tillsammans med våra medarbetare förbereder vi för att förändra den här världen och att sätta på plats det som Himlen avser. Det är under denna tid som ett antal stora mirakler kan ske. Dessa mirakler kommer bara att vara början på många andra händelser som kommer att omvandla den här nuvarande verkligheten. Många fantastiska händelser kommer att ske. Vi ber att ni håller dessa positiva visioner och låter "De Visa" i Himlen genomföra ett mycket storslaget experiment till förmån för den Mänskliga Själens sanna prakt. Den här processen blir en process som förändrar allt!

   Idag fortsatte vi med vår veckorapport om det som händer runtom i den här världen. Allt befinner sig i väntan på att något riktigt speciellt äntligen ska ske. Låt oss börja den här tidpunkten med en global mängd böner om framväxten av en stor händelse som förändrar allt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 18 januari 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 17 Januari 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

6 Eb, 15 Chen, 13 Caban

Dratzo! De procedurer som man kommit överens om fortsätter att gå framåt i sin egen långsamma takt. Tyngdpunkten förblir som alltid säkerheten och att upprätthålla ett jämnt flöde. Den här operationen har därmed reducerats till att gå vidare med större sekvenser och hålla allmänheten i mörker tills vissa primära säkerhetspunkter har uppnåtts. Detta har blivit av största vikt för den här processens framgång. De inledande delarna förblir det globala införandet av USA:s Finans-departements nya pengar från den nya Republiken, den komplexa Revalveringsoperationen i Amerika och utbrottet av GCR (ö.a. global valutarevalvering). De här nya pengarna kommer att åtföljas av den officiella lanseringen av det nya internationella finanssystemet. Vid den tidpunkten kan den nyutsedde presidenten förklara NESARA och jubileet inför alla. Den här omgången med speciella tillkännagivanden kommer så småningom att medge ett officiellt uttalande om att disclosure (avslöjandet) kommer att äga rum, och slutligen låta oss börja med våra utsändningar till er. Detta gör scenen klar inför andra händelser, vilka tvingar fram en världsfred och ett sätt att skapa den miljö ni drömde om när NESARA för första gången föreslogs under slutet av 1990-talet. Detta globala tillstånd leder till ett antal andra händelser.

   En av de viktigaste händelserna som kommer att följa uppkomsten av NESARA och den nya NESARA-Republiken är den formella tillämpningen av det nya finansiella systemet. Redan kan vi se hur det nya internationella banksystemet kommer att införas över hela världen. Detta rullas först ut i Kina, därefter i resten av Asien. Sedan kommer det att göras dominerande i Europa, Nord- och Sydamerika och Afrika. Oceanien blir det sista stoppet för den nya bankverkligheten. Nya globala valutor kommer att uppmuntra ett nytt välstånd för alla och bli det formella slutet på skuldslaveriet. Den här världen behöver visa Gaia att man menar allvar med en kampanj för att rengöra luft, vatten och mark. Tillsammans med detta är det nödvändigt att återställa oceanernas sammankopplade havsströmmar, vilka tempererar och ger näring åt omgivande mark och fauna runtom i världen. Denna dagliga process reglerar världens vädersystem och hjälper havsströmmarna att förmedla de beståndsdelar som bidrar till att upprätthålla klotets ekosystem.

   Detta naturliga mönster avbröts genom agerandet hos en hemlig regerings-myndighet. Dess hemliga operation var världsomfattande, och lyckades avbryta den regelbundna havsuppvärmningen och nedkylningen. Den började även påverka de stora lufthaven ovanför haven. Detta regeringsförfarande inleddes i början av 2010-talet. Det förorsakade ovanligt intensiva våröversvämningar i Europa, en allvarlig avsmältning av Arktiska och Antarktiska isar, och en märklig vinterkyla och stormar i Europa och norra Nordamerika. Detta hemliga väderexperiment orsakade även en svår torka i Kalifornien och stora väderavvikelser i Asien och Nordafrika. Viktigast av allt, det stängde av Nordatlantens transportör (Golfströmmen). Ett större väderskifte höll på att vända en naturlig förändring i globala förhållanden till en stor klimatkatastrof.

   Denna serie artificiella väderförändringar skapade otillbörligt tryck på det naturliga utrotningsmönster som under de senaste decennierna hade utrotat 40% av världens flora och fauna. Denna naturliga utrotning berodde på den stora förändring som inletts för att göra Gaias yta redo inför återföreningen mellan hennes nu uppdelade Inre och Yttre världar. Dessutom hade en uppsättning himmelska dekret gett uppdraget att avsluta Anunnakis hantlangares korrupta och ohållbara värld. Den operationen befinner sig nu i sitt framgångsrika slutskede. Gaia önskar låta er återvända till ert naturliga femdimensionella tillstånd och avsluta den här proceduren med att själv återgå till sitt eget förenade femdimensionella tillstånd. Ett liknande öde är på gång med resten av planeterna i det här solsystemet. Vi observerar just nu hur den här nödvändiga processen fortgår på varje planet och på dess unika system med månar. De omvandlingar av vattenplaneterna som krävs och den tidiga återuppbyggnaden av den stora Marsvärlden (trans-Martian world) är ett mycket intressant fenomen att observera. Den visar tydligt på Himlens magnifika mäktiga vägar!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den nuvarande situationen förbättras snabbt. Våra medarbetare är upptagna med att försäkra att utbetalningarna fortsätter inom kort. De som har väntat så länge på ett tecken kan vara säkra på att väntetiden nästan är över. Vi vill också tacka dem som har hållit de positiva energierna i sina visioner. Vi uppskattar och välsignar er för era dagliga affirmationer. Hela den här operationen är en operation som tydligt visar hur positivt tålamod betalar sig i slutändan. Den här världen befinner sig i en storslagen övergång, som kommer att präglas av vårt framträdande och av en del visdom som vi önskar dela med oss till er. När allt detta slutligen har uppnåtts kommer ni att äga en verklighet som kännetecknas av frihet, suveränitet och dess enorma gemensamma välstånd. Ni kommer att bo i denna miljö och upptäcka dess många välsignelser. Den här världen kommer att avslöja hur länderna i Inre och Yttre Gaia troget hör samman med varandra. Var visa! Var öppna och redo att upptäcka hur det här nya landet fungerar!

   Allteftersom ni börjar ta in allt det här, kan ni utöka era föreställningar och släppa er rädsla och oro. Länderna på Jordens yta har tillbringat de senaste tretton tusen åren vind för våg i en rädsla som skapats och upprätthållits genom hantlangarnas grymma uttalanden. Se på den här nya tiden som den tid då den här fruktansvärda mardrömmen slutligen lämnar er. Den här heliga platsen kommer äntligen att dagligen upprätthålla Himlens flammande Ljus. Dessutom kommer ni att få möta era kusiner från Inre Jorden och lära er många saker om er övergång från det förflutna till nuets "uppvaknande”. I detta nya landskap kommer ni med glädje att ta emot era rymdfamiljer och lära er om alla era andliga familjer. Kom ihåg djupt i era hjärtan att ni aldrig är riktigt ensamma. Era nya kompanjoner kommer att leda er in i en lysande framtid och dela med sig om exakt hur detta kommer att uppnås. Var välkomna och känn er framför allt verkligen Älskade!

   Det som händer runtom på det här gudomliga klotet är en storslagen lärdom. Den här lärdomen har potentialen att läka allt. För länge sedan kom era förfäder hit och gav sig ut på en resa i många steg som kom att leda er långt ifrån det som de ursprungligen kom hit för. För närvarande tar ni in allt detta och lär er hur ni bäst ska förbereda er inför det som väntar. Detta är en tid inte bara för övergång, utan den är även fylld med en mängd noga utvalda lektioner. Var alltid redo att ta in dessa och välsigna dem för det de berättar för er. Snart kommer ni att möta era mentorer. Tillsammans med oss utgör de en särskild grupp som lugnt kommer att vägleda er till en ny och mycket mer medveten tillvaro. Det kan ibland vara svårt för er att ta in allt detta. Använd bara er mäktiga vision för att bära er igenom även de mest krävande stunderna. Vi är tillsammans under denna mycket heliga resa. Var öppen och använd din kärlek för att leda dig till seger!


   Idag fortsatte vi våra veckorapporter om detta mycket komplexa landskap. Förbli positiva och öppna för allt som inom kort korsar er väg! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 11 januari 2017

Sheldan Nidle: 10 januari 2017


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
10 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

12 Chicchan, 8 Chen, 13 Caban
                 
Dratzo! Framstegen i de Äldstes plan för att på ett säkert sätt införa den globala RV (revalveringen) fortsätter. Samtidigt finns de mörkas motattacker också på plats, vilket understryker att speciella säkerhetsåtgärder är mer än berättigade. På grund av det som händer har vi skapat speciella säkerhetsspärrar för att motverka och eliminera det mörkas avskyvärda mål. De första välbehövliga pengarna är på väg att levereras till sina destinationer. Dessa inledande framgångar visar precis hur välfungerande våra planer för att besegra det mörkas onda avsikter är. Hela denna komplexa samling speciella strategier visar precis hur effektiva våra gemensamma försvar verkligen är. Med hjälp av dessa framgångar har vi för avsikt att skapa anpassade taktiker som kan besegra det mörkas välutrustade styrkor. Därför är vi mycket nära en välförtjänt seger över dem. Vi anslår den tid som återstår i den här gregorianska månaden (ö.a. januari) till att slutföra resten av våra komplicerade planer. Dessa kommer i sinom tid att tillåta oss slutföra en stor omfattning arresteringar av det mörka ledarskapet, och slutligen sätta stopp för deras skändliga mål att besegra oss. Utan tvivel närmar sig slutet för den gamla mörka ordning som styrt den här verkligheten på ytan under nästan tretton tusen år!

   En allmän utrensning av den nuvarande amerikanska republiken är på gång. I själva verket grundades den 1871 och är det amerikanska enväldets leksak. Den ska störtas av den sanna, de facto NESARA Republiken. Slutförandet av det här projektet är fortfarande oklart. Vi har fått veta att den nu tillträdande administrationen kommer att förklara den här republiken, men vi är fortfarande inte övertygade om detta och skapar nu en plan för att se till att detta verkligen sker. Vi har därför koncentrerat oss på att säkerställa att detta mål inte spårar ur och verkligen manifesteras. Därför observerar vi noga den här nya administrationen för att försäkra oss om att den fortfarande planerar att tillkännage den nya republiken. Så snart detta verkligen manifesteras finns planer på att sprida en global förändring, som ska modifiera hur det här världsomspännande geopolitiska systemet fungerar. Fram till dess övervakar vi er uppmärksamt för att känna in vad som verkligen håller på att utvecklas i Amerika. Vi har för avsikt att göra vad som än krävs för att förändra hur er nuvarande verklighet fungerar. Vi är fast beslutna att uppnå total seger!

   Vår verksamhet är uppbyggd kring att skapa en miljö på den här landytan som är gynnsam för första kontakt. Den miljön ska snabbt ta emot en stor personalstyrka som utbildats för att leda var och en av er fram till själva randen av fullt medvetande. Vi har övervakat er alla under mer än ett decennium och förstår vad ni behöver för att uppnå detta ursprungliga sinnestillstånd. Det här mentorskapet är en mycket komplicerad process och vi är fullt medvetna om hur man bäst kan samarbeta med er för att uppnå de önskade resultaten. Vi beräknar att det här mentorskapet kan ta månader. Därför inser vi vilken typ av samarbete som är bäst för att uppnå dessa grundläggande mål. Ni har alla inom er en uppsättning ”mottagare” som också förbereder er inför ert nästa steg i utvecklingen. Det ni behöver är en ordentlig mängd mentala knuffar och övningar som gör att ni rör er högre och högre i medvetandet. Följ därför helt enkelt de direktiv som ges till oss av Himlen. Den här processen ska utrusta er inför era tre dagar i er Ljuskammaren.

Som ni kan se innebär den här processen att driva er ytterligare några steg framåt från där ni är nu. Ni befinner er på randen till att få ta emot globalt välstånd och de första åtgärderna som ska ge er ett nytt och underbart finansiellt system, samt guldunderstödd valuta. I det förflutna har de mörka gjort den här uppgiften svår för oss att genomföra. Trots detta har vi brutit igenom deras fysiska och juridiska hinder. De nuvarande förseningarna beror inte på något annat än den stora försiktighet som försäkrar att varje nödvändigt steg fullgörs med framgång. Denna extra långsamma framfart når nu en punkt där en rad mindre försiktiga steg faktiskt krävs. Därför har vi uppmanat våra medarbetare att be de styrande att påskynda leveranserna. Denna långsamma och försiktiga valutafinansiering är en process som ursprungligen sågs som en händelse som man snabbt kunde genomföra. Det är vår avsikt att effektivt föra dessa globala utbetalningar till sitt fullbordande så att det önskade nya regeringssättet verkligen kan manifesteras!


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här dagen kommer vi fyllda med glädje över det som fortsätter att ske på er värld. Det länge utlovade välståndet kryper allt närmare. Alla som är inblandade i dessa välsignade händelser informerar oss glatt att trots dess skenbara långsamhet kommer raden med planerade leveranser snart att uppnås som planerat. Invånarna i Agartha berättar för oss att allt som för närvarande förväntas av dem står redo. Vi har för avsikt att lägga fram förslag för att påskynda den här speciella processen. Det gudomliga målet är att isolera och förhindra USA, INC (”koncernen USA”) att fortsätta mycket längre. Vi instruerade våra olika Heliga Hemliga Sällskap att uppmana varje medlem att vara hängiven uppkomsten av republiken NESARA och det högtidliga skuldavskrivningsjubileum som följer med den. Mänskligheten kommer att befrias från sina falska allianser och sola sig i återkomsten av sin frihet och personliga suveränitet, och slutet på sin manipulation. Vi önskar välsigna alla och ser att Ljuset verkligen har återvänt.

  Ni Välsignade, det som utspelar sig är en kamp mellan dem som utan fruktan vill slutföra det här gudomliga projektet och dem som har för avsikt att uppnå denna heliga plikt endast när det återstående kravet på korrekt säkerhet är på en nivå som bedöms som säker. De här händelserna behöver genomföras i en takt som tillåter den gudomliga tidplanen att punktligt gå framåt. Vi har bland våra allierade en grupp hängivna varelser som kan garantera den totala säkerheten i denna mycket komplexa operation. Vi förstår precis hur allt detta kan manifesteras. Himlen berättar för oss att den mörka kabalen helt måste isoleras från oss. Därför kräver man att en snabb rad globala arresteringar genomförs omedelbart. Dessutom är en ny och pålitlig regering nödvändig. Ett snabbt införande av NESARA-Republiken är även avgörande. Vi ber om helig tillit, fullt och fast och manifesterad för alla att se.

    Mina välsignade, den här verkligheten på ytan kommer att förändras! Vi har åtagit oss att för er förverkliga en tid med frihet, suveränitet och välstånd. Enligt vår bedömning behöver saker och ting gå framåt mer dramatiskt. Majoriteten av dem som vet vad som egentligen är på gång behöver få ett kraftfullt tecken på att "samma gamla soppa" är bortblåst. Ta tid till att förklara och bevisa att en monumental FÖRÄNDRING sker runtom i den här världen. Viktiga tillkännagivanden om den här övergången måste proklameras offentligt. Vi Mästare har sett hur en sådan "Allmän Teater" faktiskt kan blåsa nytt liv i ett blaserat landskap. Det kan också vända den ansträngda, tröga karaktären hos den här processen till ett omvälvande skifte som är både vördnadsbjudande och verkligen underbart. Därför ber vi att den här processen blir mer färgstark, levande och intensiv. Detta är allt som behövs för att få ett slut på de gamla tillvägagångsättens livlösa och tyranniska förtryck. Adonai! Adonai!


    Idag fortsatte vi vår rapport till er om händelser runtom den här världen. Vi tackar er alla för att ni gör det möjligt att föra in en ny verklighet. Dessa magnifika förändringar i vår värld börjar först nu att utvecklas. Vi ber er alla att förena er med oss ​​i att manifestera denna praktfulla nya värld! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Attachments area

onsdag 4 januari 2017

Svenska -- Sheldan Nidle, 3 januari 2017Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 januari 2017
Originaltext: www.paoweb.com

5 Etznab, 1 Chen, 13 Caban
                                    
Dratzo! Efter ytterligt flera allvarliga samtal om orsakerna till en ständigt föränderlig "Philosophie de guerre" (krigsfilosofi) fortsätter finansieringsprojektet att gå framåt. Det fanns väsentliga skillnader vad gäller hur den nya efterföljande välståndsvärlden skulle styras. En fullständig genomlyst världsbild saknades, men efter en rad ärliga diskussioner, som granskades av alla parter, fastställdes en detaljerad agenda. Vi är för närvarande eniga om ett antal mål och om en tidplan för att korrekt uppnå dem. Denna mycket välbehövliga prolog uppstod tack vare ett antal försök till rackartyg som iscensattes av den olagliga amerikanska US Corp, (”AB USA”). Det som är viktigt och spännande är att vi nu verkligen talar samma språk. Den nya regeringen är en revolutionerande och mångskiftande grupp individer som då och då inte alltid har fungerat harmoniskt tillsammans. Denna organiska process har gått igenom sin egen tysta revolution och klarat sig helskinnad. Vi förändrar många grundläggande processer och formulerar ett sätt för gruppen att framgångsrikt hantera denna mycket komplicerade situation. Detta har resulterat i en modell som nu kan producera en verkligt underbar rad nödvändiga lösningar! För närvarande förbereder vi ett allmänt schema med händelser och är övertygade om att det bästa ligger framför oss.

   Det detaljerade och noggranna arbetet med en slutgiltig lösning är delvis resultatet av utdragna möten mellan tänkesätt. Vi känner nu djupt att detta nya ramavtal utgör det viktiga nästa steg, som ska förflytta er värld bortom det gamla systemet som skapades av Anunnaki och som bara tillgodosåg deras hantlangares intressen. Vi skapar ett globalt samhälle som är i samklang med det ökande nya globala medvetandet. Denna framtida värld kommer att bli välmående, fri och, viktigast av allt, suverän. Dess tänkesätt kommer att kunna förstå de nya målen för det här samhället, vilket fortfarande håller på att bildas. Det finns många variationer som kommer att utnyttjas av de regionala regeringarna. Denna process kommer att låta nya nivåer av ömsesidig tolerans att växa och frodas. Varje dag förflyttar den er även fram mot avslöjandets (disclosure) atmosfär. Bara detta enda faktum visar oss hur snabbt er "jakt efter lycka" förändrar er värld. Det är i den här världen som vi gärna vill visa oss. Introduktion av oss och av invånarna i Agartha kommer att bli det härliga slutskedet i denna ständigt fortgående förändring. Ni utvecklas snabbt in i de stadier som leder mot uppkomsten av ett verkligt anmärkningsvärt galaktiskt samhälle!

   Allteftersom ni växer i medvetande växer ni även på andra sätt som förändrar hur ni uppfattar den här ständigt föränderliga verkligheten. Mänskligheten degenererade först under de sista dagarna på Atlantis och började sedan långsamt återhämta sig efter de sista Gyllene Tidsåldrarna. Denna tid präglades av en gradvis uppåtgående rörelse från världens ändlösa barbari under tjugohundratalet före Kristus till dagens situation. Vi övervakade noga denna framåtgående rörelse medan vi försåg er med avatar efter avatar. Himlen bidrog till den här processen genom att inrätta särskilda himmelska systerskap och brödraskap för att påskynda den här underbara processen. Sålunda innehåller den nuvarande tiden en rensande operation, styrd från Himlen för att säkerställa att det mörka vid rätt gudomlig tidpunkt överger den här verkligheten. Detta utspelas för närvarande och den komplicerade process som ni kallar ”uppstigningssymptom” ("ascension symptoms") pågår hela tiden. Detta är därför en speciell tid till att förbereda mänskligheten på ytan inför sina kommande uppgifter så att den kan återuppta sin beskyddande roll för Gaia och alla hennes ekosystem. Den här tiden är också en förberedelse för er att acceptera oss och era kusiner i Agartha.

   Den här processen är djupt knuten till ert medvetandes uppåtgående skifte. Himlen har åtagit sig att höja era uppfattningar om den här världen, och att göra er medvetna om hur sammankopplad den här processen verkligen är. Inom den globala ekologiska rörelsen har ni redan lärt er om detta heliga sammanhang. Nu behöver ni gå vidare och upptäcka ett antal gudomliga regler genom vilka Himlen sprider och upprätthåller liv, inte bara på Gaia utan över hela den här galaxen. När vi rörde oss över den här galaxen blev vi medvetna om alla de olika sätt på vilka Anden upprätthåller liv. Denna rad heliga operationer förvånar oss fortfarande. Det är den här visdomen som du kommer att möta när du blir en galaktisk människa. Vi har haft förmånen att upptäcka till synes oändliga varianter på liv. Var och en var kopplad till en specifik ordning vad gäller miljö, och visar på livets bestående underverk och verkligt oändliga mångfald. Vi ser fram emot att följa er medan ni färdas genom den här magnifika verkligheten.


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste årtiondena har vi sett ett slags berg-och dalbanescenario. Vår avsikt är att få de primära målen för denna lugna andliga revolution att gå framåt. I sin oändliga barmhärtighet har Himlen låtit våra medarbetare fortsätta på ett mycket oregelbundet sätt. Således har de olika projekten gått framåt på de mest underliga sätt. Vi lovordar var och en av er för att ni upprätthåller er positiva energi, även om resultaten ännu inte har manifesterats. Det är viktigt för er att veta att Himlen tillsammans med oss arbetar ​​för att se till att det nya gregorianska året 2017 inleds med någon form av helt öppen manifestation som snabbt blir uppenbar för alla. Ibland kan den här processen bli ganska förvirrande. Våra medarbetare har kunnat släppa taget om alla de senaste svårigheterna. Därför har de äntligen kommit överens om de villkor som gör det möjligt att släppa alla ekonomiska instrument som utgör finansieringens källor. Detta ger signal om att många viktiga händelser håller på att avslutas.

   Himlen gav ut ett stort antal energier under slutet av förra året för att rena det här solsystemet och påbörja en snabb förändring inom olika verkligheter. Under de senaste årtusendena har det här solsystemet hållits i en sorts tillfällig avstängning. Planetariska skaror med medföljande Änglar har blockerats genom ständiga ingripanden från det mörka. Detta tillstånd upphörde i och med den närliggande sol-nova- händelsen i början på 1970-talet. Venus, Mars och Pax görs nu redo inför er ockupation inom en snar framtid. Denna himmelska operation är ytterligare ett tecken på att den försening som varit det allt överskuggande tillståndet hos den här verkligheten närmar sig ett välförtjänt slut. I själva verket är för närvarande de stora planeterna i livsbältet i det här solsystemet ganska aktiva. Detta är ytterligare ett tecken på en positiv utveckling. Himlens GUDOMLIGA VILJA är på väg att växa fram. Därför kommer detta att bli ett mycket glädjefyllt år för alla!

   Ni är en märklig grupp varelser som har inkarnerat på Gaia vid den här tidpunkten. Himlen har tillsammans med er skapat en unik mängd överenskommelser. Vår heliga uppgift är att förse er med den nödvändiga sällsynta och gudomliga nåden, så att ni kan uppfylla de främsta orsakerna till varför ni är här. Den här uppgiften har gett oss möjlighet att upptäcka hur vi relaterar till varandra, och den här processen utvecklas ständigt medan vi närmar oss den stund då alla dessa synpunkter sammanstrålar. Den kommer att inkludera en undervisning som ger er en sann historia om det här samhället, från dess primitiva början vid Atlantis undergång. Detta blir den tid då ni har möjlighet att se varför vi måste anamma denna nya verklighet. Detta leder till ett möte med invånarna i Agartha och framför allt med våra andliga familjer och rymdfamiljer. Mycket är förutbestämt att ske och många saker kommer att avslöjas. Var i Frid och, framför allt, känn er trygga med det som inom kort kommer att ske. Halleluja! Halleluja!


   Idag har vi haft ännu en chans att se vad som verkligen händer på ytan av detta vackra klot. Förbli tålmodiga! Det har tagit LÅNG tid att uppnå vårt nuvarande tillstånd. Ett antal händelser förbereder sig för att manifesteras och för att omvandla all den frustration som hittills kontinuerligt har omgivit er. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Attachments area

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure