Followers

Google+ Followers

onsdag 22 juni 2016

Svenska -- Sheldan Nidle- 21 juni 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
21 juni 2016
Originaltext: www.paoweb.com

4 Caban, 10 Kayab, 12 Manik
Selamat Jalwa! Många fantastiska händelser börjar äntligen ske. De som förbereder era välsignelser är så gott som redo att sprida dem. De som ska rätta till den amerikanska regeringen arbetar också med att skifta den från en de facto-regim till en sann de jure republik. Detta skifte kommer att få Federal Reserve att bryta samman och göra slut på Amerikas krigsliknande handlingar under de senaste tre decennierna. Som tidigare nämnts har det tagit mycket längre tid än vad man först förväntade sig. Den här världen är äntligen ense om att befria världen på ytan från den mörka kabalen och dess många hantlangare. Det mörkas regeringstid på nästan tretton tusen år är i det närmast avslutad. Mängder av begrepp som ni tyckt vara normala är redo att tas bort och ersättas med en ny rad uppfattningar som bygger på sanning och historiens gång på världens yta. Den här processen kommer att ta längre tid, eftersom ni måste överge uppfattningar, vilka under långa tider format er. Därför har vi förlängt uppehållet mellan era mästares lektioner. Ni är ett folk som alltför länge djupt har trott på de lögner som ni matats med av det mörka. Ett sista steg återstår att ta och använda de ersättningar som ges till er av era mästare!

  
Dessa förändringar kommer att få er  att använda överflödet på rätt sätt. Det nuvarande begreppet om pengar kommer till slut att blekna bort  från er vardag. Det är inte lätt att så plötsligt bli bombarderad med en stor ny rad sanningar. Ni har under oändliga århundraden varit strängt hållna av det mörkas hantlangare. Det är vår uppgift att hjälpa de Uppstigna Mästarna genom att presentera en helt annan livsstil för er. Vi vet genom tidigare erfarenheter att en så drastisk förändring kräver tid för att smälta och för att återhämta er från en rad mycket smärtsamma globala chocker. Invånarna i Agartha har ständigt gjort oss medvetna om hur djupt denna enorma mängd med ny kunskap kommer att påverka er. Därför är det mycket viktigt att ni tar till er och använder den här nya kunskapen bit för bit. Allteftersom ni blir mer vana vid nya tillvägagångssätt kommer deras ursprungliga egendomlighet gradvis att försvinna. Så snart ni börjar acceptera de här sanningarna, kan en ny livsstil börja. Se på det här som att äntligen kunna skapa ett liv som är som små lotusblommor som flyter tillsammans i sann och växande harmoni. Denna nya harmoni kommer att göra en fri och välmående ny verklighet möjlig!

   Denna nya miljö håller nu på att utvecklas. Överallt ser vi nya sätt att göra saker och ting på slår igenom. Idéer som man brukade se som högst osannolika blir snabbt normen. Det är inte lätt att förändras så snabbt som ni nu gör. Denna verklighet i förändring är ett sant tecken på det som väntar. Den här världen bygger på antaganden som för närvarande utmanas av alla. Vi behöver se vad ni gör för att vi ska kunna utvärdera den här verkligheten på ytan. Just nu sker händelser som visar hur det här systemet bryts ned på grund av all den stress som man möter. Politiska och ekonomiska realiteter ökar dessa stressnivåer och snedvrider faktiskt hur varje aspekt hos den här världen fungerar. Dessa växande sammanbrott visar hur nära ni befinner er enorma förändringar inom alla delar av den här verkligheten. Således ligger ett nytt ekonomiskt och politiskt system nära till hands. Dessa nya komponenter blir förebuden om ett helt nytt system, som  gör friare och välmående finansiella förändringar och regimförändringar möjliga.

  Vad innebär detta egentligen? Det innebär att nya gränser sätts och gamla hotas och byts sedan ut. Varje del är helt enkelt ett sätt att förändra resten till den punkt där ingen återvändo finns. Vi finns här för att presidera över detta och säkra att ni är förberedda inför första kontakt. Detta är vårt övergripande syfte. Vi finns här för att vara era mentorer och, tillsammans med andra, föra er tillbaka till ett fullt medvetet tillstånd. Den här processen är enorm eftersom ni är långt ifrån redo att uppnå det medvetande som behövs för framgång. Det är endast genom Himlens gudomliga ingripande som detta ens är möjligt. Himlen har gett oss en gudomlig plan som leder till er omvandling. Den här operationen är en operation då ni släpper den nuvarande verkligheten och i glädje skapar en ny. Vi kommer att använda Agartha som den plats där er första samvaro med det mörka kommer att korrigeras. I denna anda kommer ni att få helig visdom och sedan bli ombedda att använda den för att i glädje omvandla resterande mörker i den här galaxen. Det är denna storslagna uppgift som inspirerar oss mest i vårt arbete med er!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den senaste tiden har varit en välsignelse eftersom Himlens nåd låter oss se betydande framsteg på många fronter. Det nya finansiella systemet är nu världsomfattande och alla knutar håller nu på att lösas upp. Detsamma gäller ny regering. Detta är redo att tillkännages och Federal Reserve går till historien. Alla dessa händelser beror delvis på era positiva attityder och er visualisering av en ny omvandlad verklighet. Tillsammans levererar vi energinäten för att manifestera den här verkligheten. Dessa verksamheter kommer att berika er med många individer som ni inte tidigare har känt till. Dessa underbara Varelser följer er i spåren och gör att den här världen snabbt tar form. Vi njuter av dessa Himmelska handlingar som gör det möjligt för oss att bli fysiska och ger oss nöjet att vara en del av den här nya världen. Nära föreliggande och på ett ögonblick kommer allt det som ni har drömt om att läggas fram inför er. Acceptera denna frikostiga gåva och välkomna dessa nya underbara energier!

   De här händelserna är bara början. Ni förbereds inför en högst mirakulös uppsättning underverk. Det mörkas regerande kommer att blekna bort och ersättas av Ljuset och av våra andliga familjers och rymdfamiljers ankomst. De här storslagna förändringarna är den första delen i ett program som kommer att prägla vårt formella återvändande och era framtida mentorers masslandningar. Den här processen kommer att tillåta oss att få hälsa på er och samtidigt låta oss förmedla en del inledande visdom till er. För länge sedan när atlantiderna lämnade, tvingades Gaia plötsligt att kraftigt sänka energierna hos världen på sin yta. Det här gjorde hon för nästan tretton tusen år sedan. Det är nu dags att lyfta de här energierna till deras tidigare frekvenser. Den här operationen är i det närmaste redo inför den sista etappen. Till dess kommer vi att använda våra förmågor till att under den här resan tillbaka hjälpa er att ta reda på vem ni verkligen är.

   Den här kommande tiden är därför ett tillfälle till ett stort antal nya upplevelser. Vår uppgift är att använda våra förmågor till att med nåd och knep hjälpa er och vägleda er till den nya nivån. Denna operation är djupt komplicerad och ändå perfekt enkel. Ofta förväntar sig många att vi ska använda våra förmågor för att mjuka upp det som händer med er. Vi gör detta och gör er även redo inför ännu mera komplicerade situationer. Ni kommer att få en del nya upplevelser med rikedom och med den sanna innebörden av det som en människa nu är. Ni är en grupp som börjar möta något som ni inte trodde existerade. Denna växande konstighet gör sig redo att skapa ännu mer ovanliga upplevelser. Dessa är föregångarna till händelser som pekar mot Inre Jorden. Vårt uppdrag är att vara med er och tillsammans skapa en högst magnifik framtid! Det bästa ligger framför er!

    Idag genomförde vi vår veckouppgift att informera er om det som pågår globalt. Den här verkligheten håller dagligen på att förändras, lager efter lager. Fortsätt att vara positiva och var beredda att informera andra om det som händer lokalt och i er värld. Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 15 juni 2016

Svenska -- Sheldan Nidle:14 juni 2016

Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 juni 2016
Originaltext: www.paoweb.com

10 Oc, 3 Kayab, 12 Manik
Dratzo! Ett antal händelser förändrar nu hur världen fungerar. För närvarande möjliggör en rad nya händelser genomförandet av Ljusets nya finansiella system och valutasystem. Denna rad förändringar tvingar det mörkas hantlangare att komma ut ur sina hålor och visa sig inför Ljuset. Förseningarnas sista rester har därmed omintetgjorts. Det mörka har nu förlorat sin förmåga att gömma sig och skapa förseningar. Det nya systemet tvingar det mörka att förklara sina handlingar och har i praktiken plockat ner dem från deras piedestaler. Olika fonder står nu redo inför sin formella början. Samtidigt ser de som är ansvariga för mängder av massarresteringar och för uppkomsten av USA: s NESARA republik ett öppnande fönster inför starten av sina samordnade aktioner. Att komma hit har innehållit ett antal  misslyckade försök för att nu känna att deras framgång äntligen finns inom räckhåll. Det mörkas skenbara allmakt håller nu på att sluta i en krasch. Vi är stolta över våra Jordallierade och de nuvarande framstegen i deras fantastiska program. De efterlängtade och sedan länge behövda resultaten ligger alldeles nära att manifesteras!

   Allteftersom allt detta går framåt, kan den mörka kabalen se att dess undergång börjar visa sig. Deras oräkneliga hantlangare är oförmögna att stoppa det som Ljuset gör. Således är nu många program nära sina första utbetalningar och de av er som ska bli mottagarna kan känna i era hjärtan hur nära allt detta verkligen är. Kabalen vet också om att alla deras köpta regeringar är nära att kollapsa. De här omständigheterna har fört den här verkligheten till tröskeln för ett stort skifte från mörker till Ljus. Således börjar ett antal intressanta utvecklingar dyka upp. Den nuvarande amerikanska de facto regimen märker att deras främsta medhjälpare, Federal Reserve börjar tyna bort allteftersom ett nytt Finansdepartement absorberar dess funktioner. Inkomster som formellt erhölls med våld internationellt finns inte längre tillgängliga. Den pro-republikanska militären börjar nu dra till sig och återförenas med de krafter som formellt var hängivna den gamla de facto regimen. De här händelserna är början på en process som ger er en mycket efterlängtad ny verklighet! Vi väntar medan dessa nya regeringar kommer på plats. Sedan kan ett antal händelser att inträffa!

    Efter att ett antal nya regeringar formellt kommit på plats är det vår avsikt att be invånarna i Agartha träda fram inför er. Efter deras introduktion står de Uppstigna Mästarna på tur med en mycket viktig uppsättning sanningar. De här sanningarna kommer att förse er med den nödvändiga bakgrunden till det som vi inledningsvis kommer att ge er så snart de miljontals mentorerna är på plats på det här klotet. Var och en av er behöver förstå Anunnakis avskyvärda avsikt. Så snart denna är helt förstådd kan vi gå vidare med hur Anunnaki byggde upp .den här världen. Sedan behöver vi granska er historia och visa er hur era innersta övertygelser ingjutits i er under årtusendena. Ni kan sedan upptäcka hur hantlangarna har använt dessa falska föreställningar som verktyg för att behålla sin kontroll över er. De här verktygen kommer att förstöras och ni kommer att lära er om er sanna fria viljas mirakulösa underverk och potential. Genom att använda denna i samverkan med din mentor kommer du att åstadkomma en partiell återgång till din fulla styrka. Emellertid är detta bara ett förspel till det som du är kapabel till.

   Det är vår avsikt att ta dig till den yttersta randen av din återstående potential. Denna nya styrka kommer att göra dig redo inför den process som kommer att äga rum under dina tre dagar i KristallLjusKammaren. Invånarna i Agartha kommer att hjälpa dig. Det är denna nya union som kommer att göra den här stjärnnationen så unik och hjälpa er i den här viktiga proceduren. Denna händelse kommer att förändra alla de begränsat medvetna människor som nu upptar den här verkligheten. Anunnaki delade grymt upp den här världen i rika och fattiga. Vi kommer att vända alla tillbaka till sina forna jag. Detta skapar en grupp upplysta Varelser som, tillsammans med era Uppstigna Mästare, blir de fyra vattenvärldarnas väktare av landområdena. Denna nya stjärnnation kommer att återförena både er och Valarnas nation. Tillsammans kommer ni att hjälpa den tidigare Anchara Alliansens världar i den stora uppgiften att upptäcka och manifestera sina LjusKroppar. Ni kommer att få hjälp av dem inom den Galaktiska Federationen som är kusiner till dessa olika tidigare mörka grupperingar. Denna händelse blir föregångaren till en underbar tidsålder med fred för alla Varelser inom den här galaxen!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld befinner sig för närvarande mitt i ett stort skifte. För länge sedan införde Anunnaki en världsordning som avsåg att förändra var och en av er till mänskliga robotar. Uppkomsten av många Uppstigna Mästare stoppade tillfälligt den här processen. Efter årtusenden utarbetade det mörka en ny plan för att drastiskt förändra den här verkligheten. Detta avskyvärda system stoppades återigen av de plötsliga proklamationerna 1995 från Ancharas sammanhängande enhet. Dessa budskap skulle sörja för fred och utökades ytterligare genom  AEON:s och ärkeängeln Mikaels Proklamationer. Detta plötsliga slut på galaktiska krig gjorde det omöjligt för Anunnaki att gå vidare med sina planer. En period med tystnad följde. Under den tiden kunde vi upprätta en plan som snabbt godkändes av Himlen. Det följande decenniet har nu tagit oss till Ljusets intåg och till en ny värld för alla. Halleluja! Halleluja!

   När vi nu står vid början av en Ljus värld för mänskligheten på ytan, gläds vi åt det sätt som Himlen garanterat den här betydelsefulla segern! Vi ser hur ni använder er nya medvetandetillväxt för att förbereda det här vackra klotet inför en tid då mänskligheten verkligen kan ta sig an sin största roll som väktare för Gaias land-och havsmassor. Som en del i detta, ställer ni samman projekt för att rensa upp Gaias oceaner, kontinenter och luft. Den mörka kabalen har arbetat hårt för att förgifta dem och göra den största delen av mänskligheten sjuk. Ni har gått samman och gjort den här stora triumfen möjlig. Vi är tacksamma över era handlingar och har använt våra kollektiva förmågor till att öka det som vi tillsammans önskar så mycket. Det är era djupaste önskningar som visar den här verkligheten vad ni verkligen vill, inte bara för det här klotet, utan också för hela den här galaxen. Bli kvar på denna högst positiva väg, Ni kära! Det bästa manifesteras nu omkring er.

   Himlen ber oss dagligen enträget berätta om att ett stort skifte pågår och inte kan stoppas. Den mörka kabalen inser detta och vet precis hur nära vi är den seger som kommer att återställa alla till fullt medvetande. Skaparens energier strömmar in i den här sektorn av fysisk Skapelse. De här energierna skapar en ny värld med underbart välstånd, fantastisk frihet och andlig kraft. Den här verkligheten skiftar, vilket de personer som ägnar sig åt studier av yttre rymden fullt förstår. Det är bara de som befunnit sig under sin sista återstående tid med begränsad makt som har frustrerat er. Låt dessa frustrationer rinna av er. Bli en person i Ljuset och se en rad stora förändringar träda fram inför dig. Se dessa som de underbara förebud som de verkligen är. Var beredd att förklara allt detta för alla du känner. Kära barn, gå inte längre på manipulationer och uppenbar oärlighet. Hosianna! Hosianna!

   Idag fortsatte vi våra veckorapporter. Vi är nu nära mållinjen med ett antal mycket viktiga projekt. Ha tålamod. Var fokuserade. Många stora gåvor är nära att förverkligas. Under denna ypperliga tid ge inte upp strax före att segern meddelas. Var bara medvetna om att vi älskar er högt ! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 8 juni 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 7 juni 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 juni 2016
Originaltext: www.paoweb.com

9 Akbal, 16 Pax, 12 Manik          
Selamat Jalwa! Det som ni länge har längtat efter börjar ta form. Order har givits att släppa en stor del av de humanitära fonderna och välståndsfonderna. Nya tidtabeller för att befria den här verkligheten från kabalen och dess otaliga mängd hantlangare är nu på plats. Det mörka inser att dess tid är ute och att flera lager viktiga arresteringar antingen har börjat eller är nära förestående. Reviderade överenskommelser genomförs nu när ett nytt ekonomiskt överförings-system sätts i verket. Valet i USA förväntas bli fördröjt då en ny NESARA-regering formellt är på plats. När den här utvecklingen manifesteras kommer ett antal tillkännagivanden att deklareras offentligt. De här sakerna börjar nu dyka upp över hela Internet allteftersom viktiga informatörer en efter en blir medvetna om det som nu sker. De här rapporterna distribueras för att underrätta en del av er om det som antingen är på gång eller dyker upp vid horisonten. Tiden kommer snart att göra slut på den långa perioden med kabalens globala påverkan. Den här processen har tagit längre tid än vi ursprungligen väntade oss, men det vi förväntat börjar nu ta form!

  Finansieringen följde en mycket strikt väg, speciellt åstadkommen och övervakad av våra olika Jordallierade. Det som nu är på gång är alltså offentliga arresteringar av betydelsefulla kabalfigurer. Denna plötsliga mängd arresteringar är resultatet av att kabalen velat dra ut på  den här processen så länge som möjligt. De mörka var mycket rädda för våra fängelser. Vi har helt enkelt tagit ett antal av deras egna fängelser och modifierat dem för att passa våra specifikationer. Dessa arrestcentra ska hålla dem fångna tills våra mentorer anländer. Vid den tidpunkten, kommer de att förflyttas till en plats mera i linje med det som är lämpligt för att förbereda dem inför deras förändring till fullt medvetna LjusVarelser. Den här tiden i begränsat medvetande är faktiskt ett "spel" ursprungligen övervakat av Anunnaki. På Himlens inrådan är vårt mål att förändra den här verkligheten och vid rätt gudomlig tidpunkt förflytta er alla till fullt medvetande. Då har era nuvarande ”roller” spelat ut sin roll och ersatts med en ny fullt medveten verklighet. En ny uppsättning medvetna mål kommer att vara normen.

   De här förändringarna i ert psyke är avgörande för hela resultatet. Allteftersom ni ökar i medvetande blir ni återigen medvetna om hur de här lagren som är er verklighet konstruerades. Himlen arrangerade om hur en mer medvetandefylld verklighet skulle sänkas när Atlantiderna och deras likar lämnade ert klots yta. Den resulterande konstruktionen var oanvändbar vad gäller Anunnakis syften. Den lämnades åt Himlen för att bli den slutliga grunden för det som ni nu går igenom. Vi, till skillnad från Anunnaki, har verkligen de nycklar som behövs för att kraftigt förändra den här verkligheten under era tre dagar i KristallLjusKammaren. Det vi ser är att i takt med att varje nytt medvetandelager läggs till hos er, orsakar detta en likvärdig justering i den här verklighetens täthet. Allteftersom den här verkligheten blir ljusare,  anpassar Himlen långsamt hur allt detta hänger samman med återföreningen av Gaias yta med dess inre verkligheter. När vi anländer och era mentorer presenteras för er, först då kommer vi att påbörja vår speciella anpassning av den här verkligheten. Som ni kan se har vi det bästa framför oss!

   Det här projektet har tagit lång tid att komma igång. Tänk på att vi bara har befunnit oss på det här uppdraget sedan 1990-talet. Er sol-kris  började under tidigt 1970-tal. Således väntade Himlen i nästan tjugo år innan man engagerade vår stora flotta i början av 1990-talet. Det här gapet berodde på två årtionden långa tidiga förändringar som infördes av Himlen över klagomålen från era överherrar, Anunnaki. När vi anlände existerade ett slags fullbordat faktum. Himlen gjorde helt klart för oss att vi var här på ett speciellt uppdrag, därför fick balansen inte störas särskilt kraftigt. Vårt första årtionde skulle uppmärksammas genom freden med Anchara som började i mitten av 1990-talet. Våra första uppgifter var att alliera oss med de olika Ljuskrafter som fanns utspridda över Gaias värld på ytan. Dessutom var vi flera gånger under de efterföljande årtiondena tvungna att förändra när och hur vårt uppdrag verkligen skulle genomföras. Inte desto mindre är detta uppdrag nu i full färd och hjälper Ljuskrafterna med sina olika mål på den här världen! Det är dags för en stor global medvetanderevolution!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Våra olika hemliga heliga sällskap slutför nu förberedelser som kommer att leda till ett antal viktiga arresteringar och till avlägsnandet av det nuvarande amerikanska de facto regeringssystemet som först bildades olagligt år 1871. Att få slut på dess tyranni är motivet till uppkomsten av den NESARA-utformade republiken. Detta nya styre, mina vänner, är den kraft som rättsligen gör det möjligt att återupprätta vår sanna konstitution och en välbehövlig återgång till en ärlig allmän lag. Före Inbördeskriget vägleddes Amerika av sin historia och av Washingtons, Jeffersons och Madisons kloka förmaningar. Sydstaternas utbrytning, och den ångest och kamp som inbördeskriget innebar, förändrade detta på en subtil nivå. Nationen lämnades öppen för en falsk rörelse ledd av en grupp skurkar och falska patrioter som införde ett orättvist system för uppbörd, vilket så småningom ledde till en omorganisationsakt av ”Washington DC” från 1871. Detta nidingsdåd var början på en rad händelser som avslutade det sanna konstitutionella styret i USA.

    Vi Mästare var förfärade över det som den mörka kabalen hade åstadkommit. Det var mörka dagar när de mål som vi hade satt år 1776 totalt började ignoreras. Det skulle ta ytterligare 90 år innan någon inom Presidentskapet använde sitt inflytande för att återställa den första tillstymmelsen av konstitutionellt styre. Hans mord visade klart att tidpunkten ännu inte kommit för att göra det möjligt att eliminera det mörka och deras nät av korruption inom amerikanskt styre. Så småningom lagstadgades NESARA och nu är stunden då det skall verkställas. Vi tackar er, liksom tidigare, för era underbara energier som i hög grad är till hjälp i denna ädla sak. Sedan 1990-talet har våra välståndsfonder bundits till den formella deklarationen av denna nya NESARA-republik. Vår avsikt är att se till att de här fonderna leder till en stor utrensning inom den nya amerikanska republiken och till att samma skeende sprider sig över den här världen. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   En ny medvetandehöjning sker inom er. Det är dags att börja rensa ut de lögner och osanningar som det mörka länge har använt för att manipulera er. Den här processen kommer att nå en ny nivå när flottan slutligen landar och ni lär er om Agarthas historia. Dessa avslöjanden kommer att förändra hur ni uppfattar ert ursprung, när ni i detalj får lära er om hur Gaia föddes, och varför var och en av oss så småningom kom som kolonisatörer för att vara de utvalda väktarna av land på detta mycket heliga klot. Vår långa relation med Gaias valar och delfiner kommer att berättas för er, först av oss och sedan av era mentorer. Mycket kommer att snabbas upp så snart de här nya regeringarna är på plats. Många av er har fortfarande ingen aning om hur dessa få händelser kraftigt kommer att skifta era uppfattningar om den här verkligheten. Vi ser fram emot att fritt vara tillsammans med er och tillsammans skapa en vacker och ren ny värld.

  Idag fortsatte vi vår rapport om de situationer som hanteras av Ljuset. Vi förväntar oss helt att ni snart ska få se händelser som ska skapa de förändringar som vi länge har samtalat med er om. Vi ber er därför att hålla detta nya Ljus och välkomna ert kommande nya styre och ett aldrig sinande välstånd! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 1 juni 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 31 maj 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
31 maj 2016
Originaltext: www.paoweb.com


9 Cib, 9 Pax, 12 Manik
Selamat Jalwa! En del stora förändringar ligger vid horisonten! De som snabbt sätter samman den nya NESARA-republiken är mycket nära att slutföra det här svåra projektet. Att åstadkomma detta så snabbt som möjligt är målet för dessa flitiga patrioter. Hittills är den första delen av en allmän tvådelad finansiering nu klar. Nästa del kommer förhoppningsvis att slutföras inom kort. Enligt dem som vet kan NESARA-republiken formellt förkunnas så snart den administrativa finansieringen är klar. Det här projektet kommer formellt att avsluta Federal Reserve (den amerikanska riksbanken) och tvinga den de facto-regering som bildades 1871 att gå i konkurs. Denna enda handling låter varje amerikan höja sig från att ha levat under skuldslaveri till att snabbt närma sig att vara en fri och välmående medlem i den nya Amerikanska Unionen! Den här processen gör det även möjligt för Pentagon att avsluta alla krigsoperationer i många delar av den här världen, och för första gången sedan slutet av Vietnamkriget sända tillbaka alla sina soldater till Förenta Staterna. Fred kommer att återupprättas inom den här världen och ett nytt guldunderstött finansiellt och monetärt system kommer att bli normen. Följaktligen kommer Himlens gudomliga dekret att manifesteras på Gaia.

  Dessa underbara förändringar kommer att hjälpa NESARA- begreppen att sprida sig över er värld. De här nya regeringarna kommer slutligen att avsluta den globala UFO-mörkläggningen. Vi har för avsikt att utnyttja denna nya inställning mot oss till att påbörja en allmän rad kommunikéer mellan de här nya regeringarna och oss. Himlen har upprättat en tidsplan för detta moment i er historia. Era regeringar kommer att börja släppa en massa teknologi som har undanhållits under drygt ett århundrade. Den här teknologin kommer att kompletteras med den som vi har att erbjuda er. Vi ber er att alla de här uppfinningarna i första hand används för att rensa upp Gaias luft, vatten och jord. Det är viktigt att alla Gaias ekosystem återigen får blomstra. Denna insats kan avsluta den enorma utrotningscykel som har plågat det här klotet under de senaste åttio åren. Detta är ett utmärkt sätt att presentera ert globala engagemang i att skapa en framgångsrik och fullständigt ofördärvad värld. Detta gör att ni dessutom inleder era humanitära projekt i en anda som är hängiven en återförening av mänskligheten med dess andliga familjer och rymdfamiljer.

  Allteftersom er historia vänds mot nya möjligheter behöver ni ett sätt att bättre förstå det som kommer att ske. För länge sedan tog atlantiderna bort alla svar på alla de frågor som ni dagligen ställer er. Er historia  manipulerades noga av det mörka och deras vänner, Anunnaki. Den tidpunkt då mentorerna kommer blir den tidpunkt då alla era bryderier blir besvarade. Först kommer de att besvaras genom de Uppstigna Mästarnas lektioner och sedan av våra mentorer. Svaren kommer att lägga tillrätta det som Anunnaki så fräckt och falskt vrängde till på ena eller andra sättet. Detta kommer att göra slut på de galna uppfattningar som var och en av er har tagit till sig från den avkulturering som ni förvärvade från era föräldrar och vänner och från "predikanter" som ni mött sedan dess. Det vi helt enkelt säger är att ni kommer att få kännedom om ett nytt sätt, beskrivet i en del av den omfattande dokumentation som för er skull plockas fram ur Gaias Akasherkrönika. Den här nya visdomen kommer att ge er en sannare känsla av det som drabbat henne alltsedan Atlantis sista dagar.

   Alla bitar med viktig information blir en levande historia om vem ni är. Det som behövs är att påbörja den nästa delen i er övergång till fullt medvetande. Alla uppstigningssymptom som ni dagligen möter är en liten, men mycket nödvändig del i den här storslagna processen. Det som händer är mera än en ny verklighet i form av nytt styre och ett underbart välstånd. Det är det växande antalet möjligheter som ni presenteras med varje dag. Ni måste ta till er allt detta och utifrån detta lära er en praktisk inre urskiljningsförmåga. Det viktiga är att börja lära känna sig själv bortom det som era gamla uppfattningar skapar. Du befinner dig i en operation som är avsedd att skapa ett "nytt Du". Denna Varelse blir i första hand en Varelse mellan världar. Det kan vara förvirrande. Det är därför som först Mästarna och sedan våra mentorer behöver förklara alla dessa nya verkligheter som ni kommer att möta. Detta är en procedur som kraftigt kommer att utmana era uppfattningar och sedan förklara varför ni är här. Ur det här kommer en mängd nya föreställningar som är viktiga för er att förflyttas till fullt medvetande.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld förändras gradvis allteftersom de mörka som brukade leda den här oheliga verkligheten börjar tona bort från den här världen. Vi tackar er, kära Hjärtan, för det  ni har åstadkommit med hjälp av våra utomjordiska kusiner och kusiner från den inre världen. De har tagit sig an era fantastiska visualiseringar om en reformerad verklighet och byggt upp dem till en punkt där denna avskyvärda verklighet kan ombildas. De här förändringarna är därmed det gemensamma arbetet för många av oss. Det är dessa era underbara energier som ligger till grund för de energier som nu förändrar den här världen. Denna fantastiska mängd förändringar gör det möjligt för världen på ytan att genomgå ett antal justeringar. Den största är naturligtvis förändringen inom era ekonomiska och statliga system. Dessa förändringar kommer att befria er från ert skuldslaveri och ett betungande lånesystem. Denna frihet kommer äntligen att låta er uppnå er fulla potential och bli de fantastiska Varelser som ni verkligen är!

  Vi Mästare är evigt tacksamma för det som Himlen har gjort för att få slut på det mörkas långa regeringstid på den här världen. Atlantiderna och deras mörka allierade hade för avsikt att förminska oss till nivån för permanent slaveri. Atlantis föll långt innan den här kriminella handlingen genomfördes. Under de efterkommande tretton tusen åren misslyckades deras efterföljare om och omigen med att slutföra den här uppgiften. Nu förflyttar Himlen er alla tillbaka till ert tidigare tillstånd. Det är vårt gudomliga privilegium att övervaka allt detta. Var och en av er gör framsteg mot detta högst ädla mål. Den här världen översvämmas med kristallbarnsfödslar (övers. anm.: bland andra de flesta som är födda efter 2012) vilka finns här för att stabilisera den här världen och lägga sina vackra energier till era. Vi använder deras och era visioner för att göra om den här världen och göra den redo inför ankomsten av era rymdfamiljer. Våra kommande lektioner kommer ytterligare att förstärka dessa nya energier. Allt detta leder till en högst mirakulös tid!

  Himlen har lovat att den här sista snedvridna tiden inte kommer att vara länge. Händelser är på gång för att "försegla överenskommelsen." Himlen bistår ett antal grupper för att säkra att era utlovade välsignelser levereras vid en korrekt och gudomlig tidpunkt. Dessa kommande händelser kommer att sätta igång en stor mängd aktivitet och göra om den här världen för evigt. Så snart ert mirakel med fysiskt Änglaskap uppnås, kommer den här världen att bistå den här galaxen med att omvandla de uttryckligen mörka "Ancharabarnen." Detta tillåter den här galaxen att vända sig mot Ljuset och i sin tur hjälpa andra att sprida den här glädjen över hela detta vidsträckta Universum . Det är detta öde som vi har känt till under många generationer. Vår främsta uppgift är att förbereda er alla inför en högst häpnadsväckande förvandling. Ända sedan våra första ceremonier, vilka gjorde oss till Uppstigna Mästare, har vi längtat efter det som nu sker. Vi ber er att vara positiva och göra det som är nödvändigt för att snabba upp de här förändringarna.

  Idag samtalade vi kortfattat om ett antal händelser som nästan är här. Allt runt omkring er är en värld i förändring. De sista striderna för att bli kvitt det mörka utkämpas nu. Segern är på gång. Förutse er triumf och var redo inför ett storartat firande! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure