Followers

Google+ Followers

torsdag 15 april 2010

April 13, 2010
Selamat Jarin! VI kommer åter med mer att berätta för er om er värld. Just nu fortsätter våra Jordliga allierade sitt arbete med att underminera det nuvarande banksystemet. Sedan starten av bråkdelsbankväsendet på tidigt 1810 tal har den mörka kabalen lyckats att sakta ta kontroll av det globala bankväsendet. Detta system, liksom dess partner nationsstaten, står i skuld till pengaintressenterna i er värld. I opposition till dem står en grupp av upplysta individer som såg de groteska orättvisorna som skapades av dessa system och har sökt att reformera dem. Under de senaste årtiondena uppstod möjligheten att iscensätta denna enorma reform. De desperata förhållandena som nu råder i er världs ekonomier är ett pressande skäl för att göra dessa reformer på ett riktigt sätt. Vi har observerat hur er giriga och arroganta kabal smidde planer för att undvika att ta sig an dessa frågor, men det visade sig att bli en svårare väg att ta sig fram på än kabalen från början förväntade sig. En stor grupp av härdade profitörer har attackerat kabalen med vild hämnd till en punkt då det kan sägas att en sjuk sort av kannibalism äger rum.

Då denna självförstörande glupskhet fortsätter så går kabalen oundvikligt mot sin undergång. Världen observerar då detta groteska framträdande när den når den absoluta botten. Under tiden stärks vår inblandning med våra Jordliga allierades aktiviteter. Ert rike av begränsat medvetande styrs av pengar och makt, med försäkran att staten är förbundet med de förmögnas nycker. Detta symbiotiska förhållande kräver nu ett snabbt slut. Våra Jordliga allierade förstår detta och har satt ihop en hel hop av nya överenskommelser mellan olika nationer, de mäktiga och våra allierade. Dessa ovanliga individer förstår hur viktigt det är att skapa en situation i vilken de gamla sätten såtts i fara för att till sist göra sig av med dem. Dessa strategier är nära att nå sina mål. Många på er värld är i sanningen frustrerade av hur länge det har tagit hitintills. Vi förstår och använder våra egna planer för att påskynda det sedan länge försenade slutet av de gamla sätten. Er gamla verklighet är synbarligen på väg att spricka under det kombinerade trycket av aktiviteterna från både kabalen och våra Jordliga allierade.

Medan dessa underliga operationer pågår har Moder Jord varslat oss om att dramatiskt accelerera vår tidtabell för första kontakt. De nyligen utökade jordbävningarna, större än sju på Richter skalan, är en klar varning om vad hon har i tankarna, vilket också nivån av utrotning av många hotade djur och växt arter utgör. Under tiden fortsätter oförminskat smältandet av glaciärerna på den norra halvan av jordklotet. Den södra halvan visar tillfälligtvis en annan situation; här påverkas millioner av människor av ett enormt hål i ozonskiktet och vi arbetar med att reparera detta hål och det är på grund av detta som glaciärerna på antarktisk expanderar igen. Vårt nästa arbete är att ge liknande stöd för det arktiska ozonskiktet, men Moder Jord ser dessa som enbart småproblem. Den lilla förskjutningen i Jordens 23.5 grader av lutning orsakad av jordbävningen i Chile är återigen en god indikation på vad Moder Jord planerar. Vi har ofta möten med våra Jordliga allierade för att diskutera dessa kritiska frågor och har börjat en serie av samtal med de större Jordliga regeringarna.


Er ekosfär protesterar kraftigt och Moder Jord kräver att ni överger hennes yta snart för att inta era nya hem i den vackra 5D världen i Inre Jorden. Kom ihåg att Jorden liksom alla stjärnor och planeter är ihålig. Inom henne finns en strålande värld fylld med vyer, ljus och dofter som kommer att slå er med häpnad! För att komma dithän behöver vi avsluta Himlens arbete och återföra er till fullt medvetande. Detta är ingen ringa uppgift då de större regeringarna i er värld smider planer med mörkret för att förhindra er från att nå ert öde. Himlen försäkrar oss varje dag att detta mål inte är förhandlingsbart och att den kommande perioden är då denna stora övergång skall äga rum. Vi har satt samman ett lag som arbetar intimt med er planets Spirituella Hierarki och en fast tidtabell håller på att etableras. Vi bad våra Jordliga allierade att accelerera sina planer för att ta ner den mörka kabalen och vi, under tiden, inför en speciell plan för att snabba på er omvandling via Ljuskamrar till fullt medvetna Varelser.

Dessa olika planer är för närvarande under översyn av vår Kommando Brygga och hela flottan. Vi omfördelar ett antal av flottarna i atmosfären och kallar på vår familj i Agarta att assistera oss med att lösa och aktivera kraven för ett antal scenario. Vi behöver förflytta er snabbt och smidigt till den Inre Jorden, där speciella zoner har satts upp i vilka ett flertal kristallstäder har konstruerats för er. Här kommer ni att finna de bostäder och Ljuskamrar där ni skall genomgå er transformation till fullt medvetna Varelser. En träningsmanual har satts ihop för att lära er den etikett ni kommer att behöva när ni väl har nått fullt medvetande. När ni är kompetenta och komfortabla med ert nya medvetande tillstånd så är ni sedan redo att bli introducerade till det galaktiska samhället. Till en börja med kommer ni att bo inom en typisk Agartansk ”kupa”, där ni fritt kan diskutera vad ni ser och upplever.

Denna period av justering kommer att äga rum medan Moder Jord återställer er forna värld på ytan. Den enorma ommöbleringen kommer att hända efter allt levande har evakuerats. När väl den nya topografin har satts på plats kommer den nya ekologin att introduceras. Moder Jord vill ha att en mycket mer varierad och mycket vänligare serie av levnads zoner sätts upp runt omkring världen, och hennes nya land, hav och atmosfär kommer att bli levnadsområden för många nya djur och växter. De ända konstgjorda strukturerna kommer att bli små speciella byar placerade på väsentliga noder på ytan, där ni, som Moder Jords nya väktare, skall hålla hennes mångfald av riken i balans med ritual, dans och sång. Ni skall också hjälpa till med sånger och ritualer bland allierade Valar och Delfiner. Tillsammans skall ni hedra Moder Jord och bli ansvariga för välståndet bland hennes livsformer på denna mest utsökta av världar.

Denna gemensamma aktivitet med valarna och delfinerna kommer att visa er hur lätt det är att arbeta med era medmänniskor och andra medvetna medvarelser för att preservera den naturliga balansen på planeter och för att införa den gudomliga planen. Som fullt medvetna Varelser tar ni på er era roller som fysiska Änglar och använder er förmåga för att göra er hem värld till ett gediget paradis för alla levande aspekter av en kärleksfull och omsorgsfull Skapare. Samhället ni skapar kommer att vårda och uppföda var individ och ert galaktiska samhälle kommer att kreativt kunna lösa alla utmaningar som ni möter. Som ett folk kommer ni att bli kända för er förmåga att förstå även mest abstrusa nyanserna av begränsat medvetande. Denna talang kommer att inom en nära framtid att tillåta er att lyfta många planeter inom begränsat medvetande till Ljuset, och på så sätt ge er ett underbart erkännande runt galaxen.

Nuet förefaller att vara en tid för stor turbulens och fara för er. Se det som ett förspel till det stora globala skiftet. Er värld rusar mot första kontakt och Himlen utför mirakel för att på ett underbart sätt transformera era liv. Lyckligtvis så är det också en tid då er mörka kabal kollapsar; när sanningen om många ting avslöjas; och när en ny dag för fred och välstånd uppstår. Ett nytt överflöd och ett nytt finansiellt system sitter och väntar på att införas. Det är inte enbart ett önsketänkande utan det kommer att införas framför era ögon då de gamla sätten faller åt sidan sakta men säkert. Uppskatta denna underliga men extraordinära tid och försöka att inte vara otåliga. Vi kommer, och våra Jordliga allierade är nästan redo att överrumpla er med deras stora överraskningar!

Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som händer på er värld. Vi ämnar träffa er mycket, mycket snart! Våra skepp år i en position att göra vad helst som är nödvändigt för att föra er till det magiska ögonblicket som är fullt medvetande. Tiden för infriandet av löften har till stut anlänt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

Federation of Light by Blossom Goodchild

http://flingerman.blogspot.com - DEUTSCH
http://federationlight.blogspot.com - PORTUGUÊS
http://flinspanish.blogspot.com - SPANISH
http://flindutch.blogspot.com – DUTCH
http://folinchina.blogspot.com/ - CHINESE

Original and translations of the Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
måndag 12 april 2010

April 6, 2010
Selamat Jarin! Vi kommer med många saker att diskutera med er. Våra Jordliga allierade arbetar med våra förbindelsegrupper för att förbereda världen för uttalandena som skall följas efter leveranserna av era välståndsfonder. De större bankerna på er glob inväntar ödet för den Amerikanska Centralbanken för när denna bank och dess kumpaner i England kollapsar så kan det nya globala banksystemet bli opererbart på allvar. Till dess så pågår olika ansträngningar för att tvinga ut de motsträviga bankerna. Alla andra komponenter av denna övergång är redo och i väntan på en uppstartningsorder. Kina, Japan och en hop av andra nationer slutför stegen för att förbereda för det ögonblicket då den Amerikanska administrationen är utbytt mot den Amerikanska övergångsregeringen. Denna nya regering kommer att formellt markera starten på en period av vänlig kooperation bland nationer. Det mesta av er stress för överlevnad kommer att lyftas när den nuvarande Amerikanska regeringen lämnar scenen. Den mörka kabalen och dess övermodiska manipulation av de Amerikanska och Sovjetiska regeringarna är huvudansvarig för de senaste sextio åren av oenighet.

Er historia står inför en stor vändpunkt. Den mörka kabalen som har varit den verkliga makten bakom den globala scenen står på vippen att ge upp, och dess frånfälle resulterar oundvikligt i fullt avslöjande om vår existens och om en veritabel konstellation av avancerade teknologier! Med ett drag kommer ni att ta ett vetenskapligt hopp utav flera århundraden, och detta kräver en motsvarande hopp i utveckling från er sida in i högre regioner av sinnen och hjärtan. En ny uppfattning om er själva och Skapelsen måste snabbt etableras, vilket genererar en kollektiv erfarenhet av Kärlek, de högre känslorna, och potentialen för fullt medvetande. Ni ger er in på något unikt, och detta något kommer att utmana er och göra er redo för underverket som är fullt medvetande. Dessutom så eggar Moder Jord på er då det finns lite tid kvar för er att förspilla. Ni går fram på en väg med enorma möjligheter och otänkbara belöningar. Fram till nu har ni visat mycket lite av vad ni är kapabla till när det gäller ömsesidig assistans, men när ni väl förenar er med det Gudomliga blir Tjänst er högsta kallelse!

Ert samhälle förskjuts från en inriktning baserad på överlevnad till en av tjänst och ansvar. Spännande forskning inom psykologi och medicin i allmänhet inkluderar studier av kreativitet och hjärnans häpnadsväckande kognitiva förmåga. Detta framåtskridande kommer direkt från ert högre medvetande, vilket driver den nya fokuseringen på era intuitiva kognitiva förmågor. Era vetenskapsmän sträcker sig ut mot aspekter som ger en anvisning om kapacitet för fullt medvetande och som vittnar om en mänsklig potential som går förbi det nuvarande biovetenskapliga paradigmet. Detta kräver nya samhälliga och vetenskapliga modeller som kan innefatta koncept som tar er långt bortom era konventionella uppfattningar. I alla områden där strävanden nu pågår är saker och ting antingen i ett tillstånd av kaos eller aktivt indikerande nya sätt att uppfatta hur er värld verkligen fungerar. Det som var normalt under senaste tusentals år övergår till något helt annorlunda. Ni sitter på kanten av denna verklighet och glider snabbt upp på en väg som inkluderar första kontakt!

Er värld är redan i själva verket helt förbunden med oss, och vårt arbete är nu att förflytta oss båda mot en öppen första kontakt. På grund av nyliga utvecklingar har dock smidigheten i den tidigare planen för första kontakt bytts ut mot några potentiellt besvärliga situationer. Er mörka kabal hade satt upp ett scenario som vi behövde neutralisera, vilket vi har gjort. Er kabals lurendrejerier för att få första kontakt att spåra ur har misslyckats! Detta här lett oss till att till en mycket högre grad och tidigare blanda oss i i era affärer än vad som var förväntat, med våra förbindelsegrupper som arbetar närmare med våra Jordliga allierade. Det har också gjort det nödvändigt att ha mer frekventa kontakter mellan era större regeringar och oss. Era höga militära ledare har visat sig vara mycket hjälpsamma med att förklara vad som behövs för ett effektivt och legalt regeringsbyte. Dessutom har många akademiker och medlemmar i er diplomatiska kår bidragit med värdefulla insikter om hur förändringar kan införas. Nyckeln till förändringar är ett koherent ledarskap tillfälligtvis stött av vår teknologiska överlägsenhet.

Den mörka kabalen är en expert på hur man manipulerar och kontrollerar er. Våra jordliga rådgivare har klart utbildat oss i hur detta fungerar och vi ämnar använda denna information för att föra ert samhälle från att evigt vara på vippen till förändringar till i själva verket se förändringarna falla på plats. Informationen som vi nyligen anskaffade oss inkluderade ett förslag, vilket vi skickade till våra himmelska rådgivare för godkännande. De rekommenderade olika modifikationer, och vi inför nu deras förslag och på så sätt ändrar vi vad våra Jordliga allierade gör. Denna nya inriktningen betonar det snabba färdigställandet av alla mål som påverkar införandet av övergångsregeringarna. Det är av högsta betydelse att dessa nya regeringar börjar arbeta tillsammans för att sätta på plats det mer rättvisa finansiella systemet, införa global skuldförlåtelse och upphöra med det globala mörkläggandet av UFO, och den statligt understödda terrorismen som plågar er värld.

Återigen har våra uppgifter utvidgats och vi är nu än djupare involverade i era affärer och arbetar nära med Moder Jord. Våra vetenskapsmän använder sig av expertisen som våra bröder från Agarta innehar föra att bättre förstå Moder Jords behov av vad som måste ske. Ni har ett stort ansvar till Moder Jord, och denna gudomliga tjänst förbinder er till den Inre Jorden och tillåter er att smida ett underbart förbund med era kusiner i den Inre Jorden. Vi har sätt deras enorma hängivenhet till er hemmavärld, och de är helt redo att ge er handledning och demonstrera hur ni kan transformera er stora Kärlek för Moder Jord till handling. Denna kunskap omfattar er måne och återuppståendet av Jordens före detta himmelska kompanjoner. Detta ämne för oss till ett kapitel av er outtalade historia, vilken vi skall låta Agarterna berätta.

Liksom Jorden använder ert solsystem hennes ökade aktivitet för att förbereda för hennes förskjutning in i verklighet av femte dimensionen med fullt medvetande. De större och yttre planeterna av gas justerar de elektrogravitations fält som håller allt i balans. Detta enorma fält sträcker sig runt ert solsystem som en enorm placenta och är nu redo att föda er nya verklighet. De många icke-kroppsliga Varelser som bor i ert solsystem väntar glädjefullt på det ögonblicket då ni lätt kan kommunicera med varandra. De har i sanningen en outtömlig kunskap om detta system och alla dess planeter och de kan berätta om hur planeten Pax, bortom mars, var förstörd och hur den skall återkonstrueras av Elohim. Detta är bara en titt på den värld som skall öppnas för er när ert fulla medvetande väl är återetablerat.

Våra medicinska lag från den Galaktiska Federationen har nyligen rapporterat att många bland er har smärtor i den lägre ryggen, och axlarna, samt har problem med hjärta, lever och njurar. Denna blandning av åkommor kommer sig av införandet av nya chakra centra; diafragman, tymus och ett nytt centra för hjärtat. Dessa nya centra är förknippade med uppvaknandet av de olika meridianerna som länge har slumrat inom er. Dessa meridianer kommer så småningom att bli integrerade med er kropps expanderade nervsystem. En av Himlens första mål är att för att ut så mycket som möjligt av ert fysiska själva från sitt slumrande tillstånd, och dessa smärtor och krämpor är del av att få er till ett tillstånd från vilket ert hopp till fullt medvetande, med hjälp av Ljuskamrarna i den Inre Jorden, lätt kan ske.

Idag fortsatte vi med vår diskussion om er nya verklighet och hur den transformeras. Er värld upplever överallt idag det kaos som är del av er nuvarande verklighets sönderfall. Av förståliga skäl är ni frustrerade och ni undrar när och hur denna turbulens skall upphöra. Vi arbetar med Himlen och våra Jordliga allierade för att få denna enormt komplicerade operation slutförd på ett gudomligt och tidsenligt sätt. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

oo

Originals and translations of Galactic Messages available on http://peacelovelove.blogspot.com/måndag 5 april 2010

30 mars, 2010

Selamat Balik! Vi kommer åter med mer att diskutera med er! Många av våra Jordliga allierade har nyligen lagt märke vår effekt på den mörka kabalen. Vi driver dem till att ge upp och släppa de finansiella resurserna som de länge har eftertraktat. Att göra detta är ingen lätt sak. I vilket fall som helst så har vårt speciella lirkande blivit framgångsrikt! Var och en av våra utdragna sessioner med delar av kabalen har lärt oss hur mycket dessa invånare av mörkret påminner om deras tidigare kompanjoner i andra världar på avlägsna stjärnnationer. Vi sätter nu ihop en handbok med standard procedurer för att hjälpa de som tagit på sig denna uppgift. Vi har sett att när deras antal minskar blir de mörka mer mottagliga för våra olika krav. Vi ämnar se till att lägga ned denna gamla och ganska formidabla uppsättning av finansiella institutioner inom en kort framtid. Genom att bryta upp denna uppsättning av ihop bundna organisationer kan vi göra det möjligt att genomföra leveranserna inom den tidsram som har satts för oss utav vårt befälskommando för första kontakt. Övergångsregeringarna kan sedan installeras och er nya verklighet kan föras närmare sin manifestation.

Första kontakt kommer att introducera er till en ny värld som de flesta av er inte känner till hur ni skall fungera i. Vår uppgift är att använda vår expertis för att förbereda er inför vår ankomst och för era slutliga steg mot fullt medvetande. Vi skall inte behandlas respektlöst och inte heller som Gudar vilka skulle vara speciella själar som har förkroppsligat i en fysisk form. Som människor har vi liknade kroppsliga delar. Den ända skillnaden är att vi är större och fullt medvetna. Behandla oss som ni skulle behandla er favorit lärare eller en mycket älskad äldre släkting. Sådana människor är de som ni vänder er till för ledsagande, kunskap och lämplig vishet om livet. Vi ser er som havande en enorm potential som först måste tas fram och sedan manifesterad till fullhet. Vi ser detta i ert vardagsliv och vår dokumentation är full med sådana kommentarer. När ni uppnår fullt medvetande förflyttar ni er omedelbart från att vara en oslipad diamant till den färdiga polerade ädelstenen. Allt vad vi gör är att sätta scenen så att säga som behöver omge och omfatta vad ni skall bli.

Fullt medvetande är basen för den nuvarande kampen mellan Ljuset och mörkret på er värld. Mörkret har satt upp projekt överallt för att på något sätt hålla er i ert nuvarande tillstånd av minnesförlust. När ni blir mer medvetna kommer denna minnesförlust att avta. Ni ser då hur mörkret manipulerar er och hur ni kan börja motverka det. Mörkret skapade ett globalt psykiskt nätverk och dessutom skapades hemliga operationer för att förhindra er förflyttning mot fullt medvetande. Dessa försök har mer eller mindre misslyckats. Himlen och vi är engagerade i olika motåtgärder, vilka har förhindrat att dessa hemska planer har nått någon större grad av framgång. Medan vi har gjort detta har våra Jordliga allierade kommit inom en hårsmån från segern. De återstående uppgifterna tas upp av våra förbindelsegrupper. Dessa kvinnor och män förändrar sina uppdrag från att vara enbart rådgivande till en mer aktiv ställning. Våra inledande framgångar växer, som vi tidigare nämnde. Vår uppgift är att snabbt få er i en position där första kontakt är möjlig.

Vi nämner konstant första kontakt utav en kritisk anledning. Det förändrar helt enkelt allt på er värld. Miljön efter första kontakt är helt annorlunda än innan. Första kontakt ifrågasätter vad ni har blivit sagda om vilka ni är, var ni kom ifrån och vad er relation är till Moder Jord, och i själva verket hela skapelsen! I ett ända svep börjar ni att marschera mot att bli en galaktisk människa och bort från att vara en med begränsat medvetande. Ni börjar anamma koncept som tidigare var löjliga och som nu snabbt blir del av majoritetens tänkande. Detta stora hopp i trossystem är något som era hemliga mästare fruktar. Våra allierade vet detta och har arbetat i samspel med oss för att föra dessa skuggornas invånare in i Ljuset. Er resa behövs vara centrerad på er inombords tillväxt i medvetande och inte hur på hur ni skall överleva. I det senare tillståndet har ni sett er omkring för att föda er själva och ert växande samhälle. Det kommande välståndet är menat att förändra detta och tillåta er att helt och fullt vända er inombords.

När ni gör detta kan ni dagligen observera hur era före detta ledare av er värld kommer att hållas ansvariga av era nya övergångsregeringar. Dessa stora och komplexa rättegångar, såsom Nurnburg, kommer att klart att uttala vad som är kriminellt och icke tolererbart för världssamhället. Ni inträder i ett rike helt annorlunda från den ni nu innebor. Vår uppgift är att övervaka allt detta och försäkra att er värld är fri från den galenskap som har spökat i regeringshallar långt innan Nazi Tyskland föll. Alltför många har böjt sig för bekvämlighet, pengar och makt. Genom att göra så har var och en av dem lagt till sin bit till en realitet som tillät den nya företagsstaten att ta form och sprida sin ondska genom världen. Ingen nation kan helt klandras. Vad som kommer att bli annorlunda är att det gamla sätten kommer att bli otillgängliga. Inledningsvis så är vi här för att hjälpa med att etablera några nya etiska regler och skapa en atmosfär som i sanningen leder till ett nytt sätt.

Inkluderat i detta nya sätt är ert djupa ansvar mot Moder Jords ekosystem. Vad ni först behöver göra är att etablera er relation med henne. Detta betyder att ni behöver reversera en djup tro att ni är separat från henne. Moder Jord, med lite hjälp från gömd teknologi, innehar tillräckligt med vatten, mat och bostäder för alla. Detta kan uppnås utan i stort störa naturen. Nästa steg är att dra tillbaka er närvaro. Mänskliga fötter har stampat över hela Moder Jord. Detta kan till en början förefalla att vara någon slags motsatts, låt oss förklara. Er nuvarande teknologi påverkar naturen. Detta behöver tas om hand om. Ni kan då använda av era andra speciella teknologier som gör att ni kan upphöra med jordbruk, skogsindustri, gruvindustri och tillverkande industri.

När ni avlägsnar er ifrån hur era olika samhällen har sett ut under århundraden, kommer ni att anta nya typer av samhällen. Då välstånd snabbt sprids kommer nya institutioner att behövas formas. Dessa blir förstadier till ert nya galaktiska samhälle. Människor i denna galax gavs en gåva för millioner år sedan från Himlen. Detta är de fyra Samhällslagarna. Dessa heliga utsagor är basen för stjärnnationer och våra samhällen. Vi skall fullt dela med oss av dessa när ni börjar transformera era många olika samhällen. Dessa dokument är enkla och direkta. Det viktigaste är att gå inom er. Lär från er vishet utav ”Jag Är Här” och era gudomliga beskyddare. Låt detta heliga kompanjonskap expandera. Skapa tillsammans ett ”lag” vilkets unika ändamål är att lära er om vilka ni är och hur bäst ni kan tjäna Himlen i fysikalitet.

I det nuvarande är vi hängivna till att rensa ut mörkret från dessa olika hemliga lyor. Våra förbindelsegrupper har ett arbete att utföra och vår första uppgift är nästan slutförd. Mörkret förstår nu att de har kommit till slutet. Det finns lite kvar att göra. Vi arbetar med våra Jordliga allierade och de som delar en liknande vision. Vi inser helt hur viktigt det är att få det nya finansiella system och det nya välståndet på plats. Detta är steget som låter de olika övergångsregeringarna att ta makten. Ju snabbare vi uppnår detta desto bättre! Vår flotta är redo att genomföra en masslandning. Vi ämnar senarelägga detta tills att de nya regeringarna har tagit makten. Följaktligen tjänar det oss att se till att de nya regeringarna tar makten. Tiden närmar sig snabbt för att fira en stor seger för Ljuset!

Idag fortsatte vi vår diskussion om vad som händer på er värld. Många spännande händelser är redo att äga rum. Vår flotta och vår personal gör vad som är nödvändigt och tillåtet av Himlen. De slutliga stegen i denna storslagna serie av händelser är redo att manifestera och tillåta oss att utföra en global masslandning! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstm@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure