Followers

Google+ Followers

onsdag 30 november 2011

29 november 2011Sheldan Nidle
29 november 2011

4 Ben, 6 Yaxk'in, 8 Manik (29 november 2011)
Dratzo! Vi återkommer med massor att tala med er om. Flera händelser är redo att ske, som snabbt kommer att föra er värld mot en ny verklighet. För närvarande ser ni ett antal situationer som pekar på den kommande kollapsen av er globala struktur. Dessutom kommer dessa sociala strukturer att utvecklas till oigenkännlighet. Till exempel, ett regimskifte idag antar en helt ny dimension. Tidigare återgick de som avsatte en despot efter en tid till det som de så idealistiskt haft för avsikt att ersätta. Men nu upptäcker snabbt de som har ersatt den avsatte, att folk inte är villiga att luta sig tillbaka och låta det gamla komma tillbaka. Nu finns det en långsiktig ansträngning för att hålla det nya styret på rätt spår och installera de utlovade reformerna. Detta fokus och denna beslutsamhet visar på skillnaden i dagens uppror mot de tidigare. Den nya beståndsdel som gör slut på det gamla syndromet med tyranni är ert höjda medvetande, vilket gör det omöjligt för dem som nyligen kommit till makten att vika undan från den kurs som folket har satt upp för dem.


Det vi säger är att er medvetandeförändring outplånligt förändrar även funktionssättet hos nuvarande samhällen. Era ”kleptokrater” har inte längre förmågan att få den grad av respekt som de tidigare förfogade över, och snabbt sprids en irritation över hur era samhällen och deras respektive regeringar är kontrollerade. Denna irritation är bara den tunna änden av en mycket tjock kil. En insikt har slagit rot inom era samhällen som inte längre tolererar den uppenbara, ohämmade krasshet som fått passera som styrelsesätt, och människor överallt önskar djupt en helt ny prototyp. Dessutom sipprar denna längtan även in i medvetandet hos dem som tjänar som underhuggare för de härskande "specialintressena". Detta skapar ett dilemma som kraftigt bekymrar alla era regeringar. Hur kan man överleva under så utbredda och växande oroligheter? Den här frågan hänger i luften och är en tydlig indikation på betydelsen av det som sker runt jordklotet. I själva verket kan det centrala i er verklighet inte längre hålla samman.

Under dessa omständigheter, som saknar motstycke, blir behovet att revolutionera "spelreglerna" nödvändigt och av största betydelse. Det är just en sådan uppsättning nya regler som håller på att ta form i våra Jordallierades planer och i synnerhet inom de många hemliga, heliga sällskapen i er värld. Dessa planer omfattar ett nytt system för regerandet och ett nytt välståndsanpassat ekonomiskt system. I grunden för allt detta finns en växande medvetenhet om det andliga. Man kommer inte längre att ljuga för eller lura människorna i er värld. Det finns ett djupt behov av ärlighet och integritet och en öppen och meningsfull samverkan mellan regeringen och dess medborgare. Inget annat scenario kommer att fungera. Den här övergångstiden gör att stunden för avslöjandet av de nya prototyperna närmar sig. Våra allierade på Jorden har allting förberett och är redo att hissa upp dem i den för dem legendariska flaggstången, samtidigt som de omfattande välståndsprogrammen är på väg att levereras till er. Dessa saker är alla en del av en serie andligt baserade tillvägagångssätt som kommer att avsluta makten för er mörka kabal.

En nyckelkomponent i allt detta är naturligtvis Avslöjandet (Disclosure). Allteftersom ni ser de nya sätten få fäste, kommer ni att finna att er syn på många saker expanderar, inklusive er syn på universum och er plats i detta. Medvetande skapar nyfikenhet och öppenhet, vilket föder ett behov av att omdefiniera de grundläggande perspektiven på det mesta. Vår uppgift här är att starta en öppen och uppriktig dialog med er som besvarar alla era frågor, vilket så småningom kommer att leda till er nästa gudomliga övergång: er återgång till fullt medvetande. Under Himlens beskydd har vi väntat på rätt gudomlig tidpunkt för att avslöja vår välvilliga existens för er, och nu har tidpunkten för ett allmänt världsomfattande avslöjande uppnåtts. Detta kräver en del jordnära, praktiska aktiviteter från vår sida, vilka börjar med genomgången med alla era nya ”caretaker”-regeringar, om hur de ska gå vidare så snart de fått makten. Det är viktigt att Disclosure görs på ett sätt, som gör det möjligt för oss att mjukt och försiktigt och med minsta möjliga ståhej presentera vår närvaro och vår teknologi för er.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste två decennierna har er värld fastnat i en kamp mellan dem som vill befria er från era mörka bojor och dem som är fast beslutna om att hålla er förslavade. Vi har övervakat den här kampen och flera gånger ingripit på Ljusets sida. För att motverka detta dödläge, har ett antal juridiska frågor förts fram inför den Internationella Domstolen och Ljuset vann lätt. Trots dessa segrar saknade Ljuset, tills nyligen, medel för att genomföra dessa domstolsutslag. Under de senaste månaderna öppnade tillståndet att genomföra militära aktioner mot det mörkas hemliga baser vägen för att uppnå en rättvis triumf för er. Det som förlänger denna sista snabba "knuff" fram till total seger är en del ”sista-minuten”-förhandlingar mellan "vit hatt"- militär och den militär som förblir villiga att stödja det mörkas olagliga sak. Vi löser detta problem genom att använda vissa strategier som kommer att ge effekt inom en mycket snar framtid.

Förhandlarna i nyckelposition i den här frågan är naturligtvis invånarna från Agartha, och deras kontaktpersoner har tillbringat de senaste veckorna med att sortera ut dessa svårigheter. Överenskommelser ligger nära och så snart de är träffade, kan det slutgiltiga, godkända scenariot genomföras fullständigt. Vi förväntar oss fullt och fast att denna stöt ska ske vid årets slut. Den amerikanska administrationen gör allt den kan för att stoppa eller åtminstone försena denna sista åtgärd, men den Galaktiska Federationen försäkrar oss, att om allt annat misslyckas och denna sista åtgärd inte går som planerat kommer de att ta över och avsluta jobbet. Precis hur de tänker göra detta förblir naturligtvis en hemlighet fram tills dessa åtgärder behövs. Fram till dess väntar vi på resultatet av det pågående meningsutbytet mellan de olika militära befälhavarna. Himlen och vi har förenat oss i att sända välsignelser för ett positivt resultat. Resultaten kommer att tillkännages för alla genom resultatet av det som sker inom en mycket snar framtid.

De energier som förändrar nätet för er verklighet följer en gudomlig tidsplan. Det mörka, uppslukat av sin arrogans, kan inte fullt tro på att dess undergång inte är bara säker, utan vid horisonten. De som har kontroll över de mörka regeringarna fortsätter att konspirera om ett mörkt övertagande av er värld, trots att deras tid är ute. Det är därför vi applåderar den Galaktiska Federationens och Agarthas åtgärder genom att ingripa och forcera saken. Första Kontakt är i sikte och kommer allt närmare för varje dag och vårt eget arbete håller just på att börja. Så snart vi öppet kan samverka med er, gryr en ny dag för Jorden. Ert snabbt stigande medvetande kräver nu viss vägledning, och det finns så mycket för er att lära under det som kommer att bli en mycket kort tid. Vi vet att när vi träffas kommer mirakler att ske överallt!

Idag informerade vi er om de framsteg som gjorts på er värld under den senaste tiden. En ny beslutsamhet visar sig i er, som kommer att tvinga det mörka att gå med på eftergifter som tidigare skulle ha varit otänkbara. Detta gör dem bestörta, men det har ännu inte tvingat dem till kapitulation. Men det ligger bara runt hörnet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization
 

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

onsdag 23 november 2011

22.11.2011


Sheldan Nidle
22 November 201110 Cimi, 19 Xul, 8 Manik

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att berätta om er värld och dess gudomliga förvandling. Allteftersom Gaia kommer allt närmare en förändring av sin yta och er verklighet på den, använder invånarna i Agartha sina förmågor för att förhindra det mörka från någon som helst förhoppning om att kunna förbereda en comeback. Just nu har invånarna i Agartha gått samman med våra Jordallierade i en omfattande plan som nu har satts i verket. Första delen var avvecklingen av det stora nätverk av baser under jord och i havsdjupen, vilka bevarats under decennier av olika hemliga regeringar. Denna stora militära aktion är nu avklarad. Det mörka har förlorat tiotusentals nyckelpersoner och förnekas tjänster från de flesta av sina exotiska forskare och tekniker. Trots detta var det först nyligen då personal på mitten-nivå arresterades som Illuminaterna blev riktigt panikslagna. De vet nu att deras egen arrestering ligger nära. De som så länge har "skött om" er värld ser att tiden snabbt närmar sig, när var och en av dem måste möta de stora skaror av arga medborgare som de en gång så arrogant manipulerade. Och denna upprensningsstrategi inkluderar sannerligen även dessa " mörkrets kungar."


De lagenliga brottsbekämpande organen i er värld iordningställer för närvarande juridiska stämningar mot de tusentals personer som närmast förknippas med de mörka hantlangarnas illvilliga system. Dessa system innebar ödeläggelsen av ert jordklot och en reducering av världens befolkning med nästan 90%. Dessa otaliga brott mot mänskligheten har i detalj sammanställts tillsammans med tiotusentals vittnen som nämns i dessa handlingar, och utgör den rättsliga grunden för de massgripanden, som kommer att genomföras inom en mycket nära framtid. Så snart detta är gjort, kommer rättegångar liknande dem i Nürnberg att börja. Dessa kommer att kunna följas på TV. Rättvisan måste vara synlig för att skapas, och vara öppen och rättvis för alla. Dessutom måste den fulla omfattningen av det som skett under de senaste decennierna offentliggöras och detta kräver en speciell hantering. Det är en sak att helt enkelt visa fasorna från det mörkas aktiviteter och en helt annan att göra det i samband med att man förklarar för mänskligheten hur mycket var och en av er har manipulerats av Annunaki och deras jordiska hantlangare.


Det här blir en karmarensande händelse och kommer att förbereda er inför genomgången av er sanna historia på Jorden och lägga grunden för händelser som för er tillbaka till Gaias ”good grace”. Under årtusenden har ni blivit lurade av det mörka. Anunnaki och deras mörka hantlangare på Jorden fann att det var mycket lätt att manipulera er, till exempel genom att vädja till er kärlek för rättvisa och till ert allmänna behov av gott och modigt ledarskap. Resultatet blev oändliga krig, hatkampanjer, och utveckling av "religioner" vars syfte var att hålla krig och hat igång. Denna noggrant avstämda strategi har fungerat som en förtrollning för att hålla dessa mörka hantlangare vid makten. Nu är det dags att bryta den här cykeln och forma en verklighet baserad på sanning och, - mest av allt, på gudomlig kärlek. Ni har en naturlig och djup omsorg om varandra och en fallenhet att komma samman för att lösa era samhällsproblem. Det finns metoder som vi kan lära er, som hjälper er att lösa sådana problem till allas belåtenhet.


Det är dags att ge er sanningen, fakta och teknologier som gör det möjligt för era samhällen att framgångsrikt gå vidare under sanningens, kärlekens, ödmjukhetens, och naturligtvis, den gudomliga nådens mäktiga svärd. Vi kommer att vara era handledare i de samhällen som bildas och handleda var och en av er och det här ansvaret tar vi gärna på oss. Vi vet att efter en kort förberedelseperiod återvänder ni till ert tidigare tillstånd med fullt medvetande, och därför ser vi på den här perioden med mentorskap som en fantastisk undervisningsperiod. Ni ska lära er många saker som till en början kan vara ganska chockerande för er, men det måste göras. För nästan 900 tusen år sedan kom ni till den här världen, fullt medvetna och redo att göra er del för att bevara denna, den mest heliga av världar. Ni spred också ut er till de andra vattenvärldarna och skapade tillsammans en magnifik stjärn-nation. Den tid är nu kommen då ni ska upprepa denna underbara bedrift och ännu en gång skapa en storslagen stjärn-nation. Era bröder i Agartha väntar på er återförening, och därför är det dags för handling!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runtom i denna, er vackra värld håller en stor medvetandeökning på att ta form. Det mörkas vapen, polisbrutalitet, och användning av uppenbar lögn kan inte stoppa detta stora uppvaknande. Den här växande globala rörelsen önskar frihet, personlig suveränitet och välstånd för alla. Den köper inte de allvarliga varningarna om ekonomisk kollaps eller hot om nya krig som ständigt ekar runt er glob. Denna rörelse är andlig och den söker fred och en ny era med globalt samarbete. Vi är mycket imponerade över modet och uthålligheten hos dess anhängare. De är förutbestämda att uppnå sina mål! Vi stöder deras trofasta insatser genom att tillämpa allt tyngre påtryckningar för att få de mörka hantlangarna att avsäga sig sina maktpositioner. Vi är övertygade om att tiden för dessa åtgärder närmar sig och att rätt gudomlig tid för en massiv förändring i er verklighet är kommen!


Detta skifte har fått stor hjälp av den nya energi som i allt större mängd flödar in i er värld. Er verklighet kollapsar och är nu i desperat behov av att omvandlas till något helt annorlunda än det ni nu känner till. Detta behov av förändring framkallar stora jordbävningar som har skakat era samhällen under de senaste fem åren, och fler väntar, om ni inte ändrar på sättet, på vilket era samhällen samverkar med Gaia. Hon är mycket vördnadsfull inför era avsikter och önskar djupt att ni på något sätt ska återgälda detta. Hon vet att endast en drastisk förändring inom styrelsesätt och den allmänna inställningen kan åstadkomma denna välbehövliga omvandling. Hon ser potentialen i ert stigande medvetande och hejar hjärtligt på er. Även vi söker er seger och en fullständig, vänlig och kärleksfull relation med Gaia och hennes fantastiska andliga följe!


De nya energierna för fram en ny verklighet som utgör en nådastöt för de mörka, vilka allt tydligare inser att deras fall är nära. De engagerar sig helt enkelt i en kvarhållande process vars sammanhållning försvagas för varje dag. Åtgärder är på gång för att driva bort dem från makten, och föra ut deras skändliga handlingar i offentlighetens ljus och de själva inför rätta. Våra heliga medarbetare har personal på plats för att bemanna de nyutnämnda regeringarna och resurser för att säkerställa deras framgång. Det vi alla fortsatt att vänta på är den gudomliga rätta tidpunkten som valts åt oss av Himlen. Denna kommande tidpunkt är en härlig gåva till mänskligheten och inledningen till masslandningarna och det fulla medvetandet. Det är spännande tider! Från alla av oss, ger vi er Välsignelser och gudomlig nåd. Ljusets tidsålder har kommit till oss alla!


Idag fortsatte vi vårt samtal om alla de förändringar som sker runtom i världen. De är bara en början till det ni får uppleva inom kort. Vi gläds över allt som är på gång och ser ivrigt fram emot tidpunkten för Disclosure (Avslöjandet) och början på första kontakt. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation OrganizationDear Readers,

  We are looking for new translators English-Romanian and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
aand we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.onsdag 16 november 2011

15 november 2011


Sheldan Nidle
15 november 20113 Cauac, 12 Xul, 8 Manik (15 november 2011)
Dratzo! Vi är tillbaka! Tiden bryter snabbt ner de nät av tid-rymd som utgör ramen för er nuvarande verklighet. I ständigt ökande grad flödar nya energier in i de här näten och skakar om själva grundvalarna för det mörkas långvariga grepp om er. För nästan tretton tusen år sedan konstruerade ”theTime Lords” och det lokala Elohim de här näten som en tillfällig åtgärd för att ni skulle överleva, och nu håller de snabbt på att försvinna. De mörka vet om detta och envisas ändå med sina bisarra program avsedda att hålla er alla fångna inom deras mörka kontrollerande områden. Det är nu dags att bemöta deras självbedrägliga aktiviteter och befria er värld från deras ständigt allt svagare grepp. När ni betraktar er världs politiska och ekonomiska situation, ser ni hur verkligt nära ett komplett sammanbrott allting är. Vi har övervakat den här mörka kabalens konstiga manövrer och sett hur de med resterna av sin fantasi med lätthet förtränger det som nu helt uppenbart håller på att bli verkligt. Våra kusiner från Agartha anser att det är deras främsta skyldighet mot er att befria er värld på ytan från dessa utdöende vanföreställningar, och vi är här för att helt och fullt stödja denna viktiga uppgift!
För er räkning har vi rådgjort med dem som är måna om att påbörja processen med att lägga ut de nya ekonomiska och politiska system, som kommer att befria er från det mörkas tyranni. I detta avseende färdigställs nu diverse juridiska dokument och de första stegen inom de nya ekonomiska systemen lanseras nu av dessa förmögna och andligt orienterade grupper. Invånarna i Agartha hjälper era Uppstigna Mästare, vilka under årtusendena har skapat ett globalt nätverk, som gör det möjligt för var och en av de här grupperna att kommunicera sinsemellan. Just nu är det inledande arbetet med att genomföra en andlig revolution och att skifta er verklighet till Ljuset avklarat. Nästa nödvändiga steg är att driva bort de mörka regeringarna från makten och etablera de nya internationella organisationerna för fred, frihet, samarbete, och naturligtvis för välstånd! De grundläggande protokollen för de här organisationerna har undertecknats av de flesta av er världs nationella stater. Tiden är nu mogen för handling!
Förbindelselänkarna till våra Jordallierade rapporterar att tillvägagångssätten för att säkerställa de olika kontonas säkerhet och en smidig utbetalning av leveranserna nu är fastställd. Vi förväntar oss att leveranserna och de parallellt löpande regeringsförändringarna sker inom kort. Eftersom den här utvecklingen blir ganska chockerande för de flesta på er värld, har vi ordnat så att lugnande energier kommer att råda. Detta för att övergången ska bli så fri från stress som möjligt. Våra Jordallierade är, under överinseende av era Uppstigna Mästare, redo att förändra er värld med en våg av "gudomlig avsikt." Den här avsikten kommer att vara en katalys för den nya verklighet vi har talat om. Er världs övergång från mörker till Ljus är en mycket spännande tid och en avgörande händelse på vägen är Disclosure (Avslöjandet). Som ni vet så kommer vi så snart Disclosure formellt har genomförts att göra en serie egna inledande utsändningar via media till er värld.
Så snart ert nya styre har installerats har vi även för avsikt att i dagsljus göra oss alltmer synliga för er på himlen. Ett syfte med att göra våra skepp mer synliga är att betona för det mörka, att oavsett vilket sista desperat försök att stoppa processen de än tar till, så kommer det inte att tolereras av oss. Av samma anledning har vi satt igång flera motåtgärder, som vi kortfattat informerade om i förra veckan, för att förekomma kabalens planer på att röra till de många positiva sociala program som ska inrättas av de nya regeringarna. Vi håller på att sätta upp "skyddsmurar" som är utformade för att kväva dessa blockerande tilltag i sin linda. Våra kusiner i Agartha har informerat vissa betrodda medlemmar i de nya regeringarna om vår avsikt att skydda planerna, och vi granskar och övervakar all ny regeringspersonal för att säkerställa att inget skumt inträffar före, under eller efter att de tagit över makten. Vi vill att de nya regeringarna ska genomföra sina föreskrivna sociala program så smidigt som möjligt för endast i glädje och öppenhet och i en positiv atmosfär kan Disclosure absorberas.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med stora nyheter! Tiden för förändring av er verklighet har kommit! Vi har instruerat våra hemliga heliga sällskap att gå vidare mot leverans och tillkännagivanden! Er värld tycks fungera som vanligt men i verkligheten är den på glid in i ett kaos, vilket normalt följer en utdöende tidsålder. I Ljuset av detta är det nödvändigt att skapa ett alternativ till en sådan katastrof om det över huvud taget är möjligt.  Av den anledningen tog våra Jordallierade den extra tid som krävts för att utforma nya sociala, ekonomiska och politiska reformer för era nuvarande samhällen. Dessa nya system är på plats och behöver bara en sista kontroll innan en stor andlig revolution kan börja. Över hela er älskade planet ljuder ropen på frihet, personlig suveränitet och välstånd! Dessa heliga vädjanden kommer att besvaras i fullast tänkbara mått!
Lord Surea har påbjudit att er värld ska befrias från det mörka och dess hänsynslösa hejdukar! Detta rop har ekat över Himlen och lett oss till att söka hjälp hos era andliga och galaktiska systrar och bröder. Dessa kloka och visa personer har kommit i massor och väntar på vår slutsignal att frigöra sina avgörande energier i denna heliga strid och befria er alla från det mörkas lömska grepp. Denna stora, himmelska samling finns här för att använda sina breda och omfattande förmågor och se till att era växande andliga och fysiska förändringar inte längre förhindras genom intriger från de mörka hantlangare som idag styr era liv. Under årtusenden har vi engagerat oss i en moralisk ”upprätthållande åtgärd" som till viss del har hållit Ljuset levande i era liv. Nu är det dags att utvidga detta och avstänga det mörka från dess makt och kontroll över er.
Allteftersom den sista raden åtgärder mot det mörka rullar igång, fortsätter vi orubbligt att inrätta en ny verklighet, som för in Ljuset och dess gudomliga nåd i alla era liv. Det som nu sker är en djup medvetandeförändring av er verklighet, vilken banar väg för dess återgång till ett fullt medvetande. Detta kommer att resultera i er återförening med Himlens oändliga härlighet. Samma grad av förändringar sker faktiskt över hela er galax, vilket gör Vintergatan till en stor ledfyr för den här aspekten av det fysiska. Vi gläds över att våra ansträngningar, våra böner och vår vägledning har lett fram till detta mycket speciella ögonblick för oss alla. Låt oss komma samman och välkomna våra andliga och galaktiska familjer och fira början på en verkligt fantastisk framtid för oss alla. Gud välsigne var och en av er!
Idag fortsatte vi med de här meddelandena som är avsedda att hålla er à jour med de stora förändringar som är redo att omvandla er verklighet. Vår flotta och era Uppstigna Mästare, liksom alla de välsignade Varelser som arbetar för att vända er vackra värld tillbaka till fullt medvetande, framför ett innerligt tack för allt ni har fått uthärda varje dag. Slutet på era svårigheter ligger nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization 

 
Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

onsdag 9 november 2011

8 november 2011


Sheldan Nidle

8 November, 2011
9 Eb, 5 Xul, 8 ManikDratzo! Vi är tillbaka! Er värld är allt djupare på väg in i sin förvandling. Ett brett utbud med aktiviteter för att åstadkomma förändring gör sina framsteg, trots stora ansträngningar från den mörka kabalen att krossa oppositionen mot flera tyranner, som föresatt sig att behålla ett järngrepp om sina impopulära regimer. Dessutom fortsätter antalet nationer som undertecknar avtalen från i våras att stiga. Samtidigt ligger vårt främsta fokus på en snabb förändring av makten inom stora nationer eftersom detta kommer att göra Disclosure (Avslöjandet) möjligt. Vi har informerat våra Jordallierade om att efter att de inledande tillkännagivandena gjorts och de många sociala programmen är på god väg, är en utsändning om Avslöjandet över TV och radionäten ett måste, eftersom ett uttalande av den storleksordningen är viktigt för att föra in vår personal i en mer offentlig roll. Dessutom har er mörka kabal många osynliga ansikten som lämpligast röjs undan så snart vi uppnår en mer offentlig position. Disclosure markerar en ”point-of-no-return” på er väg mot fullt medvetande, frihet och personlig suveränitet och kräver en ordentlig förkämpe som kan se till att ingen reträtt görs från denna heliga väg.


Vi har tillsatt flera "ambulerande ambassadörer" i er värld som kommer att göra sig offentliga en viss tid efter Avslöjandet. Deras syfte är att vara vakthundar som ska stå på vakt längs er väg till fullt medvetande. Himlen har gett oss rådet att vara milda men ändå fasta i allt vi gör, trots att vi står inför några mycket svåra situationer. Till exempel, har vi genomfört flera djupgående avläsningar av medvetandet hos er globala befolkning. Dessa undersökningar har avslöjat många infiltratörer med uppdrag att genomföra speciella sabotagehandlingar mot de nya programmen så snart de tillfälliga ”caretaker”-regeringarna träder i kraft. Ett annat bekymmer är att vi inte vill att våra handlingar ska framstå som hårdhänta, trots att ytterligare ett stort antal arresteringar sker inom några veckor och tusentals av dem som är knutna till de gamla regimerna häktas. I verkligheten kommer dessa tusentals anhållna att vara "fångar" ombord på ett moderskepp (det vi kallar ett "on-ship program”) i en personliga holografiska miljö som anpassas till sin utformning efter personens egna val.


Den främsta anledningen till att föra in nya regeringsformer är att förändra den miljö ni lever i. Ni har genomsyrats av en mörker-styrd värld under nästan tretton tusen år, och under den tiden har mörkret blivit alltmer genomträngande och djupt förskansat, men nu ska den vändas tillbaka till Ljuset. Detta är ingen liten uppgift och det krävs en mängd extrema åtgärder för att utrota och föra bort dem som på alla möjliga sätt vill blockera de Jordallierades reformprogram. Himlen förstår till fullo allvaret i det som behöver göras, och Hennes enda påbud är att vårt verksamhetssätt ska vara barmhärtigt, rättvist och milt. Vår roll är att vara förändringens heliga svärd i allt som Himlen påbjuder. Nyligen bad er lokala Andliga Hierarki om att vissa reformer, särskilt informationsprogrammen, skulle anpassas till lokala förhållanden och olikheterna hos er befolkning. Vi har därför inrättat en bred arbetsgrupp bland dem som utgör våra allierade på Jorden för att i samförstånd arbeta fram de lokala anpassningarna.

Våra allierade på Jorden är fullt medvetna om Himlens önskemål vad gäller de grundläggande reglerna för genomförandet av reformprogrammet. Det bör så långt som möjligt bli en fredlig medvetanderevolution eftersom den återspeglar Andens uppvaknande inom er alla. Denna Ande behöver vara fri, suverän, och ymnig. Den kräver en ny atmosfär, född ur Kärlek, inte fruktan. I detta nya, det möjligas klimat, kommer ni att segla bortom apati och främlingsfientlighet och jublande nå ut till det levande universum som omger er. Ni är nu verkligen redo att examinera er från att vara ett planetväsen till att bli ett galaktiskt väsen, i själva verket en galaktisk Mänsklig Varelse. Vi ser vår roll som era mentorer, och som övervakare av de påbud som anförtrotts oss av Himlen. Vi är framför allt er rymdfamilj, och som era äldre systrar och bröder kommer vi med ett uppdrag att återförena oss med er, att länka er tillbaka till ert majestätiska förflutna och att vara kanaler till er fantastiska framtid! Ni ska ikläda er en högst hedervärd position och ni behöver vara förberedda för att fullfölja den med den värdighet och livsglädje som ni tidigare var berömda för!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! De nya energier som nu strömmar genom Gaias nya nätverk ger er alla en chans att använda Himlens Lag med gudomlig nåd för att förbättra ert liv. Denna handling av helig medkänsla och karmiskt upphävande har förmågan att frigöra er från bojorna från era mörker- kontrollerade liv och placera er direkt i flödet hos den nya Jord som nu manifesteras. En mycket viktig handling för att här vara med och skapa är att du visualiserar den du skulle älska att vara. Locka fram din djupaste längtan och foga samman en idyllisk beskrivning av dig själv med så många detaljer som möjligt. När du gör detta, fråga ditt Högre Jag (din Jag Är Närvaro) om det du föreställer dig är sant. Lyssna noga och gör de justeringar som eventuellt föreslås. Så snart den här bilden känns rätt, börja se på din värld genom den gestaltens ögon, och föreställ dig olika sätt att anpassa världen till behoven och önskemålen hos detta, ditt nya Du.


När du går igenom den här processen, observera att den kräver att du flyttar ditt ego litet mer i bakgrunden och din mer sanna identitet till förgrunden. Det är viktigt att alltid arbeta inom den gudomliga nådens godkännande eftersom syftet är att anpassa sina önskemål med det Gudomliga flödet. I den här sammanlänkningen blir du en LjusVarelse som kan uppfatta hur nåden fungerar inom det fysiska. Det är genom Ljuset hos den gudomliga nåden som dina sanna önskemål kan förverkligas. För det mesta upplevs egot som ett hinder för era verkliga önskningar, och många lär sig att gå in i sig själva och använder sina intuitiva förmågor för att lossa egots dragningskraft på dem. När du befinner dig i den nya energins flöde, upplever du en känsla av glädje och uppfyllelse och detta är ett tecken på att du är på rätt spår. Vi råder dig att prova det här och bli van vid att tala med och lyssna till din JAG ÄR Närvaro.

Allteftersom de här nya energierna flödar in i er värld, gör vi med gemensamma ansträngningar goda framsteg med att få bort den mörka kabalen: våra medarbetare har avslutat det lagliga arbete som krävs att förklara många större regimer olagliga. Vi bildar nu även allianser mellan större militärkontingenter hos de nationer som berörs, och den här verksamheten har nu blivit norm bland det militära ledarskapet i världen. De accepterar fullständigt att ett samarbete med d- och stöd till den globala förändringen av regeringars sätt att styra är en viktig uppgift för dem. Den sista fasen i den här lagliga förändringen av styrelsesättet håller snabbt på att ta form. Alla delarna är på plats och det som återstår är den rätta tidpunkten att agera. Vi har haft överläggningar med våra rådgivare från Agartha och har kommit fram till ett sätt att genomföra dessa helt exempellösa åtgärder. Var beredda på en mycket välkommen kavalkad av händelser!

Idag talade vi om det som sker för att förändra er verklighet. Vi är redo att gå vidare med aktiviteter för att föra fram Disclosure och har även förberett vår flotta för kontakt. De Uppstigna Mästarna har inlett en plan för att få er nya verklighet att bli till. Detta är verkligen spännande tider! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization 

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above
onsdag 2 november 2011

1 november 2011


Sheldan Nidle
1 november  2011


2 Chicchan, 18 Tzec, 8 Manik  (1 november 2011)Dratzo! Vi är tillbaka! Kollapsen av de nät som bygger upp er verklighet av tid och rymd fortsätter att öka. Dessa nät stödjer och upprätthåller existensen av er verklighet och det är helt uppenbart att den har nått den punkt där dess fortbestånd inte längre fungerar. Era team från Elohim* rapporterar, att det är dags att flytta er till en övergångsvärld tills dess er slutliga utvandring till en ny fullt medveten verklighet äger rum. Det pågående sönderfallet av er nuvarande värld understryker bara för oss, att avskaffandet av er sista mörka kabal från dess framstående position på er värld måste göras omedelbart. Vi har stått i förbindelse med våra Jordallierade om den här växande obehagliga situationen och bett våra kusiner från Agartha att flytta fram er tidsfrist för åtgärd. Samtidigt har vi planerat ett scenario som tillåter oss att ingripa direkt och ta er alla till nästa milstolpe på vägen mot fullt medvetande. Vår vetenskapliga kontingent har inlett en fullständig analys av var era medvetandenät nu står eftersom det är dessa nät som förändras snabbast, och det är detta som sänker resten av er verklighets nätstrukturer.


Den allt snabbare kollapsen av er verklighet för oss nu in i ett närmare samarbete med Elohim för att modifiera ert nätsystem inför skapandet av övergångsvärlden, vilket på så sätt ger er "tid" att byta ut och uppgradera era sönderfallande sociala system. Som mest ger detta er som kollektiv en mycket kort tid för att förändra er värld och förbereda alla era samhällen inför Disclosure och Första Kontakt. Vi kan inte överbetona de enorma konsekvenserna av det vi berättar för er. Det är viktigt för er att ta det här tillfället för att komma samman och förändra er värld till en mer andlig sådan. Det finns ingen anledning att fortsätta upprepa att er nuvarande värld är avliden, är död. Mängden påtryckningar på våra Jordallierade ökar exponentiellt eftersom det inte längre finns tid att vela hit och dit. Himlen är fullt överens med våra bedömningar och har bett oss betona det brådskande för alla inblandade parter. Följaktligen har våra förbindelseteam fått saker gjorda på sin grundläggande ”att göra”-lista, och för att säkerställa vår gemensamma framgång har vi för avsikt att vidta nödvändiga åtgärder inom en mycket snar framtid.


Behovet av att i det här skedet informera er om er miljömässigt obehagliga situation har inte genomförts utan en hel del eftertanke om hur man ska lägga fram fakta för er. Vi har tålmodigt övervakat er värld, och till stor del väntat på det ögonblick då en mer direkt samverkan med er blev möjlig, och den stunden är nu. Ni översköljs nu av en ny serie medvetandehöjande energier som strömmar in i allt större antal sedan 11 Imix 14 Tzec, 8 Manik (28 oktober, 2011). Dessa nya energier är en ny faktor som sätter ytterligare press på er att förändra er värld, och då särskilt hur ni uppfattar den. Verkligheter är i själva verket sköra och ganska tillfälliga konstruktioner, och en av de saker vi gör varje dag är att samlas för att göra de reparationer som behövs för att upprätthålla den verklighet vi lever i. Detta är något som även ni kommer att göra när ni återgår till fullt medvetande. Vår uppgift nu är att ta er dit så snabbt som möjligt, och därför informerar vi alla om den nuvarande prekära situationen.


Kravet på att snabba upp våra planer är något vi har sett fram emot, eftersom vi är fullt beredda att ingripa och frambringa er nya verklighet så snabbt som möjligt. Vi ber våra Jordallierade att flytta fram de datum som valts ut för regeringsförändringarna. Vi ber dem också att snabbt slutföra era välståndsleveranser och kommer med en slutgiltig lösning på hur man presenterar avslöjandet (Disclosure) eftersom vi vill att ni ska vänja er vid det faktum att vi finns här. Dessutom måste ni börja förstå det övergripande sammanhanget för er omvandling till fullt medvetande, så att ni så snart ni kommit tillbaka till detta tillstånd lättare ska förstå vad vi gör för att förändra inte bara er verklighet, utan även Gaias. Av flera anledningar vill vi slutföra Första Kontakt med er, ju förr desto bättre. Våra skepp liksom era personliga mentorer står redo att ta emot er, så låt oss tillsammans åstadkomma detta!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Det är äntligen dags, att föra in en ny era med fred och upplysning till Moder Jord! Vi har under århundraden sett hur förändringens Ljus växt sig starkare och starkare, fram tills nu då de mörka är på reträtt! Men fortfarande kvarstår deras mönster för den här världen. Trots dess växande meningslöshet, har ni låst er fast i detta mönster av föreställningar som ger kraft till det mörka. Det vi nu ber er är att drömma om och visualisera en underbar ny värld, en som är vänlig, omtänksam, och välmående. Undersök dina uppfattningar och förändra dem. Se på dem när de går över till att bli visioner av innerlig vänlighet och enhet med allt liv. Här kan du upptäcka hjälpmedlen till att omvandla dessa mönster, som för närvarande döljer kärnan av det som gör dig "mänsklig". Det är dags för dig att ompröva sanningen om dina ” skapande förmågor" och att omdefiniera innebörden av begreppet "människans villkor".


Kärlek och Ljus är mer än bara en ren kliché. Det är ett vara-tillstånd. Allteftersom du börjar montera ner din skepsis, får du förmågan att konstruera om din verklighet. Var och en av er äger helighetens kvalitet. Detta, det främsta av tillstånd, har undertryckts ända sedan de mörka "ställde om" den här verkligheten för nästan tretton tusen år sedan. Vi här är resultatet av dem som lärt sig släppa den här mörka påverkan och som sökt att föra ut vår naturliga böjelse för Kärlek och Ljus. Resultatet av våra ansträngningar blev återgången till vår oskuld och vår orörda helighet. Det krävde mycket inre arbete och mycket hjälp från Himlen. Nu finns åter detta himmelska stöd här igen i form av en energi som är tillgänglig att åberopa för alla. Vi ber att du visualiserar den och på så sätt stärker den inom dig själv och över hela den här verkligheten. Det är dags för mirakler och underverk!


Den här nya verkligheten börjar manifestera sig på många välsignade sätt. Varje dag märker vi att planeten blir energimässigt allt vackrare. Allteftersom den gamla verklighetens nät kollapsar kan vi se strimmor av ljus och underliga molnformationer plötsligt uppträda i skyn, vilket alla kan observera. Detta är det växande antalet "änglamoln" som är här för att distribuera de underbara energier som vi just talat om. Vi är tacksamma över att vår rymdfamilj besöker oss i allt större antal och vi gläds åt det faktum att Himlens Ljus flödar ner omkring oss. Det gör alla våra dagliga uppgifter för att hjälpa er så mycket lättare. Vi är även mycket nöjda med att se att allt fler människor över hela världen dagligen sänder böner med Kärlek. Det är dags för oss alla att förändras och ännu en gång bli fysiska Änglar!


Idag fortsatte vi vårt samtal med er. Vi har för avsikt att låta Disclosure (Avslöjandet) ske inom kort och sedan kan vi alla träffas! Er värld behöver snabbt återvända till Ljuset och ni alla åter göras fullt medvetna. Sedan kan vi tillsammans utveckla den gudomliga planen och skapa Fred och Ljus i alla delar av det fysiska (physicality). Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


*Övers. anm.: Elohim är desamma som Den Centrala Rasen i www.wingmakers.se

Översättare: Inga och Cagga Levander

 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above


25 oktober 2011


Sheldan Nidle
25 oktober 20118 Etznab, 11 Tzec, 8 Manik (25 oktober 2011)Dratzo! Vi är tillbaka! Det uppskov som beviljats flera av de Jordallierades projekt är nu redo att lyftas bort. Det har varit en svår uppgift att hitta och fängsla alla de personer som är inblandade i mörkrets sista fördröjande åtgärder. Det visade sig att flera som anförtrotts många viktiga poster var mullvadar i samma anda. De hade tillsatts för länge sedan av den mörka eliten för just en sådan eventualitet som denna. Flera nya räder mot några av våra Jordallierades mindre anläggningar avslöjade ett enormt antal människor som behövde läggas till vår ständigt växande arresteringslista. Platsen där dessa personer hålls i förvar har snabbt förvandlats till en mindre stad! Vår avsikt är att flytta dessa människor till speciella anläggningar ovan jord så snart den mörka kabalens regeringar har avgått och nytt styre är på plats. Så dags kommer vi att lägga till den regeringspersonal som ingick i det mörka illegala ståhejet, och sedan meddela datum för de speciella rättegångarna. Dessa rättegångar kommer att hållas vid allmänna civilrättsliga domstolar, och kommer att ta upp de allvarliga kränkningarna av konstitutionella och allmänrättsliga principer.

Dessa rättegångar kommer att fortsätta på internationell basis. Tillsammans har våra allierade på Jorden och våra kusiner från Agartha redan arresterat tiotusentals individer. Dessa personer och deras högre placerade kollegor kommer att prövas inom respektive region, och det blir varje regions ansvar att sköta sina egna utfrågningar och avkunna domar över dessa individer, om och när man övertygats om brott. Vi inrättade nyligen specialbyggda holografiska miljöer för att hysa dem som döms till dess att överflyttningarna till de omvandlande Ljuskamrarna (metamorphosis Light chambers) påbörjas. Er verklighet med begränsat medvetande producerade i huvudsak två kategorier av människor: de som har och de som inget har. Skillnaden mellan dessa grupper skapade en mängd olika karmiska mönster och band mellan många av er, och nyckeln till att förlösa allt detta är helt enkelt Kärlek och förlåtelse. Generationer av liv utspelades i ett enormt uppfinningsrikt och komplext epos, skrivet av mästardramatiker: ni själva! Men det är nu dags att avsluta dessa dramer.

Framför dig ligger skiftet till fullt medvetande. I detta ”vara-tillstånd” (mode of being) kan du lätt erinra dig varje sekund i vilket liv du än väljer att återuppleva. På så sätt kan du se hur ni flätats samman med varandra i olika dramer, som varar år, årtionden, ja, till och med livstider. Syftet med allt detta var att gå igenom erfarenheter som skulle bygga upp ditt förråd av visdom, som att välja att lära dig vissa "läxor" antingen kollektivt eller individuellt. Nu ska du upptäcka orsakerna bakom de här upplevelserna. Använd den här kunskapen på det sätt som vi gör, till att bredda ditt perspektiv om vad som gör en person "mänsklig". Du kan utforska hela registret av mänskliga erfarenheter som vi alla har genomlevt vid ett eller annat tillfälle. Här hittar du både sorg och humor, vilket låter din dyrt förvärvade visdom komma till sin rätt, när du undersöker och hjälper andra planetkulturer som befinner sig i ett liknande tillstånd med ett begränsat medvetande. Våra utvandrade sociologer värderar djupt sin tid på er värld, och även er, som kommer att bli de mest kloka och eftertraktade Själarna på grund av er omfattande erfarenhet.

Det nya politiska och ekonomiska systemet som skapats av våra allierade på Jorden och våra kusiner från Agartha är mycket nära att manifesteras. De sista av den hemliga regeringens underjordiska baser har stängts och från dessa baser evakuerade vi ytterligare flera tusen underhuggare till den mörka kabalen. Våra blickar riktas nu mot de stora konspiratörerna. Här förväntar vi oss att kunna tvinga de mörka illegala regimerna att avgå och därefter är den här operationen redo att börja på allvar. Våra Jordallierade har, under överinseende och gudomlig ledning av era Uppstigna Mästare, en laglig position som backas upp av allierade militära divisioner, och använder sin moraliska och lagliga rätt att tvinga fram nedläggningen av flera nationers militära styrkor, de som förbundit sig att utföra den mörka kabalens tjänster. Lyckligtvis lutar sig dessa krafter alltmer mot Ljuset, och det här sidbytet håller på att uppnå en punkt där det blir möjligt att få bort de kvarvarande mörka regeringarna från sina ämbeten. Så snart denna situation är fullt accepterad av det mörka, blir leveranser, följt av nytt styre och tillkännagivanden möjliga.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Er planet befinner sig i slutstadierna inför förflyttningen till fullt medvetande. Hennes Andliga Hierarki har senarelagt de sista få stegen, som förebådar hennes ytas ”makeover”. Vi, de Uppstigna Mästarna, känner dock djupt Gaias önskan att höja sitt medvetande, och har påskyndat de procedurer, som bidrar till mänsklighetens omvandling, inklusive de grundläggande verkställighetsprotokollen för er ekonomiska och regeringsmässiga struktur. Det som nu måste ske är en total förändring i uppfattning om era sociala filosofier. I grund och botten handlar detta om att gå från den strikt materiella mot en mer andlig syn på världen. Det som behövs är ett globalt samhälle som bygger på ömsesidig respekt och att hedra allt. Separationerna och det hat som länge har präglat Jordens samhällen är inte längre lämpliga. Det är dags att erkänna att ni är ett med varandra och kan skapa samhälleliga strukturer som har sin rot i denna övertygelse.

Dessa nya strukturer kommer att manifesteras när förändringarna vi talat om blir verklighet. Våra medarbetare har med stort mod och styrka skapat de förutsättningar som kommer att göra en sådan värld möjlig. Er förväntan inför dessa nya realiteter kan ses i alla dessa regeringsförändringar och offentliga manifest, som snabbt håller på att bli en global rörelse för fred, rättvisa och välstånd. Underförstått i denna rörelse finns en världsomfattande acceptans av varandra. Ni utropar er själva till att vara en förenad och fri mänsklighet, och vi tar den här globala rörelsen som ett bevis på vad ni verkligen strävar efter. Saint Germain´s världsfond och de medel som skapats av våra medarbetare väntar på att födas. Och sedan är det dags att föra ut dessa saker i dagens ljus och börja vår gemensamma marsch mot en ny fullt medveten verklighet!

Vi har bett våra medarbetare att avsluta alla detaljer som kan tänkas vara olösta och få ut välståndet till folket. Det är oerhört viktigt att er nuvarande regeringsform byts ut, eftersom de mörkt inriktade regimerna är det större hindret för leveranserna av de sedan länge utlovade fonderna. På toppen av detta, Avslöjandet (Disclosure) och allt som det innebär måste offentliggöras så snart som möjligt. Dessa frågor har legat olösta alldeles för länge. Nu önskar Gaia gå vidare med sin omvandling, och vår tidtabell har också nått den punkt där den inte längre kan ta emot fler förseningar. Därför har vi skickat ut samma kommuniké till både våra vänner i Agartha och till den Galaktiska Federationen och rekommenderat dem att agera för vår räkning och att göra det nu! Det är dags att lägga protokoll åt sidan och låta vår älskade planet och hennes människor bli fria!

Idag återupptog vi vårt samtal med er genom att fortsätta både med vårt eget budskap såväl som de Uppstigna Mästarnas. Det är dags för dem som suttit vid makten under nästan tretton tusen år att avgå. Anunnaki har gått över till Ljuset, och det är dags för de mörka hantlangarna att göra detsamma. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

---------------------------------------------------------

Översättare: Inga och Cagga Levander
 

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.galacticchannelings.com/ - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure