Followers

Google+ Followers

onsdag 27 januari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 26:01:2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
26 januari 2016
Originaltext: www.paoweb.com1 Batz, 4 Yax, 12 Manik     

Dratzo! Ett stort skifte äger nu rum för Ljuset och dess allierade. Den här förnyade ansträngningen kommer att ge mänskligheten dess frihet och ett underbart välstånd. För närvarande inser det mörka sin fruktansvärda situation. Speciella order har gått ut för att färdigställa ett antal viktiga projekt i slutet av den här första gregorianska månaden januari. Den här tidpunkten utgör traditionellt en slutpunkt liksom även en början. Ett speciellt projekt för att kväsa den här världens hänsynslösa oligarker följer det här mönstret. Det kommer att ge sig tillkänna först efter att man lyckats befria det här klotet från de skändliga personer som hållit detta landområde vid ruinens brant alltsedan fem hundra år tillbaka. Vid den tidpunkten gav deras mästare Anunnaki de här skurkarna en hög maktställning över mänskligheten på ytan. Denna plötsliga nyfunna känsla av makt ledde till århundraden av outsägligt fördärv. Frisläppt teknologi drev er fram mot den värld som så småningom skulle fångas upp av Ljuset. I själva verket gjorde hantlangarna omedvetet scenen klar inför sin egen undergång.

   Det här senaste århundradet har sett situationer uppstå som färdigställt estraden inför deras lyckosamma sorti från den här scenen. Deras handlingar var avsedda att förvisa var och en av er till ett permanent tillstånd av slaveri, styrt av dessa tanklösa mörka monster. Istället blev varje drag ett kort preludium till en sonat vars okända syfte var att ge er frihet och ett förutbestämt herravälde över de mörka. Fastän på ytan verkade det som om vissa nödvändiga framsteg gjordes för deras storslagna plan. Men man höll i själva verket på att sakta förlora greppet över er. De här mörka skurkarna introducerade apparater som var nödvändiga för uppkomsten av den digitala elektronikens tidsålder och den nya eran med globala sociala medier. Den nuvarande tiden innehöll öppningar som tillät Himlen att öka hastigheten i er vandring mot högre och högre medvetandenivåer. Detta fenomen blev nyckeln till deras nuvarande undergång. Detta har lett till data som gjort det möjligt för våra jordallierade att sammanställa en sann historia.

   Det är detta som gav våra allierade möjlighet att samla den kraft som nu snabbt håller på att förändra er värld. Detta ser man tydligt i  uppkomsten av BRICS (övers, anm. ekonomisk allians mellan Brasilien Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), och i de olika nya unioner som är i färd med att fälla det onda styret inom ett fullständigt oärligt finansiellt system. Ett nytt och mera öppet system håller för närvarande på att träda fram i er värld. Det är ett system som stöder spridningen av välståndsfonderna och den globala distributionen av humanitära medel. Det är de här fonderna som ska  skapa en valuta med "sant värde". Denna världsomfattande valuta kommer att rena er värld från den värdelösa mörka fiat-valutans regeringstid. Den kommer även att göra scenen klar för ny regering och nya regeringsformer och, mest av allt, NESARA! Det är denna nya era som nu manifesteras inför mänskligheten, och som tillåter oss att öppet framträda på världens scen. Det är denna gudomliga vattendelare som kommer att genomföra dessa inledande steg, vilka för er vidare fram mot fullt medvetande. De gamla mörka tillvägagångssätten kommer permanent att överges.

   Under den här nya tiden kommer ni att bli unikt medvetna om era ursprung, och helt återupptäcka det heliga uppdrag som ledde er till det här underbara klotet för ungefär 900.000 år sedan! Det är den här återställda insikten som kommer att driva er mot en snabb återgång till fullt medvetande. Ni är i själva verket ett storslaget folk som valdes ut av de himmelska hierarkierna att komma hit och hjälpa Gaia och hennes systervärldar. Ni kommer att åter bilda en stjärnnation. Det är denna framträdande stjärnnation som kommer att säkerställa galaktisk fred och säkra att Ljusets underverk fullt ut etableras i den här vidsträckta galaxen. Således har ni en helig mission som tillfälligt stoppades av det mörka. Vi är nu här för att återställa Himlens gudomliga mandat och låter er återupptäcka vem och vad ni verkligen är. Såsom fysiska änglar har ni fått en helig roll att spela när Ljusets kraft snabbt framträder i den här unika galaxen. Ni är symbolen för hur de som fångats av det mörka kan bli helt återställda till Ljusets heliga energier!

   
Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi är väldigt stolta över dem som utgör våra olika hemliga sällskap. Det mörka har länge trott det skulle vara omöjligt att få dem på fall. Under den stora ekonomiska nedgången i slutet av det första årtiondet av det här århundradet, blev inte någon befattningshavare inom det mörkas ledande banker ställda till ansvar, trots den stora mängd kriminella bedrägerier som var inblandad. Deras arrogans är nu ett minne blott. Ljuset har nått en punkt där varje stor incident kommer att behandlas med arresteringar, beslag av tillgångar och ett generellt moraliskt förakt. Det är även den stund då ett antal viktiga överföringar äntligen kan ske. Detta är anledningen till att vi ber er förbli positivt fokuserade och redo när det är lämpligt att gå ut och uppfylla era  drömmar. Tidpunkten för vår storslagna triumf ligger äntligen nära till hands! Var därför säkra på det enkla faktum att er tid är kommen. Himlen är med oss ​​och det mörkas avlägsna allierade är inte längre något hot mot denna heliga strävan. Hosianna! Hosianna!

   Eftersom denna högst härliga tid närmar sig är det viktigt att ni förblir positiva i er inställning och i era dagliga handlingar. Förbered er inför att bli en ledstjärna för de fantastiska händelser som kommer att skölja över  landet. Det har tagit lång tid att utrota de många försåtliga element som utgör oligarkernas vidsträckta nätverk av hantlangare. Denna uppgift är nästan klar och detta faktum har gjort att de som vaktar de enorma globala fonderna äntligen kan tillåta att dessa enorma medel börja distribueras. Den här processen tar för närvarande fart och vi är precis på randen till en ny verklighet. Vi mästare övervakar noga denna omfattande och komplicerade operation. Den mörka kabalens tid är över. Dess sista planer kommer att gå om intet och gör det möjligt för den här nya världens banker, finans och välstånd att kränga av sig sin långa sekretessmantel.

   Den här nya tiden kommer att ge en mängd nya ansvarsområden. Dessa nya uppgifter kräver att vi instruerar er om er sanna historia. Detta kommer att göras på lämpligt sätt efter att den nya regeringsformen etablerats över hela världen. Denna uppsättning fakta som handlar om ert ursprung och om alla era liv på detta dyrbara klot behöver levereras på ett sätt som både stimulerar och inspirerar er. Det är här som de lärdomar och uppfattningar som ni tagit till er från det mörka kan skingras och en rad sanna verkligheter läggas fram. Ingen kan kväva denna er växande medvetenhet. Ni kommer att kräva sanningen och Himlen kommer att förse er med den. Den här operationen är ett naturligt startskott på er återgång till fullt medvetande. Vi välsignar Himlens vägar och gör oss redo att bli era tjänare och guider i denna nya Ljusets tidsålder! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi vårt uppdrag att förse er med budskap som förklarar det som nu sker i den här världen. Under närmast framförliggande korta tidsperiod kommer ni att se en del verkligt fantastisk verksamhet växa fram och som kommer att förändra den här världen för evigt! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 20 januari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 19 januari 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
19 januari 2016
Originaltext: www.paoweb.com7 Kan, 17 Chen, 12 Manik    
Selamat Jalwa! Allt är bra och underbart med Gaia! De som har i uppdrag att leverera era godsaker är redo att slutföra den här storslagna uppgiften! Den fördröjning som överrumplade dessa tappra krigare är över. Operationen att kväsa den mörka oligarkin återupptas. I full förväntan inväntar dessutom den process som ska installera ny regering på att leveranserna ska uppnå de tidigare överenskomna magiska antalen. Vid den punkten kommer de kabaltrogna regeringarna att falla och snabbt följas av de nya utsedda regeringarna. Dessa nya regenter kommer att upplösa den lagstiftande församlingen och domstolarna och påbörja en process som kraftigt kommer att förändra hur de här samhällsorganen för närvarande är konstruerade. Nya regler för val och nya allmänna riktlinjer kommer att byggas in i de här offentliga organisationerna. Detta ger möjlighet för de här regeringsorganen att verkligen byggas upp med medvetna lagstiftare och domare som villigt följer de ärliga föreskrifterna inom den allmänna civilrätten (Common Law). Detta ger formellt signalen om er frihet från bankirernas tyranni och från alla deras allierade.

   Er del i det här storslagna inlärningsäventyret är att stödja förändringarna och välkomna den storslagna inledningen på er välfärd. Det kommer även att innebära början på nya och friare bank- och valutaförfaringssätt. Ni kommer att bli förmögna och mästare i ett system som kommer att ordna upp ert helande och möjliggöra de olika humanitära projekt som kommer att hjälpa era medmänniskor och förändra den här världens ekologiska insatser. Miljontals arter, representerande den här världens flora och fauna, kommer att räddas från utrotning. Dessutom kommer många arter som stod på gränsen till att decimeras att räddas. Den stora mängden föroreningar kommer att elimineras. Problemet med avfall som för närvarande täpper till era avlopp och hindrar er från den mängd dricksvatten som behövs kan lätt rättas till. Ni kommer att ha tillgång till teknologier som förvandlar er värld. Dessutom kommer ni att införa metoder som förändrar den riskfyllda karaktären i era transportsystem. Ni går in i en ny och dynamisk verklighet!

   Som ni kan se står ni på randen till en kraftigt förbättrad verklighet. Den här världen kommer att anta nya styresformer och ett mycket mera öppet finansiellt system. Denna process kommer äntligen att ge sitt  erkännande till Kina och till resten av tredje världen, vilket länge förnekats av västvärlden. Dessa sedan länge underbetalda nationer kommer att kunna utveckla och bygga vatten- och avloppssystem som tidigare ansågs alltför dyra för att genomföra. Dessa humanitära projekt kommer att förvandla er värld och låta alla njuta av de moderna bekvämligheter som länge förnekats dem. I denna nya värld kan hela mänskligheten bidra till de projekt som kan förändra ert vatten, mark och luft. Ni kommer att ge Gaia möjlighet att återställa sig till full hälsa och låta hela mänskligheten leva i en högst fantastisk tidsålder. I denna reformerade miljö kommer alla att vara välmående, kunniga och kapabla till att på lika villkor delta i den nya tiden. Detta är en tid som kommer att ge er en mängd olika tillvägagångssätt att bli en sann väktare av Moder Gaias Jord! Allt detta är endast en inledning till vår formella ankomst.

   Vår ankomst, vilket nämnts i ett antal tidigare rapporter, kommer att ge er våra speciella mentorer. Innan de kommer behövs ett antal formella lektioner genomföras av era Uppstigna Mästare. Dessa lektioner kommer att i detalj förmedla er sanna historia och lära er om orsaken till att ni är här och hur Atlantiderna plötsligt störtade er in i begränsat medvetande. Ni kommer också att lära er hur era olika språk, kulturer och religioner formades. Den tidigare roll som Anunnaki och deras hantlangare spelat kommer att belysas liksom hur er förvandling tillbaka till fullt medvetande kommer att ske. Så snart alla dessa sanningar är helt införlivade, är ni förberedda för det som våra mentorer ärligt kommer att berätta för er. Allt det här kommer att bli ganska chockerande för er. Den viktigaste punkten är att inse hur mycket ni är förenade med varandra. Av central betydelse är att verkligen Älska varandra. Bli medvetna om varandra på detta nya Kärleksfulla sätt och verkligen uppskatta hur ni tillsammans kan rädda Gaia och varandra!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Detta är en mycket gynnsam tid för Gaia och för hela mänskligheten. Anunnaki och deras mörka hantlangare håller nu slutligen på att isoleras. För länge sedan, när vi började vår speciella resa, satt mänskligheten fast under tummen på denna onda oligarki. Ibland verkade det som om de var allsmäktiga. Under Himlens vägledning framhärdade vi och började långsamt bilda hemliga sällskap för att hjälpa Ljuset och börja föra mänskligheten tillbaka till Ljuset. Den här utdragna operationen började för årtionden sedan att få framgång och tillåta Ljuset att på ett säkert sätt demontera ner den mörka kabalen. För över ett decennium sedan kom våra välsignade hjälpare inne i Jorden och i Himlen på en metod som givit den framgång som planerat. Den viktiga punkten här för er är därför att förbli positiva och till fullo stödja dessa högst ädla ansträngningar. Fantastiska saker är verkligen redo att äga rum!

   Allt det här är positiva bevis på den grad av hedersbetygelse som Himlen rättfärdigt består av. De mörka oligarkerna var starkt inriktade på att ni skulle göras till rena brickor i en metod för att permanent isolera er från era familjer i Anden och i rymden. De här möjligheterna motarbetas nu. Det vi ber er om är att förbli positivt stödjande i det som våra allierade arbetar så hårt för att uppnå. Ett nytt finansiellt system som till fullo stöder ett tillstånd av permanent välstånd är nu praktiskt taget i drift. Det finns även ett antal program som snabbt kommer att skapa nya och upplysta regeringar och regeringssätt. Dessa moment är också klara och redo att införas. Dessa stora välsignelser är bara början på hur den här tidigare mörka verkligheten kommer att förändras. Således, kära hjärtan, er tid att lysa är äntligen här. Var kloka i era beslut och lysande i era handlingar.

   Kom ihåg vem du verkligen är. Du är inte en person som glatt följer åtgärder inpräntats i dig av det mörka. Du är verkligen en person som kan se det snedvridna som det mörka gett er för att förvrida er tilltro till vägar mer vänliga än deras. Den här tiden är en tid full av befrielse från dessa mörka tillvägagångssätt och en vändning i glädje till den sanna tro som finns ​​inbäddad i Ljusets moraliska sätt! Den här proceduren sker nu medan ni vänder er bort från krig och egensinnigt missnöje, mot ett nytt sätt som framhäver er samhörighet med varandra och med Ljuset. Den här växande sanningen kommer att ge er förmågan att gå samman och framgångsrikt värna om de många arterna inom Gaias flora och fauna. Vi är stolta över er och är mycket glada över att få ha tillsyn över var och en av er. Framtiden för denna storslagna värld är verkligen ljus och fylld med ert heliga Ljus!

 Idag fortsatte vi med vår rapport om det som händer runtom i världen. Var glada och medvetna om att stor rikedom och en mycket efterlängtad  frigörelse från det mörka nu är på väg. Ljuset gör även er återgång till fullt medvetande möjlig! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 13 januari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle - 12 januari 2016Sheldan Nidle - 12 januari 2016

13 Caban, 10 Chen, 12 Manik
Dratzo! Många förväntade operationer försenades genom alltför försiktiga och onödiga säkerhetsåtgärder. De som tillfälligt kontrollerar de här fonderna är djupt oroade och har därför återgått till en process som till att börja med möjliggör för dem att arbeta i snigelfart. Det här avvikande arbetssättet har bromsat leveranserna och förändrat när de här pengarna kommer att levereras. Leveranserna görs nu i en mer försiktig takt än den vi ursprungligen fick. Återigen, de här fonderna befinner sig i händerna på dem som känner sig mer bekväma med ett tempo som är fyllt med rader av speciella kontroller i varje skede under den här processen. Man använder sig av ett speciellt sätt för att i hemlighet förflytta väldiga summor över gränserna. Det är vår övertygelse att den här mer långsamma processen föranleder två saker. För det första har den kraftigt bromsat in ett antal framtida tillkännagivanden som utgör startsignalen för en ny regeringsform och ny regering, och för dem som ska börja med en global valutaomställning. För det andra har den bromsat in det preliminära tidsschemat för massarresteringarna och avhysningen av världens bedrägliga banksystem.

De här förseningarna är ytterligare ett tecken på hur svårt det är att snabbt avlägsna gamla, mörka system som har styrt den här världen under årtusenden. Även om vi har verktygen och bevisen för att besegra dessa förhatliga personer, är det mycket svårt att påskynda den här viktiga processen även efter en rad överenskommelser. Det mörka inser i vilken utsträckning Ljusets krafter genomsyras av dem som känner till hur fullständigt oärliga deras forna mörka herrars tillvägagångssätt är. Den här historiska belastningen har gång på gång skapat försiktighet även när det verkligen inte befogat. Vi ber djupt om ursäkt för detta ytterst långsamma agerande. Det är svårt att ta sig fram när sättet att göra saker och ting ifrågasätts. Er värld är nu djupt förankrad i den här sortens gamla rutiner. Det är vår utmaning att förändra detta och låta en frisk fläkt tränga in i den här operationen. Därför förväntar vi oss att den här processen börjar ganska snart. Även de personer som är fyllda med försiktighet är verkligen hängivna den här verklighetens storslagna förändring. Således kommer de gamla tillvägagångssätten att slutligen läggas åt sidan.

Nu medan den här förändringsprocessen pågår, fortsätt att fokusera på seger. Vi är helt övertygade om att alla är fast beslutna att göra slut på den mörka kabalens ohyggliga tillvägagångssätt. Den här kabalen har använt sin makt för att skrämma, förvränga och förvirra alla. Vi är medvetna om hur de här metoderna successivt har lämnat många utmattade, när de försöker göra någonting positivt. Trots de här obefogade rädslorna äger en viss grad av åtgärder faktiskt rum. Det är inte lätt att trotsa dem som ni fruktat under så lång tid. Detta håller inte desto mindre på att ske. En sak som är nödvändig för att förändra själva kärnan i den här verkligheten håller på att inträffa. Det mörka vet nu att dess dagar med tankestyrande kontroll är över. Tidpunkten för många viktiga tillkännagivanden är kommen. Dessa kommer att sätta igång en kraftfull dominoeffekt, som förändrar er värld för evigt. Detta omfattar ett nyare, mer rättvist penningsystem, välstånd, och naturligtvis nya regeringsformer. Förbered er på att bli förvånade och hedrade av det som nu kommer att ske!

När ni förflyttar er in i den här nya tidsåldern, var medvetna om vad detta verkligen innebär. De gamla uppfattningarna som ni har burit med er sedan barndomen kommer inte längre att vara fullt tillämpliga. Det här är början på en ny verklighet för alla. För länge sedan blev ni brickor för en mörk grupp överherrar (overlords) som skapade en klass med hantlangare, vilka vi kallar den mörka kabalen. Den här kabalen trotsade Himlen och skapade under de senaste decennierna en värld som de hade för avsikt att för evigt styra som de ville. Den här önskan har grusats och med det som sker kommer ni inom kort att få se dem arresteras och tillfälligt separeras från er. Den här gruppen charlataner kommer att ställas inför rätta och deras oärligt erhållna vinster kommer att omfördelas bland er. Ta den här tiden till att uppskatta det som händer. Ni kommer att få er frihet och ges möjlighet att fullt ut delta i era angelägenheter. Ta inte lätt på den här möjligheten. Var flitig och redo att verka som ”vakthund” varje dag. Frihet är en plikt som behöver övervakas noggrant! Kom samman och gör er redo inför nya ansvarsområden.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Ni, kära hjärtan, befinner er på yttersta randen till en ny verklighet. De som fått i uppdrag att leverera ett stort välstånd till er är äntligen redo att avsluta en lång process som inleddes för många århundraden sedan. Anledningen till att vi gett dem det här stora ansvaret baserades på deras ärlighet och stora flit, vilket gjorde det möjligt för oss att tryggt veta att vid rätt gudomlig tidpunkt skulle den här stora uppgiften kunna genomföras. Stunden för detta heliga fullbordande har nu kommit. Vi är mycket glada över att ni står inför att få alla de välsignelser som tillfaller er. Tidpunkten att avsluta ert slaveri i detta mörka land har kommit. Ni kommer att befrias genom dessa välsignelser. Er tid för upplysning kommer äntligen att sätta igång! Vi håller även på att färdigställa våra lektioner med er. Dessa kommer att lära er om ert ursprung och orsakerna till er gudomliga mission i den här världen. Detta kommer att förklaras ytterligare av era kusiner i Agartha.

Medan vi närmar oss denna mycket spännande tid, verkar det som om den här världen är oberörd av det vi dagligen säger och känner. Mycket av det som håller på att förändras talas det inte om och det döljs undan av det gamla. Trots detta genomskådar ni denna bluff. Den här vansinniga världen är full av trick. Det mörka förstår det som Himlen håller på att göra. Trots besvikelser, förbli fokuserade på er vision och på det pris som det innebär. Ni är ett kraftfullt folk och vi kommer bara för att erkänna och stödja er. Den här världen har visat sin grymhet och grymhetens konsekvenser. Den här raden med underliga orsaker och verkan är redo att omvandlas. Ljuset har kommit och det befinner sig i sista omgången åtgärder för att omvandla era bekymmer till det underbara som ni länge drömt om! Det härliga ögonblicket med nya ansvarsområden för er och oss är nu inne.

Använd din vision och dina sanna drömmar för att vägleda dig. Himlen förstår vilka ni verkligen är och visar er vägen mot en ny verklighet. Det är Himlen som har sänt er på den här sista vägen som leder till fullt medvetande. Vi är helt enkelt ett gudomligt instrument under denna heliga resa. Den här tiden i vår gemensamma historia håller just på att börja. Du är i färd med att förbereda din kropp och själ inför omvandlingen till den kristallina versionen, vilken utgör ditt fullt medvetna jag. Du har förskonats de enorma svårigheter som skapats under den här resan och i dess ställe kommer en ny version av era begränsade medvetna jag. Även om detta har inneburit att en del fortsatt smärta och missämja, var tacksam över att det inte har varit den apokalyps som det kunde ha blivit. Ni befinner er nu i slutfaserna inför en ny värld. Er väg rensas upp inför seger! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag genomförde vi på vårt uppdrag att förse er med en övergripande rapport om det som händer på den här jorden. Det mörka har förlorat och det enda som nu drar ut på tiden är ett sista behov att vara försiktig och långsam. Era välsignelser är på gång och ni kommer snabbt att se dem framträda inför era förvånade ögon! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Svensk översättning: Inga och Cagga Levanderonsdag 6 januari 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 5 januari 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
5 januari 2016
Originaltext: www.paoweb.com 6 Oc, 3 Chen, 12 Manik    

Selamat Balik! Låt oss börja med ett Gott Nytt Gregorianskt År till alla! De kraftfulla åtgärder som ger er era olika välsignelser stannade upp något på grund av julhelgen. Denna planerade fördröjning är nu över. Leveranser beräknas starta under den kommande veckan. Den här senareläggningen kändes lämplig både för de olika kungliga familjerna (Ö a: i Asien) liksom för ett antal av de gamla familjerna. En rad  ”sista minuten”-kontroller har genomförts och en ny leveransplan har godkänts av alla parter. Som vi nämnde i vårt förra meddelande har kinkarna i det här nya systemet rätats ut. De där mörka hantlangarna som skapade den sista räckan förseningar har antingen arresterats eller flyttat från sina maktpositioner. Således är dessa fonder, liksom en förändring i sättet att regera, på väg att manifesteras framför era ögon. Våra medarbetare har kunnat tidigarelägga de här datumen, vilket gör att ni kan se historien i vardande vid ett mycket tidigare datum. Vi övervakar nu  denna komplicerade process och kollar att de här aktiviteterna går framåt såsom planerat. Under alla förhållanden är slutet för den mörka kabalen till sist äntligen här.

   När ni nu går in i en tidsåldern med fred och frihet, var då hela tiden medvetna om hur lätt denna underverkens tid kan ta slut. Det är helt nödvändigt att ni visar en hel del flit och uthållighet i dessa frågor. Kom ihåg att dessa gåvor leder till en ännu högre grad av ansvar. Vi uppmanar er att inrätta särskilda "vakthunds"- kommittéer och be dem att hålla alla väl informerade om det som sker. Friheten är en gudomlig gåva som kräver stort utnytjande av era resurser för att bevara. Den tidigare amerikanske presidenten Jefferson påstod att en slags permanent revolution krävdes. En sådan grad av omsorg, även om den var ädel, är inte på sin plats i en tid med Internet och sociala medier. Likt en ny Paul Revere (Öa: Gjorde hjälteinsats under det amerikanska frihetskriget) behöver ni kunna läsa tecknen och vara redo att informera alla om rätt tidpunkt för positivt agerande. Dessa sociala nätverk kan ersätta varje behov av våld. Slå därför larm och ge kraftfullt gensvar för att hålla er värld kvar i sin rörelse framåt mot masslandningarna och det fulla medvetandet. Den här processen ger er möjlighet att hålla våra gemensamma uppdrag på rätt spår och i fas med det Gudomliga.

   Så snart ni har hjälpt till med att göra er nya verklighet säker, är det nödvändigt att ni börjar förbättra er miljö. Först att göra sig av med är de olika typerna av föroreningar som för närvarande kväver er globala miljö. Använd teknologier som ni antingen har tillgång till eller som tidigare beslagtagits och nu finns tillgängliga för er. Använd dem för att rensa upp de kemiska, radioaktiva och de andra giftiga ämnena som ni behöver  eliminera från er omgivning. Så snart detta är gjort kan ni sedan bidra till de projekt som pågår för att lösa mänsklighetens mat, vatten och bostadskriser. I den här nya världen kommer ni att fortsätta att lösa de kriser som finns kvar. Om ni inte kan lösa de här frågorna helt och fullt, har vi för avsikt att införa teknologier som kommer att börja göra om er värld  till en verkligt behaglig värld att leva i. Det är dock viktigt att ni med framgång börjar  arbeta tillsammans. Era förfäder kom hit för nästan 900.000 år sedan för att stödja livet och en fullt medveten värld.

   Vår gemensamma uppgift är att förbereda er inför en påbjuden återgång till ert tidigare Änglaliknande tillstånd. Var och en av er lever i den här underbara verkligheten. Våra mentorer kommer att förse er med allt ni behöver veta efter att ni blivit utsatta för Anunnakis undanhållande av kunskap. I själva verket skulle deras lögner och manipulationer vara de inledande skedena till att göra er till en permanent ras av slavar. Himlen har påbörjat processen som ska ta er till ett omvandlingsbart skede, vilket är nödvändigt för att vårt uppdrag ska lyckas. På den här vägen finns era Uppstigna Mästares heliga arbete. De har den uppsättning undervisning som ni behöver för att våra mentorer sedan kan ta er till själva randen av fullt medvetande. Det är här som invånarna i Agartha kommer in. I inre jorden finns den levande utrustning, som kommer att avsluta er omvandling. Det som sedan återstår är som vi tidigare har sagt, en speciell träning eller efterutbildning efter behandlingen i KristallLjusKammaren och grundandet av er nya stjärnnation. Mycket ska ske när ni uppfyller ert magnifika öde!


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Som ni ser, har vi fått en del viktiga uppgifter att utföra. Den största av dessa har varit att från början förse er med Himlens nåd och barmhärtighet (grace and mercy). Ni har överlevt det mörka och för alla bevisat ert stora engagemang inför Ljuset. Vår del har inneburit att vara Himlens budbärare. Vi har gjort detta med glädje och väntar lyckligt på er sista övergångstid från den här tredimensionella världen. Vår omedelbara uppgift är att vägleda dem som framgångsrikt separerar och besegrar det mörkas hantlangare. Den här uppgiften kommer att leda till nya regeringar och regeringsformer som kommer att tillåta oss att ge de nödvändiga undervisningar som ni behöver innan våra himmelska bröder anländer. I den här nya världen kommer ni att lära er om ert ursprung och ges möjlighet att inrätta en verkligt underbar värld! Denna kommer att bli föregångaren till en värld som kommer att se återföreningen av inre och yttre Gaia. Detta ger er möjlighet att bilda er nya stjärnnation.

   Vi Mästare förstår hur svårt detta är för många av er. Ni har i någon mån accepterat det vidriga tillståndet av död och åldrande. Den här så kallade verkligheten har tillåtit er att ge efter inför det mörkas tidigare lögner. Nu behöver ni reformera den här "verkligheten" och snabbt ta till er en ny. Vår heliga uppgift är att visa er hur en sådan annan verklighet verkligen är möjlig. Underverket som innebär återkomsten av en galaktisk mänsklighet kommer att slutföra denna gudomliga process. Era mentorer i kombination med vår undervisning kommer att visa er hur detta "välkomna hem" -uppdrag fungerar. Ett av de första fakta vi fick ta del av var det kommande galaktiska uppdraget. Detta gudomliga uppdrag, i kombination med vårt kommer att underlätta er återgång till fullt medvetande. Detta innebär att ni först får ta del av våra goda gärningar och vänlighet. Efter många årtusenden är det äntligen dags att inkludera en helig undervisning om vem ni verkligen är.

   Den här kommande tiden är därför en tid som ska slutföra er övergång till fullt medvetande. Detta kräver kunskap, färdigheter och förmågor som kommer att ges frikostigt till var och en av er. Det första stora steget är denna uppsättning lektioner som handlar om ert Sanna Jag och en omfattande historik om ert ursprung på andra världar. Efter detta handlar det om vad som hände med er medan ni befann er under de gamla Atlantiernas styre. Vi alla härstammar från den här tiden för nästan tretton tusen år sedan efter att Atlantis sänktes av sina egna onda. Den här nuvarande tidpunkten är när denna långvariga mardröm slutar och efterträds av en tid då vi ska leva i Ljusets härliga glädje! Vi har levt i Agarthas värld och vet i glädje vad som väntar er. Låt oss påbörja denna betydelsefulla tid och förundras av Ljuset. Vi ska också veta att det mörkas väg överförs till den jordiska historiens soptunna. Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi med våra budskap. Det stora antalet förseningar är över. En ny verklighet trycker snabbt det mörka som ni så länge har känt åt sidan. Det är sista perioden i övergången till en ny, fylld med oändliga positiva möjligheter och naturligtvis, frihet! Var medvetna om, Ni Kära, att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure