Followers

Google+ Followers

onsdag 7 december 2016

Svenska -- Sheldan Nidle, 6 december 2016Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 december 2016
Originaltext: www.paoweb.com

9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban 
Selamat Balik! Processen för att besegra kabalen är inte lätt. De använde listigt det här senaste valet till att återta sin dominans. Den goda med det är dock att deras stora ”inmutning” i den nu valda administrationen har gjort det lätt att förbereda de aktuella arresteringarna. Samtidigt fortsätter strategin att fördela de ofantliga fonderna att gå framåt! För närvarande är införandet av ert nya banksystem på plats. De gamla bankerna har avslöjat hur de haft för avsikt att återuppbygga sina ”skattkammare” i ett sista försök att återta sin dominerande ställning. Denna högst försåtliga strategi håller på att misslyckas. De äldste och deras kungliga motsvarigheter är nu ivrigt sysselsatta med att arrestera dem som så ihärdigt ville "sätta överrock på oss!" Detta har medfört att våra partners har tagit över ett antal av de amerikanska bankernas huvudkontor och motsvarigheterna i Europa. Vi räknar med att de första utdelningarna är fullt i stånd att fortsätta och att den första delen av det stora välståndet kan ges till många som har väntat länge på att få sina utlovade inkomster. Resten av den här komplicerade proceduren går även den gradvis mot sin spännande avslutning. Framtiden är ljus för Ljuset och dess många medarbetare. Ha tålamod! Det bästa återstår!

   Det är viktigt att ni verkligen inser att de situationer som ni nu bevittnar bara är en ”fint”. NESARA-republiken kommer inom kort att deklareras, och ofantliga summor har avsatts för alla utväxlingar och för de utlovade välståndsfonderna. Använd den här heliga tiden till att på ett gudomligt sätt göra ert sinne redo inför det som är på väg att ske. Ni är förutbestämda att få ta emot pengar som är avsedda att endast tillfälligt låta er vänja er vid den makt och terror som pengar symboliserar i den här världen. Ert stigande medvetande ska få er att se bortom de här föreställningarna, och inom kort, kommer olika uppfinningar, som till exempel vår materiaomvandlande processor, att göra pengar föråldrade. Inte desto mindre behöver människor gå igenom en period då de rensar sina sinnen från stora och löjliga föreställningar om pengar och rikedom. Pengar uppfanns för länge sedan av Anunnaki för att betona skillnaden mellan er och Anunnakis hantlangare. Den här övningen kommer att frigöra er från de lögner och missuppfattningar som ni länge har haft om rikedom. Gör det du verkligen vill, och du kommer att lära dig en del grundläggande sanningar om det här speciella ämnet.

   Er värld har länge lidit under de falska uppdelningar som rikedom och makt har förorsakat. Det har skapat klasskillnader och utvecklat det galna begreppet om privilegium. Den nu pågående omfördelningen av resurser visar tydligt på detta. Just nu höjs ni idogt i medvetandet, vilket är en förutsättning för att klara flera Uppstigningskrav. Dessa himmelska procedurer behövs som förberedande förändringar inför de större transformationer som ska äga rum i KristallLjuskammaren vid den rätta tidpunkten. Det här projektet har många steg. Först behöver ni kollektivt uppleva ett allmänt välstånd för att förstå hur snabbt dessa medel kan förändra den här världen. För det andra, behöver ni uppleva den allmänna lycka som skapas genom den här processen. Slutligen behöver ni inse hur kraftfulla och storslagna ni är som en sammanhängande grupp. Den här processen kommer att göra er öppna inför att ta in nya uppfattningar om varandra, vilket gör att den här världen fungerar på ett helt nytt sätt. Ni gör det möjligt för er värld att bli ett sant globalt företag! Det är denna nya uppfattning som gör er fria att lätt acceptera varandra!

Det är vid denna punkt som er frihet, ert välstånd och det nya styret går samman och gör det möjligt för oss att försiktigt ingripa. Våra mentorer kommer sedan att se hur väl ni var och en har presterat. Denna nästkommande nivå kommer att utnyttja er nya självkännedom till att utveckla en ny inre uppfattning om er själva. Dina erfarenheter behöver utvärderas utifrån ditt eget perspektiv och i ljuset av din nu kända tidigare historia från Atlantis till nutid. Tillsammans kommer du och din mentor att bestämma hur den här samlingen data passar ihop. Den här processen kommer att skapa en profil som gör att du äntligen får den "stora bilden" av hur du passar in. Det vill säga, att förstå hur dina inre uppfattningar passar samman med denna nyligen reformerade värld. Detta är en process som kräver djup utforskning och uppriktig utvärdering, vilket är varför ni varje natt noga granskas av våra medicinska team. Detta ger de fysiska uppgifter som måste återförenas med de andliga data som du och din mentor pusslar ihop. Den här processen kräver en del gemensamt inre arbete, följt av en allmän översikt över hur den passar in i det kollektiva. Hurra! Hurra! Hurra!


   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den värld som omger er förändras snabbt. Himlen för in stora mängder med helig eld in på Gaias plan. Den här energin omvandlar de livsfält som omger er. I sin tur påverkar de här energierna hur era inre aurafält fungerar. Dessa gudomliga energiblixtar förbereder er inför att medvetet förändra er uppfattning om hur det här globala samhället fungerar. Den här processen kommer snart att låta er inse vikten av att omvandla den gamla de facto-regeringen till den nya lagliga NESARA-regeringen. Denna förändring är planerad att ske inom kort och tillåter att denna nya regering formellt tillkännager den Inre Jordens verklighet, riket Agartha, liksom även det formella avslöjandet om er galaktiska familj. Denna serie åtgärder kommer också att tillkännage det formella inrättandet av det nya globala banksystemet och finansbankens nya pengar. Dessa välsignade åtgärder är ett resultat av era storslagna visioner. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

   Det som era drömmar och visioner har åstadkommit reflekteras positivt tillbaka till er i en rad himmelska handlingar. De som har arbetat hårt för att manifestera detta började med de stora summor pengar som skapats av våra kamrater Mästarna. Detta kommer snabbt att följas av de härliga frukter som utlovats er genom NESARA. Himlen vill befria er från de onda som arrogant leder denna nuvarande olagliga amerikanska regering och alla dess allierade. Denna överdrivna korruption kommer att kväsas genom den formella uppkomsten av NESARA-republiken och ett nytt och rättvisare banksystem. Lyckligtvis har våra heliga medarbetare skapat ett sätt att tillåta att en så omvälvande förändring kommer till stånd. Använd den här friheten och det här välståndet till att manifestera era drömmar och att göra er strävan efter inre lycka möjlig. Kasta bort alla rädslor och den oro som fortfarande på något sätt omger er. Låt den här nya tiden fastställa vem ni verkligen är!

   I den här nya världen kommer ni äntligen att bryta er loss från de begränsningar ni upplevt, de som först Anunnaki och sedan deras hantlangare pålagt er. Dessa lakejer kommer att arresteras och isoleras från er. Låt ditt Hjärtas kraft och den väg som Anden förser dig med vara din själs vägvisare. Gå samman och skapa en helt ny verklighet som bygger på inre samarbete. Ett samarbete som skapar en värld som förvandlar hat och splittring till andlig enhet och leder er tillbaka till den otroliga Andlighet och Kärlek som finns i Hjärtat hos hela mänskligheten. Det är detta heliga samhälle som vi Mästare sakta men säkert har byggt upp alltsedan våra Systerskap och Broderskap först fick sitt uppdrag från AEON. Vi uppmuntras av vissa händelser i den här tiden. Den är en tid då en helt ny värld kan byggas upp och gör scenen klar inför er höjning från planetära människor till galaktiska och andliga Människor! Halleluja!


   Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. En del av er tror att det vi säger är hypotetiskt. Men istället skildrar våra ord ett land som nu håller på att födas på utvalda platser runtom på detta stora klot. Det är till detta löfte som vi med glädje tillägnar dessa rapporter. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 30 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 29 November 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
29 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com9 Akbal, 6 Yaxk'in, 13 Caban

Dratzo! Mycket sker nu runtom i världen. De tillgångar som krävs för att "fixa" alla program kalkyleras nu och fördelas efter var de behövs. Den här verksamheten är ”öronmärkt” för att så småningom leda till det formella tillkännagivandet av NESARA och sedan GESARA. Detta innebär att Amerika närmar sig det formella tillkännagivandet av sin nya NESARA-republik. Den här nya verkligheten leder i slutändan till att ett nytt globalt banksystem manifesteras. Alla nationer som har undertecknat Parisavtalen kommer då att börja genomföra en rad samordnade och samverkande åtgärder för att vända de senaste två århundradenas kraftiga föroreningar. De här händelserna innebär även  början på en rad stora humanitära projekt som ska förse öknarna med vatten och ge modern sanitär utrustning till alla nationer. Dessutom kommer varje nation att bygga ut sitt elnät så att alla kan få tillgång till Internet. Detta är bara början på en rad av utveckling som kommer att befordra global utbildning och låta världens människor få veta vad som görs för att förändra det sätt som den gamla världen fungerade på. Den här nya verkligheten kommer att kännetecknas av fred, välstånd, frihet och globalt samarbete. Detta blir en ny och strålande tid för mänskligheten på ytan!

   Detta överflöd av välstånd är bara början på det som ligger framför er. För länge sedan, när den här tiden beordrades av Himlen, befalldes det att under perioden innan Ascension (uppstigningen) skulle mänskligheten på ytan börja återansluta sig till sina galaktiska bröder. Detta skulle också bli en tidpunkt då människorna från Agartha mötte er. Den här föreningen kommer återigen att göra er bekanta med hur vitt och brett era bröder har spritt sig över den här gigantiska galaxen. Från det ögonblick då ni tvingades in i begränsat medvetande glömde ni att ni inte var ensamma. Ni visste inte ens att en stor Federation med människor fanns där för att hjälpa er. Den här inledande processen kommer helt enkelt att visa er hur vitt och brett människor reste. Ni behöver därför lägga era rädslor åt sidan och snabbt vända er bort från er stigande främlingsfientlighet. I ljuset av detta ombads vi att ge er tid för att justera er uppfattning om den här galaktiska verkligheten. Ni lever inom ett expansivt existensplan som omfattar många olika typer av ganska medvetna Varelser, även versioner av de olika arter som ofta ses på er värld.

   Dessa magnifika Varelser kommer att möta er först efter att ni har gjort er övergång tillbaka till galaktiska människor. I detta nya tillstånd kommer er första uppfattning att redan ha omvandlats till vördnad. Vi förstår detta faktum mycket väl och har hållit den nuvarande användningen av galaktiska icke-människor till ett minimum. För er är naturligtvis Arcturianerna de mest kända av dessa. Deras helande underverk är välkända för oss och de representerar en art som ni alltid haft goda känslor för. Vår plikt är att presentera detta nästa steg i er övergång i bästa möjliga ljus. Därför består våra medicinska team endast av arcturiska och mänskliga komponenter. Vi inser även att vi behöver arbeta i nära samarbete med dem som är i färd med att behandla ert överflöd och bilda nya sätt att regera. Ni kommer att få se och detta i många extraordinära händelser. De här händelserna kommer att introducera er inför ny teknologi och bana väg för vår första omgång tillkännagivanden till er. Speciellt viktig för oss är naturligtvis vår ankomst. De Uppstigna Mästarna kommer att bereda vägen genom att ge er ett antal viktiga historielektioner.

   De här lektionerna kommer att fylla i de stora luckor som er nuvarande inställning till historien underlåter att ge er. Det är lätt att manipulera det som ni inte vet. Vi är angelägna om att se till att ni grundligt lär er vilka de här bristerna är och hur de omedvetet har påverkat er. Vi kommer för att välkomna er hem och för att föreslå er tillvägagångssätt att bygga er nya stjärnnation. Det är viktigt att ni gör detta som ett medvetet kollektiv. Det är viktigt för er att fritt gå samman med invånarna i Agartha och i detalj veta hur ni ska etablera era nya bostäder på Venus, Mars och det nyligen återupprättade trans-Marsiana riket (trans-Martian realm). Byggandet av en stjärnnation kräver en organisk strategi. Ni behöver även en kunskap om hur man framgångsrikt navigerar den stora Galaktiska LjusFederationens kongress i Vegasystemet. De här sakerna kommer att bli "gammalt och vant” för er inom kort. Ni kommer också att lära er många saker från era mentorer och i den processen, mer om er själva. Ta den här tiden till att börja inse vad som väntar er, av häpnadsväckande kosmiska medvetandeäventyr! Hurra! Hurra! Hurra!


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Runt ert heliga klot börjar en rad mycket gudomliga åtgärder ta form. Dessa heliga händelser är Himlens formella lansering inför införandet av välstånds-programmen, NESARA och den nya Republiken. De här händelserna kommer att avbryta de åtgärder, som för närvarande pågår sedan det amerikanska valet den åttonde november i år. Vi i Himlen och på Jorden önskar djupt ge er det vi länge har lovat er. Det åligger Himlen att föra fram en ny helig verklighet, som befriar er från det ok som ni fjättrades vid för nästan tretton tusen år sedan. Som vi nämnt i tidigare meddelanden, uppskattar vi för närvarande uppriktigt era kollektiva visioner och positiva handlingar. Vi välsignar er, och är fast beslutna att stödja framtagningen av en ny primär prototyp på det här magnifika blågröna klotet. Speciella händelser går därför framåt, händelser som är avsedda att ge er denna härliga framgång!

   Vi Mästare har inför våra heliga medarbetare utlovat att den här världen, som består av behov och makt, ska omvandlas. Det här landet är placerat på Gaias heliga territorium, vår Heliga Moder. Många är av den uppfattningen att en fortsättning på det nuvarande är det rätta: det vore ren dårskap. Mänskligheten har ett mycket ärorikt förflutet som kommer att leda till en snabb förvandling av den här verkligheten. Det är detta kommando från Himlen som vi drar glädje och näring ifrån. Denna nuvarande oheliga värld är avsedd att snabbt förpassas till historiens soptunna! Det nya välståndet är endast avsett att tända Hjärtats tysta revolution! Detta i sin tur återställer den ursprungliga Amerikanska Konstitutionen och ge er en ny regering. Detta instrument kommer att utlösa en gudfruktig tankeprocess som sprider sig runt det här klotet och inspirerar till nya, välmående och fria verkligheter. Det är detta som kommer att välkomna era bröder och befria er till att återigen smaka på det fulla medvetandets glädjeämnen!

   Insvepta i denna ständigt rungande glädje, vänder vi oss till er. Var modiga och förvänta er inte något mindre än Himlens generösa frikostighet. Under den här tiden har vi kunnat skapa många mirakler. Det största ligger precis framför er. Vi erkänner att de som försöker återställa det mörka vill fånga era magnifika Själar i mörker. Detta kommer inte att lyckas. En storslagen glans (glory) har stigit ner på detta plan och kommer inte att vila förrän en verkligt gudomlig seger är er! Använd den här tiden till att känna er stigande inre styrka. En mäktig ström av himmelsk energi kommer att sopa bort allt som inte hör hemma bland parametrarna för mänsklighetens nya heliga framtid. Manifesterad i glädje, kommer den att bli en upphöjd och gudomlig verklighet, fylld med Glädje, Frihet och Oändligt Välstånd. Observera uppmärksamt medan denna fredliga, heliga revolution rullar in.


   Idag fortsatte vi att rapportera om det som utspelar sig runt det här klotet. Händelser inträffar som lovar en stor förändring i hur nationerna i er värld fungerar. Er värld befinner sig på gränsen till kontakt. Förbered er inför att bevittna de mest extraordinära händelser! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Attachments area

onsdag 23 november 2016

SVENSKA -- Sheldan Nidle: 22 November 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
22 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com

2 Cib, 19 Xul 13 Caban    
Selamat Jalwa! För närvarande pågår en operation med målet att isolera de återstående illuminatskurkar som finns kvar i maktposition inom ”koncernen” USA:s regering. Den här processen har tagit längre tid än vad Kinesiska och Europeiska Äldste och Kungligheter först väntat sig. Preliminärt proklamerades en ny laglig amerikansk regering under den senare delen av den gregorianska kalendermånad som ni kallar oktober. Det som återstår är ett mer formellt införande, vilket sker inom kort. Samtidigt pågår en utrensningsprocess. Vi övervakar allt detta och för in parametrar som ska göra den här operationen framgångsrik. Vi förväntar oss att detta ska bana väg för den nya Amerikanska Republiken och att NESARA ska offentliggöras. Vi har fortsatt att noga övervaka utvecklingen och att ge en fullständig rapport till det särskilda råd som ska bli väktare över de nya GESARA-regeringarna (Ö.a. Global variant av NESARA). Våra samarbetsparter utgör en viktig del i denna viktiga rådsförsamling för de Äldre och de Kungliga. Vårt mål är att se de här nya regeringarna komma till makten så effektivt som möjligt. Den här åtgärden för även disclosure (avslöjandet) allt närmare.

onsdag 16 november 2016

Svenska -- Sheldan Nidle: 15 november 2016


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
15 November 2016
Originaltext: www.paoweb.com

8 Muluc, 12 Xul, 13 Caban         
Dratzo! Vi kommer med goda nyheter om den senaste veckans underligheter och fenomen. Det amerikanska valet var rätt och slätt den sista sucken från den gamla men fortfarande fungerande koncernen USA. Resultaten var en indikation på precis hur redo Amerika är inför en ny verklighet, NESARA-republiken. Allt fler finansinstitut står redo att snabbt dra igång införandet av nya, färgstarka sedlar från det amerikanska finansdepartementet. Dessa sedlar är värdemässigt uppbackade av guld och signalera den formella kollapsen av det illegala Federal Reserve. Denna nya regering håller på att upprättas för att nu avsluta ett gammalt system som för månader sedan började sin slutliga färd in i dunklet. Den nya Republiken kommer att ge er en internationell fröjdetid då alla skulder skrivs av och ger er friheten och kontrollen att börja på nytt. I denna nya verklighet kommer ni alla att blomstra och ha befogenheten att använda ert välstånd till att uppnå er passion. Detta verklighetsskifte kommer att förse er med den nödvändiga kontrollen, detta för att försäkra er om att de som kontrollerade er är väl isolerade från er. Dessa tider som nu närmar sig kommer att bli en period då ni åter ansluter er till era andliga familjer och rymdfamiljer. De gamla rädslorna och tvivlen inom er kommer snabbt att blekna bort!
   Det är viktigt att ni kommer till insikt om de förmågor som ni nu besitter. En ändlös ström pengar gör det möjligt för er att avsluta global fattigdom och därmed få slut på de ekonomiska problem som har lett till hat och söndring vilket under årtusenden utnyttjats av Anunnakis hantlangare. I denna nya värld är ni förutbestämda att blomstra. De gamla uppfattningar som ni länge har hyst kommer att försvinna. Ni kommer att få ett globalt forum som kommer att bannlysa era onödiga rädslor och låta fred och samarbete utgöra era nya internationella normer. Den här tiden kommer även att göra det möjligt för de Uppstigna Mästarna att lära er många saker om er gamla verklighet, vilket är en förutsättning för er slutliga omvandling till Galaktiska Människor. Som vi tidigare nämnt kräver den här komplicerade operationen för det första: våra mentorers ankomst, och för det andra: er resa till Agartha. Det är i Agartha som era individuella KristalLjusKammare finns. Vid den tidpunkten har vi för avsikt att välkomna er in i världar bestående av samtliga Galaktiska Människor. Genom de underbara sätten att utföra gudomligt tjänande kommer ni därefter att få lära er hur Himlen använder oss till att göra varje verklighet så mycket bättre för alla inblandade.
   Under tiden har vi tillsammans med våra kusiner i Agartha arbetat med att förbereda världen på Gaias yta inför en större omstrukturering. Under de senaste två decennierna har vi samarbetat med Gaias Andliga Hierarkier för att förbereda hennes huvudsakliga 24 tektoniska plattor och alla hennes lager i atmosfären för att göra hennes yta redo inför en stor renovering (makeover). Denna renovering av hennes yta inkluderar en utvidgning med en tredjedel och en allmän låsning av hennes plattor på ytan, tillsammans med en ökning av hennes atmosfäriska syre till cirka 35%. Den här åtgärden kommer att låta Gaias yta fysiskt återförenas med sin inre del, Inre Jorden. För första gången på nästan tretton tusen år kommer Gaia att bli en sammansmält femdimensionell värld. Således, medan ni förvandlas i era KristallLjuskammare, kommer Gaia också att förvandlas och åter höja sig till sitt forna jag, en underbar femdimensionell värld. I den här nya världen kommer ni att fullända era nya galaktiska samhällen och sedan överföra dem till de jordliknande Venus och Mars. När allt är klart kommer ni att bo i en ny, förenad värld som kommer att utgöra er nya stjärnnation! Denna kommer att bli en mycket viktig del inom den Galaktiska Federationen!
   Processen att höja ert medvetande bygger på gudomliga påbud från AEON. Dessa påbud befallde att Himlen och dess gudomliga tjänare skulle gå samman och formulera en plan för att vända er tillbaka till er arvedel som galaktisk mänsklighet. Det första steget i den här processen innebar att börja en allmän uppgradering av er medvetandenivå. Det mörkas attacker på er Sol bara accelererade dessa heliga påbud. Vår första åtgärd blev att i början på 1990-talet skicka en speciell Vetenskaps-och Ingenjörsflotta till ert solsystem. Såsom nämnts i tidigare rapporter stötte flottan i början på en hel del motstånd, vilket var åtgärdat i slutet av det första decenniet av ingripanden. Sedan dess har vi börjat utveckla en allt större grad av förtroende. Den här processen har nu resulterat i en övergripande plan som inriktar oss mot vårt gemensamma mål, en NESARA Republik. Det är tänkt att några månader efter att den här nya republiken har proklamerats, kan vi formellt börja presentera oss för er. Därefter kan vi inleda landningarna och den sista ”puschen” mot fullt medvetande.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Årets slut är vanligen en spännande tid för oss. Vi iakttar med glädje och stöder i hemlighet de olika religiösa ceremonier som är mest uppmärksammade den här tiden på året. Det är ett tillfälle då större delen av er energi ägnas åt dessa ceremonier. Vi minns när vi som medmänniskor med glädje deltog i dessa heliga ritualer. Vi förstår deras gemensamma betydelse och har för avsikt att informera er om vad vi kollektivt känner till. Människor förstår hur er utövning av dessa viktiga trosuppfattningar stödjer Gaias andliga aspekter. Det som verkligen är intressant är hur dessa trosuppfattningar kommer att förändras så snart vi får det speciella tillfället att tala med er. När ni växer i medvetande behöver ni en djupare förklaring på den här sista tiden av det här Gregorianska året. Denna förklaring ger vi med glädje. Ända sedan de sista dagarna på Atlantis har den sista tid på året framkallat ett långvarigt minne från den där sjunkna kontinenten och dess outplånliga arv.
   Vi vill tacka er för era positiva visioner. Ni har låtit den här världen på ytan att gå in i den anpassningsperiod som behövs innan republiken formellt utropas. Den kommande tiden blir en tid då många av er kan fortsätta att bearbeta de förändringar som inom kort kommer att manifesteras över den här världen. Ett potentiellt storkrig förhindrades tack vare att ni förblev relativt lugna inför utsikten av en trolig katastrof. Vi kan bara fortsätta att tacka er för era affirmationer och den magnifika kraften hos era gemensamma böner och meditationer. Dessa ofantliga energier kommer även att hjälpa er under er lätta övergång till nytt regeringsskick och ett mycket välkommet välstånd. Gaia gläds med oss ​​över att se när era underbara krafter återkommer steg för steg. Ni visar stolt det som Himlen alltid har känt till vara er fantastiska potential. Njut av den här tiden som mäktigt manifesteras. Ni är verkligen dess kraftfulla medskapare!
   Låt oss avsluta med en inspirerande bön om hopp och barmhärtighet. Ni har alla förflyttat er genom en period med enorm frustration och grusade förhoppningar. Vi anländer nu med en avsikt för var och en att fokusera på. Rikta dig inåt. Föreställ dig en bred energiflod som strömmar ned från Himlarna, som omfattar allting och fyller alla med en vibrerande, himmelsk glöd. Se hur de här energierna förändrar allt. Låt världen ta emot de här energierna och intensifiera dem. Låt dessa magnifika energier snabbt börja smula sönder det gamla, och plantera in ett nytt system med himmelsk tro i allt. Se hur livsenergier går över i en vacker purpurfärg som snart ökar Gaias grundläggande vibrationer och förvandlar dem till den mest hissnande nyans av djup purpur. Ur denna glöd accepterar världen de sätt på vilka allt hat snabbt ska omvandlas till Kärlek, Enhet och Välstånd! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi vår rapport. Låt oss se detta såsom en härlig sammanfattning av det vi länge har försökt berätta för er. Samtala om detta och var medvetna om att många underbara händelser är redo att manifesteras! Ta den här stunden till att föreställa er alla dessa delar, och låt oss sedan tillsammans skapa en ny verklighet för er sedan länge lidande värld på ytan! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure