Followers

Google+ Followers

torsdag 26 januari 2012

24 januari 2012

Sheldan Nidle

24 januari 2012


8 Muluc, 2 Yax, 8 Manik

Dratzo! Här är ett nytt meddelande! Under de senaste veckorna har vi observerat svårigheterna hos dem som länge böjt sig inför den mörka kabalen, när de uppmanats att agera på ett nytt sätt. Våra Jordallierade har en djup önskan att få den här världen till en ny verklighet, och ändå fortsätter de att söka någon slags passande bekräftelse från sina forna herrar. Vi är verkligen förvånade över det sölande som pågår! Männen och kvinnorna i denna hänsynslösa kabal har fört er värld till ruinens brant, och håller faktiskt envist fast vid den här förödande riktningen, varför den enda utvägen vi kan föreställa oss är att flytta undan dem.

Vi påminner våra Jordallierade om den stora smärta och det lidande som er värld får utstå varje dag, och om att det är dags att flytta dessa ultrakonservativa bakåtsträvare (scalawags) åt sidan och skapa en mer välgörande värld för alla, men dessa vädjanden om en högre vision tycks falla inför döva öron inom gruppen i sin helhet. Jordens hemliga heliga sällskap delar dock inte denna eftergivna syn på saken: för dem är det mörka en styggelse inför allt mänskligt och de önskar lagligen häkta dessa så snabbt som möjligt.

Detta sällskap är den grupp som vi lättare kan arbeta med.Eftersom den här gruppen har hand om de nya finansiella arrangemangen, har vi bett dessa hemliga heliga sällskap att ta ledningen vad gäller att bilda de nya caretaker- regeringarna. De Uppstigna Mästarna instämmer och vi har begärt att deras ansvariga går vidare med hela den mängd planer som man har samtyckt till. Vår avsikt är att omedelbart genomföra dessa planer och göra slut på den mörka kabalens makt.

Vi är förbryllade över de Jordallierades motvilja i dessa frågor, eftersom de är fullt medvetna om den upprörande kriminalitet som länge praktiserats av det mörkas regimer. De politiska partierna inom dessa olika nationer är så korrupta, att deras intolerans mot sina respektive medborgare blir mer och mer uppenbar, vilket har lett till den senaste tidens omfattande protester över hela världen. Det nya styret kommer att göra slut på enväldiga tysta medgivanden och göra den lagliga makten ordentligt lyhörd inför medborgarnas behov.

Detta är de första stegen mot det vi tänker åstadkomma: att förklara det galaktiska samhället för er. Det medvetande som träder fram i er värld ropar efter en förändring av era samhällsfunktioner.

Era nuvarande regeringsformer inkluderar inte de nya teknologierna eller det nya medvetandet, inte heller försöker man på något sätt förbättra sin lyhördhet för er. De är alla utsatta för korruption och är styrda av mäktiga särintressen och dominerade av splittrande "ideologier".

Allt detta resulterar i en dimridå som döljer sanningen för er, och långt ifrån tillräckligt för att ge det mest basala av allmän välfärd. Regleringar behövs för att göra slut på privat finansiering av kandidater och för att hindra dem från att införa speciella regler som bara gäller för dem. Att inneha en tjänst inom regeringen är en speciell ära, som någon tilldelas bara för att denne folkvalde verkligen har förmågan att vara lyhörd inför sina landsmän.

Kom dock ihåg, att dessa åtgärder enbart utgör en tillfällig lösning. En mycket mer effektiv regeringsmodell behövs för att till exempel snabbt anpassas till de paradigm-skiftande teknologier, som mer direkt involverar varje medborgare i den lagstiftande och administrativa processen.

Det är där vi gränsar till det galaktiska samhället. Där regerar man med hjälp av den kollektiva input som inhämtas från samtliga medborgare i en nation, vilka alla är välinformerade För närvarande saknar ni den sortens växelverkande teknologi och den utbildnings-och informationsnivå som behövs för att göra ett sådant koncept genomförbart. Vi har för avsikt att hjälpa er utveckla den här mera komplexa interaktiva teknologin och visa er hur ni optimerar dess användning.

Naturligtvis kan detta inte ske förrän vi är formellt introducerade hos er, varefter vi kan börja en rad utsändningar och till fullo förklara allt det som så länge undanhållits er och ert globala samhälle.

Detta gör att ni kan utveckla en samhällsmiljö som stöder en fullt medveten varelses förändrade behov. "Regeringen" ska bytas från den auktoritära modellen till att mer bli som en övervakare av en rad kreativa lösningar.

Det är så stjärnnationer fungerar. I hjärtat hos det här systemet finns folkets röster och påbud. Samhälleliga konstruktioner måste se till att alla kan "höras" och med rätta hedras för dem de är.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en kort översikt över det som sker. Vi använder våra många hemliga, heliga sällskap för att förmedla en rad direktiv som för in er nya verklighet.


Det mörkas uråldriga maktmonopol och enorma rikedomar avsedda att kontrollera er och er värld håller på att fragmenteras genom det som våra hemliga sällskap gör. Vi har fäst de mörkas uppmärksamhet på att Ljusets legioner har möjlighet att göra slut på det som deras forna herrar, Anunnaki, införde för nästan tretton tusen år sedan.

Beväpnade med ett antal speciella dekret från Himlen och med rikedomar ackumulerade under århundraden, avslöjar dessa grupper det mörka styrets korruption och inför metoder för att ersätta den mörka verkligheten uppbyggd på kontroll. Detta innebär att, med hjälp av våra familjer från Agartha och Inre Jorden, dessa speciella bärare av Ljuset är redo att manifestera en ny verklighet.Detta ger oss även möjligheten att förklara den gudomliga visdomen för er och visa er vägen till fullt medvetande. Här ska ni tillsammans med oss föra in en ny dag till Moder Jord och skapa en fantastisk femdimensionell värld på hennes yta, och förena den med Agarthas inre femdimensionella värld. Tillsammans ska vi skapa ett nytt samhälle som kommer att exemplifiera de sanningar som det mörka dolt för er.

Det som inom kort kommer att ske, kommer att förvåna er och ingjuta förundran och glädje i er!
Att leda er tillbaka till Ljuset har varit högst tillfredsställande.


Och nu kommer vi att göra er bekanta med fler inom er utökade släkt som kan hjälpa till att slutföra er heliga resa. Invånarna i Agartha har gett akt på er och tålmodigt väntat på rätt tillfälle att komma fram och presentera sig och sina kunskaper.

Således kommer nästa fas i er historia att innehålla avslöjanden, som kommer att få många av era djupt rotade fördomar att rasa samman. Ni kommer att visas på saker om det fysiska som ni trodde var omöjliga, och få hjälpa till att föda fram en helt ny vetenskap och återinsätta en gammal sagoberättelse som nu är illa sargad.

Vi är alla utomjordingar som tvingats anpassa oss till en grym värld på ytan som nu ska försvinna, och de som är ansvariga kommer att ses gå ut med ett spottande och fräsande, inte med en smäll.
Att föra fram denna sedan länge omtalade nya verklighet har visat sig vara en stor utmaning för oss alla. Trots detta är vi, just nu, redo att tillkännage vår seger! Tillsammans har vi framgångsrikt tagit oss an det mörka och dess ondskefulla sätt, även om den här kampen har tagit alldeles för lång tid! Vårt syfte är att befria er från slaveriet och ge välstånd till alla.


Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Idag talade vi om den utveckling som fört er till den punkt där en ny verklighet ska manifesteras. Detta kommer snabbt att föra oss samt resten av er andliga familj och er rymdfamilj in i era liv för att ge er vägledning tillbaka till fullt medvetande. Det är dags för något helt fantastiskt att manifesteras!

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 18 januari 2012

17 januari 2012Sheldan Nidle
17 januari 2012
Originaltext:
www.paoweb.com1 Ik, 15 Chen, 8 Manik
Dratzo! Vi är tillbaka! Det händer mycket! Den mörka kabalen håller fast vid sin attityd och visar två ansikten: å ena sidan förhandlar den med våra Jordallierade, medan den å andra sidan fortsätter att leta efter ett sätt att lösa sitt olösliga dilemma. Vi har varnat våra Jordallierade att vara försiktiga med den dubbelbottnade förhandlingstaktiken hos denna grupp av vaneförbrytare. De intar en tuff attityd för att låtsas vara ärliga om förhandlingarnas mål trots att vi har avslöjat deras många hemliga uppdrag för att hitta en "infallsvinkel" som kan leverera en lösning på deras oöverstigligt svåra situation. Våra kontaktpersoner deltar i de här förhandlingarna som konsulter och har bett våra Jordallierade kräva som villkor för att gå vidare med samtalen, att det mörka omedelbart slutar med sina hemliga uppdrag. Som man kunde förutse, vägrar det mörka kommentera dessa krav och har bett om en paus! Vi har sagt ifrån att ett sådant drag är oacceptabelt för våra Jordallierade och har dessutom gett dem rådet att upprätta en fast och slutgiltig tidsplan för slutförandet av förhandlingarna. Om detta misslyckas kommer vissa konsekvenser att träda i funktion.

Det är tydligt att det mörka vill vinna tid. Vi föreslår att de olika grupper som utgör våra Jordallierade går samman och kräver en sista tidpunkt för det mörkas fullständiga kapitulation. Vi är villiga att använda vår teknologi och vår personal för att få kabalen att formellt underkasta sig våra allierade på Jorden. Det mörka vet mycket väl det meningslösa i att fortsätta söka efter en väg ut, och därför konstaterar vi: - gör det självklara, skicka dem ett påbud åtföljt av lämplig juridisk dokumentation och kommendera deras ovillkorliga kapitulation. Var beredda på att sätta in era överväldigande militära och brottsbekämpande resurser för att arrestera dessa brottslingar och stäng in dem där de inte kan göra mer skada. För att säkerställa att dessa arresteringar lyckas finns vår teknologi till ert förfogande och därefter även till införandet av en ny regering som tillåter de efterlängtade tillkännagivandena. Hittills har det inte kommit något svar från våra Jordallierade, så vi har skickat flera medarbetare från Agartha för att få fram ett svar. Våra Jordallierades olika grupper håller nu på att sätta ihop en handlingsplan.

Så snart den här planen är godkänd, kan vi till fullo börja använda vår teknologi för att begränsa den mörka kabalens verksamhet. Högsta prioritet är att fullständigt stänga av de aktiviteter som riktas mot er hälsa och existens. Vi utlovade genom avtalet från 1998 att bara göra de saker som är godkända av ett speciellt råd inom våra Jordallierade. Med en "plan på plats" innebär det att vi helt kan stoppa dessa vidriga åtgärder mot er. Fram till dess har vi begränsade befogenheter att ingripa, oavsett vilket projekt den mörka kabalen vill utsätta er för. I det här avseendet har vi kunnat inta deras underjordiska nätverk av baser och sätta deras huvudsakliga övergångsutrustning (transit facilities) ur funktion, men vi ser fram emot att kunna avsluta det jobbet ordentligt. Under tiden övervakar vi de effekter som deras kvarvarande störningsverksamhet har på er, och våra medicinska team sätter in behandlingar där det är lämpligt för att förhindra att någon av dessa störande åtgärder förvränger Himlens uppdrag att förbereda era kroppar inför fullt medvetande.

Alla dessa aktiviteter är, som ni vet vid det här laget, bara en ren början på det vi har för avsikt att åstadkomma och vi ser mycket fram emot att kunna verka fritt runtom i er värld. Det som återstår av det mörkas faciliteter utgör nu bara en irritation, efter att av oss ha reducerats till ett högst primitivt tillstånd. Vi vill dock helt och fullt avsluta jobbet och sedan vända vår uppmärksamhet mot att förse er värld med en rad teknologier som enkelt kan rengöra er luft, er mark och ert vatten. Era hav kommer att radikalt förändra sina strömmar, och detta kommer att börja så snart vattnen på er planet har rengjorts. Detta påskyndar takten på havsbottnarnas höjning, en operation som för närvarande går ytterst sakta. Så snart reningen är klar kan Gaia lätt fyrdubbla takten varannan vecka. Vi ser hur förändringarna av haven och kontinenterna, genom planetens normala tektoniska rörelser, förbereds inför den enorma omvandling som kommer att höja de tre förlorade kontinenterna från havsbottnen.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har alla gått igenom den heliga fokusering, som gjorde vart och ett av våra tidigare liv på Jorden så speciellt. Vi hyllar alla er som under århundradena, stödde vart våra uppdrag att föra in Ljus till Jordens folk. Vi uppgår till över tusen personer och vi stöder alla med glädje er väg till fullt medvetande. De hemliga heliga sällskap som upprätthåller vårt arbete har förankrat sina välsignelser i Himalaya, i Grand Teton och i många andra heliga berg på Moder Jord. Den enorma rikedom som vi har samlat ska nu användas för att ge Kärlek, Ljus och Frid till er alla! Händelser når nu en punkt där det mörkas inflytande kan lyftas från er. Vår familj från Agartha i Inre Jorden står redo att välkomna er till de speciella kristallstäder som ska användas för att föra er tillbaka till fullt medvetande. Vårt jobb med att för er alla avslöja de sedan länge förbjudna teknologierna och avslöja er verkliga historia på Jorden kan snart börja. Vi jublar över att snart helt öppet få visa oss och lära er mycket om vilka ni verkligen är och vart vi gudomligt är på väg!

Våra många hemliga, heliga sällskap avslutar nu förberedelserna för att presentera sanningen om hur det mörka för egen nytta manipulerat era samhällen under nästan tretton årtusenden. Ett nytt sätt att leda samhället kommer att införas och enorma rikedomar kommer att användas för att skapa en tidsålder med överflöd och kreativitet för alla. I väntan på detta ögonblick, gömde vi undan denna rikedom och höll den i säkert förvar från den mörka kabalens giriga fingrar. Den styrka som ni får genom dessa pengar är till för att hjälpa er i ert sökande efter sanningen bakom de många institutioner som skapats av det mörka för att kontrollera er och hålla er förslavade. Nu har Himlens gudomliga makt en stor överraskning i beredskap för dessa motsträviga personer! Samtidigt är ni nu redo att ta emot de fantastiska sanningar och de teknologier som skall göra er fria. Vi välkomnar alla som har kommit långväga ifrån för att hjälpa till i ert återvändande till fullt medvetande. Detta är verkligen en gåva från Himlen!

I frihet och glädje kommer ni i nåd att acceptera er plats i Himlen och i det fysiska. Ni kommer att bli fysiska Änglar, som i kärlek och tjänande genomför Skaparens Gudomliga Plan. Detta heliga uppdrag leder till en kollektiv uppgift som involverar all mänsklighet inom hela fysikaliteten. Vi omfamnar med Kärlek och Ljus de gudomliga uppdrag vi ska utföra tillsammans. Vi kommer att samla in mycket visdom och använda vår Gudomliga Vilja till att föra in Ljus i varje hörn av detta fysiska Universum. Mycket förväntas av oss! Vi är ett underbart kollektiv av fysiska Änglar, som tillfälligt förlorade oss i en mörk grotta fylld med elände och okunnighet. Moder Jord, liksom vi, återvänder som ett stort Ljusväsen, som vi ska stödja och älska av hela vårt hjärta och med hela vårt heliga väsen. Låt oss glädjas och välsigna Himlen med vår Kärlek och vårt Ljus!

Idag fortsatte vi med vårt samtal om det som sker runt omkring er. Gaia är redo att gå över i fullt medvetande. Låt oss alla gå samman och använda våra kollektiva förmågor till att kasta av mörkrets kedjor. Vi finns här för att hjälpa er och för att fira er återgång till fullt medvetande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Originals and translations of Galactic Messages available at

First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on 
First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch Lightworker Maarten Horst and is presented in English.

onsdag 11 januari 2012

10 januari 2012

Sheldan Nidle
10 januari 2012
7 Men, 8 Chen, 8 Manik (10 januari 2012)
Dratzo! Vi är tillbaka! De händelser som lovar förändra er värld är nära att manifesteras! Våra Jordallierade har berättat för oss om en större global händelse som ligger nära. Vi närmar oss det som världen känner till som Nyår inom den kinesiska tidskalendern. Detta är Vattendrakens år, vilket kännetecknas av dramatiska förändringar. Många av er, precis som vi, väntar på att det mörka ska få ta emot den ”dessert” som de förtjänar. Den nuvarande ekonomiska verkligheten sätter faktiskt ett hårt tryck på den mörka kabalen och tvingar dem kämpa för en väg ut. Man utmanar deras konstgjorda ”fiat”-valutor, papperspengar. Många nationer med stora naturresurser, som olja, guld och ädla stenar, är inte längre villiga att acceptera dessa fiat-pengar som ett trovärdigt utbyte, och detta sätter ytterligare press på det mörkerkontrollerade banksystemet. Reformer som tidigare aviserats men fördröjts ombeds nu sättas i verket. Detta tvingar det mörka att yrka på en politik med skuldavskrivning, men det försvagar ytterligare många aktiebörser och handelshus. Dessutom framtvingar det en avmattning i den så kallade återhämtningsprocessen.

Alla dessa rädslor som tynger den mörka kabalen gör dem, konstigt nog, ännu mer arroganta. Kabalens viktigaste styrande kommittéer har nyligen avbrutit samtalen med våra Jordallierade, vilket vi tolkar som en panikreaktion, eftersom de i praktiken har mycket litet att förhandla om. Tärningen är redan kastad vad dem anbelangar. Som de ser det är det enda alternativet som återstår för dessa mörka att fortsätta att röra om i brasan med fler möjliga storskaliga krigsscenarier. Därför utgör denna situation vår omedelbara uppgift. Vi har instruerat våra medarbetare att övervaka alla de aggressiva impulser som nu spelas upp i er värld och se till att ingen av dessa utvecklas till större konflikter. Ju längre ett icke-krigsalternativ upprätthålls, desto snabbare kan de återstående frågorna lösas. Den huvudsakliga förseningen nu beror på det faktum att era olika globala politiska instanser aldrig tidigare har agerat utan kabalens fulla insikt och direktiv i varje handling. Detta fall av "kalla fötter" i sista-minuten ägnar vi oss åt och räknar fullt och fast med att en serie revolutionerande händelser ska ske och förvandla er värld för alltid.

När ledarna inom varje politisk gruppering möter denna nya, fria värld, känner de sig upprymda av de nya möjligheterna och på samma gång ganska osäkra på hur de bäst ska ta sina nästa steg. Vi är här för att ge råd och avsikten är att våra Jordallierades agendor snabbt ska utföras. Att installera nya sätt att regera och genomföra överflödsleveranserna är de första enorma steg som omgående krävs av världssamfundet. Att göra allt detta leder till en ny världsekonomi och början på en djupgående process som slutar med Disclosure (Avslöjandet). Detta vill vi ska ske så snart som möjligt, eftersom vi har ett enormt utbildningsprojekt att genomföra för att er värld ska vänja sig vid vår välvilliga existens. En del av den här undervisningen innebär en genomgång av er verkliga historia, vilken kommer att svepa bort cirka 7000 år av lögner och manipulation, först av Anunnaki, och som sedan förstärkts genom smutsiga dåd av deras hantlangare på planeten, er världs illuminater (illuminoids).

Dessa viktiga uppgifter behöver tillräckligt med tid för att var och en helt ska ta till sig dem och även förstå vad det globala samhället verkligen önskar. Varje nation önskar agera i enlighet med vad som bäst gagnar den och bäst ger den vägledning som dess folk behöver för att arbeta i frihet och suveränitet. Vi erkänner öppet att detta är ett komplext företag. Våra medarbetare har en stor uppgift framför sig. Dessutom har de Uppstigna Mästarna haft ett nära samarbete med många hemliga heliga grupper för att lindra den här övergångstiden. Vi förstår fullt ut den klyfta som kommer att bildas mellan det som allmänt har accepterats som verklighet av de flesta av er och de nya koncept som våra gemensamma åtgärder kommer att skapa. Det mesta av det som kommer att presenteras kan lätt chockera majoriteten i er värld. Er globala kultur har baserats på ett fåtal sanningar som sedan förvrängts och spridits i en mångfald tvivelaktiga begrepp som era religiösa och politiska hierarkier försett er med. Att lägga saker och ting tillrätta är kärnan i de förändringar, som gör att er nya verklighet manifesteras.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med en del intressanta fakta. För närvarande har den mörka kabalen inlett en serie samtal med regeringarna i Mellanöstern, Asien och Västafrika. Dessa "samtal" är utformade för att få de här regeringarnas godkännande att i hemlighet överföra vissa värdefulla resurser som kan omvandlas till hårdvaluta. Hittills har dessa aktioner inte gett avsedda resultat. Inte desto mindre använder de mörka alla sina återstående tillgångar för att med vem som än vill lyssna på dem försöka komma överens om avtal som möjliggör för dem att överleva under det första kvartalet 2012. De upprepade misslyckandena i denna jakt har inte avskräckt dem från att tro att man kan hitta någon mirakulös lösning på deras dilemman. Våra medarbetare är dock övertygade om att kabalen är framme vid den punkt, där den kommer överens med Ljuset om sin omedelbara kapitulation. Segern är mycket nära!

Dessa tider innan mörkrets slutgiltiga nederlag kräver att vi fokuserar på den verklighet vi alla önskar. Låt oss fylla i detaljerna och börja använda våra kollektiva energier för att föra in Ljuset och med det välstånd, suveränitet, och fullt medvetande. Ta dig tid varje dag att gå in i dig själv och använd din gränslösa potential till att skapa den här nya världen. Kom ihåg att ni är mycket tappra och ädla ledstjärnor för Ljuset. Dina handlingar förankras i en värld som nu byggs upp av Himlens mångfald av hierarkier och ättlingar. Din del är att ta emot den här enorma energin och fritt ge den till Gaia. Genom att göra detta fullgör du Välsignelser som kommer från den heliga Evigheten till Jordens fysiska plan. Men den här energin behöver ert gemensamma fokus för att materialiseras på Jordeplanet, och det är därför som era kollektiva visualiseringar skapar det mirakel som är er nya verklighet.

Den här nya verkligheten har ett stort syfte: att ge er fullt medvetande. Ända sedan Atlantis undergång för nästan tretton tusen år sedan har ni vandrat runt i ett begränsat medvetande och försökt återfå era förlorade Änglalika förmågor. Denna påfrestande odyssé har nu nått sitt heliga mål. Det fulla medvetandet togs ifrån er genom en enkel omkoppling av er genetiska sekvens (genetic sequencing) och har hållits på plats av en rad sammankopplade epigenetiska inprogrammeringar (interlocking epigenetic programming). Detta kan dock upphävas genom en levande Ljusfrekvens och användningen av en speciell vibratorisk programmering som anpassas till er individuella livsomständighet. Denna process, som övervakas av en fullt medveten Varelse, kommer att föra dig tillbaka till fullt medvetande. Detta mirakel är redo att ske så snart er nya verklighet helt manifesteras. Tiden för att glädjas är nära!

Idag rapporterade vi om de händelser som allt snabbare för in er nya värld. Vi förbereder vår personal för att genomföra våra sista åtgärder före kontakt, och era Uppstigna Mästare ser också till att deras olika gudomliga uppgifter slutförs enligt den gudomliga planen. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


Website: Planetary Activation Organization

Dear Readers,


We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,

Luisa Vasconcellos

mailto:luisavasconcellos2012@gmail.com
or

Galactic Channelings.com
(info@galacticchannelings.com)
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.      

Originals and translations of Galactic Messages available at


http://despertando.me/


Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure