Followers

Google+ Followers

onsdag 24 oktober 2012

19.10.2012

Sheldan Nidle

19.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/13 Ix, 2 Tzec, 9 Eb Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att samtala om. För närvarande håller flera verksamhetsområden på att göras färdiga, vilka utgör grunden för er nya verklighet. Som vi nyligen informerade er om grundar sig er värld på den ursprungliga legitimiteten hos vissa institutioner daterade tusentals år tillbaka. De individer som representerar dessa uråldriga maktbaser är i färd med att skapa nya dokument som kommer att utgöra den lagliga plattformen för ert nya regeringssätt. En rad möten pågår för närvarande vars enda agenda är att fokusera på det som är komplicerat vid skapandet av en ny värld. Försök föreställa er hur invecklat ett sådant företag är! Våra heliga allierade förenar de gamla grundvalarna hos många ursprungliga nationer med dem som finns hos de gamla monarkierna i Europa, Asien, Amerika och Afrika. Ett flertal dokument behöver diskuteras, ändras och vävas samman till en speciell prototyp som gör er världs nuvarande faktiska regimer ogiltiga och därmed avsätts. Denna äkthetsprocess behöver göras på rätt sätt och i rätt ordning för att ge legitimitet åt detta höga mål.

Våra heliga medarbetare inser att det de gör är att få till stånd en laglig fusion mellan de element som utgör de moderna nationalstaternas väsentliga "ryggrad", och samtidigt uppdaterar legitimiteten hos nuvarande globala släktbundna styren. Det som krävs är dokument som hedrar allmänna civilrättsliga koncept medan man samtidigt skapar en ny och unik global styrelseform. I slutändan kommer den här operationen att förändra regerandets grundkoncept, så som ni känner till det. Er nuvarande indirekta (representativa) regeringsform måste förändras genom en väl genomtänkt maktöverföring för att möjliggöra att en verkligt transparent regeringsform kommer till stånd. Målet är att etablera ett juridiskt och klokt avtal med er som innebär "folkets makt". De stora tänkarna under slutet av 1700-talet skapade dokument som uppnådde detta inom ramen för sin tids möjligheter. Nu är det nödvändigt att modernisera dessa dokument som ett led i processen att förbereda er inför er stora medvetandeförändring. Detta är bara en av de uppgifter som man för närvarande åstadkommer bakom kulisserna.

Som ni bara alltför väl vet lever ni i ett samhälle som ständigt hotar de grundläggande mänskliga rättigheterna. Denna skamfläck är inte längre livsduglig och ni befinner er nu på randen till att bilda ett äkta galaktiskt samhälle. Ni behöver en dokumenterad regeringsform som är tillräckligt flexibel för att spegla era föränderliga behov allteftersom ni går från ert nuvarande medvetandetillstånd till ert fullt medvetna. Det första steget är att återupprätta allt det som den mörka kabalen olagligt tagit ifrån er. Nästa steg är att utöka den politiska kroppen till att även omfatta er familj i Agartha och oss. Er värld rör sig snabbt genom en rad oundvikliga och av Himlen påbjudna händelser, vilka kommer att bryta ner det onda som denna globala kabal infört under de senaste århundradena. Era ekonomier smulas sönder och kabalens system med noggrant utvalda ledare misslyckas med att rädda kabalen från den mångfacetterade katastrof som de förorsakat under de senaste fem åren. Bakom den sönderfallande fasaden formas en ny epok för mänskligheten och det är en process som aktivt behöver stödjas och främjas. Många saker, speciellt Disclosure (avslöjandet), måste föras fram ur skuggorna.

Det våra heliga allierade gör är alltså mycket mer än att bara ersätta en rad olagligt utsedda regeringar. De öppnar er verklighet inför de förändringar ni så desperat behöver. Himlen har valt ut den här tiden för en radikal förändring i ert medvetande, vilken stegvis genomförs och som det tagit över två decennier för att uppnå den här punkten. Nästa fas går ganska snabbt, och det är därför som vi har kommit för att förbereda ett första-kontakt-uppdrag med en värld som för närvarande inte uppfyller något av våra normala kriterier för kontakt. Så snart ni blivit fullt medvetna kommer ni att behöva vårt omedelbara mentorskap och våra råd om hur ni snabbt skapar ert egna galaktiska samhälle. Under nästan två årtionden har vi övervakat och hjälpt både er och Gaia, och försiktigt samarbetat med dem på er värld som hängivet engagerar sig i förändringen av hur era samhällen fungerar. Omvandlingen är både andlig, baserad på Himlens dekret, och teknologisk. Ungefär ett sekellångt beslag av tekniska apparater kommer att släppas. 

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med nyheter om ett antal händelser som snart sker i er verklighet. För länge sedan placerades vi på den här Jorden för att förse er med Ljusets möjligheter att förbereda mänskligheten inför en avlägsen förändring av sin verklighet. Under årtusendena har vi vuxit både till antal och i visdom. Vårt uppdrag har förblivit detsamma; att vara budbärare och mentorer för varje människa på ytan. Under de senaste månaderna har vi fått sällskap av Uppstigna Mästare från varje hörn av den här galaxen. I en stor förenad grupp ??har vi samlats i förväg för att föra den här världen till Ljuset! Tillsammans med våra heliga medarbetare gjorde vi en överenskommelse att använda våra förmågor för att förändra den här världen och fördriva det mörka från den stora makt det fortfarande håller fast vid. Den här uppgiften håller nu på att uppnå en mycket spännande punkt. Vissa åtgärder är redo att ta sin början, vilka kommer att leda alla våra insatser till framgång.

Som vi nämnt i tidigare rapporter arbetar nu våra heliga hemliga sällskap med ett antal grupper som representerar ursprunget hos er nuvarande maktstruktur och med dem som länge haft rikedomen från gångna tider i sin vård. Dessa personer och grupper har nu gått samman för att bygga vidare på det arbete som våra heliga medarbetare påbörjade för decennier sedan. Ett flertal lagliga beslut har lagts fram som säkerställer att ett flertal dokument som nu framlagts äger sin laga kraft. Dessa "förankrade” handlingar är bara början. Många andra är redo att läggas fram, vilka kommer att skapa den lagliga grunden för de globala regeringsförändringar som vi har för avsikt att manifestera. Det som skapas är en kedja med dokument som inte ger det mörka något annat alternativ än att avgå. Den andra uppgiften som skall genomföras är att sätta stopp för ett ruttnande finansiellt system. Slutet är verkligen nära!

Vår välsignade uppgift är att se till att det vi beskrivit faktiskt sker. Den nuvarande verkligheten är satt under press, fylls med Ljus och omvandlas av Himlen. Vi önskar innerligt att medvetandet förflyttas uppåt. Det vi gör tillsammans med våra heliga medarbetare är att säkerställa att Himlens påbud verkligen manifesteras i den här världen. Vi arbetar därför med glädje och beslutsamhet när vi förbereder de mörka inför deras oundvikliga frånträde från makten, trots deras pågående arbete med att hitta ett sätt att komma undan. I själva verket finns det inget. En ny tidslinje håller på att läggas fast och den kräver deras omedelbara avgång; - därav vår välsignade beslutsamhet. Detta drama är bestämt att sluta inom kort. En ny verklighet träder fram och den behöver nya regeringsformer, välstånd och ett formellt avslöjande. Det är dags för världen på ytan att åter förena sig med den galaktiska mänskligheten genom att återvända till sitt naturliga tillstånd av gudomligt tjänande och fullt medvetande.

Idag använde vi det här budskapet för att informera er om vad som nalkas på er värld. Många olika aktiviteter äger rum som för in de efterlängtade stora förändringarna. Dessa förbereder er inför ett fullständigt avslöjande och er återgång till fullt medvetande. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander, www.st-germain.se 

Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

onsdag 17 oktober 2012

09.10.2012

Sheldan Nidle

09.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/6 Manik, 15 Tzotz, 9 Eb 


Dratzo! Vi är tillbaka! Många händelser förbereds för att ske alldeles snart. Er värld befinner sig vid en punkt där dess ekonomiska kollaps är nära förestående. Tillståndet hos er globala ekonomi beror på ett olagligt flöde av kontanter från konton som plundrats av Federal Reserve under det senaste året. Dessa konton har olagligt tagits i beslag som en del i åtgärderna för att övervaka utbytet av pengar från ett konto till ett annat. 

Våra medarbetare dirigerar nu om dessa dagliga internationella förflyttningar av stora mängder valuta. Allteftersom dessa ekonomiska inkomstkällor börjar torka ut, söker den amerikanska korporationen och dess hantlangare desperat efter ett sätt att hålla sig flytande. Denna plötsliga sänkning av "riktiga kassareserver" har förorsakat panik inom centralbankerna i er värld. Detta sker mot bakgrunden av en rad ultimatum som nyligen utfärdats till dessa banker av våra heliga medarbetare och innebär att stora skulder endast ska återbetalas i guld. Denna alltjämt hemliga utveckling förväntas skapa det som kan kallas en tidig "Halloween" för den mörka kabalen. Samtidigt fortsätter de olika depåerna av världens kända och framplockade "svarta" guldtillgångar att växa i storlek.

Denna enorma förlust av guld och silver förvärrar ytterligare den riskabla situation som möter världens fiat-valutor (värdelösa pappersvalutor). Som ovan nämnts utmanas nu de enorma sammanhängande skulderna i er bräckliga ekonomi och man kräver betalningar i äkta värdefulla guldreserver. Denna gemensamma press är på väg att förorsaka en masskollaps hos systemet med fiat-pengar. De som gör detta inser mycket väl konsekvenserna av en så drastisk manöver. 

Men denna kolossala skuld och slöseriet med guldbaserade reverser som nu förfaller till betalning är samtidigt ett medel att få till stånd regeringsutbyten och för att föra in det nya globala finansiella systemet. Den föreslagna och grundligt förberedda lösningen på världens problem kan inte sopas under mattan av den mörka kabalen. Detta skuldberg är deras egen skapelse och det skapar oundvikligen anledningen till deras undergång. Den globala finanssituationen försämras snabbt, vilket gör att den falska optimismen som grundar sig på en falsk "riggad” bokföring i väst är helt grundlös. Sett från den ljusa sidan så skapar den här accelererande bilden även möjlighet för våra heliga allierade att plötsligt introducera det nya systemet.

Dessa olika moment drivs snabbt till sin spets. Offentligt presenteras en fiktiv fasad, som hävdar att allt är normalt och att någon form av återhämtning är möjlig. I själva verket är detta nonsens och det omvända är sant. De som befinner sig i Ljuset och sitter på förändringens kort spelar nu aktivt ut dem, vilket bekräftas av vår samarbetspersonal som fortsätter att rapportera att kollapsen är nära. De som arbetar med planen att ersätta de mörka regeringarna med nya är fullt övertygade om att deras tillkännagivande av den här förändringen ligger nära. Följaktligen har vi försatt vårt manskap på planeten i beredskap och de har sammanflätat sin verksamhet med våra kusiner i Agartha och står nu redo att vara rådgivare i de samhällen de bor i, så att man undviker panik och istället ser glädjen i att det börjar hända. Er värld ska förändras från en värld med svek och stridigheter till en värld där regeringen faktiskt tar hänsyn till folket och agerar därefter. 

Det nya finansiella systemet är utformat för att bistå och ge allmänt välstånd till alla. Inte desto mindre är detta blott ett förspel till de underbara förändringar som planeras, bland annat ett formellt tillkännagivande som avslöjar vår närvaro.

Vi är övertygade om att den kommande tidens händelser äntligen kommer att ta er värld ur den mörka kabalens grepp. Omständigheter faller på plats och gör den här förändringen oundviklig. Vår avsikt är att se till att det här skiftet sker så lätt och smidigt som möjligt. Vi har använt vår förmåga och vår teknologi till att förhindra försöken att hota det här resultatet. Det mörka inser vad vi gör och vet att de är maktlösa och inte kan förändra slutresultatet. Därför kan vi inte fullt ut förstå varför de förlänger det här stressande spelet med att pressa sina motståndare. Vår samarbetspersonal på alla nivåer inom det mörkas organisationer rapporterar om hur mycket rädsla och panik som omger dem som ansvarar för den här verkligheten. Vi har sett dessa mörka intrigera och göra upp planer till ingen nytta. Och ändå fortsätter de. Deras rädsla härrör otvivelaktigt från den långa, obehagliga historia som de delar med Anunnaki, och har sin grund i deras erfarenheter tillsammans med dem. De fruktar vad det straff som föreslagits för deras brott verkligen innebär. Vi arbetar för närvarande med att skingra denna överdrivna oro.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har med oss nyheter. För närvarande befinner sig er värld i klorna på en övergående strid mellan Ljuset och den mörka kabalen. De hemliga heliga sällskapen och de grupper och individer som på allvar vill förflytta världen bort från det mörka har förenat sina styrkor och har utfärdat en rad lagliga skrivelser som gäller nermonteringen av den här verkligheten. De första stegen var att få ett antal av den gamla härstamningens heliga äldre både i Öst och i Väst att utge påbud till deras fördel. Dessa dekret fastställer ett lagrum för det mörkas avgång. Ert nuvarande globala rättssystem bygger till stor del på såväl romersk rätt som på gamla stamseder, och dessa utgör grunden för det nuvarande globala skrivna lagsystemet. Detta innebär att de som sitter vid själva kärnan och tolkar legaliteten i forntida lag stöder den här förändringen i de globala sätten att styra.

Denna spännande utveckling tillsammans med den nära förestående kollapsen av världens ekonomiska system har gjort kabalen uppmärksam på att dess utdragna regeringstid faktiskt går mot sitt slut. Det mörka har länge använt just dessa nämnda instrument för att fastställa legitimiteten för Påvens tillsättande av dess mörka styre. I själva verket håller den grund som ger legitimitet åt Påvens världsliga styre på att tas bort: faktiskt, är nu alla världsliga uttalanden som ligger till grund för nationalstatlig legitimitet i farozonen. Denna till synes enkla manöver är ett tecken till det mörka att tiden har kommit för att avgå från sina många maktcentra. Det mörka har hittills försökt ignorera detta, men man har inte undgått realiteten i detta hot. Vi angriper nu kabalen på flera fronter: ekonomiska, finansiella, juridiska. Vi är övertygade om att vår strategi snabbt kommer att få ett slut på det terrorvälde som funnits i er värld under årtusenden.

Ni ser nu ett stort antal rättegångar utföras över er värld, delvis som ett resultat av det vi har gjort. Det fantastiska skuldberget har i praktiken blivit mörkrets bödel. I själva verket kan den här skulden lagenligt tas bort, så snart som de nya regeringarna tillträtt. Det mörka använder skulderna för att skrämma nationer i er värld och för att kräva allt strängare åtstramningsåtgärder, vilka syftar till att skapa ett alltmer oacceptabelt och befäst tillstånd av tyranni. De heliga dekreten från AEON har fastställt tidsramen och återigen uppmanat till handling och att det är dags för en ny Ljus värld att manifesteras. Det vi gör är att få till stånd det som Himlen bemyndigat oss att göra. Våra medarbetare har samlat en grupp inspirerade individer runt sig, som bryter upp det mörka och dess oheliga konstruktioner, och förbereder oss för att gå vidare mot fullt medvetande och en ny verklighet för alla.

Idag fortsatte vi att informera er så mycket som möjligt om det8 som pågår i er värld inom den diskretion och de begränsningar som ålagts oss. Den Galaktiska Federationen har kommit för att med vår hjälp förflytta er övergångsvärld framåt. Fundera på det oerhörda i det som är på gång, och stöd dem som ger denna nya dag för Gaia och för mänskligheten på ytan! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander 


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure