Followers

Google+ Followers

söndag 28 mars 2010

March 23 , 2010
Sheldan 23 mars, 2010

Selamat Jarin! Vi kommer igen med mycket att säga om vad som händer i denna verklighet. För närvarande står Moder Jord redo att påbörja den andra rundan i det inledandet skedet till en enorm serie av Jordliga förändringar. Hon har begärt av oss att vi varnar er om detta och att sätta upp ett sätt för att ha våra Jordliga allierade att verkligen genomföra de regeringsskiftningar som länge har lovats till folket av denna värld. Nyckeln till det nuvarande dödläget är de större centralbankerna i er värld, särskilt den amerikanska centralbanken. Denna bank och dess större systrar har blivit det huvudsakliga hindret för de förändringar som länge har lovats er. I detta hänseende arbetar vi idogt med våra Jordliga allierade för att lösa frågan. Bankerna i er värld är mestadels skapelser av mäktiga individer och grupper som stödjer dem. Dessa grupper behöver upplösas och bli utbytta mot med mer godvilliga och hjälpsamma organisationer. Vi ämnar helt och hållet genomföra detta, med tanke på vad som inte har utvecklats under de senaste två veckorna. De nuvarande ögonblicken i er historia skall vara fulla av händelser, inte lama ursäkter för vad som inte har gjorts.

Vi omprövar nu begränsningarna för vår inblandning med våra Jordliga allierade. Det är nödvändigt att agera, men enbart på ett sätt som är i harmoni med vad Himlen förordar och vad våra Jordliga allierade är kapabla till. Poängen är att dessa nya regeringar behöver vara effektiva på egen hand. Vad ni står inför är ett förspel till vår masslandning. I enlighet med detta har vi i detalj instruerat våra Jordliga allierade vad prioriteterna är för dessa övergångsregeringar. För att främja dessa mål har vi satt ett stort antal förbindelsepersonal och Jordligt baserade individer från vår flotta och från Inre Jorden bland er. Denna personal är ämnad att framförallt agera som medspelare i vad våra Jordliga allierad hade bestämt inom sina egna led bör vara de första handlingarna av dessa övergångsregeringar. Vi sitter nu i möten med våra Jordliga allierade för att snabbt åtgärda vad som har försenat ett antal inledande handlingar. Tiden har kommit och gått för sådana handlingar. Vi sätter nu scenen för dramatiska handlingar som kan ändra vad det nu är som förhindrar ting från att hända.

Som vi har sagt i tidigare meddelanden så behöver vi koordinera djupare interaktion med våra Jordligt allierade med Himlen, och Lord Surea har förordat att en sådan djupare involvering är tillåten. Vi har nu också fått full klarhet i vad vi nu kan införa. Vi instruerar därför vår personal om hur vi skall se till att det önskvärda införs. Vi har ökat antalet observationer av våra skepp och satt mer tryck på den mörka kabalen angående vad som är förväntat att hända. Vi förhandlar också med våra Jordliga allierade om att etablera handlingskommittéer som skall göra vad som är nödvändigt för att snabbt gå framåt på ett antal fronter. NI behöver att välståndsprogrammen levereras, och vi kräver att Böndernas Krav blir i stort blir legalt ostoppade för att sätta scenen för fallet av ett antal av tvivelaktiga regeringar. Mörkret vet vilka instrument som krävs för detta och vi ämnar förneka dem all framgång med att blockera sådana väsentliga åtgärder. Nya valutor, nya regeringar och nya finansiella regler är enbart de första kritiska händelserna som kräver snabbt införande.

Andra åtgärder följer vilka försäkrar er om er frihet. Ni skall återvända till ert suveräna tillstånd och ges medlen för att fullfölja ert sanna öde. Vi ser ett tillfälligt ögonblick under vilket ni kan återta er makt och använda er av teknologier som återrättar era aspirationer på att vara Moder Jords beskyddare. I samband med detta kan ni också återta ert globala kompanjonskap med de många olika arter av valar och delfiner som en del av er ömkligt har mördat. Dessa magnifika Varelser förstår ert dilemma och önskar att förbli i ett tillstånd av förlåtelse. Vi ber er enbart att omedelbart ändra lagarna och vanorna vilka har tillåtet slakten att fortsätta. Etablera fred med dessa Varelser och gå sedan vidare tillsammans mot en ny förståelse. Använd deras enorma vishet för att snabbt förändra det mycket fragila tillståndet som Moder Jord och hennes ekosystem nu finner sig i. Tillsammans så kan de teknologier som nu undanhålls er och ert mognande tankesätt bota ett antal tillstånd som är närvarande i det fysiska och eteriska nätverk som styr er realitet.

Behovet av att förändra det sättet som ert nätverk fungerar är ett livsviktigt första steg mot vad som skall följa. Er hemliga regerings teknologier samt våra är medlen för att snabbt sätta mörkret och dess många intriger på flykten. Att göra detta kan stärka den inledande konstruktionen av en ny uppsättning nätverk som skall bli basen för skapandet av er nya verklighet. Folket från Agarta är helt redo att assistera er med dessa väsentliga frågor. Vi har sett hur ert växande sammanslutning av Ljusarbetare har formats runt om er värld under det sista halva seklet. Himlen ser detta som det första steget i vad ni nu genomför i den närliggande framtiden. Detta är ett sätt att lätt återförena er med era släktingar i den inre Jorden. Moder Jord har för avsikt att ni alla blir hennes beskyddare. Ett nytt återupplivat ekosystem behövs tas om hand om; det är i själva verket detta heliga uppdrag som satte er på denna planet för ca 900,000 år sedan.

De händelser som är nära att infalla är de första stegen i en serie av åtgärder som skall leda till första kontakt. Fram till nu, medan under mörkrets inflytande och deras kumpaner, drevs ni till att förneka vår existens genom att skapa en rädsla hos er att förefalla som underliga inför era medmänniskor. Nu skall ni få den respekt ni förtjänar. Använd den till informera och förbereda andra inför vår ankomst. Vi kommer för att informera och handleda er då Himlen gör er redo att ta på er fullt medvetande. Moder Jord ämnar uppriktigt gå fram så snabbt som ni tillåter då uppdelningen of Jorden i två riken inte lägre är hållbart. Återförening av dessa två aspekter av henne har blivit brådskande och vi behöver därför påskynda de händelser som gör det möjligt för er att återta den roll som Skaparen gav er som fullt medvetna, 5-D Varelser, eller vad som kan kallas fysiska Änglar.

Denna ”nya Ni” är en Varelse som helt och fullt förstår den gudomliga planen och arbetar med stor passion och glädje för att utveckla den till fyskikaliteten. Vi ämnar återingiva er med denna gudomliga vishet. Ni skall kombinera detta med de olika lektionerna som ni har absorberat under era många liv under denna tidigare mörka slöja av tårar. I denna nya värld av Ljus skall ni bli beskyddare för de fyra vatten världar som ni skall befolka och leda. Många häpnadsvärda erfarenheter kommer till er då ni kommer samman för att forma er nya stjärnnation. Stjärnnationer formas utifrån er förnimmande vishet och karaktären av dem som ni har valt att beskydda. När vi kommer samman som ett Råd inom den Galaktiska Federationen, kommer all den enorma visheten som är närvarande inom detta råd att används för att föra fram och handleda denna enorma galax mot Ljuset.

Ni är nästan redo att uppnå detta enorma steg i medvetande tillsammans med dess många olika ansvarsområden. Er verklighet skall föra er in i något som ni inte längre kommer ihåg. Era många myter och undertryckta historia förtäljer om hur ni en gång i tiden var. Det är denna Varelse som är både ert förgångna och er framtid. Vi kommer för att ge er en snabb och lätt väg tillbaka till fullt medvetande. Runt omkring er finns det så mycket disinformation om vad allt detta betyder. Det enorma steget som ni nu skall ta skulle normalt ta ett århundrade eller två. Som ni vet har ni dock inte denna tid tillgänglig till er. Himlens undantag ger er ett nådigt sätt att lösa denna tidspress och de hinder som ligger framför er.

Idag har vi gått igenom en del av vad som händer på er värld och vad vi ämnar göra för att lösa de hinder som återstår. Vår flotta och den Inre Jorden är djupt engagerade för att föra oss alla samman. Vi ämnar, i korthet, att ha medlen som tillåter det stora firandet som vi alla så rikt förtjänar! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

måndag 22 mars 2010

Mars 16, 2010

Väl möt! Vi kommer med mer att diskutera med er. För tillfället så koncentrerar sig vår diplomatiska och förbindelsepersonal på arbetet som bortför svårigheterna som våra jordliga allierade har mött. De grundläggande förberedelserna är fullbordade och fokuseringen är på de sista detaljerna som behövs vara på plats innan försändningarna kan äga rum. Nödvändiga militära och legala komponenter blir just nu positionerade och färdigställda för agerande. Som del av detta skickar vi ned speciella teknologier som skall användas för att hantera eventuella problem i sista minuten. Det är väsentligt att de slutliga bitarna i våra Jordliga allierades planer utförs utan inblandning. Under tiden sätter våra Europeiska och Asiatiska grupper samman en mängd olika förfaranden ämnade att accelerera globaliseringen av era nya ekonomiska och monetära system. Er värld kommer att anta total skuld förlåtelse när väl de sista obstinata bankerna inom den mörka kabalen är i full överensstämmelse. Huvudfaktorn här är snabb överensstämmelse kombinerat med upphävandet av det stora träsket av illegala derivat och andra tvivelaktiga finansiella instrument.

När detta väl är gjort är det relativt enkelt att införa global skuldförlåtelse. Kom ihåg att det mesta av denna skuld är en fråga om ojust praxis och tvång från stora globala banker och deras statliga och halvstatliga institut. För att skapa ett rättvist monetärt system runt världen måste en skuldfri situation skapas; först då kan det nya monetära systemet bli framgångsrikt. Detta system är föregångaren till ett fullskalig globalt välstånd som sedan för er bortom pengar och byteshandel. Det är dags att föra er värld till en punkt då jordbruk, industri och konkurrerande marknadskrafter inte längre styr. När ni väl går bortom era nuvarande begränsningar växer ni ur ert beroende av Moder Jord som en försörjare, då ni inte längre behöver hennes resurser för att föda er. Ni kan då ta steget in i er roll som beskyddare och förmedlare av de energiutbyten som Moder Jord behöver för att bibehålla och expandera hennes många ekosystem. Detta kall är den verkliga anledningen till att ni kom till detta vackra rike till att börja med.

Er förskjutning från ett beroende av Moder Jord för mat, bostad och kläder till att vara en förmedlare av energier som underhåller henne transformerar de flesta av de uppfattningar som ert samhälle är baserat på. Det kräver att ni omformar de djupaste av era uppfattningar om självt. En sådan förvandling transformerar i sin tur relationen mellan medborgare och staten, och tvingar staten att erkänna att dess enda sanna roll den av en tjänare till folket. De rättigheter som länge har hyllats av grundläggande filosofer som Locke, Paine och Rousseau blir nu logiskt källan av vad som följer. Den suveräna individen och hans/hennes omistliga rättigheter blir byggstenar av inte enbart ett välmående samhälle, utan också ett som är mer lättflytande och lyhört mot de sjuka konstruktionerna ni är vana vid. Detta filosofiska paradigmskifte är kritiskt för att kunna inhysa kraven av ert expanderande medvetande och kan ge upphov till ett struktur som banar vägen för ett nyfött galaktiskt samhälle.

När som de växer i medvetande och vishet så har människor en tendens att söka något mer än enbart överlevnad, rikedom och makt. Er teknologiska nivå som ni för närvarande har (dock mestadels gömd) ger er denna möjlighet. Mycket av det förhindras från att komma fram till allmänheten utav den makt och kontroll utövat av Anunnaki folkets jordliga undersåtar då de önskar att ni förblir i mörker. I själva verket så har dessa mörka tjänare hållit er nere under årtusenden! Till slut så börjar detta grepp att lossna och kommer att upphöra helt och hållet, vilket gör det möjligt att förskjutningen i uppfattningar, som är nämnda här ovan, kan sätta igång. Storleken av den ekonomisk och politisk kollapsen runt omkring är ett förebud om detta. Vi känner ett behov att konstant göra er uppmärksamma på dessa frågor då er nuvarande värld har nått en punkt av ohållbarhet. Runt omkring på jorden är, arter, ekosystem och era många samhällen mer och mer underkastade en systematisk uttömning av resurser på en enorm skala. Ett nytt medvetande och en ny riktning behövs brådskande.

I korthet, er värld kan delas in i två delar, de som tror att den nuvarande situationen och dess teknologi är ”det hela” och de som ser en absolut nödvändighet att transformera ”det hela” till något mycket annorlunda. Normalt skulle ett samhälle såsom ert behöva årtionden för att införa de nödvändiga filosofiska omvandlingarna. Ni har dock inte lyxen av en sådan tidsram och behöver ett sätt att komma över hindren för att göra det möjligt för er att göra framsteg med er verklighet till ett nytt medvetande och opererande paradigm. Med kunskap om detta sände Himlen oss hit för att bli den primära katalysen för förändringar. Kraven när det gäller logistik för er situation kräver att vi blir erkända som verkliga och närvarande och accepterade som handledare för er. Att avsluta det globala mörkandet av UFO är ett grundläggande första steg och det är därför som vi driver på för att avsluta denna ”smörja”. Vi måste komma till en position för att assistera er med vad som behövs göras.

Den reformerade verkligheten kommer att bli ett mycket annorlunda ställe. Den kommer att operera från ett expanderat medvetande som aktivt söker sitt förlorade arv. Denna nya uppfattning kommer också att acceptera oss som en familj och kommer att vilja att använda våra idéer och vishet för att återställa ert samhälle till vad det en gång var vid hög punkten av Lemuria’s tid, ca 900,000 års sedan. När ni uppnår denna bragd betyder det att ni kommer att ha relegerat bort det som i stor utsträckning har ansetts som normalt under the senaste 13,000 åren. Denna process behöver i princip vända rätt igen er upp och ned vända värld. Detta mirakel är på väg, och det sponsras av Himlen och är understött av oss. Många delar av era statsorganisationer och förmögna delar av era samhällen har utfört årtionden av grundarbete för att utföra denna monumentala bedrift i tid. Även efter att de har blivit fakta, kommer händelserna som ligger strax framför er att kännas som en dröm för de flesta. Många av er har sätt hur ert ekonomiska och politiska system har rivits upp under de senast åren. Himlen varnade oss för dessa möjligheter, men er mörka elit är så bundna till denna gamla ordning att de inte någonsin kan tänka sig att det förändras. Istället tänker de sig en mindre variation på det nuvarande temat, vilket de kan vrida och vända enligt deras nycker. Den nuvarande farten på förändringar gör detta omöjligt. I vilket fall som helst så förefaller det att dessa mörka undersåtar inte har kapacitet att erkänna vår närvaro som gynnsam utan föredrar istället att tro att det ända sättet för dem att överleva är att förbli fientliga mot oss. Denna tro går stick i stäv med den gudomliga planen så tiden för dem att ge upp avlägsnas närmar sig.

Denna tidpunkt i er historia är en av mirakel och under, och en period av stora återföreningar står inför er. De som har arbetat så hårt för att införa detta förbereder sig nu att fira. För vår del ser vi framemot att ge er handledning och att föra er till kanten av fullt medvetande. I de speciella kristallstäderna inom riket av Agarta kommer sedan er inre prakt att frigöras via de speciella Ljuskammrarna, följt av träning i etikett för fullt medvetande. Detta kommer att låta er erfara den sprudlande vitalitet och skönhet som är fullt medvetande! I detta magnifika tillstånd skall ni återförenas med oss och de stora uppdragen som Himlen har gett till Människor som bebor denna galax. I själva verket så väntar oss en härlig tid i helig tjänst för Himlen och fysikaliteten.

Idag fortsatte vi att utforska aspekter av de förändringar som påverkar er och denna verklighet. Ni avslutar en resa som ni påbörjade när ni, som koloniserare, tog de första stegen på denna rena blå-gröna glob som är Moder Jord. Tiden för att avsluta det nuvarande stadiet i denna odyssé har anlänt, och vi står redo för att landa och glädjas med er! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Translator: Per
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASILmåndag 15 mars 2010

Mars 9, 2010Selamat Jarin! Vi kommer åter med mer att diskutera med er. För tillfället så har våra Jordliga allierade infört en världsomspännande mörkläggning av information för att demonstrera till alla att de tillämpar de nödvändiga säkerhetsåtgärderna med förväntan på den första dominon av förändringar. Hindren på vägen är nu självförvållade då våra Jodliga allierade saktar ner sina operationer för att se till att alla potentiella opponenter är avlägsnade från alla positioner där de skulle kunna försena de enorma globala förändringarna. Hitintills så har den mörka kabalen inte visat någon benägenhet att fortsätta att förhindra våra Jordligt allierade i deras väsentliga arbete. De slutliga överenskommelserna är på plats, vilket också gäller för fonderna för att utföra många finansiella och regeringsförändringar. Allt är redo för den stora planen att införas. Under tiden förbereder våra skepp i den inre ringen runt Moder Jord att utföra sina många övningar innan Landningen. Våra Jordliga allierade är fullt medvetna om att Himlen har gett oss alla en klar signal att agera när tiden är mogen, och med detta som syfte har vi återkallat våra olika planetariska patruller och står redo att agera!

För sin del accelererar Moder Jord de förberedande stadierna av en serie av enorma globala förändringar. Er planet och hennes Spirituella Hierarki säger oss att tiden håller på att ta slut, och att det därför är väsentligt att någon slags varning för tidig evakuering blir utfärdad. Efter detta kommer de väntande övergångsregeringarna att förstå behovet av att omprioritera deras schema för förändringar och vi arbetar med dem på planer för att möta kraven från Jordens Hierarki. Den mest brådskande frågan är att avgöra hur var och en av er bäst skall förberedas för den mycket reducerade tidsfristen innan avfärd från planetens värld på ytan blir nödvändig. En allmän intensifiering planet aktiviteter observeras också av era astronomer som ser ett uppsvällande av oförklarliga aktiviteter som äger rum om ert solsystem. Den högre aktiviteten påverkar rymdstationerna och rymdfarkosterna i banor nära runt jorden och har lett till annullering av de flesta bemannade och racket drivna rymdresor. I själva verket så använder sig er mycket panik slagna hemliga regering sin antigravitets flotta i ett desperat försök att utnyttja en teknologiskt avancerad flyktplan.

De mörka kabalisternas försök att motsätta sig Jordens Spirituella Hierarki är typiskt för dem, men rädsla driver dem nu till att utmana våra klart uttalade förbud: vi har informerat dem i klara termer att deras operationer är begränsade till planeten och dess atmosfär; likaså har Agarterna bannlyst kabalens farkoster i den inre Jorden. Detta har satt kabalen i en klämma som bara har en lösning: att ge upp och att göra så SNARAST! Er underbara planet vänder sig mot Ljuset och det är nu dags för er att bli informerade om vad som ligger inför er. Er mörka elits källor av information har gjort dem livligt medvetna att deras fysiska överlevnad är nu i fråga. Det är väsentligt för dem att ge upp och tillåta våra Jordliga allierade att sätta igång med uttalandena och ge detaljer om vad som händer och varför. Moder Jord är i de slutliga stadierna innan allvarliga förändringar påbörjas. Dessutom kräver Himlen att ni blir informerade om att ni inte är ensamma i denna galax och att era rymd och spirituella familjer är här för att föra er, med Kärlek och nåd, tillbaka till fullt medvetande.

Denna process av gudomliga förändringar har utsatts för åverkan av de mörka och deras oändliga och infernaliska plotter. Vår uppgift har varit att balansera dessa ökända aktiviteter och att se till att förändringar håller sig inom Himlens tids planering. Vår befälsgrupp bestående av multipla stjärnnationer har dagliga möten för att sätta samman program för att se till att Himlens förordnanden utförs. Ingen enskild stjärnnation har makt nog att förhindra dessa gudomliga operationer. Vi agerar som en för att garantera att Himlens kommandon uppnås genom detta uppdrag av första kontakt. Med detta som mål har vi satt upp en serie av riktlinjer som vår diplomatkår erbjuder till de Jordligt allierade och olika regeringar på er värld. Vi har gjort det mycket klart att nu är tiden för agerande. Er sedan länge lidande planet gör det också klart att serien av förseningar som har karakteriserat den senaste tiden måste ta slut. Vi är rådda att vara förberedda för alla tänkbara alternativ och att vara redo för att utföra dem med enbart en kort varsel.

Våra flottor står redo och vi har satt samman en serie av alternativa uttalanden för att täcka alla potentiella möjligheter som vi kan tänkas möta. Dessa sträcker sig från enkla uttalanden som informerar er om vår existens och behovet av att starta masslandningar till brådskande sändningar som varnar er om nära förestående jordliga förändringar, vilket kräver att vi evakuerar er från era hem på ytan. I det första fallet kan vi ta upp frågan om de hemliga teknologierna och sätta tiden för vår ankomst till era regioner. I vilket fall som helst så föredrar vi helt och hållet att dessa sändningar görs av era övergångsregeringar. Moder Jord önskar framför allt annat att se mycket mer då det gäller framsteg än vad som händer just nu. De handlingar som gör det möjligt för en ”övergångs värld” behöver nu hända. Vi kan inte nog betona vikten av detta. Vår målsättning här är att leda vad som nu är på gång till en smidig och snabb framgång.

Vårt djupa involverande i era affärer har gett oss många nya och intressanta insikter i hur mörkret opererar i er värld. Vi informerades hur det fungerar för mycket länge sedan och har nu tillbringat de senaste två årtiondena och sett det i aktion. Utsträckningen till vilken mörkret har kunnat förändra er från en stark och integrerad Varelse till en svag och foglig sådan, som är så kluven mot sig självt att ni faktiskt ”dör” efter ett par årtionden är helt enastående. Lyckligtvis så återintegrerar och återställer nu Himlen er till er forna krafter och förmågor så att ni kan ge väsentliga bidrag till utvecklandet av den gudomliga planen för fysikalitet. Vi ser glatt framemot denna underbara transformation och menar att välkomna er tillbaka med en stor fanfar. Er välförtjänta vishet har kraften att accelerera vissa medvetenhets orienterade utvecklingar som nu jäser runt omkring i er galax.

Denna galax genomgår nu en enorm transformation mot Ljuset. Tidigare mörka stjärnnationer och enorma riken blir nu överallt mindre diktatoriska och mer inriktade mot personlig suveränitet och individuella rättigheter. Alla är där mycket motiverade att utveckla en Ljuskropp och att överskrida begränsningarna i 3D fysikaliteten. Denna längtan har lockat många att fokusera på vad ni genomgår, så det är i allas intresse för oss att ge er råd och handleda er tillbaka till fullt medvetande. Dessutom är ni del av vår rymdfamilj. Människan gavs gåvan att ha en Ljuskropp, och Himlen är beskyddat den mot förintelse. Nästa kapitel i vår gemensamma historia bygger på er återgång till Ljuset, så ni kan se att er heliga transformation är mycket viktig för oss.

Första kontakt som kan liknas med en tryckkokare håller på att koka över! Det är absolut nödvändigt att agendan som drogs upp mellan våra Jordliga allierade och oss nu blir genomförd. Först måste vi få de väntande övergångsregeringarna till makten kombinerat med utdelningar från välståndfonderna, vilket sätter igång det nya guldbaserade finansiella systemet. Sedan skall vi medsponsra avslöjandet av en serie av anmärkningsvärda nya teknologier, med tillägg av våra till potten. För det tredje behöver vi tillsammans ta oss an Moder Jord och snabbt rätta till hennes tillstånd. Ni behöver adoptera en helt ny serie av uppfattningar och börja ära hennes roll i er utveckling. Hon är en levande Varelse och ni är hennes inbjudna gäster. Ni behöver bli oberoende och fullt ansvariga beskyddare av hennes olika ekosystem.

Idag har vi tagit upp olika utvecklingar som utspelar sig på er värld och förklarat hur dessa är relaterade till första kontakt uppdraget. Moder Jord följer försiktigt en kurs som är menad att betvinga mörkret och demonstrera hur viktigt det är för våra Jordliga allierade att snabbt fullborda deras komplexa agenda. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator: Per Baverstam
Email: perbaverstam@yahoo.com

Galactic Federation by SHELDAN NIDLE

http://www.paoweb.com - ENGLISH
www.galacticchannelings.com - All languages stated above
http://gfbysheldannidle.blogspot.com - DUTCH
http://spirit-messages.blogspot.com – CASTELLANO/ESPAÑOL
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW
http://www.oneness-web.jp/pao/index.htm - JAPANESE
http://www.paoweb.org/de/pages/index.html - GERMAN
http://www.costanza2003.org – ITALIANO
http://www.unitynet.nl/ ~NEDERLANDS
http://paorg.sweb.cz/ - CZECH
http://sheldannidlefg.blogspot.com/ BRASIL

måndag 8 mars 2010

Maart 2, 2010Selamat Balik! Vi kommer åter med mycket mer att prata om! Moder Jord fortsätter att vara i sitt aktiva tillstånd, fullt sysselsatt med att göra de justeringar som krävs för de enorma förändringar på ytan som ligger inför henne. Det viktigast steget är processen för att stabilisera gränserna för hennes tektoniska plattor med förväntan att sammanfoga dessa för närvarande rörliga plattor på ytan. Denna operation har åstadkommit en del större jordbävningar på olika platser under det sista året, och ni kan förvänta er mer av dessa under de kommande månaderna. Moder Jord ger våra Jordliga allierade en definitiv förvarning om vad som ligger runt hörnet för mänskligheten, och det faller på er alla att accelerera vad som behövs hända innan vi kan landa. Under tiden är vi fullt beredda att komma inför er om ökande rörelserna i jorden blir för mycket för ert globala samhälle. Vi observerar vad som händer under oss mycket noga. Moder Jord behöver avsluta vad hon så tålamodigt väntade med för att ge er tid att infria era bidrag till förändringarna. Förändringarna är förbundna med sändningar som kan assistera oss om en plötslig landning blir nödvändig.

Era ekonomiska svårigheter har just bara börjat. Mängden av gömda skulder är mycket högre än vad som har blivit erkänt och når en punkt då det kan helt och hållet överväldiga era återstående finansiella tillgångar. Vad som inte känns till är att enorma tillgångar som hålls i ostörda förvaltningsfonder och i ett berg av guld kan snabbt reversera detta digra tillstånd. Våra Jordliga allierade har full tillgång till dessa tillgångar och är redo att använda dem när väl myriaden av regeringsförändringar blir allmänt känt. Från vår utsiktspunkt har vi sett många försök från den mörka kabalen att ta besittning av dessa tillgångar från våra Jordliga allierade, men detta har helt misslyckats. Agarteanerna och de Jordliga allierade etablerade tillsammans säkerhetsnivåer och övervakning som överskrider förmågan av något uselt försöka som kan kokas ihop av mörkret. Inom en mycket snar framtid kommer mörkret att tvingas erkänna vad som länge har varit uppenbart: spelet är slut! Och tiden för att släppa taget och acceptera konsekvenserna är nu här. Då kan denna stora propp som har saktat ner saker och ting avlägsnas och de efterlängtade förändringarna kan till slut rullas ut!

Från ett helhetsperspektiv sitter er verklighet i centrum av förändringar. Er värld är nu vid en punkt då hon måste förena hennes två aspekter. Nedanför ligger Agarta och dess rike i 5-D, men runt omkring er finns det synliga 3-D riket. Denna motsättning har existerat under nästan 13 tusen år. Detta tilläts under Himlens översyn, och nu följer hon det gudomliga förordnandet som uttryckligen säger att denna uppdelning skall återförenas till ett rike. Det är något vi gladeligen åtar oss. Ni har en potential som ett folk som verkligen är högst anmärkningsvärt. Var och en av er representerar det bästa från de femtio stjärnnationerna som ursprungligen koloniserade Lemuria. En del av er kommer att återvända med oss till era respektive hem världar, men de flesta kommer att stanna och kolonisera de andra vatten världarna som utgör ert solsystem. Den resulterande stjärnnationen kommer att bli en av mest betydelsefulla medlemmarna av vår Galaktiska Federation, och era uppgifter kommer att föra er långt bortom denna galax och positivt påverka det mesta av den fysiska världen. Det är av den anledningen som vi har kommit med en flotta av miljoner av skepp!

Denna enorma flotta är bokstavligen tätt packat inom ert solsystem. Varje dag kommer och går olika grupper av skepp. Vi har blivit tvungna att sätta upp en separat förbindelse avdelning för att hantera logistiken av de myriader av kommandet och gåendet av flottan; denna typ av operation är dock något som denna speciella Vetenskap & Utforskningsflotta är ganska van vid. Vi har ofta agerat som den primära flottan för att välkomna nya medlemmar till den Galaktiska Federationen och etablera de nya protokollen för den nya stjärnnationen för att interagera med de olika flottorna som utgör vår Galaktiska Federations register. Den dagliga kontakten mellan vår förbindelsegrupp och de nyaste medlemmarna till vår flotta tas lätt om hand om av oss, och vi har använt denna expertis för att arrangera era framtida besök på våra Moderskepp. Dessa studiebesök kommer att bli glädjefulla tillfällen! Vi ser framemot att dela våra hem i rymden med er, då vi vet att ni kommer att uppskatta vad ni ser, känner och erfar när ni är ombord.

Vi planerar att dela med oss av våra skepp och teknologi till er. Att lägga till dess så finns det teknologier som för tillfället är gömda för er av era regeringar, vilka kan bättre få er att förstå vad vi har tillgång till. Gemensamt kan alla dessa teknologier hjälpa Moder Jord under hennes transformering till hennes nya helhet. Det är denna nya verklighet som ni skall innebo. Redan nu så har Mars enorma underjordiska tekniska installationer som skall användas för att terraforma Mars till en vatten värld i allmänna drag liknande Moder Jord. Jordens tvillingaktiga planet Venus förbereds också för att transformera till en vatten värld av samma eleganta skönhet som Jorden. Dessa tre världar kommer att utgöra den ursprungliga kärnan av er nya stjärnnation. Många av er kommer att resa till dessa världar när ni väl är fullt medvetna. Mars månar, var och en ungefär en fjärdedel i storlek jämfört med er måne, kommer att rehabiliteras när väl terraforma projektet är slutfört.

Venus förlorade bägge sina månar vid samma attack som ödelade Mars. Den Galaktiska Federationen arbetar med Elohim för att återföra hennes månar från deras nuvarande position i bana runt Saturn. Allt detta är en del av skapande av en mer lugn uppsättning för planeterna och månarna i det nya solsystemet. Jorden skall rättas upp till 0 grader i sin lutning och Uranus förflyttas med nästan 90 grader till dess tidigare position innan attacken. I denna nya konstellation kan de tunna självlysande ringarna runt Uranus bli mer märkbara och inta en skönhet som inte har setts på nästan en million år. Den hisnande karaktären av ert solsystem är en härlig gåva från det Gudomliga! Nästa mirakel är återbyggnaden av den sedan länge förstörda vatten världen som vi vill väljer att kalla Pax, eller gudinnan för fred. Denna värld skall bli tre och ett halvt gånger så stor som Moder Jord!.

Ert förändrade solsystem skall bli centrum för en hel del av galaktiska och intergalaktiska aktiviteter. Er nya stjärnnation skall bli värd för avgörande konferenser som kommer att integrera Ljusets krafter och hjälpa med att sprida en stor Glädje till varje del av den fysiska världen. Vi har sett hur mörkret har med alla medel försökt att förhindra kommande av er nya verklighet, men dessa förlegade gamla knep har nästan tagit slut. Er planet har ett öde av välstånd, fred och samarbete. Ni kan känna i era hjärtan att denna verklighet som vi pratar om är på väg att ta form. Det gamla riket med begränsat medvetande ger vika till det nya, och ni kan se att detta börjar hända då en ledare i världen efter en annan står upp och uttalar sina protester mot de nuvarande förhållandena och modigt föreskriver nya former av regeringar och ett mer rättvist globalt ekonomiskt system.

Dessa förändringar skulle ha inträffat för länge sedan och väntar nu på att manifestera. Oberoende om de är ekonomiska eller politiska av naturen så kommer detta flerfall av händelser att transformera er värld. Under tiden så åstadkommer Moder Jord en seismisk uppståndelse, vilket är hennes sätt att indikera att ögonblicket för stora förändringar har anlänt. Den huvudsakliga katalysen för allt detta är första kontakt. Vi är här för att se till att er verklighet förändras enligt Himmelens recept. Skaparen ser er verklighet som förfinad genom er återgång till fullt medvetande, med det i sikte så har Himlen nästan avslutat den nuvarande serien av fysiska och icke fysiska förändringar. De bland er som är inom vetenskapliga områden har träffat på underliga data som bevisar vad vi säger. Se positivt på detta och förbli i Glädje över vad som manifesterar runt omkring er.

Idag diskuterade några av medlen för förändringar som påverkar er värld. De frambringar en härlig ny verklighet som ni skall innebo. Vi väntar i Glädje på vad som mycket snart skall bli en allomfattande verklighet. Var välsignade och förberedda att erfara det under som ni i själva verket är! Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)


Translator : Per
Email: perbaverstam@yahoo.comOriginals and translations of Galactic Messages available on

http://peacelovelove.blogspot.com/
Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure