Followers

Google+ Followers

onsdag 28 oktober 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 27 oktober 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
27 oktober 2015
Originaltext: www.paoweb.com

13 Cauac, 13 Tzec, 12 Manik       
             
Dratzo! De slutgiltiga mötena pågår. Planeringen ligger fast och ett antal överenskommelser har gjort ett allmänt utskick av fonder möjliga, liksom den allra första början av den formella omställningen från kabalen till Ljuset. Dessa operationer utgör starten på manifestationen av en ny verklighet. Som vi nämnde i förra veckan är det nya finansiella systemet klart och kommer gradvis att sättas i verket. De som ansvarar för den speciella säkerheten inom de nya republikerna är övertygade om att dessa länge hemliga enheter äntligen kan bli ordentligt tillkännagivna. Den här processen sker bara för att vi har förklarat att Himlens program förlitar sig på införandet av nytt sätt att regera och ett slut på den fortsatta användningen av en lättmanipulerad ”fiat”-valuta. Följaktligen kommer det att bli ett globalt välstånd baserat på en världsomspännande valutaåterställning, och framför allt baserat på en valuta som har ett sant värde. Det vill säga, den är uppbackad av ädelmetaller. Detta är i bästa fall en tillfällig åtgärd eftersom pengar snart kommer att försvinna och andra sammanhängande teknologier dyker upp. Dessa apparater kommer att härröra både från Jorden och från Federationens teknologier. Ni är på väg in i en tid med ökad medvetenhet och  kunskapen om att ni inte är ensamma.

Den nya regeringen kommer att grunda sig på övergången från skuldslaveri till frigörelse. Vad innebär detta egentligen? Det innebär att ni har tagit er igenom en hel rad grundläggande uppfattningar som pålagts er av Anunnaki och deras hantlangare för tusentals år sedan. Ni har uppnått frihet och håller på att lägga begreppet brist och känslan av att vara värdelösa bakom er. Framgångsrika män och kvinnor går bortom dessa uppfattningar. Ni kommer att ta tag i denna stora mängd uppfattningar och det kommer att förändra hur ni tänker och hur ni ser på den här gamla verkligheten. Det här välståndet kommer att förankras inom er. Den sanna personligheten hos en framgångsrik person kommer plötsligt att träda fram. Blandat med detta finns en stor dos ödmjukhet och ett behov av att hjälpa varandra. Ni kommer att se den här världen i ett helt nytt Ljus! Ni kommer att inse vikten av att skapa en sann gemenskap. Det här samhället kommer att bli globalt och bidraga till att försäkra sig om att denna nybildade värld gör slut på föroreningar i luft, i vatten och mark. Den här nya världen kommer i glädje att länkas samman med Gaia och till de många aspekterna av er galaktiska mänskliga familj.

Som ni kan se, kommer den här välmående nya världen att forma ett stort antal nya uttryckssätt för att uttrycka sin barmhärtighet och visa sin nåd. Ni kommer i det här underbara läget att kunna gå bortom pengar och förstå fullt ut vilka ni är. Överlevnadens tidsålder och "var och en sig själv närmast" kommer att vara över och avklarad. Det är dessa magnifika Varelser som i glädje kommer att återvända till fullt medvetande. Vi åser hur ni använder det här växande medvetandet till att förhindra krig, anpassar regeringar för att bättre tjäna er, och ökar er tro på ekologin. Dessa förberedelser är bara början på det som ert storslagna kollektiv är kapabelt till. Allteftersom dessa olika typer av fonder blir tillgängliga kan ni använda dessa medel till att hjälpa varandra, genom att använda er av healing-centra, genomföra omfattande infrastrukturprojekt och ha en kollektiv "vakthunds-" inställning till regeringen. Inom er kommer detta att skapa en storslagen känsla av att leva i en "anständig värld" fylld med glädje, frihet och en stadig mängd konstitutionella skydd som garanterar era omistliga rättigheter. Den här omvandlingen kommer att ske med hjälp från både era Uppstigna Mästare och oss.

Dessa förändringar inom ert medvetande får till stor del  hjälp av de energier som Himlen för hit  i allt större omfattning. Dessa energier förändrar på ett mycket subtilt sätt den hormonella strukturen hos ert fysiska jag. De gör dessa förändringar möjliga, de utvidgar ert medvetande och inom er skapar de nya uppfattningar om den här verkligheten och allting inom den. Ni håller på att förberedas inför att lämna er barndom (den här 3-dimensionella världen) och långsamt utvecklas till själva randen av er nya 5-dimensionella värld. Här behöver ni era egna KristallLjusKammare för att slutföra den här processen. Vi i den Galaktiska Federationen tillsammans med era egna fysiska kropps- Änglar övervakar detta. Den här proceduren håller nu på att gå in i nästa kritiska skede då ni utsätts för ett speciellt välstånd, som införs för att ge er möjlighet att förändra hur ni uppfattar den här verkligheten. Den här ökningen i  välstånd kommer att trigga igång nytt styressätt och med det, en ny födelse av era naturliga rättigheter. Detta ger också signal om vår ankomst. Detta blir en ny tid då ni får en preliminär presentation av er sanna historia och era kommande nya ansvarsområden !!!

 Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här dagen markerar en vattendelare för mänskligheten på ytan i kampen mot det mörka. Himlen har gett er er väg till fullt medvetande. Idag klarade ni av första vändan i er långsamma men stadiga marsch. Äntligen kan en etapp noteras i marschen mot detta stora mål. Anunnakis hantlangare har gett upp sin makt över er. Således är de allra första stegen mot ett välbehövligt välstånd nu fullbordat! Dessutom har Himlen godkänt och uppmanat alla dess olika änglaväktare att förbereda ytterligare en uppsättning fysiska förändringar, som ska slutföra det första av många steg, vilka förbereder er inför fullt medvetande. Det nu avslutade steget förankrar era nya chakran och förändrade hur meridiansystemet i er fysiska kropp fungerar. Vi har fått veta att detta grundläggande steg kommer att följas av ett steg där flera av era mer eteriska skikt ska befästas. Detta kommer att övervakas av läkargrupperna och av oss.

Med tanke på det som händer ber vi er att förbli positiva, och när ni än behöver hjälp, be oss. Vi finns här för att ge barmhärtighet och för att lära er försoning i dessa svåra situationer. Vi måste se på varandra som ett andligt samhälle som kommer samman för att hjälpa varandra igenom dessa nuvarande tider. Ni, mina Kära barn, är speciella och går igenom en högst ovanlig operation, som påbörjades av Himlen för decennier sedan. Denna heliga process kommer att fortsätta och upphör så snart ni framgångsrikt har navigerat er igenom de underbara nyanserna hos KristallLjusKamrarna. För över femton tusen år sedan, genomförde det atlantiska prästerskapet inledningsvis det första av många fruktansvärda experiment på er. Denna grupp sägenomspunna kvinnor och män var inriktade på att förhindra sitt samhälles sammanbrott och på att få sina mörka kamraters gunst. Resultatet blev underliga experiment på era förfäder.

Vi ber er att förbli positiva. Inom en mycket snar framtid kommer vi att utöka det vi just har berättat för er. Vår gemensamma historia är en väv som måste rullas ut försiktigt. Vårt syfte är att vägleda er till en fullständig förståelse för hur ni blev en begränsat medveten Varelse och på ett begripligt sätt förklara hur ni ska återbördas till ert ursprungliga tillstånd. Liksom ni har var och en av oss levt åtskilliga liv i tyst desperation. Nåden gav oss, som erkänsla efter alla dessa livstider, en ceremoni som förde oss tillbaka till vårt tillstånd av odödlighet. Det här tillståndet finns eftersom Himlen önskar att vi ska använda barmhärtighet och Kärlekens kraft för att vägleda er. Himlen önskade att vi skulle representera det Gudomliga, eftersom vi, enligt Himlens heliga bedömning, levde många andligt exemplariska liv. Således blev vi, genom helig ceremoni, omvandlade och blev Uppstigna Mästare. Vi skickades till ett andligt ”ungdomsläger”  ("boot camp") och informerades om vårt gudomliga tjänande.
Idag fortsatte vi med våra budskap. Det här handlar om glädje och om insikten att en viktig milstolpe passerats. Ni befinner er nu mycket närmare ert heliga mål att återvända till er tidigare status som fysiska Änglar. Den här resan är nu redo att lägga till ytterligare några tillfredsställande vändor. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 21 oktober 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 20 oktober 2015

Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
20 oktober 2015
Originaltext: www.paoweb.com13 Cimi, 19 Tzotz, 12 Manik    
     
Selamat Balik! Den här verkligheten monteras snabbt ner genom de beslut som tagits av en ny grupp inom de gamla familjerna och av Europas nya kungliga. Deras beslut gör det möjligt att snabbt kväsa det månghövdade monstret, kväsa kabalen. De som är involverade i den här operationens juridiska delar är mycket nöjda med att dessa viktiga beslut äntligen fattas. Våra medhjälpare rapporterar att det nya finansiella systemet med dess många delar verkligen har slutförts. Vi förväntar oss att dessa nyligen avslutade delar ska ta sig an US Federal Reserve och dess många allierade inom centralbanksfären. De många prejudikat som tagits fram inom vår juridiska krets lovar att göra dessa tillslag snabbt och enkelt. Dessa banker saknar stöd från dyrbara metaller, vilket det nya finansiella systemet erbjuder världen. Därför känner vi att det här nya systemet kan ta över ledningen för en ny ekonomisk verklighet innan den här 10: e gregorianska månaden är tillända. Dessa händelser signalerar tydligt att de många valutadevalveringarna och den stora globala valutaomställningen kan slutföras och tas i drift. Detta blir den tid då en massa nya regeringar träder till. Dessa nya regeringar kommer äntligen att få slut på den decennier långa UFO-mörkläggningen!

   När den här mörkläggningen globalt lyfts bort kan vi börja sända ut ett antal program som informerar er om vilka vi är och förklara ert utomplanetariska ursprung. Det som atlantiderna gjorde mot sina politiska oliktänkande visade ett växande tecken på deras lydnad mot det mörka.  Deras efterträdare visade återigen till fullo denna policy. Vi syftar på Anunnakis mörka gärningar. Ni har sedan den här tiden utsatts för en rad lögner och desinformation. Vi i Ljuset har för avsikt att förklara den här historien för er och då speciellt alla manipulativa berättelser som finns inskrivna i era historieböcker. Alltsedan barndomen har ni gladeligen svalt det som auktoriteterna sagt. Denna mängd falska kärnuppfattningar har upprepats gång på gång. Krig är en psykopatisk verksamhet. Detsamma kan sägas om hat och dess resulterande falska känsla av skadlig överlägsenhet över dem ni får lära er att hata. Höjningen av ert medvetande är en process som börjar bryta upp mängden av lögner beträffande hat och andra liknande känslor som påförts er. Ni börjar nu ifrågasätta det som berättats för er. Vi önskar använda vår teknologi för att visa er vad som verkligen har hänt sedan början av förra seklet!

   Denna er värld förändras nu till det bättre. I början sker detta i smyg. Senare, vid rätt tidpunkt, kan dessa förändringar bli offentliga. Den här samhällsförändrande processen sker nu under hög säkerhet, vilket beslutats för länge sedan. För närvarande pågår förberedelserna. Dessa verksamheter täcker nu Amerika, Europa och Asien. En ny rad förfaringssätt införs av de gamla familjerna, nu när en ny generation av medlemmar har trätt i funktion i deras olika rådsförsamlingar. Dessa nya förfaringssätt påskyndar de åtgärder som man var överens om för flera veckor sedan. Därför är ni mycket nära att få se hur en ny regeringsform, ert överflöd, och ett nytt finansiellt system blomstrar inför er! Våra samarbetsparter är mycket lyckliga över det som för närvarande sker. Denna nya verklighet som håller på att manifesteras kräver att ni ser på den i ett nytt ljus. Dessa nya regeringar kommer att arbeta mycket transparant och kräver er nära vakthundsliknande övervakning. Ert deltagande behövs verkligen. Det starka sambandet mellan regeringen och er själva både behövs och krävs mer än någonsin!

Som ni kan se, börjar en tyst revolution träda fram. Var och en av er är den verkliga orsaken till denna mycket dramatiska förändring. Ni måste se The National Economic Security and Reformation Act (NESARA) som bara det första steget i ett globalt skeende vilket kommer att avsluta skuldslaveriet och ge er ett växande välstånd. Era djupaste drömmar kommer snart att uppfyllas. Dessutom kommer UFO- mörkläggningen att omvandlas till något, där ni kan möta oss. Vi ser den här tiden som en sann vattendelare i er historia. De nästan tretton tusen åren av global karantän kommer att avslutas. Era mentorer kommer till en början att ta god tid på sig till att presentera sig och i detalj förklara vem ni verkligen är. Detta är bara början på ett storslaget äventyr som kommer att avslutas med er gudomliga vistelse i er egen personliga KristallLjusKammare. Efter denna är ni fullt medvetna och återförenas med invånarna i Agartha och med oss. Era kommunikationer med Himlen kommer att vara helt återställda. En ny stjärnnation kommer att födas! Ni kommer att slutföra ert storslagna öde! Halleluja! Halleluja!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! För närvarande bombarderas ni med utomdimensionella energier. På ett välsignat sätt ökar dessa takten på alla uppdateringar av era fysiska och icke-fysiska kroppar. Allt detta handlar om integrering. De nya fysiska komponenterna behöver få alla sina andliga delar sammankopplade med era fysiska och mentala delar. Detta är sättet på vilket Himlen ger er tillåtelse att snabbt och framgångsrikt förflytta er till högre och högre medvetandenivåer. Denna gudomliga process sker tillsammans med våra allierade och våra medarbetare. Ni förändras även försiktigt i era uppfattningar och i ert sätt att hantera den här världen. Det är så vi blev förberedda vad gäller vår transformation. Se dessa dyrbara förändringar som en helig kyss från Himlen. Ni är verkligen välsignade och omhänder-tagna. För länge sedan tog vi oss igenom samma sorts förändringar. Dessa tog ett antal livstider att uppnå. Resultatet blev ett fantastiskt tillstånd av nåd och gudomligt tjänande.

   När ni börjar på de sista stegen som för er tillbaka till de fysiska änglarnas värld, var då djupt i ert hjärta medvetna om den underbara glädje som väntar er. Ni är en mycket speciell grupp människor. Ni har genomlidit otroliga sorger och placerats i många liv som verkligen testat er. Ni har sett död, pest och skadeverkningar från ohämmat tyranni. Trots detta har ni inte fallit från Ljusets heliga stöd. Detta är en långvarig prövning som förtjänar ett ordentligt erkännande. Vi är en del i dessa utmanande liv, utmanande för hjärtat och för Himlens vägar. Ni har överlevt alla dessa liv. Nu kommer det mörkas slutliga nederlag och Ljusets stora triumf! Vi har iakttagit och sett era fasansfulla liv i lögner och storslagna tyranni. Ni är välsignade och ges en helig dispens till fullt medvetande och till en gudomlig återgång till fysiskt Änglaskap!

   Ni kommer att räddas från ytterligare liv i denna mörka fasa. Vi väntar på er när ni i glädje kommer ut från KristallLjusKamrarna. Den här övergången har tagit längre tid eftersom det mörka kastade ett djupt nät av sorg runt den här världen. Detta har tagits bort! Nästa uppgift är att fylla detta land med glädje, frihet och välstånd. Redan förbereder våra medarbetare vägen för saker som kommer att manifesteras, saker som kommer att förvåna er. Var därför i ditt hjärta medveten om att en ny värld håller på att födas. Det är en värld där det mörkas hantlangare formellt avlägsnats. Ni som förespråkar sanning och transparent styre, ert fulla deltagande kommer att behövas. Var därför redo att utöva era nya färdigheter i Ljus och Kärlek. Var hela tiden tacksamma och tacka Himlen för denna högst heliga nådehandling. Jorden kommer att transformeras och ni kommer att återförenas med era gamla andliga familjer och rymdfamiljer i Agarthas länder. Hosianna! Hosianna!

   Idag fortsatte vi med våra veckorapporter. Ni är mycket nära den tidpunkt då detta underbara land kommer att återfödas. Det mörka förbereder sig äntligen för att vika undan och kapitulera. Vi befinner oss även nära landningen av dem som länge har skyddat oss. Ett verkligt storslaget ögonblick ligger för handen! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 14 oktober 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 13 oktober 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
13 oktober 2015

Originaltext: www.paoweb.com


13 Cimi, 12 Tzotz, 12 Manik     

Dratzo! Den här verkligheten fortsätter att förändras nu när ni går in i en tid av enorm omvandling. De olika välståndsprogrammen fullbordar överföringen av penningfonderna till dess slutliga distributionscentraler. Revalveringsprocessen, liksom den globala ekonomiska omstarten, är nu i läge att genomföras. Alla dessa penningrörelser är en påminnelse om att det nya finansiella systemet är redo att ”go online”. Äntligen ser vi att den ekonomiska aspekten av den här nya verkligheten är redo att manifesteras. Den mörka kabalen uppmärksammar verkligen hur nära den här världen står inför ett formellt avslöjande via era större regeringar. Våra medarbetare varnade dessa mörka skojare för att deras långa våg av huvudlös terror närmar sig sitt slut. Vi är mycket tacksamma mot de som tillbringat de senaste två decennierna med att säkerställa att ett antal juridiska förberedelser nu framgångsrikt avslutats. Det mörkas scenarier, för att på något sätt stoppa sin undergång, finns följaktligen inte längre tillgängliga för dem. Således kan det nya välståndssystemet, i kombination med ett nytt ekonomiskt system, inte längre stoppas. Dessutom ligger slutet på UFO-mörkläggningen för handen. Vi har underbara nyheter från våra många jordallierade.

   Fram tills nyligen har våra skepp varit under attack av USA:s, Kanadas, Storbritanniens och Tysklands hemliga rymdskepp. Dessa farkoster utgör i själva verket bara en olägenhet, och vi väntar bara på att dessa mörka plågoandar slutligen ska hållas kvar på marken. Under det senaste gregorianska året har vi börjat placera ut större farkoster i omloppsbana nära jorden. Dessa skepp kan mer i detalj övervaka hur Gaias yta förändras. Gaia aktiverar långsamt ett antal viktiga noder, vilka stöder processer som enormt kommer att förändra er värld på ytan. Emellertid kommer inte de flesta av dessa förändringar att aktiveras till fullo förrän ni tryggt kan gå in i Inre Jorden. Här kan KristallLjusKamrarna slutföra processen med att vända var och en av er tillbaka till ett fullt medvetet tillstånd. Kabalen använder sina barbariska verklighetsbegrepp och försöker säkra något sätt att fördröja det oundvikliga. Ett typexempel är de meningslösa morden på mängder av homeopatiska läkare. Inte desto mindre har det mörka misslyckats. Det gör bara att man förundras över denna hotfulla grupp av nu tandlösa skurkar. Planerna på att arrestera dem fortsätter att gå framåt.

   Allteftersom det mörkas gamla verklighet långsamt smulas sönder, behöver ni omvärdera hur ni uppfattar den verklighet ni lever i. Just nu sker en process som kommer att ta itu med hur ni uppfattar rikedom på den här jorden. Den här processen är en del i en större förändring, som kommer att förändra hur den här världen på ytan är sammansatt. De gamla familjerna och den nya regeringen vet att de bokstavligen måste ta "tjuren vid hornen" för att förändra alla dessa uppfattningar. Ni växte huvudsakligen upp i en värld som, förutom uppkomsten av ny elektronik, styrts av föreställningar som är kvarlevor alltsedan uppkomsten av den europeiska renässansen. Vi har haft långa diskussioner om detta med ett stort antal mycket inflytelserika kulturella grupper. I många fall maskerade vi oss, så dessa diskussioner påverkades inte av vilka vi är. Dessa serier av djärva samtal är början på att lära sig vad som krävs för att genomföra de nödvändiga förändringarna. Ni behöver förändra era trosuppfattningar i en mycket snabbare takt än ni nu upplever.

   Vi har på avstånd sett hur andra utomplanetariska samhällen förändrat sina innersta uppfattningar. Dessa studier tyder på att en viktig nyckel till framgång för dessa utomplanetariska samhällen var en snabb förändring i deras innersta trosuppfattningar. Detta är anledningen till att vi beslutade oss för att införa vårt mentorsystem. Ni kommer i själva verket att bli visade hur en naturlig utveckling av era samhällets kan införas. Våra forskare ansåg detta som viktigt eftersom er krigsteknologi steg så mycket snabbare än någon annan del inom er nya teknologi. Denna mörka trend behövde motarbetas. Resultatet blev er skapelse av NESARA och förändringen inom ett antal av era modiga jurister vad gäller deras inställning till att omvandla det gamla finansiella systemet. Denna gemensamma operation för att förändra era innersta uppfattningar närmar sig den tidpunkt då vi kortfattat kan diskutera detta med er. Den här processen är ett av de första ämnena som ni kommer att diskutera med era mentorer. Som vi sagt tidigare är full kännedom om er sanna historia helt nödvändig. Detta är något som era Uppstigna Mästare och vi inom en mycket snar framtid ärligt behöver behandla med er!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och har med oss några råd till er. Just nu fortsätter ett stort inflöde av kosmisk energi från den innersta kärnan. Denna energi är enorm. Den påbörjar en omstrukturering av era energifält. Den här operationen är gudomlig. Ni behöver känna just hur mycket ni förändras. Således får ni litet längre och längre glimtar in i er framtida verklighet. Ni kan inte ens under ett kort ögonblick hålla dessa frekvenser utan hjälp från denna energi. Dessa saker tillåts för att visa er vad som ligger framför er. Stora ansvarsområden ligger framför er och framför oss. Vi inser precis hur mycket ni behöver lära er om det fysiska och er plats i detta. Därför har vi med Himlens stöd planerat att ge er en speciell uppsättning lektioner så snart den nya regeringen är fast etablerad. Dessa lektioner kommer att handla om er förlorade historia och hur detta påverkat era förfäder. Faktum är att denna historia har följder som är viktiga för er att känna till.

   Allteftersom ni växer i medvetande och i Ande, blir ni medvetna om hur annorlunda och hur manipulerade era samhällen är. Vi har använt vår välsignade vägledning för att hjälpa många av er att övervinna de resulterande svårigheterna i era liv. Anden blev i första hand störd av atlantidernas ödesdigra gärningar. Det som nu sker är händelser som äntligen ska upplösa det som hände där för nästan tretton tusen år sedan. Vi pratar om er återgång till fullt medvetande. Vi är era andliga handledare. Som sådana tar vi ständigt hand om er och erbjuder er andligt positiva vägar att övervinna era problem. Dessa goda gärningar är ett av de sätt genom vilka vi hjälper er. Vi ber och visualiserar hur ni kan gå vidare med era liv. Denna nåd är en annan del av vårt syfte. Vi vill att ni bättre ska förstå hur detta fungerar. Vi vill att ni ska se oss som en del i ett gudomligt partnerskap. Himlen expanderar nu dessa saker. Hosianna! Hosianna!

   Barmhärtighet och nåd (Mercy and grace) är de viktigaste delarna i gudomligt tjänande. Vi Mästare arbetar för att Himlens löfte att aldrig överge er strikt följs. Vi följer alla det positiva budskapet om gudomlig barmhärtighet: finns det ett sätt så kommer vi att hitta det. Vi kommer också till var och en av er för att visa hur mycket nåd ni gudomligen äger. Varje levande själ förkroppsligad på Gaias yta ska bli omhändertagen, och få hjälp att hitta sin välsignade positiva lösning. Ni kom hit till en dessförinnan förbannad värld. Nu viker mörkret och vågorna av Ljus för varje dag med sig underverk till den här verkligheten. Vi gläder oss över att vårt gudomliga tjänande på något sätt hjälper er på denna heliga resa till en ny värld. Detta land av Ljus kommer att välsigna sina systerplaneter på ett nytt sätt, och tillåta att var och en av er för med sig sina underverk och sin nåd till dessa elva separata ljusvärldar som rör sig i sina omloppsbanor! Halleluja! Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi med vårt veckomeddelande. Många anklagar oss för att vara alltför positiva. Vi säger att Kärleken är här och att en ny uppsättning mirakler kommer att befria alla från skuld och brist på frihet! Den sista delen av dansen är nästan över. Dags att föra fram er frihet och ett aldrig sinande välstånd. Salut för Frihet och Sanning! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 7 oktober 2015

Swedish: Sheldan Nidle: 6 oktober 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
6 oktober 2015
Originaltext: www.paoweb.com

6 Cauac, 12 Tzotz, 12 Manik

Dratzo! Olika positiva faktorer löper samman för att säkerställa att era välsignelser inom kort kommer att levereras till er. Våra jordallierade har kommit överens om en tidsplan som nu följs. Som vi nämnde förra gången har en stor förflyttning av fonder till extremt säkra förvaringsplatser slutförts. Nästa steg är att se till att dessa fonder kan placeras i sina distributionscentraler på ett säkert sätt. Våra medarbetare rapporterar att dessa åtgärder är så gott som klara. Det är våra allierades avsikt att ni ska få dessa pengar i er ägo så snart som möjligt. Därför är det dags för att ett antal olagliga regimer upphör. Således sitter de som länge gjort det smutsiga jobbet åt sina chefer mestadels i husarrest. De större arresteringarna kommer att bli offentliga så snart dessa skojare säkert kan överföras till särskilda stängda områden. Cheferna för denna onda byråkrati av bankirer och vidriga affärsmän kommer att hämtas när ny regering är redo att träda fram. Tills dess har vi begränsat deras tidigare obegränsade befogenheter. Mörkrets dagar med dess avskyvärda manipulation av er är i grund och botten över! Framför er ligger dagar fyllda med huvudsakligen mirakulösa nyheter!

   Denna rad av åtgärder förväntas också stänga ner ett globalt ockult nätverk av specialutbildade yngre människor med starka psykiska förmågor, vilket trädde i kraft under 1950 och 60-talet. Under årtionden har deras tränare och vägledare (handlers) skapat speciella villkor, så  de med ”rätt” mental profil har gjort ett stort antal hemska och avskyvärda brott möjliga. Detta nätverk sänder dessutom ut speciella suggestioner för att subtilt kontrollera och manipulera allt. Detta fruktansvärda nätverk kommer att "skrotas" när dessa oligarki-kontrollerade regimer inte längre finns. Som ni ser, fortsatte den mörka kabalen med många av de idéer som de fick av sina forna herrar, Anunnaki. För närvarande har vi begränsat effekterna av det här och ett antal andra program, som används av det mörka för att ingripa i och störa era dagliga liv. Vi kan inte helt eliminera dessa ännu, eftersom livet för dem som gör dessa usla gärningar är i ständig fara. Vår avsikt är att vid rätt tidpunkt kasta ett antal sådana program överbord.

   Ni befinner er på en väg som snabbt leder er mot högre och högre medvetande. Längs vägen ska ni överge seder och uppfattningar som inte längre är användbara för er eller ert samhälle. Det är dessa förändringar som visar vart ni är på väg. När experimenten på Atlantis sänkte er medvetandenivå anpassade ni er till vissa seder och bruk efter förslag som gavs till er av Anunnaki. Alla dessa seder kommer att släppas och nya kommer att utgöra normen. Till exempel, kommer ojämlikheterna mellan män och kvinnor att blekna bort. Era samhällen kommer att ta till sig seder som på många sätt speglar våra egna. Andra kommer att bli början på metoder som mycket liknar de galaktiska samhällenas. När vi landar har våra mentorer för avsikt att visa er hur era nya uppfattningar utvecklades allteftersom ert medvetande utvecklades. Denna utveckling är något som vi i stort sett förväntade oss. Era gamla seder och bruk baseras på era rädslor och vissa kontrollerande uppfattningar. Nu kan ni gå bortom dessa. Era mentorer önskar tala med er och förklara den här naturliga processen allteftersom ni återvänder till dem ni en gång var.

   Denna förändringsprocess förbereder er inför att ta in en mängd data, som era mentorer kommer att förklara. Den här processen kan ofta vara förvirrande. Ett antal mänskliga samhällen i andra världar har upplevt den här omvandlingsprocessen. Det som gör er så unika är att ni föll från fullt medvetande till ett begränsat medvetande. Vi har hjälpt ett antal samhällen att uppnå sin fulla potential. Vi använder dessa erfarenheter som en inlärningskurva för att mäta det som nu sker med er. Ingen grupp människor har någonsin gjort det ni håller på att göra. I den här galaxen finns samhällen i olika stadier på väg att uppfylla sin medvetandepotential. Normalt tar den här processen hundratusentals år med kontinuerlig utveckling. Ni har ännu inte lyckats skapa samhällen som innehåller den välbehövliga mängden förutsättningar. Alltså kommer ni att knuffas fram av oss genom att använda en viss variant av Kristall-LjusKammare, som kan ta er från detta kraftigt reducerade tillstånd till fullt medvetande. Den här operationen har tillåtits genom heliga dekret från Himlen. Tiden för er återfödelse är kommen!

   Välsignelser, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Himlens dekret ger resultat i takt med de många energivågorna och att våra medarbetares arbeten blir helt klara. Det finns en samordningseffekt som saktar ned hur dessa olika fonder och nya regler möts och skapar ett nytt välmående finansiellt system. Med hänsyn till detta har vi ett par förslag: För det första, lär dig att vara snäll mot dig själv. Du befinner dig faktiskt i ett slags havandeskap med en ny version av dig själv. Denna andligt medvetna person har förmågan att vara mera intuitiv och kan mer medvetet uppfatta de andliga världarna. Använd din lediga tid till att vila, meditera och att allmänt få mera kontakt med ditt inre jag. För det andra, lär dig att leka på ett enklare och mer medvetet sätt. Du blir alltmer medveten om den här världen på ett annat sätt. Slappna av och lär dig använda dina upptäckter för att förstärka en mer positiv syn. Kom samman och få mer förmåga att föreställa dig det du verkligen vill. Dessa korta övningar kan hjälpa till att bekräfta inför Anden hur du har vuxit!

   Det är klokt att lära sig att dela med sig av era mest positiva nya insikter med varandra. Andlig kunskap handlar helt om att dela sina glädjeämnen med varandra. Vi människor älskar att vara i grupp. Vi Mästare kommer ofta samman för att göra just detta. Vi ber och sjunger tillsammans för att hjälpa vårt globala mänskliga samhälle. Den här processen är naturlig för oss. Allteftersom du växer i medvetande börjar också du inse kraften i en positiv och gudomlig handling i gemenskap. Det är verkligen häpnadsväckande vad detta kan åstadkomma! När ni utövat detta en tid, kan ni också upptäcka dess underbara kraft. Det ger dig glädje att hjälpa andra och ge dem en väg att växa på. Dessa gudomliga handlingar i välvilja är mycket tillfredsställande. När du gör detta till en verklig vana, får du lära dig hur dessa handlingar verkligen berör det Gudomliga! Bli en människa som följer sitt hjärta och praktiserar Kärlekens väg!

   Hjärtats väg är det Gudomligas och det Heligas väg! Det är Himlens energi som flödar djupt inom dig! När du först går bortom din magiska ritual, går du till en särskild Mästare vars kärleksfulla uppgift är att lära dig vad Himlen önskar att du ska göra. Så snart du bemästrar dem blir du snabbt van vid dina heliga plikter. Dessa blir snabbt en självklarhet för dig, och du går nu framgångsrikt på din väg. Vi Mästare kommer ofta samman och berättar våra underbara historier om hur vi, efter många liv på den här Jorden, fick en stor dispens. Detta förtjänades genom ett antal exemplariska liv. Upptagningsceremonin var verkligen ärofull. Detta kommer i vårt sinne att spegla det ni ska gå igenom i KristallLjusKamrarna. Var därför klok och följ ditt hjärta till en verkligt positiv och högst underbar upplevelse!

   Idag granskade vi mer av det som händer runt omkring er. Den här världen närmar sig snabbt den punkt då den ska gå igenom den första av många medvetandestadier. Gläd er allteftersom ni passerar genom var och en med framgång! Var medvetna om att ni hela tiden kommer allt närmare fullt medvetande och ert egna galaktiska samhälle. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure