Followers

Google+ Followers

torsdag 27 september 2012

25.09.2012

Sheldan Nidle

25.09.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/5 Ben, 1 Tzotz, 9 Eb


Dratzo! Vi kommer tillbaka med mer att samtala om. För närvarande har huvuddelen i era pågående uppstigningsprogram (ascension programs) tillfälligt avbrytits genom ett gudomligt dekret, eftersom en rad med tidskollaps-punkter inträffar under slutfasen av ert gregorianska år. Dessa tidskollaps-punkter utgör de föreningspunkter då alternativa tidslinjer integreras med er nuvarande uppstigande verklighet, eftersom denna är den enda verklighet som ska fortsätta in i 2013. Den här kollapsprocessen kan förorsaka svängningar i Jordfältet och förorsaka obalanser i era fysiska kroppar. Dessutom minskar den här processen de alternativa scenarier som den mörka kabalen har tillgång till för att försöka kringgå den gudomliga planen. Dessa kollapser genomförs av de galaktiska TidLorderna (the Time Lords) för att förbereda er värld inför att elegant och behagligt träda in i denna enda nya verklighet. Dessa kollapser kan skapa olika fysiska biverkningar hos många av er, som huvudvärk, smärtor i nacke och ryggrad och värk i musklerna i ben och armar. Dessa besvär är bara tillfälliga, men Himlen vill att vi saktar ner vårt arbete med era kroppar för att kompensera för den extra fysiska påfrestningen på er under den här tidskollaps-perioden.

Nya sociala strukturer för den här verkligheten börjar manifesteras, men är för de oinformerade ännu inte tydliga. De mer känsliga bland er känner att "någonting ligger i luften". Detta någonting är införandet av de nya nätverken i era olika lokala tidsdimensioner, vilket kommer att påskynda er sedan länge utlovade nya verklighet. Vår uppgift är att säkerställa dessa nya strukturer, och bidra till deras formella manifestation i ert lokala verklighetsnätverk. Den här operationen ges högsta prioritet. Vi har sett hur den mörka kabalen försökt avfärda de här förändringarna med hjälp av speciella esoteriska vapen, som de fick tillgång till för decennier sedan. Vi skrotade de här apparaterna, och med våra motåtgärder gjorde vi diverse utrustning för sinneskontroll och psykiska ofog verkningslösa. De mörka befinner sig nu i ett ännu högre paniktillstånd, eftersom de kan se att man förbereder speciella åtgärder för att ytterligare hindra dem. Dessa börjar inom kort. Vårt primära mål är fortfarande att se till att den här verkligheten förfogar över sina nya nät innan slutet av december, det här gregorianska året, eftersom dessa nät gör det möjligt för motsvarande sociala operativa strukturer att sätta igång på ett smidigt sätt.

Det här datumet i slutet av december markerar den tidpunkt då er värld passerar igenom en speciell punkt under sina resor genom galaxen. Er sol, liksom alla stjärnorna i den här galaxen, roterar runt den galaktiska kärnan och passerar längs vägen olika punkter. Dessa punkter kan beräknas genom en formel som för över sex tusen år sedan gavs till den gamle Olmec av besökare från Plejaderna. Dessa vetenskapsmän från Plejaderna efterlämnade Tidhållare (Timekeepers) till Olmec med förmågan att införa en tideräkning som leder fram till ett stort skifte hos den här verkligheten. Dessa heliga discipliner gavs vidare till andra Tidhållare och blev en mycket helig del inom Mayas dagliga ritualer. Till deras ära har vi använt det här sättet att räkna för att uttrycka datumet för alla våra meddelanden till er. Det utvalda ögonblicket för början på det här skiftet kommer inom kort att ges till er. Vetenskapsmännen från Andromeda och Plejaderna, som är ”underbarn” efter dem som förde den här kunskapen till Jorden, känner sig mycket hedrade över att detta heliga datum snart ska avslöjas för er.

Det gregorianska året slutar precis efter att detta kronologiska och andliga fenomen händer. Mycket kort därefter har vi planerat en rad händelser som inleder en helt ny fysisk verklighet för er, där vi har för avsikt att få till stånd full Disclosure (Avslöjande) såväl som att snabbt fortsätta med förändringarna i hur er värld fungerar. Den mörka kabalen vet om att dess styre över er värld är utnött och utan tvekan är kollapsen av er verklighets gamla nätverk i full gång. De nätverk som ska ersätta dessa är på plats och väntar på att Himlen ska manifestera dem. Under tiden förbereder vår flotta på samma sätt nätverken hos alla andra planeter i ert solsystem inför detta stora skifte. Denna tidpunkt ligger extremt nära. Vi förväntar oss att det mörka fortsätter med sina charader tills de slutligen drivs från makten. Även detta ligger nära, och vår samarbetspersonal arbetar tillsammans med våra allierade för att fastställa datumen för detta. Vi kommer att tala mer om detta i framtida meddelanden.Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag med mer information om det som sker. För närvarande fortsätter er verklighet att falla över ända. De nätverkspunkter som håller samman den strukturella integriteten hos er verklighet har börjat utveckla ett nytt nätverk, och man berättar för oss att detta när som helst skall träda i funktion globalt. Detta gör att de mörka nu inser att deras hemliga teknologier inte längre kan hålla tillbaka förändringens vindar. Den Helige Ande har berört samtliga delar av detta heliga klot, och utlöst en rad händelser som kommer att underlätta vårt inträde i en ny verklighet. Tiden, som ni upplever den, skiftar ständigt och ger underbara effekter på Solen och alla hennes dottervärldar, och Gaia är inget undantag. Ni har alla lagt märke till de märkliga vädermönstren, som förorsakas av rubbade jetströmmar, vilket skapar enorma mängder nederbörd och översvämningar och extrema vindar och väderfenomen överallt. Allt detta förebådar en ny tid för er värld - ett ögonblick då det mörka slutligen överglänses av Ljuset!

Alla våra medarbetare arbetar mot det gudomliga ögonblick som lagts fram genom Himlens dekret. Vi ser hur den mörka kabalen desperat försöker fånga ögonblicket genom att skapa globalt kaos, avsett att på något sätt stoppa Himlens gudomliga tidvattensvåg. Vi förstår djupet av den desperation som gripit tag i kabalens anhängare. Vi ser hur de springer runt som råttor på ett sjunkande skepp, sökande efter sätt att smyga sig ombord på en livbåt av något slag, men allt förgäves. Det är dags för dem att kasta in handduken och överlämna sig till den som styr det gudomliga ödet. Stunden är kommen för var och en av dem att ”släppa taget” om allt och acceptera att de är en del i en enorm medvetandeförändring som fritt väller fram in i varje skrymsle och vrå hos denna dyrbara värld.

Vi ser med glädje hur de olika delarna i den här komplexa operationen träder fram och kommer på plats som om de styrs av en osynlig hand. Det här arrangemanget är något som Himlen har tillbringat många årtusenden för att förbereda för er. Det mörka misstänkte inte att en sådan enorm uppgift var på gång. Varje årtionde flyttade vi den här processen framåt med hjälp av våra avsikter och våra heliga ritualer. Himlen, i sin tur, uppskattar våra handlingar genom att sända allt större välsignelser över det här arbetet och intensifierar lyskraften hos vår i sanning gudomliga värld. Vi ber er rikta en speciell välsignelse till Himlen varje gång ni mediterar, ber eller utför någon helig ritual till ära för den eviga Skapelsens Ljus. Vi gläds åt det som sker runtom i den här världen och vi tackar Himlen och Skaparen för barmhärtighet och nåd!

Idag fortsatte vi våra meddelanden till er. Vi tackar er för ert stöd och för era underbara böner och meditationer, vilka snabbt för oss fram mot en ny verklighet. Det gudomliga ögonblick som vi alla väntat på är kommet! Vi kommer inom kort att bevittna händelser som på ett positivt sätt förändrar er värld för evigt! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

18.09.2012

Sheldan Nidle

18.09.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/11 Cimi, 14 Zip, 9 Eb


Dratzo! Vi är tillbaka! Er värld fortsätter att vara fången i konflikten mellan den mörka kabalen och våra krafter på Jorden. Vi använder våra resurser för att hålla kabalen på mattan, men trots detta envisas man med att fortsätta med ett antal åtgärder vars syfte är att avstabilisera våra allierades ansträngningar och förorsaka ett nytt fullskaligt krig. Till exempel har kabalen ytterligare inflammerat Mellanöstern och skapat situationer som tidigare skulle ha lett till allvarlig diplomatisk aktivitet. I centrum för detta står den amerikanska regeringen och deras speciella "vänner" med samma intresse. Vi har skickat diplomatiska sändebud till Mellanöstern och kallat samman en rad möten med den amerikanska regeringen för att understryka vår icke-krig-politik. I samma anda genomför vi även möten med de regionala maktgrupperingarna i Mellanöstern och dessa möten kommer att ligga till grund för den politik som löser krisen i Syrien. Vi har för avsikt att börja lösa den här situationen genom att lösa de problem som nu är aktuella och noga övervaka svårigheterna i Iran. Eftersom det nya sättet att regera inom kort ska införas, vill vi ha parametrarna för en ny era med fred fast förankrade.

Freden ska ligga som grund för det nya finansiella systemet och för disclosure (avsöjandet). Syftet med vår formella ankomst är att öppet kunna agera bland era regeringar och tillsammans med er. En rad tillkännagivanden informerar er om att det är nödvändigt med en övergång från en värld som styrs av den mörka kabalen till en värld som är fri från belastningar som leder till krig, hat, splittring och en ekonomi baserad på skuld och brist. Ni är på väg in i en övergångsperiod där ni börjar acceptera de grundläggande sanningarna i er historia, ert ursprung och er lysande framtid med fullt medvetande. Vi kommer som himmelska agenter för den här omvandlingen. Vår första kontakt med er kommer att föra in er på den väg, som bokstavligen kan omvandla er till fullt medvetande. I detta syfte och för att uppnå våra höga mål behövde vi gå samman med era grannar i Agartha. Detta innebär att vi först måste fungera som huvudaktörer bakom kulisserna och sedan helt öppet samarbeta med er i en massiv omarbetning av ert globala samhälle.

Dessa olika verksamheter är bara hälften av det vi behöver göra här. En annan del håller på att förbereda er helt och fullt inför er integrering i den Galaktiska LjusFederationen. För närvarande är invånarna i Agartha de enda representanterna för det här solsystemet vid vårt Högsta Råd inom Federationen - en roll som de haft sedan det här solsystemet kom med i vår federation för cirka 50 000 år sedan. Atlantis uppkomst och dess efterföljande förstörelse grumlade det här medlemskapets natur. Det som håller på att ske är en återförening mellan människorna på ytan och Jordens inre folk, och detta kommer att ge ert solsystem möjlighet att återgå till sitt tidigare orörda skick liksom också att skapa instrument för er stjärnnations återgång till sin forna glans. Denna ombyggda stjärnnation har en rad specifika uppgifter som Himlen ålagt den. Ni, som ett enat folk har förmågan att "besegla" galaktisk fred och med er vackra lokal vara värdar för våra pågående konferenser med våra många intergalaktiska grannar. Många av våra avlägsna vänner har rest från andra galaxer för att bevittna er återgång till fullt medvetande.

Det ni håller på att göra är ytterst ovanligt. Vi har sett er snabbt växa i medvetenhet och styrka under de senaste två decennierna. Det är ingen lätt sak att övervinna en kraft som så länge styrt er så oförsonligt. Vi gör honnör för ert mod och er beslutsamhet. Nu har den visdom som ni uppnått burit er fram till punkten för en enorm framgång! Nu är det vår tur att använda vår expertis och vår teknologi för att slutföra det ni så nära åstadkommit på egen hand. Himlen förstår helt klart vilka arroganta dårar era herrar, den mörka kabalen, verkligen är. Det har krävt envishet och vår beprövade teknologiska överlägsenhet för att få dessa envisa personer att vackla, och dessa fördelar har vi varit tvungna att använda i överflöd när det behövts. Våra Jordallierade förlitar sig nu helt och hållet på oss för att avsluta det de så modigt påbörjat. Vi har för avsikt att använda ett antal teknologier för att tvinga fram den mörka kabalens formella kapitulation. Den gudomliga tiden har nu kommit för att förflytta den här världen på ytan genom sin övergångsfas mot en värld med fred, Kärlek och välstånd.Namaste! Vi är era Uppståndna Mästare och vi kommer med fler goda nyheter! Programmen för att driva fram det nya finansiella systemet utvecklas nu på global nivå. Våra medarbetare är redo att vidga det sätt, på vilket de olika elementen i det nya systemet öppet kan introduceras för er. Dessa program omfattar införandet av ett system med välstånd och skuldavskrivning. Vi har i hemlighet informerat många regeringar och bett dem ha tålamod och inte låta sig pressas av banker i er värld och inte ge efter inför det växande tvång som härrör från den mörka kabalen. Deras hårdhänta taktik kommer inom kort att upphöra när det nya hårdvalutasystemet avslöjas. Dessutom har vi avsatt en del valutaresurser för att förvandla er skuld till välstånd. Det är viktigt att N.E.S.A.R.A. tillkännages i Amerika och genomförs globalt. Vi har instruerat dem som ska ingå i caretaker-regeringarna (övergångsregeringarna) att följa de olika riktlinjerna.

De som ansvarar för de globala förvaringsplatserna för ädla metaller iordningställer de program som är grunden för det nya finansiella systemet. Det här systemet består av flera regionala valutor vilka kommer att fungera som de huvudsakliga konvertibla valutorna. När de cirkulerar kommer dessa primära valutor att bli de stabiliserande instrument som garanterar slutet på den massiva inflation som kännetecknar ert nuvarande system och som plågat era samhällen under så lång tid. Tänk på att det här kommande finansiella systemet är avsett att vara en övergångslänk till ett penninglöst samhälle och till uppkomsten av ett outplånligt och permanent välstånd, eftersom vår rymdfamilj kommer att förse oss med teknologin till att skapa föda, kläder och husrum till hela planetens befolkning. Avsikten är att avlägsna sig från det nuvarande oerhörda nödlidandet till ett sant andligt och fysiskt överflöd, eftersom detta är ett viktigt steg på er andliga resa.

Våra välsignade i Himlen gör också den globala scenen klar inför en rad tillkännagivanden, vilka kommer att göras så snart det nya regeringssättet är på plats. Himlen vill att alla ska känna glädje och frid med de nya förhållanden, som ska manifesteras på er glob, eftersom dessa djupgående förändringar möjligen kommer att bli chockerande för många. Med detta i åtanke har man föreslagit en specifik rad händelser som ska föregå denna nya epok för mänskligheten. Man har lämnat samtycke till dessa och har utarbetat en katalog för dessa händelser. Vi har också gett våra medarbetare rådet att utföra förändringarna på ett milt och specifikt sätt. Det här scenariot sätts nu i verket och vi förväntar oss att de här tillkännagivandena inom kort blir allmänt kända för er.

Idag gav vi er fler detaljer om det som är förberett att bryta ut framför era ögon. Vi är alla fast inriktade på första kontakt och de händelser som föregår denna. Slutet av det här gregorianska året utgör början på de händelser som ska föra er till fullt medvetande. Tiden för er nya verklighet har kommit! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

lördag 15 september 2012

11.09.2012

Sheldan Nidle

11.09.2012


4 Cauac, 7 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer idag för att ge er ett budskap. Det här budskapet handlar om den kommande omvandlingen av er värld. För närvarande sker ett antal spektakulära händelser runt er glob. De förebådar den stora förändring som förbereder sin manifestation. Mänskligheten håller på att vakna från sin långa slummer och är inte längre benägen att låta sina jordiska herrar diktera vilken väg de ska följa. Mänskligheten förespråkar nu aktivt att sann demokrati skall införas på er värld. Det gamla gardet som ledde den tidigare globala kleptokratin kan inte längre tvinga er att blint lyda deras kommandon. Folket kräver en allmän diskussion i varje fråga. Protesterna i Mexiko, de formella förordningarna på Island, och det aktiva upproret i Syrien visar på graden av beslutsamhet som ligger bakom det som mänskligheten i sin helhet kräver av sina "härskare". Det är dags att göra rent hus, vilket leder till ett helt nytt paradigm som kan leverera konkreta lösningar på urgamla problem, men framför allt är det dags för att varje persons suveränitet blir en levande verklighet som äras och skyddas av varje nation på planeten.

För elva år sedan på just denna dag iscensatte den mörka kabalen den andra delen av sin statskupp vars öppningssalva var mordet på president John F. Kennedy. Denna kupp lyckades över all förväntan, och gav den möjlighet att kuva världen till den grad där det blev möjligt att beordra och kontrollera alla manifesterade händelser. Detta enkla system förändrades abrupt när Anunnaki och deras mörka överherrar lade ner sina vapen och "kom till förhandlingsbordet" med den Galaktiska Federationen vilket resulterade i Ankarafördraget. Plötsligt befann sig jordens hantlangare vind för våg utan den fasta vägledning som de helt hade förlitat sig på och deras efterföljande åtgärder återspeglade bristen på detta ledarskap. Resultatet blev en rad mer grovt förberedda händelser. Lyckligtvis drar vi nu nytta av den mörka kabalens osofistikerade modus operandi, eftersom det är just denna oduglighet, tillsammans med Himlens stadiga ökning av mänsklighetens medvetande, som har skapat den belägenhet som ska driva kabalen från makten. Nu har kabalen inga alternativ och allt som återstår är att släppa sitt obevekliga grepp om globala frågor och ansluta sig till Himlens krav på dess omedelbara kapitulation.

Vi inom den Galaktiska Federationen har styrt mänsklighetens uppror till dess nuvarande nivå. Er familj i Inre Jorden har likaledes försett er med expertis för att få många regeringar till kapitulationens gräns. Nyckeln till dessa avgångar är det globala penningsystemet. Eftersom det fiat-system (ett system utan värde) som styr era ekonomier är på väg att kollapsa, kommer det slutgiltiga halmstråt att vara en rad förändringar på sättet för internationella banker att fungera, tillsammans med övergången till nya valutor med ädla metaller som grund. Denna norm med ädla metaller kommer att få två viktiga konsekvenser: för det första, kommer den internationella spekulationen i guld att hållas under sträng reglering för att säkerställa stabiliteten inom det nya monetära systemet. För det andra, kommer införandet av hårdvaluta att svepa bort fiat-pengarna från penningmarknaderna. Valutans värde måste följa prissättningen och detta kan störta världshandeln och dess banker in i en enorm kris. Införandet av det nya systemet väntar i kulisserna! De banker som inte kan säkra sin plats i det här systemet kommer att gå omkull och sätta en enorm press på varje nations centralbank.

Varje regering kommer att genomgå ett antal kritiska dagar. Regeringar kommer att avgå under trycket; nya regimer med omtanke om medborgarna kommer att inrättas och den globala omvälvningen kommer att bidra till proklamationen av NESARA (National Economic Stabilization and Recovery Act) i Nordamerika. Kort sagt, kommer de många målen för våra allierade på Jorden att realiseras, och dessa förändrade regimer kommer att tillåta att en global version av NESARA kommer till stånd. Detta kommer att åtföljas av de formella tillkännagivandena. Detta är de uttalanden som gör er nya verklighet möjlig. Ljuset kan sedan övertrumfa det som den mörka kabalen satte igång under mitten av 1960-talet med mordet på Kennedy. Sanningen om många saker kommer upp i ljuset, inklusive de "underliga" händelserna under det amerikanska presidentvalet år 2000 och förstörelsen av World Trade Center i New York och attacken mot Pentagon. Ett av målen var de två olagliga krig som fördes för att kunna fortsätta den amerikanska kontrollen över det alltmer korrupta globala finansiella systemet. Alla dessa brott ska prövas när krigsförbrytartribunalen inom kort börjar sina speciella sessioner.


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i dag för att ge litet mer nyheter om er värld. Gaia befinner sig mitt i stora förändringar, och vi har bett henne att tillfälligt slå ner på takten med sina förändringar på ytan. Hon önskar innerligt att återställa ordningen i sin verklighet och återförena sina yttre och inre världar. Hon vet vad vi gör och ber oss uppriktigt att skynda på den betydelsefulla omvandlingsoperationen av människorna på sin yta. Detta gör vi. Ett stort antal medarbetare arbetar flitigt för att föra in ett nytt samhälle för var och en av er, och detta är nära den punkt där en rad åtgärder tvingar fram stor förändring. Nyckeln till dessa åtgärder ligger i Öst hos Quan Yin och en himmelsk hjälpare och i Väst hos greve Saint Germain och andra Uppstigna Mästare. Deras förenade aktiviteter samordnas av förbindelsepersonal som tilldelats oss av den Galaktiska Federationens första kontaktteam.

Dessa åtgärder kommer att skapa ett nytt finansiellt system i er värld, vars centrala del är ett globalt monetärt system knutet till ädelmetaller såsom guld, silver och platina. Detta nya monetära system kommer att förvaltas av ett antal nationer och drivas av ett nytt banksystem. Detta kommer att avsluta det dollar-orienterade fiat-system, som inrättades vid slutet av andra världskriget av de nybildade Förenta Nationerna. Den centrala faktorn hos det nya systemet är det helt omgjorda, sammankopplade kooperativet med centralbanker. Det kommer att fungera under ett antal lagar som uppmuntrar till full insyn och öppenhet i alla monetära transaktioner. Dessa nya lagar kommer effektivt att sätta den gamla ordningens banker i ett tillstånd av konkurs. Denna utveckling leder till sönderfallet och återuppbyggandet av de nuvarande mångfacetterade, kriminella finansföretagen. Det nya banksystemet kommer att påskynda nya regeringsformer.

De nya regeringarna blir det naturliga resultatet av allmänhetens växande frustration vad gäller de meningslösa, brottsliga aktiviteterna inom den internationella politiska miljön. Dessa aktiviteter har gett upphov till och stött ett banksystem som skulle gjort hela världen utfattig. Era nya regeringsformer kommer i likhet med det nya finansiella systemet att bli verkligt transparent och befriar planeten från dess största gissel: professionella politiker! Dessa skurkar och deras anhängare av skilda slag ska gå dinosauriernas väg. På grund av den outsägliga skada de vållat planeten och hennes livsformer, ska de erkänna sina "brott mot livet" och be de välsignade varelser som de hjälpt mot utrotning om förlåtelse. I det här avseendet ser vi det som vår plikt att skapa en värld vars välsignelser ger glädje och välstånd till alla. Tiden är kommen för dessa himmelska välsignelser!

Idag fortsatte vi vårt samtal om dagens händelser. Stunden är kommen för en ny verklighet. Det är även dags för er att avlägsna den okunnighetens slöja som omsluter er och lära er att ni inte är ensamma. Ett stort följe med Varelser, både eteriska och fysiska, har kommit för att hjälpa er i er återgång till fullt medvetande. ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

04.09.2012

Sheldan Nidle

04.09.2012


10 Eb, 0 Zip, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer tillbaka med mycket att samtala om. En stor förändring inom ert banksystem är redo att träda fram. Som ni vet leder en mörk kabal er värld genom att behålla ett fast grepp om det globala banksystemet, vilket i sin tur kontrollerar allt annat. Detta grepp har nyligen lossnat på grund av dessa inflationsbenägna fiat-valutor. Dessutom är det omöjligt att för all framtid bevara ett system som baseras på skulder och att tro att man helt enkelt kan låta skulderna växa för all framtid. Men det är precis så man förväntar sig att ert nuvarande finansiella system ska fungera. I själva verket är den verkliga omfattningen av de dolda skulder som tillkommit genom den här kabalen häpnadsväckande. På en annan front trodde kabalen på allvar att den kunde upphäva den blockering som Himlen för länge sedan placerade på er reducerade genetik för att förhindra ytterligare manipulering av det mörka. Kabalen trodde faktiskt att den kunde brytas genom att använda den utomjordiska genetiska teknologi som föll i deras händer runt slutet av andra världskriget. Denna felaktiga uppfattning utgör nu grundorsaken till deras nederlag och leder till Ljusets återställande på planeten Jorden. Himlen visste vad som pågick och bad oss i den Galaktiska Federationen i början på 90-talet att planera ett första kontakt-uppdrag med Gaia. Det här uppdraget ska informera er om sanningen hos många saker, bland annat de viktigaste orsakerna till ankomsten av er nya verklighet.

Det första steget i den här operationen, från mörker till Ljus, är att använda det nya finansiella systemet för att snabbt öka instabiliteten hos den nuvarande modellen. Den inneboende osäkerheten i det gamla systemet kommer att utlösa dess kollaps. En viktig aspekt hos det nya systemet är öppenheten, vilket omedelbart kommer att avslöja den enorma korruptionen och förekomsten av "förfalskade böcker" som alla världens större banker använt sig av. Allteftersom detta kommer i dagen börjar bankerna gå omkull i en häpnadsväckande takt, alltmedan de gamla fiat-valutorna blir övertrumfade av ankomsten av ett antal större guldbaserade valutor. Världsekonomin går in i fritt fall och detta tvingar fram genomförandet av en global skuldavskrivning. Den beska eftersmaken i krisens spår kommer att kräva internering av dem som är delaktiga i korruptionen och i sammansvärjningarna mellan regeringar och finansiella konglomerat. I och med deras avsättning kommer regeringar som kontrolleras av den mörka kabalen att försvinna. Så snart denna uppståndelse är över kan mer intressanta saker börja!

En viktig punkt på dagordningen är avslöjandet, disclosure. Sedan 1940-talet har de större nationerna i er värld utfärdat en massförnekelse om vår existens och vår välvilja, medan de i hemlighet ägnat sig åt avtal med flera utomjordiska mörka medlemmar inom Anchara Alliansen. Som ett resultat av undertecknandet av en serie fördrag med olika dåvarande mörka Allians-medlemmar kom från 1940 till 1990 Illuminatgrupperna på er värld in i ett allt närmare samarbete med varandra. År 1994-95 kom Ancharafördraget till, vilket resulterade i att Anunnaki gick över till Ljusets led och de mörka utomjordingarna bröt sina avtal och övergav sina projekt på Jorden. I och med att den gemensamma faktorn bland Illuminaterna var borta, började Himlen genomdriva de dekret som den hade utlovat när "de mörkas tid " började för omkring tretton tusen år sedan. Nu är Ljuset på uppgång och taktiken att utesluta oss och aktivt föra krig mot vår närvaro ska upphöra. Nästa steg kretsar kring den vattendelande händelsen disclosure (att avslöja vår närvaro) och kommer att öppna dörren för några riktigt häpnadsväckande tillkännagivanden!

Det kommer verkligen att bli chockerande för många att lära sig att de stora ”verklighetskoncept” som tutats i dem sedan barndomen är falska! I själva verket sätter avslöjandet igång ert kollektiva uppvaknande från begränsat till fullt medvetande. Det är den punkt, där ni överger "barndomens föreställningar" vilka länge har beslöjat er fantastiska potential och det är vår uppgift att hjälpa er förverkliga er förflyttning in i vuxen ålder. Sedan ska ni ta era gudomligt nedärvda gåvor och skapa metoder att utveckla Skaparens plan över hela er stora värld. Vi känner glädje över att få det himmelska mandatet att åstadkomma detta och vara era mentorer genom er omvandling till fullt medvetna LjusVarelser! Gaia är också mycket nöjd med att er långa och hemska resa genom de mörka världarna äntligen är över. Ni har alltför länge försenat ert medvetandesprång. Det mörka fick er att tro på det fysiskas överlägsenhet och förbjöd er regelmässigt att upptäcka ert kraftfulla, andliga väsen. Detta är en del av de saker som ska tillkännagöras för er när ni välkomnar alla grenarna av er familj, inklusive dem i Inre Jorden.


Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med fler nyheter. Vi har instruerat de hemliga heliga sällskapen att förbereda sig för att träda fram. Så snart de första avslöjande tillkännagivandena är gjorda behöver ert klots sanna andliga del förmedla dess många doktriner och läror. Vi föredrar att ge oss tillkänna för er först efter att dessa uttalanden lästs och i glädje förklarats för er. Disclosure är en process där många falska och konstfullt ommöblerade uppfattningar rättas till. Dessa förklaringar kommer att utgöra grunden för det vi Uppstigna Mästare önskar förmedla till er. Vår undervisning kommer att vara till hjälp för den personal, som första kontakt-teamet planerar föra ner till er värld, strax efter att alla deras tillkännagivanden är klara.

Dessa vågor med information är en del i ett program för att få er att komma ifatt och bli redo inför er korta tid i era individuella LjusKammare. Vi bekymrar oss över hur vi ska kunna mildra effekten av allt som ni behöver lära er. Under årtusendena vävde Anunnaki en avskräckande väv med halvsanningar och förvrängningar som ni skulle tro på, när "verkligheten" i själva verket är mycket annorlunda än den ni tror att ni känner till. Den är också helt underbar! Det är viktigt både för vår rymdfamilj och för oss att vi kommer samman med er för att i detalj samtala om alla de saker vi måste dela med oss av. Er härliga Moder Jord önskar även innerligt att ni ska få veta mycket om vem hon är och vad hon förväntar sig av er. Ni har hållits i mörker på så många sätt och under så lång tid, eftersom Anunnaki avlägsnade och höll undan den mesta informationen från er och sedan i stort sett misstolkade resten. Vår information kommer att låta er se er själva och er värld i ett helt nytt ljus och tillåta er att ta tillbaka de förmågor som togs ifrån er för över tretton tusen år sedan.

De förmågor ni då förlorade var nyckeln till att behålla ert fulla medvetande, och ni kommer att få de första lektionerna i hur man får det tillbaka. De består av inledande böner och ritualer för att få bollen i rullning, och sedan kommer resten att slutföras i era kokong-liknande LjusKammare. Vi, tillsammans med Himlen, är utsedda att vara tillsammans med er genom hela den här underbara processen, och när ni vaknar fullt medvetna från er Ljus-sömn, kommer mentorerna från er rymdfamilj att fortsätta spela en viktig roll under en övningsperiod på upp till 10 dagar, då ni kommer att bekanta er med det fulla medvetandets etikett. Med er återställda födslorätt kan ni med Kärlek, nåd och oändlig glädje bli aktiva medlemmar och spela en viktig roll inom det stora panoramat att utveckla Skaparens gudomliga plan! Vi välkomnar i hög grad den här tiden och vet hur speciella de Själar är, som tillåtits inkarnera på denna ärofulla värld i denna unika tid i Gaias långa historia!

Idag fortsatte vi vårt samtal om det som är på väg att ske på er värld. Den mycket komplexa processen att befria er från det mörkas grepp accelererar. Tiden är nära för oss alla att komma samman och i frihet fira tillkomsten av er nya, fria, suveräna verklighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

tisdag 4 september 2012

28.08.2012

Sheldan Nidle

28.08.2012


3 Chicchan, 13 Uo, 9 Eb

Dratzo! Vi är tillbaka! För närvarande inväntar vi datumet för att börja med de förberedande åtgärder som ska genomföras innan det nya banksystemet startas. Denna period kommer snabbt att åtföljas av det formella tillkännagivandet om det nya globala finansiella systemet, vilket genom sin uppbyggnad skapar en situation som gör det omöjligt för den mörka kabalen att existera. Det är de efterföljande nya regeringarna som möjliggör att välståndsfonderna levereras. För länge sedan förmåddes er värld att acceptera att inte bara Anunnakis irrationella världsbild var "riktig", utan också att ingen annan verklighet var möjlig. Denna uppfattning kommer att krossas genom det nya finansiella systemet, vilket kommer att öppna dörrar som hållits hårt stängda av den mörka kabalen. Den kommande stora fondöverföringen kommer att ta bort denna låsning inom framåtskridandet som det mörka under decennier ålagt er. Så snart denna åtstramning är borta kan de nya tillvägagångssätten med tillhörande officiella förklaringar komma på plats. Detta är dock bara de inledande stegen, vilka snabbt leder vidare till den massiva operation, som ska manifestera det fullständiga program som påbjudits av Ljuset och som omvandlar denna nuvarande mardrömsvärld till en dröm fylld av Ljus.

Allteftersom dessa olika förbättringar tillkännages och er värld följaktligen förändras till det bättre, kommer ett helt nytt regeringssätt att införas, vilket fäster stor vikt vid att förmedla fler och fler detaljer om de förändringar som är på gång på många nivåer. Vi har kommit hit för att vara mentorer och handledare i denna stora förändring. En av de stora omvälvande faktorerna är frisläppandet av mycket teknologi som under decennier undanhållits er. Vi är även angelägna om att göra tillkännagivanden som leder till Disclosure. Avslöjandet (Disclosure) innebär inget mindre än att man åter öppnar upp den här vidsträckta galaxen för er. I och med Disclosure kommer ni att invigas i saker som drastiskt och oåterkalleligt förändrar sättet ni ser på universum och på er plats däri. Det kommer inte längre att vara en ogästvänlig, outforskad plats. Plötsligt kommer det att innehålla platser där vänner och familj bor, vilka kommer att vara lättillgängliga genom att använda er nya teknologi. Men viktigast av allt, det kommer att vara en värld som är helt begriplig och som på ett underbart sätt bekräftar er enhet med allt liv. Den kommer att visa för er hur sammanflätade vi alla är med Skaparen och med hela Himlen.

Vår återförening med er kommer att föra er till själva randen för fullt medvetande, genom att ni inser hur enkelt det är att göra den sista förflyttningen in i ert naturliga existenstillstånd. Så snart ni är hela igen kan ni återuppta ert heliga tjänande såsom Gaias trogna mentorer och därmed återupprätta ett heligt löfte som vi människor gett henne för nästan 900 000 år sedan. I själva verket omfattar det här mentorskapet en översyn av hela solsystemet. Att återuppta ert gudomliga tjänande omfattar en återförening med er familj i Inre Jorden och att möta ett stort antal icke-fysiska Varelser som kommit från hela det här solsystemet och utfört dessa uppgifter som ni är på väg att återuppta igen. Er lokala Andliga Hierarki försäkrar oss att ni är helt redo för dessa och andra uppgifter vilka snart pockar på er uppmärksamhet. Invånarna i Agartha och deras medarbetare ur valsläktet förbereder de tillkännagivanden som skall ges till er så snart ni transformerats tillbaka till ert fullt medvetna tillstånd. Dessa kommer att innehålla berättelsen om hur ni ursprungligen kom till Jorden och varför många Andliga Hierarkier samtyckte till att göra er till fullt medvetna Varelser för länge sedan på Vega.

Den här historien utgör en del i en enorm process för att åter ansluta er till ert speciella ursprung, för att därefter introducera er i de plikter som åligger det fulla medvetandet och era många ansvarsområden inom den här delen av det fysiska. Allteftersom ni kommer ihåg ert ursprung kommer det att bli nödvändigt att ge er en allmän utbildning som kan hjälpa ert begynnande galaktiska samhälle att fullfölja sitt fullständigt otroliga öde. De av er som i era livskontrakt samtyckt till att stanna kvar här måste bli medvetna om vad som förväntas av er från er lokala Andliga Hierarki. Himlen och ni ska arbeta nära tillsammans för att utveckla den gudomliga planen inom den här sektorn av det fysiska. En aspekt som vi redan har nämnt för er är ert mentorskap för en stor grupp Varelser, som innerligt önskar förvärva en Ljuskropp och göra den heliga resan till fullt medvetande. Sådana förmågor är det som gör er till mycket speciella Varelser och orsaken till att ni övervakas av så många från hela galaxen. Det förklarar också varför Himlen gav oss tillstånd att arrangera detta första-kontakt-uppdrag.


Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer denna dag med en del goda nyheter! Vi har nu tillåtelse att förklara för er att ett nytt banksystem är mycket nära att manifesteras. Större banker runtom i er värld förbereder just nu införandet av ett stort antal nya regler. Dessa regleringar förändrar metoderna för internationella transaktioner och förbereder inför raden av tillkännagivanden som introducerar en ny valuta, uppbackad av ädla metaller. Regeringarna på ert klot har fått rådet att anta en internationell version av N.E.S.A.R.A. (Övers. tillägg: National Economic Stabilization and Recovery Act, USA:s ”reserv” till nuvarande regeringsform), och detta kommer att påskynda en snabb förändring inom era globala politiska system. Följaktligen har den Galaktiska Federationen placerat flera försvarsskepp i position för att se till att dessa förändringar sker såsom även den mörka kabalen godkänt. Det är dags för dessa mörka att lämna över sin makt till Ljuset!

Dessa förändringar tillåter våra heliga, hemliga sällskap att börja betala ut välståndsfonderna till världen. Vi har även gett våra medarbetare rådet att förbereda en hel del speciell undervisning som kommer att förklara många sanningar, vilka under årtusenden antingen kraftigt har modifierats eller helt dolts för er. Dessa omständigheter gjorde det nödvändigt för oss att dölja den här informationen djupt inne i valven i många tempel och katedraler tills den tid då vi kunde släppa ut den till er. Ni kanske först blir något chockade, men dessa heliga Sanningar behöver åter en gång bli en del av er andliga kunskap om den här fysiska världen. De påbörjar en process som förtydligar underverk och mirakler hos det fulla medvetandetillstånd ni återvänder till. Detta personliga ämne kommer att inta en central plats i era liv under de kommande veckorna därför att ni behövs av Himlen för att återuppta ert heliga tjänande till Ljuset.

Vi, de Uppstigna Mästarna, har en gudomlig plikt att föra er igenom den heliga slöjan och återföra er till ert sanna tillstånd såsom fysiska Änglar. Därför välkomnar vi ankomsten av vår familj och Inre Jordens resurser för att återställa er till detta, ert högst värdefulla tillstånd. Allt som sätts i rörelse sker i syfte att uppfylla Himlens mandat. Ni har alltför länge vandrat i ett tillstånd av konstgjord amnesi (minnesförlust), och det är dags att återinföra er forna visdom och förmåga. De samhällen som mixades samman av det mörka och iscensattes av Anunnaki skall upphöra. Er medfödda Enhet kommer att återupprättas och ge er möjlighet att utveckla en underbar prototyp till ett galaktiskt samhälle. Denna er nya värld ska välkomna de tidigare mörka imperierna i den här galaxen och omvandla dem till Ljus genom att förse dem med en fullständig Ljuskropp, tillsammans med de tekniska metoder och den etikett som Anden kräver.

Idag försåg vi er med mer information om det som i hemlighet händer runtom i er värld. Dessa förberedelser gör det möjligt för stora förändringar inom bankväsendet, vilket i sin tur kommer att leda till utestängningen av det mörka. Den Galaktiska Federationen och dess försvarsskepp stöder de här åtgärderna och därmed är slutet för denna blockerande kabal nära! Var i glädje och redo att ta emot Himlens gåvor! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages.
We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us? Please send an email to one of the Coordinators of this team,
and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure