Followers

Google+ Followers

lördag 27 juli 2013

23.07.2013


Sheldan Nidle

23.07.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


7 Ix, 2 Vayeb, 9 Eb 

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka med mer att säga. Ert globala samhälle befinner sig i början på den övergång som skapats för att bygga upp och förnya alla dess aspekter. Nya regeringar kommer att stödja ett nytt finansiellt system, och på den nordamerikanska kontinenten kommer de att följa de påbud som föreskrivs inom NESARA (The National Economic Security and Reformation Act). Dess nya regeringar kommer att förklara all skuld ogiltig och avsluta skuldslaveriet hos sina invånare. En helt ny nivå av frihet kommer till stånd allteftersom de kanadensiska och amerikanska regeringarna verkställer bestämmelserna i sina föreskrifter, vilka gör alla medborgare fria och låter dem bli verkligt suveräna. Det välstånd som utan undantag ska distribueras till alla, kommer att sätta igång en ekonomisk renässans som innehåller apparater och teknologier, som snabbt rensar upp alla aspekter hos miljön och gynnar transportsystem som inte förorenar. Dessutom kommer kommunikations-teknologin under de första månaderna av den här perioden att ta ett språng framåt som är större än vad de gjort under de senaste två decennierna! De här förändringarna kommer att äga rum under den period som leder fram till första kontakt. Så snart vi gjort vår masslandning har vi för avsikt att förse er med en helt ny teknologi som kommer att få era vetenskaper med dess dominerande filosofier att stå på öronen!

Första kontakt utgör en viktig vattendelare för er värld. För närvarande är ert samhälles förståelse vad gäller er själva att mänskligheten är unik i skapelsen. Denna uppfattning följer mönstret inom många primitiva samhällen som förnekar att de existerar som en del i ett enormt kalejdoskop av Varelser med många nivåer av mänskligt liv. Denna tro på er exklusivitet kommer att "sopas bort" från planets yta och era grundläggande myter kommer att motbevisas i ett enda svep genom era regeringars formella tillkännagivanden om vår närvaro. Det kommer inte att finnas något sätt att försöka smyga runt det här problemet, och därför är det viktigt att vi även här har det formella stödet från era Uppstigna Mästare. I själva verket fick vi detta stöd för decennier sedan. Dessutom har vi fullt stöd från era kusiner i Agartha. Det som nu återstår är att få fram nyheterna till var och en av er, och det är här era nya regeringar kommer in i bilden. De ger den globala legitimitet som krävs för att lindra mycket av den oro som ni vanligtvis har vad gäller utomjordiska varelser. Så snart era regeringar har presenterat vår välvilliga närvaro kan vi själva gå vidare och förklara många saker för er.

Ett av de första blir att påvisa det nära sambandet med oss, eftersom vi gemensamt härstammar från Vega-systemet. Vi delar deras genetik. Dessutom finns det mycket av människans villkor som vi har upplevt och vi vill berätta allt om den här historien. Människan har koloniserat Jorden många gånger och finns här för att vara Gaias främsta förvaltare av livet på ytan. Detta förvaltarskap delas med Jordens val-släkten och även detta behöver en del detaljerade förklaringar. Sedan är det frågan om er kommande omvandling till fullt medvetande, och här har de Uppstigna Mästarna för avsikt att börja sina viktiga lektioner om den sublima naturen hos detta viktiga medvetandetillstånd. När allt kommer omkring handlar dessa tider helt och hållet om denna massiva förändring inom ert medvetande. Vi har för avsikt att samtala ingående med er om de heliga dekret som Himlen gett till oss. Sedan kan vi ta er med på turer med våra skepp och på besök till Inre Jorden. Ni kommer helt och fullt att sättas in i bilden om varför och hur ni ska återvända till fullt medvetande.

Den stora klyfta som formades inom er av Atlantiderna och deras mörka allierade gjorde er för det mesta oförmögna att tränga igenom det begränsade medvetandets slöja. De få som lyckades gjorde det tack vare en tydlig väg som formats inom deras genetik och som gjorde det möjligt för dem att göra detta. Dessa genetiska vägar och nervbanor tillät slutligen de Uppstigna Mästarna att uppnå detta underbara, höga mål. Men de omständigheter som ni kollektivt står inför kräver för denna uppgift en särskild levande kokong, som är speciellt utformad för att avskilja de genetiska kedjor som så starkt binder er till ett begränsat medvetande. Himlen har gett oss i uppdrag att vända var och en av er tillbaka till detta för den mänskliga själen högst ädla och naturliga tillstånd. Denna heliga och underbara själ behöver bo i en lika fullt medveten kropp. I och med att denna balanserade integrering är uppnådd kan varje själ på ett underbart sätt sedan uppfylla varje livstids otaliga mål. Vi kommer därför att återbörda och välkomna denna mycket speciella stjärnnation till den Galaktiska Federationens fålla, där ni kan ta upp de roller som tilldelats er av era gudomliga överordnade för att cementera en permanent galaktisk fred!

Välsignelser, kära hjärtan! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld håller på att omvandlas. Den konstanta välsignelsen hos det Ljus som strömmar över er glob för in lindring till er värld. Den övre atmosfären håller långsamt på att stabiliseras, så även havets jetströmmar, det vill säga de stora strömmarna som genomkorsar världshaven. Allteftersom Gaia uppnår en skakig jämvikt förbereder hon sin miljömässiga omgestaltning. Ert heliga hem är även vårt, och därför ber vi er att välsigna Jorden varje dag och respektera henne och allt det som hon gör för er. Allteftersom ert medvetande växer blir ni mer medvetna om hennes dagliga strävan att hålla igång sig själv. Vi uppmanar er att gå samman i grupper och välsigna henne. När allt fler engagerar sig i detta världen över, hjälper detta Gaia och ger henne näring. Gaia är en helig LjusVarelse men fortsätter ändå att plundras av den mörka kabalen. Hon behöver i hög grad era välsignelser liksom era krav på att de som vanärar henne upphör med sin skändning. Det är dags att inleda ärofulla och heliga medel och metoder på er vackra planet.

Vi hör er, kära Hjärtan, vartenda ögonblick. Vi vet hur svårt ni lider i denna mörka värld. Det är dags att ta fram det som avsevärt kan lindra dessa lidanden och börja bygga upp en ny värld med fred, samarbete och välstånd. Stegen för att åstadkomma detta pågår. Ett nytt Galaktiskt år gryr, och det är dags att välkomna det med lämpliga gåvor. Även detta har vi för avsikt att göra. För länge sedan lades stora rikedomar åt sidan och doldes för det mörka. Dessa enorma tillgångar förvaras på speciella ställen och försvaras av dem som förbundit sig att förhindra dess utlämnande tills det rätta gudomliga ögonblicket infaller. Den tiden är nu. Händelser sker nu runt om i världen för att säkerställa att denna överlåtelse äger rum som planerat. Ni kommer att välsignas på mer än ett sätt! Detta är den stora överraskning som ni länge väntat på!

Dessa talrika välsignelser förebådar en ny tidsålder för mänskligheten. De ger också signal om ett formellt avslöjande om vår Inre Jord och om våra rymdfamiljer. För tusentals år sedan fann vi att Agartha, den inre världen, utgjorde en fristad från det mörka där vi kunde fortsätta vårt heliga tjänande. Detta gör att vi nu kan spendera mycket mer tid på världens yta och bistå våra heliga medarbetare och hjälpa mänskligheten genom dess sista period av lidande. Vi har för avsikt att ägna mer tid åt att avsluta de förändringar som krävs för att manifestera den nya världen. Detta pågår faktiskt just nu. Välsigna denna heliga händelse! Var redo att hjälpa andra att förstå det som sker. Vi, liksom våra heliga medarbetare från hela den här galaxen, kommer för att förändra er värld på ytan väldigt mycket till det bättre. Till allt det som sker säger vi triumferande: Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Idag gav vi er ett nytt meddelande om er värld. Mycket händer och mycket är på väg att störta fram! Det mörkas långa och brutala natt av förödelse har pågått under nästan tretton årtusenden och nu är det dags att avsluta denna bedrövelsens cykel. Ljuset stiger och gryningen bryter äntligen igenom! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 

Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

16.07.2013


Sheldan Nidle

16.07.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


13 Manik, 15 Kumku, 9 Eb

Selamat Jarin! Vi kommer med mer att berätta för er! Er värld har börjat manifestera sin nya verklighet! De som under så lång tid har satt samman de otaliga delarna inom det nya regeringssättet och det nya monetära systemet börjar äntligen avslöja sitt lysande resultat. Dessa nya konverteringar, som speglar en ny livssyn, kommer att ge er fred, välstånd, och ett slut på den globalt omfattande filosofin att sätta rikedom i händerna på ett fåtal utvalda. Inom det här nya samhället kommer var och en att äga välstånd och därmed kan de gamla splittrande uppfattningarna om pengar gå i graven. Förmögenhet kommer att förlora både sin makt och sin prestige, och återgå till sin ursprungliga användning som ett instrument för att uppnå ett visst syfte. Likaså kan makten återgå till sitt sanna ursprung att vara den suveränitet som ges av Himlen till varje individ. Med dessa nya principer kan mänskligheten blomstra och övergå till sina heliga ansvarsområden allteftersom den går mot fullt medvetande. Detta är det löfte som gavs till er av Himlen för länge sedan och det är helt vår avsikt att bistå var och en av er att uppnå ert öde!

De kommande förändringarna är bara en förutsättning för den miljö som för närvarande håller på att sättas samman av Himlen. Var och en av er har upplevt att ni varit tvingade att kompromissa med era drömmar och nöja er med långt mindre än ni velat, och detta kan träffande utgöra en beskrivning av "livet på Jorden” i sin helhet. Endast ett fåtal, som är medlemmar av en speciell Illuminat-"familj", kan hoppas på att förverkliga sina drömmar eller få resurser och möjligheter till att manifestera stor rikedom. Det är den här sammanvävda kontrollerande gruppen som kallas Illuminaterna, som har varit så svår att avlägsna. Vårt uppdrag är att hjälpa Himlens organisationer att besegra dessa, som fram tills nu inte känt till någon utmanare till sin överhöghet. Genom vår teknologi och vårt engagemang har vi förhindrat dessa mörka att sätta igång våg efter våg av planerat globalt tumult av olika slag. Med dessa mål i spillror inser nu var och en av dem vad som håller på att ta form runt omkring dem. Tusentals av dem har arresterats, kärnan i deras underjordiska baser har gjorts obrukbara, deras teknologier förbehållna de invigda har neutraliserats, och deras hot om förstörelse har stoppats från att ske. Deras tid har helt och fullt kommit och gått, och en ny epok sveper in över ert klot!

Er nya regeringsform har en grund: den kallas NESARA (Övers. tillägg: National Economic Security and Reformation Act). Den är en mall och en vägledande princip för era nya samhällen. Sedan slutet av andra världskriget har en farsot spridit sig inom regeringen i form av korruption och en överlägsen känsla av berättigandet till makt. Denna pandemi har ökat kraftigt i och med tillkomsten av den organiserade brottsligheten och dess skaror av omoraliska medbrottslingar. Regeringar som ägde en viss grad av integritet förvanskades och mutades med hjälp av enorma personliga penningsummor. Den organiserade brottsligheten gick samman med stora företag och bildade ett korrupt nätverk som sträckte sig in i varje litet samhälle, och som såg till att den politiska ledningen blev särintressenas och de ändlösa olagliga aktiviteternas tjänarinna. Denna parodi på politisk ledning inleddes under 1950-talet och spred sig runt om i världen och är idag öppet föraktfull mot den allmänhet som den är tänkt att tjäna. Varje välmenande politiker inordnas snabbt i denna allt genomträngande kultur av hyckleri och egenintressen med liten möjlighet att ha någon gynnsam påverkan på det som blivit en global maktångvält.

Himlen insåg klart att er värld förbereddes inför en global kupp som skulle etablera en världsomfattande diktatur och permanent sätta de kriminella och deras nätverk av särintressen till makten, ett nätverk som består av det mörkas Illuminater. Under mitten och slutet av 1990-talet var denna mångskiftande grupp redo att utföra sin kupp när katastrofen slog till. Plötsligt gjorde de mörka utomjordiska rikena som stöttade Illuminaterna en oväntad helomvändning och övergav sina hantlangare på planeten och gjorde istället en överenskommelse med den Galaktiska Federationen. Hantlangarna blev förvirrade och kom i oordning, och deras stora kupp sköts upp ytterligare minst ett decennium. De övergivna hantlangarna på Jorden bildade flera grupper och fortsatte att bekämpa varandra inför privilegiet om världsherravälde. Detta resulterade i flera större krig för att etablera globalt herravälde, och till slut i ett dödläge med oss ​​för ungefär tio år sedan. Detta har varit det mörkas situation under det senaste årtiondet. Nu har detta globala dödläge försvunnit. Våra allierade och vi är nu de som tagit tätan, och det är därför er seger är nära.

Välsignelser, kära vänner! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld håller på att flytta över till Ljuset, och man kan tydligt se att det mörkas verklighet överallt är på gränsen till kollaps. Allteftersom det Ljus, som nu strömmar ner från Himlen ökar, avtar kraften hos det mörka och vi ser denna hårda och bittra värld försvinna. De som utsetts av Ljuset till att förändra er värld är sysselsatta med att föra in er nya verklighet. Avtal och nya överenskommelser är godkända och domstolarna börjar utfärda åtal mot dem som framhärdar i att tjäna det mörka. Vi ber för dessa män och kvinnor. Vi förlåter deras överträdelser och ber att helig och sann rättvisa skall delges dem. Medan dessa saker manifesteras, var i glädje och tacksamhet! Det heliga hos den gudomliga nåden har verkligen trätt fram! Alltmedan dessa mörka försvinner förbereds någonting nytt och underbart för att ersätta dem, och detta sprider en prägel av hoppfull förväntan över de första tecknen på mänsklighetens nya gryning.

Det nya hårdvaluta-baserade finansiella systemet backas upp av tillgångar som länge hållits i förvar av Ljuset. Denna gömma av guld, silver, och heliga juveler ska användas för att ge ett oändligt överflöd till alla på er planet. Medvetandet når dock en punkt där rikedom inte mäts i guld utan i visdom och kunskap, och detta är frågor som vi kommer att prata om tillsammans. Vid vissa tidpunkter i er historia har en eller annan av oss trätt fram och spridit en stor dos helig visdom, som sedan omarbetats och förvridits av det mörka för att gagna deras egna syften. Vårt kommande uppdrag är att på nytt förmedla dessa gudomliga sanningar och förklara hur de förfalskats av det mörka. I detta nya Ljus kommer Himlens visdom att lysa klart igen, och dessa livets koder kommer att tjäna er som en guide och föra rättvisa och glädje tillbaka in i era liv. Ändå är dessa lektioner bara början på det som vi ska åstadkomma tillsammans.

På er värld använder många sin förmåga till att genomföra den stora förändring som vi berättar för er om. Dessa grupper och heliga familjer gör detta som en del i sitt uppdrag att hjälpa oss att föra in denna nya epok för mänskligheten. Just nu finns det en uppsjö aktiviteter som förbereder leveransen av en stor rikedom till er alla. Den här rikedomen ska användas för att producera nya och undertryckta teknologier, och kommer att resultera i ett stort avslöjande och blottlägga alla de underbara framsteg som mänskligheten har gjort under åren, men som blivit stulna eller beslagtagna. Att avslöja dessa upptäckter är bara en biprodukt av det som ert välstånd kommer att föra med sig. Vi som människor äger förmågor som de mörka herrarna i den här världen fruktat mycket och gjort allt för att undertrycka. Det här undertryckandet kommer nu att ta slut, och sanning, stor lärdom, frihet och suveränitet blir ert välstånds primära behållning. Framför allt kommer den här tiden att föra oss samman som en familj, och ge en glädje av ett slag som vi inte har känt till förut!

Idag gick vi igenom det som händer runtom på ert klot. Dessa händelser kommer att leda till andra, vilka i slutändan leder till er första kontakt och till fullt medvetande. Ni har aldrig varit ensamma! Vi lever alla i ett Universum fyllt med familjemedlemmar och med en stor glädje som kallas Livet, Skapelsens heliga gåva! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

09.07.2013


Sheldan Nidle

09.07.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


6 Ahau, 8 Kumku, 9 Eb

Dratzo! Vi återkommer med mer information till er. Er verklighet håller på att förändras! De mörka kabalanhängarna är i panik och letar efter alltmer desperata sätt att lösa sina växande dilemman. Som vi påpekat många gånger finns där inget sätt för dem att ta sig ur sin allt mer förvärrade situation genom att använda sig av sina gamla försåtliga metoder. Ljuset är oemotståndligt i färd med ta tillbaka den här världen och lugnt vända Henne tillbaka till sin godhjärtade inriktning. Den här inriktningen har hittills lett fram till ett antal beslut att låta Ljusets olika styrkor förbereda ett nytt finansiellt system och ett nytt sätt att regera för människorna på Jordens yta. Gaia är mycket nöjd med det som åstadkommits. Era Uppstigna Mästare backas upp av en grupp individer som är engagerade i att driva det mörka från makten och inleda en ny epok för alla. Nästa steg innebär en rad tillkännagivanden som formellt låter de nya guld-understödda valutorna avsluta tidsåldern med värdelösa (fiat) pengar, och göra slut på den tillfälliga mekanism som utformats för att hjälpa de få att samla enorma rikedomar på bekostnad av de många. Detta är dock bara en av många reformer som är införlivade i det nya finansiella systemet.

Den mest väsentliga anledning till att införas det nya finansiella systemet är att uppnå ett allomfattande välstånd och knäcka de privata bank-kartellerna. På er värld har det alltid funnits de som använt bankerna för att samla in stor rikedom åt sig själva och begränsa den till ett fåtal gynnade personer. Det ska nu bli slut på detta och ekonomin kommer att omvandlas så att den ger välstånd för alla. Det här nya systemet kommer snabbt att ta er bortom era nuvarande teorier om ett fysiskt universum och om era begränsande filosofier om det förflutna. Genom att föra in välstånd till var och en på er planet påvisas aktivt den universella lagen om överflöd. Genom att göra detta kommer man att skapa en helt ny verklighet som inte har något behov av pengar som sådana. Det kommer snabbt att bli ett samhälle utan pengar, ett samhälle som baseras på teknologier som gör fabrikation och jordbruk föråldrat och därmed kommer själva grunden i hur ni definierar er själva att förvandlas. När du går bortom ert nuvarande sätt att leva, vilket innebär arbeta-för-att-överleva, kommer typen av arbete och hur mycket du tjänar att upphöra att definiera vem du är. Den du verkligen är djupt inom dig, tillsammans med dina outnyttjade talanger, kommer då i förgrunden och skapa ett samhälle där var och en blir ett heligt Väsen, som hedras bara för att man är den man verkligen är.

De sociala masker som ni tvingas bära och de dilemman som nu belastar er kommer att lösas upp, och så snart detta sker kan ert sanna och underbara Jag visa sig. Denna nya vackra Varelse och den heliga värld ni lever på kommer att dra till sig er uppmärksamhet och leda till en förståelse för den universella enheten. Ni äger alla Livet och förmågan att ta till er de underverk som det dagligen ger er. Detta är den verkliga "valutan." När ni samverkar med varandra i detta nya ljus, kommer ni att uppleva Livet på ett nytt sätt och lära er upprätthålla det och den fantastiska andliga energi som strömmar in i allt som ni är och inom allt som ni gör. Nu är ni på väg mot fullt medvetande! Alla galaktiska samhällen upprätthåller fyra heliga lagar, som ges av Himlen till fysiska Änglar. Uppfyllelsen av dessa aspekter granskas varje dag av varje individ och hennes rådgivare. Himlen och det fysiska blandas och skapar en verklighet som helt och fullt tar hänsyn till allas förmågor och deras förening med Anden. Ur den här blandningen framkommer en organisk organisationsmetod som vi kallar "flytande gruppdynamik". Inom den finns principer som utgör kärnstrukturen hos våra galaktiska samhällen.

En del av vårt uppdrag är att på ett mycket användbart och praktiskt sätt lära er detta. Steg ett är att ni återfår er naturliga känsla hos er själva. Denna förlorades när ni sveptes in i ert nuvarande mörka samhälles främmande strukturer vilka får er att känna er ensamma och vilse. Detta främmande sätt att leva och känna ska vändas med hjälp av många vänliga samtal och föra er tillbaka till den ni skapades till att vara. De flesta av er har varit tvungna att treva er fram för att överleva och välja arbeten som inte uttrycker ert verkliga jag. Era individuella mentorers jobb är att kärleksfullt vägleda er till att finna ert sanna Inre Jag. Här kan era Uppstigna Mästare komma till sin rätt genom att lära er olika sätt att se inåt och släppa det negativa fördömandet av er själva som ingjutits i er av era mörka mästare för att kontrollera er. Vårt syfte är att befria er så att ni kan återupptäcka detta Inre Jag, en nödvändig förutsättning för ert återvändande till ert ursprungliga syfte: fullt medvetande. Detta gudomliga tillstånd för med sig stora avslöjanden om Himlen och om er himmelska härstamnings, och sätter er åter in i varför du valde att födas i din särskilda grupp.

Namaste! Vi välsignar er, Ni Kära! Vi är era Uppstigna Mästare! En stor slöja av Ljus omger nu vår älskade värld. Ljuset stiger ner och för med sig fridfulla välsignelser från AEON:s Hjärta! De händelser som man länge talat om kommer att bli verklighet och detta heliga land ska få se nya metoder manifesteras. Tillsammans välsignar vi denna stora händelse och gör oss redo för att presentera oss för er. Under den korta tid som återstår kommer många underbara saker att ske. Juli månad är när friheten både i Amerika och Frankrike utropades, och denna månad kommer att erkänna födelsen av en ny frihet. Våra heliga medarbetare är mitt uppe i en process som lagligen ska få ett slut på den privata korporation som har styrt er värld under århundraden. Dess tid började rinna ut när dess enorma girighet överskred till och med självbevarelsedriftens gränser! Dess sammanbrott blev en fråga om tid, och kopplad till dess arroganta förakt för den nya verklighet som ger frihet och välstånd till alla!

Himlens välsignelser är en konstant, gudomlig gåva som fyller denna sfär med Kärlek, Ljus, och en stigande medvetenhet. Ljuset har gett oss i uppdrag att träda fram och lära er stärka er Ande och utöka era kunskaper om Himlen och ert avlägsna ursprung. Den här historien börjar för länge sedan inom Vegas solsystem och handlar om en vattenlevande människoras och den stora gåva som skickades till dem av de Galaktiska Hierarkierna. Detta beviljande av fullt medvetande höjde våra förfäder till Ljuset och dess heliga sak. Och på så sätt började en utvandring som så småningom förde oss hit för ungefär 900 000 år sedan. Vi kom på grund av önskemål från Jordens Hierarki och började en resa som tog oss bort ifrån, och sedan tillbaka till fullt medvetande. Detta är kontentan i en sann saga som vi, tillsammans med dess många andliga aspekter och sammanhang har för avsikt att förklara för er i sin helhet.

Vi har mycket att klargöra inom ramen för den här berättelsen. Det viktigaste är varför vi tillfälligt gick tillbaka in i begränsat medvetande, och varför och hur ni nu enkelt och snabbt ska återvända till fullt medvetande igen. Det tillstånd av under som fullt medvetande innebär tog oss många liv och mycket mödosam disciplin och praktiserande för att uppnå i det förgångna. Detta utrustade oss med den förstahandskunskap, som nu utgör kärnan i vår undervisning till er. Den kommande övergångsfasen behövs för att riva upp er mörka härva av uppfattningar och föra in Himlens klara Ljus. Våra smärtsamma upplevelser av det mörka kan göra det svårt för vissa av oss att släppa taget och låta det nya sättet sippra in och tränga igenom våra otaliga tankar. Kom ihåg att den här omvandlingen av er värld förbereder er inför er återgång till fullt medvetande, och vårt syfte är att vägleda er i detta och sedan övervaka det som Himlen påbjuder oss! Hosiannarop till allas vår Skapare!

Idag fortsatte vi vårt budskap om de förändringar som nu sker över hela den här verkligheten. Det är dags för oss att sjunga och fira er befrielse! Dödens och habegärets värld ska omvandlas till en värld med Kärlek, Ljus och Välstånd! En epok fylld med frihet, personlig suveränitet och odödlighet! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

tisdag 9 juli 2013

02.07.2013


Sheldan Nidle

02.07.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


12 Ben, 1 Kumku, 9 Eb

Selamat Balik! Vi kommer med mycket att berätta för er. Just nu pågår ett utbyte av juridiska handlingar, vilka banar väg för de slutgiltiga skiftena. De sanktionerar de olika välståndsprogrammen, vilka helt finansieras av Drak- familjerna. Det bemyndigar även Quan Yin och Saint Germain att underteckna utbetalningarna till var och en av deras världsomfattande stiftelser. De personer som utgör styrelsen i dessa internationella fondstiftelser är likaledes fördjupade i dessa komplexa underteckningsrutiner. Samtidigt försätter alla organisationer som inrättats för att fördela dessa medel sina regionala förvaltare i beredskap eftersom tiden alla längtat efter snabbt närmar sig. Denna slutgiltiga febrila aktivitet har en mycket speciell uppsättning lagliga protokoll att tacka för sin legitimitet och dess genomförande vid den här tiden möjliggörs delvis tack vare att Styrelsen för Första Kontakt skarpsinnigt använt det vi kallar det galaktiska alternativet. Detta är helt enkelt makten bakom Ljuset för att få saker och ting gjorda. Det har låtit gynnsamma lagliga beslut avkunnas i hemlighet och dessa är nu redo att föra vår långa resa till ett högst fantastiskt ögonblick av manifestation!

Allteftersom allt detta går obevekligt framåt övervakar vi den mörka kabalens många projekt. Hittills har vi kunnat neutralisera de skadliga effekterna av de globala chemtrails, som det mörka har spridit in i atmosfären under ungefär ett decennium. Denna pågående härjning har allvarligt stört den naturliga balansen i er atmosfär och spridit farsoter och sjukdom över hela världen. Den hotar att utlösa en stor utrotningscykel, som decimerar mänskligheten liksom hela planetens ekologiska sfär. Våra motåtgärder inom det här området förbereder grunden inför tiden efter avslöjandet (disclosure), när vår teknologi tryggt kan återställa Gaias atmosfär, oceaner och landmassor till det tillstånd och den balans som rådde strax efter andra världskriget, i slutet av 1945. Den här punkten med jordisk balans kan flyttas på. Den är helt enkelt en startpunkt som slutligen behöver flyttas "tillbaka" till en ännu mer ursprunglig tidpunkt, för över 2500 år sedan. Detta är den punkt som vi tillsammans ska arbeta mot så snart vi börjat distribuera en del av vår teknologi bland er.

Så snart er övergångsregering gör sina första tillkännagivanden har vi för avsikt att övervaka den här teknologiska fördelningen, och göra det som är nödvändigt för att säkerställa att de många regeringsprogrammen lanseras med framgång. Detta kommer i första hand att vara vår fokusering innan disclosure. Vårt heliga uppdrag är att göra allt som bedöms avgörande för att förflytta er mot fullt medvetande, - det är därför vi är här. Våra samarbetsteam och deras personal från Agartha arbetar flitigt för att driva bort det mörka från makten. Ni kan se att mycket maktmissbruk fortfarande pågår i alla världens hörn, och fastän detta är irriterande för oss verkar vi fullt enligt de påbud som lagts ut för oss i Himlens gudomliga plan. Var så säkra, uttrycken för den mörka kabalens arrogans kommer mycket snart att omvandlas. Vi har bevittnat de lagliga domstolsutslag som er nya regering kommer att använda för att förändra många av dessa orättvisor. Och snart därefter kommer ytterligare stora sinnesförändringar (changes of heart) att ske när de Uppstigna Mästarna börjar sin nya undervisning runtom i världen. Detta kommer att skapa en stor attitydförändring inom alla era samhällsstrukturer. Faktiskt kommer sanningen om så många saker att komma fram i Ljuset och förändra uppfattningarna bland många människor.

Den stund ni alla har väntat på är här: slutet på det mörkas strypgrepp på er värld och era liv! Var och en av er vet på ett högre plan att detta stora, förutsagda skifte nu är redo att ske. Vår flotta har under en mycket lång tid tvingats till att se på och bara på ett mycket långsamt men medvetet sätt kunnat genomföra det som varit till hjälp för er i er sak. Vi är mycket glada över att en period med ett mer direkt agerande kommer! Våra sambandsteam ser tydligt att det mörkas grepp sviktar, och de resurser som det en gång hade, då det alltid fanns någon som löd deras minsta vink, krymper snabbt. Dessa motgångar får hjälp på traven genom våra egna handlingar och det är vår bestämda avsikt att se regeringsskiften slutföras med framgång. Det är dags för Ljuset att ta tillbaka den här världen och se till att ni snabbt och enkelt återgår till ert naturliga, fullt medvetna tillstånd. Detta skede av operationen börjar nu, och vi hoppas kunna slutföra processen under drygt ett år. För detta ändamål tillkännager vi i glädje vårt fulla och orubbliga fokus!

Välsignelser till er alla! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi återvänder för att leverera ett speciellt budskap! Er värld befinner sig i slutskedet av en övergång från mörker till Ljus. För nästan 13.000 år sedan sjönk Atlantis under vågorna på grund av sina egna arroganta felberäkningar. Dess befolkning evakuerades till en planet som kretsar kring en stjärna inom stjärnbilden Centaurus, kallad Hagar, eller Beta Centauri, av våra astronomer. Centaurerna kallar den Agena. Dessa evakuerade från Atlantis visste om att de få överlevande från den där vattenkatastrofen skulle bli våra förfäder. Dessa "fallna" människor började en lång, mödosam resa som till sist innebar att se sina ”underbarn” äntligen återvända till fullt medvetande. Vi har vakat över dessa generationer av vandrare och bevittnat hur Anunnaki fått tillfällig kontroll över Jordens yta. Det var detta som ledde till att vår hemvärld delades upp i två separata världar. Vår heliga uppgift genom tidsåldrarna var att vägleda er och se till att Himlens påbud rättfärdigt följdes.

För några hundra år sedan tillät äntligen det mörka att en liten mängd primitiv teknologi fick se dagens ljus på er världs yta. Anunnaki var noga med att försäkra sig om att utvecklingen som följde användningen av denna skadliga teknologi gick långsamt och åtföljdes av mycket smärta och lidande för Gaia och våra förfäder. Vi gjorde vad vi kunde för att hjälpa, för att bota, och för att ge moraliska råd till alla berörda. Vi lade märke till hur Himlen långsamt introducerade Själar till Gaia som växte upp för att använda sina förmågor och resurser till att hjälpa oss med att distribuera levebröd och andra välbehövliga resurser till dem vars fattigdom och smärta var mest akut. Vi välsignar våra medarbetare och ber att alla snart hedrar detta goda arbete. Nu kommer den tid när vi öppet kan tala till er om det vi bevittnat och som utspelats under de senaste 13 årtusendena.

Vi har sett Anunnaki skapa en värld av okunnighet, ändlösa stridigheter och fattigdom. Rikedom användes för att orsaka bitterhet och separation, och var främst förunnat en särskild grupp hantlangare eller gunstlingar som styrde allt och som visade otrolig grymhet och världsomfattande omoral. Sådan laglöshet ska upphöra, och detta kommer att tillåta det stora skiftet som påbjudits av Himlen att ske som planerat. Då kan vi öppet förklara för er om de senaste mörka tiderna och förbereda er inför er återgång till fullt medvetande. Som Uppstigna Mästare har vi skapat ett heligt nätverk som ska ge er ett universellt välstånd som är kopplat till er suveränitet. Den andra sidan av myntet är friheten, och denna förenar er med era sedan länge förlorade familjer från Inre Jorden, Himlen, och rymden. Hosianna till Himlen och för er Befrielse! Halleluja! Halleluja!

Idag talade vi om den utveckling som sker på er världs yta. Det är dags för den stora övergången till det Ljus som proklamerats av Himlen, och vi kommer bara för att uppfylla dessa påbud och för att föra er alla hem till fullt medvetande. Er frihet och allas ert fullständiga erkännande av er heliga, personliga suveränitet finns inom räckhåll! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

25.06.2013


Sheldan Nidle

25.06.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


5 Cimi, 14 Kayab, 9 Eb

Dratzo! Vi kommer i dag för att tala om ert välstånd! Över hela er värld pågår en kraftig omvälvning. För eoner sedan tillskansade sig de mörka er verklighet och skapade ett härskande kast med gunstlingar som under årtusenden har styrt er planet i stort sett som de velat. Vi kommer nu för att tala om för er att denna oregerliga fria hand är över. Ljuset har inte bara påbjudits i dekret utan även fullständigt förklarats för alla berörda. Den här världen ska göra en övergång till Ljuset i stor skala och var och en av er ska omvandlas till fullt medvetna LjusVarelser. Detta kommer att föregås av en rad speciella utsändningar i media som tillkännager vår välvilliga närvaro och förklarar orsakerna till spridningen av universellt välstånd och frihet, vilket ni så väl förtjänar. Vi kommer i den här stunden för att förklara detta för er och för att vara budbärare om en ny värld som grundar sig på Himlens gudomliga möjligheter. Våra skepp omringar er värld och finns stationerade runt varje planet i det här solsystemet. Era mörka invånare har försökt att göra det svårare för oss att slutföra det här heliga uppdraget, men alla deras försök har misslyckats. Inom kort måste det mörka lämna och släppa sina hantlangare till det öde som Himlen har valt för dem.

I den nya verkligheten återvänder ni hem till er familj och lämnar död och sjukdom bakom er, vilket har plågat era liv sedan Atlantis undergång. Era speciella bostäder i Agartha väntar på er, och här kommer ni att finna de magiska apparater som ska ta er tillbaka till det tillstånd som ni åtnjöt när Lemurien var rådande över världen. Här kommer ni också att återupptäcka era verkliga livsvägar och bli värdiga medlemmar i den Galaktiska Federationen. Under era resor genom den mörka tillvaron (the darklands), försåg era erfarenheter er med mycket ny visdom och Himlen vill att ni ska dela med er av den här kunskapen till de tidigare medlemmarna av den numera nedlagda Anchara Alliansen, eftersom ert uppdrag är att befästa en varaktig fred mellan alla sektorer inom den här galaxen. Det välstånd och den frihet som ni kommer att få njuta av är symboler för det som ni ska uppnå. Himlen ser faktiskt er som en betydelsefull aktör för att föra in Ljus till alla aspekter som finns involverade i den fysikalitet som håller på att utformas. Ni kommer att hedras och åtnjuta stor respekt och få ett ordentligt erkännande för era surt förvärvade bidrag till den gudomliga planen.

Uppryckningen av ert globala samhälle kommer att skapa en mer lämplig förutsättning för er att återigen presenteras för era galaktiska förfäder. Detta riktar åter in er på er ursprungliga omsorg om Gaias hälsotillstånd och välbefinnande, vilket kommer att visa den stora potential som ligger inom er. Det är denna potential, tillsammans med er ökande andliga medvetenhet, som är viktigast för oss, eftersom den talar till de enorma medfödda förmågorna inom var och en av er. Det är vårt ansvar att hjälpa er att få fram dessa och använda dem för att utforma en ny och livskraftig stjärnnation. Vi kommer därför att utföra det som ni så länge har önskat er. Som ni vet har det mörka varit obevekligt i sina ansträngningar att förhindra att dessa förändringar manifesteras, eftersom sådana förändringar automatiskt skulle ringa själaringning för allt det som det mörka har arbetat för. Inte desto mindre var vår gudomligt påbjudna uppgift att skapa de villkor som skulle tillåta de planerade välvilliga förändringarna att komma i förgrunden. Detta har vi gjort. Och det är därför ni nu står på randen till de häpnadsväckande förändringar som för alltid kommer att förändra den här heliga världen och möjliggöra skapandet av en ny stjärn-nation.

Denna nya värld kommer att låta dig växa inte bara som individ utan även andligt, så att du kan omge dig med nya världar i ditt medvetande. Som vi ofta talar om för dig, är du en underbar skapelse som leddes nerför en väg som skulle låta dig uppleva mörkrets metoder och missgärningar. Nu är du redo att lämna allt detta bakom dig. Din nya värld kommer att återförena Gaias yta med dess inre världar och du kommer att se "verkligheten" på ett sätt som du för närvarande inte kan tänka dig! Din ökande medvetenhet kommer att ge dig en ny syn på det som livet handlar om, och redan kan många på er värld se slutet på amatör-och professionell idrott och upphörandet av idrottstävlingar, och det kommer mycket större förändringar än detta. Det finns väldigt lite inom era nuvarande sociala konstruktioner och filosofier som inte kommer att omvandlas, allteftersom attityderna de återspeglar skiftar på djupet. Detta gryende galaktiska samhälle i vardande kommer att behöva tillmötesgå er ständigt växande syn på er själva såsom snabbt mognande galaktiska LjusVarelser. Ni kommer att trollbindas allteftersom ni lär er om den här galaxen såsom en storslagen levande enhet som ni är en del av! Er nya stjärnnation kommer att bli mycket värdefull och älskad av allt som utgör det fysiska.

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med fler goda nyheter! Hittills har er värld länge varit hemvisten för en mörk kabal vars enda syfte var att fjättra er till skuldslaveri och stänga in er i en värld som lägger lock på er återgång till fullt medvetande. Denna "bur" och dess mörka fångvaktare ska mycket snart försvinna eftersom er värld nu är redo att förvandlas med hjälp av Ljus. Ledarna för den här kommande Ljusvärlden har under årtionden kämpat för att bli av med det mörka och en förändring är verkligen på god väg. Dessa ledare har hittills genomfört alla förberedelser för att rycka de härskande kasten av hantlangare från makten, vilka fortfarande planerar att snärja in er permanent i en mycket mörk värld! Ansvaret vilar nu på en särskild grupp och det är dessa hängivna personer som kommer att presentera ert nya sätt att regera och övervaka utbetalningen av ett gudomligt påbjudet välstånd till den här världen. Vi intygar härmed att dessa medarbetare nu förbereder sig för att meddela kärnpunkterna i alla dessa media-utsändningar.

Våra välsignade uppgifter är att stödja de här förändringarna och sedan förse er med en undervisningsserie, som levereras av var och en av oss till varje del av planeten, tillsammans med riktlinjer för hur ni kan tillämpa dem i era liv. Generellt sett har ni obestridligen accepterat det som vitt och brett förkunnats i våra namn och dessa läror behöver nu justeras. En förståelse för den storslagna enheten som utgör Allt Som Är är en grundläggande förutsättning för uppstigningen. Er insikt måste även utökas till att inkludera de underbara Varelserna i Agartha som under årtusenden gett oss trygghet bland dem. De förstår mänsklighetens andliga natur och de önskar vandra fritt och öppet bland er. Ert öppna hjärta måste även utsträckas till era förfäders uråldriga hem i stjärnorna. Inom kort kommer ni snabbt att se att Andens frön flinkt löper över det fysiska i hela dess längd och bredd!

Vi längtar efter att vägleda er, att hjälpa er, och att korrigera det som genom tiderna dokumenterats om våra ord till er. Vi har sett de mörka ta våra budskap och vrida till dem för att passa deras syften. Och som vi älskar att tala om för er, nu är det slut på detta! Kärlek och enhet har alltid varit vårt budskap till er. Storslagna Varelser från hela galaxen har kommit hit under gudomlig vägledning och deras uppdrag är att hjälpa oss att snabbt föra er till fullt medvetande. Vi har för avsikt att använda den kommande tiden till att undervisa, ge råd, och förbereda er inför er egen välsignade uppstigning. Vi kommer att vara vid er sida medan vi guidar er mot ett nytt samhälle, som kommer att övergå i er nya stjärnnation. När vi gör detta tillsammans, kommer vi att hjälpa den här galaxen och samfällt använda våra krafter för att i alla avseenden förändra den här galaxen till Ljusets härliga, välsignade instrument! Det är därför vi kommer i bön och kraft för att välsigna den här nya världen! Halleluja till Himlen och till Ljuset!

Idag fortsatte vi vårt budskap om fred, glädje och Ljus. Överallt håller en ny epok på att sänka sig från Himlen för att fylla den här världen med välstånd, frihet och för att återförena oss alla med våra nära och fjärran bröder. Detta stora välkommen-hem-uppdrag har nått sitt heliga crescendo! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 
Welcome to the PAO Light-CirclesDear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure