Followers

Google+ Followers

måndag 22 april 2013

16.04.2013

Sheldan Nidle

16.04.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


13 Cib, 4 Kank'in, 9 EbSelamat Jarin! Vi är tillbaka! Låt oss idag börja med att gå igenom det som hittills kommit fram. Som ni vet har våra allierade på Jorden anlagt grunden till ett nytt monetärt och finansiellt system och invånarna i Agartha har använt sina diplomatiska färdigheter för att skapa kärnan i den nya regering som ska drivas av en koalition under överinseende av era Uppstigna Mästare. De Uppstigna Mästarna under ledning av Quan Yin i Öst och greve Saint Germaine i Väst har säkerställt att ett nytt system för bank-och penningpolitiken växer fram. Dessa förändringar är väsentliga för de heliga påbud som förbereder den här världen inför vår masslandning. Dessa gudomliga direktiv vägleder oss medan vi etablerar ett sätt att införa den nya verkligheten för mänskligheten på ytan. Frihet är en nödvändig förutsättning för allt som planeras och er värld befinner sig på en allt snabbare väg till att skapa förutsättningarna för er återgång till fullt medvetande. Alla våra sambandsteam övervakar allting och har varje dag möte med dem som ska skapa ert nya styre. Nu har alla dessa program lagt samtliga nödvändiga moment på plats.

Vår personal övervakar de projektplaner som ska ge de resultat som vi länge har talat med er om. Samtidigt fortsätter våra medicinska team inom den Galaktiska Federationen att samla in de uppgifter som behövs för att uppdatera era individuella Ljuskammare. Dessa Ljuskammare är ett hjälpmedel för att återföra er till fullt medvetande. För närvarande har ni alla vissa allvarliga blockeringar, både känslomässiga och fysiska, som hindrar er från att naturligt och för egen maskin återvända till fullt medvetande. Det är av den orsaken som man under årtusenden har försökt sig på olika metoder för att få till stånd detta underbara tillstånd. Emellertid har resultaten av dessa invecklade teknologier i bästa fall blivit slumpmässiga, vilket är anledningen till att vi fått tillåtelse att skapa ett enklare hjälpmedel för att uppnå detta mål. Vid rätt tid, kan var och en av er få tillgång till er individuella Ljuskammare som väntar på er i Agartha och under tre dagars slummer vänder ni tillbaka till ert ursprungliga tillstånd som fysiska Änglar med fullt medvetande.

Så snart ni är trygga i ert underbara nya medvetandetillstånd är ni berättigade till att återförenas med den Galaktiska Federationen genom att återskapa er gamla stjärn-nation. I detta kommer invånarna i Agartha tillsammans med era olika Uppstigna Mästare att vara era huvudsakliga vägvisare. Er första utmaning efter att ha återvänt till fullt medvetande blir att skapa ert egna galaktiska samhälle. En del i detta omfattar att flytta om dem vars livskontrakt föreskriver det, till de återupprättade världarna Mars och Venus, och även den ombyggda planeten Pax (före detta Maldek) som nu ligger i smådelar mellan Mars och Jupiter. Er nya stjärn-nation ska bli en förändringens budbärare för den tidigare Anchara-Alliansen eftersom alla dessa nya stjärn-nationer behöver en mall för att utöka sitt medvetande till dess fulla nivå. I enlighet med detta kommer ni att hjälpa många medlemmar av den Galaktiska Federationen som är fullt medvetna versioner av en mångfald av Dinosaurier, Reptiler och Amfibier och som nu djupt önskar utveckla fullt medvetna Ljuskroppar. Himlen har fastställt att detta ska bli ert första uppdrag när ni börjar sprida Ljus över galaxen.

Dessa första uppgifter som fysiska Änglar är fundamentalt viktiga, eftersom de kommer att göra den galaktiska freden permanent. Detta är en helig uppgift som förbereder er inför att vara ett mycket välkommet tillskott vid Federationens konferenser. Vi förväntar oss helt och fullt att er nya stjärn-nation ska utgöra kärnan i många Rymd & Utforskningsflottor som ska utforska de vidsträckta vidderna hos den här delen av det fysiska. Med den här förmågan genomför ni många av de uppdrag som ingår i första kontakt. I själva verket kommer ni att göra det vi nu gör för att påskynda er övergång till det fulla medvetandets underverk. Faktiskt ser vi er inom kort som befälhavare över ett första-kontakt-uppdrag med allt vad det innebär. På det här sättet kommer det vi här åstadkommer med er att återgäldas av er många gånger om. Den primitiva tredimensionella värld som ni nu bebor kommer inom kort att omvandlas till en som låter er återvända till stjärnorna. Det här uppfyllandet av ert gudomliga öde kommer att välsigna er på sätt som ligger långt bortom era nuvarande föreställningsförmågor!Välsignelser, Ni kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Många underbara händelser är redo att ske. Gaia är beredd att öka de energier som hon dagligen sprider ut bland alla sina levande varelser och ekosystem. Dessa extra energier, som ytterligare påskyndar ert medvetandeskifte, kan ses som ett gudomligt bevis på att ni välsignas av Himlen! Er heliga värld har länge gömts inom en speciellt manipulerad skuggvärld som styrts av den mörka kabalen. Nu är emellertid dessa nya energier redo att driva er ut ur denna mörka boplats och in i Ljuset. Vi är mycket nöjda och Himlen fortsätter att använda sina välsignelser för att förflytta er allt närmare Ljuset och mot er nya mer medvetna verklighet. Inse att dessa förändringar är oundvikliga! En rad händelser ligger framför er vilka kommer att förflytta er till randen av en ny verklighet. Dessa händelser är himmelska till sin karaktär och är förebud om verkligt fantastiska omständigheter! De kommer att ge er välstånd och frihet!

Invånarna i Agartha ska hjälpa oss att förbereda ett sätt att presentera oss för er. Dessa inledande tillkännagivanden kommer att göras av de hemliga heliga sällskapen och många viktiga Sanningar kommer också att läggas fram vid den tidpunkten. Det mörka har länge proppat i era sinnen och era samhällen med halvsanningar och rena lögner, och dessa behöver korrigeras. Ni kommer inom kort att vara i sällskap med dem som länge har känt till ert sanna ursprung och er verkliga historia. Den gudomliga planen kräver att ni informeras om dessa fakta och att ni lär er hur ni förminskats med tiden och inte längre har förmågan att med lätthet samtala med Himlen. Denna er brutna förbindelse kräver vår omedelbara uppmärksamhet. Ni befinner er i en övergångsfas och vårt syfte är nu att använda våra förmågor till att bekvämt förflytta er till en ny verklighet. Man planerar att snabbt uppgradera er verklighet genom att ett stort antal Sanningar introduceras, vilka ni ombeds att tillgodogöra er. Det är dags att göra detta!

Varje dag sänder Himlen oss stora välsignelser. Dessa "välsignelser" syftar till att göra oss mer medvetna om vart vi är på väg och hur snabbt den gudomliga planen har för avsikt att ta oss dit. Vi är överlyckliga och vill berätta, att ni alla har den medfödda förmågan att snabbt skifta till ett högre medvetandetillstånd. Vi väntar bara på Himlens "start"-signal. Den sista raden av händelser är redo att ske och föra in oss i ett nytt Ljus. Detta Ljus kommer att släppa loss ett oändligt välstånd och föra in en massa nya ansvarsområden för oss alla. Samhällen brukar inte förändras så snabbt om inte en rad nya uppfattningar tas upp och med lätthet får stöd av en grupp hängivna och passionerade varelser. Vårt uppdrag med er är att vägleda er in i det rätta gudomliga ögonblicket, till den punkt där denna passion, i kombination med helig Sanning, utformar er nya värld. Vi vill påminna er om att Friden och Sanningen finns inom er. Var Kärlek. Var Visa. Var Medvetna.

Idag såg vi tillbaka på de framsteg som görs på er värld. Vi ber er fortsätta med att vara redo att ta emot de nya manifestationerna allteftersom de sakta kommer till, dock allt snabbare. Fantastiska saker är redo att ske. Trots sin makt ska det mörka förlora. Det kommer att förlora på grund av er stora kollektiva Kärlek! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

måndag 15 april 2013

09.04.2013

Sheldan Nidle

09.04.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


6 Muluk, 17 Mac, 9 EbDratzo! Vi kommer igen med mer att berätta för er. Er verklighet är ytterligt nära sin stora medvetandeförändring. Er världs hemliga heliga sällskap har ingått nya allianser som ska tjäna dem på ett bra sätt så snart ert nya regeringssätt kommer till stånd. Vi har försäkringar från flera länder att så snart Himlen ger grönt ljus kan den nya verkligheten börja utan ytterligare dröjsmål. Vi fortsätter att övervaka den mörka kabalen eftersom det står klart att den här gruppen förblir fast besluten att fortsätta sin egensinniga och destruktiva inriktning att starta en utbredd militär konflikt. Detta kommer inte att tillåtas. Vi fortsätter även med att lägga till namn på interneringslistorna och övervakar noga dem som har en styrande hand bakom de pågående dumheterna med att låta ert jordklot belastas med krystade, grundlösa konfrontationer. Detta globala tillstånd kommer inom kort att vara ett minne blott, och er väg mot uppstigningen kommer att upphöra att störas eller ledas in på sidospår, vilket skett under de senaste åren. Er nya epok är oundviklig och vår formella ankomst kommer inom kort att offentliggöras. I detta syfte har vi utarbetat ett ”snabb-handlings-schema” inför vår ankomst, så vi är redo med ett ögonblicks varsel.

Den nya epoken kommer att kännetecknas av mer än bara avlägsnandet av det mörkas livsförstörande agendor, för ni kommer att erbjudas ett överflöd av ny information och sanning. De som har arbetat hårt för att etablera den globala mjuka övergången till er nya epok har redan befriat er från US Federal Reserve´s regeringstid. Denna olagliga "bank" är nu bankrutt och hålls skenbart uppe bara för att dess nya uppsyningsmän ännu inte vill pracka verkligheten på allmänheten. De har för avsikt att bara behålla denna illusion av "stabilitet" fram tills de formella förändringarna tillåts ske. Och därför övervakar vi detta knep, i medvetande om att ett helt nytt finansiellt och monetärt system finns på plats och väntar på det magiska ögonblick då Himlen ger oss det officiella klartecknet. Tills dess blir vi kvar i vårt vänteläge. Allt vi kan säga just nu är att vi befinner oss i vänteläge tills Himlen formellt påbjuder att den här andligt mörka tidsåldern är över.

Inte desto mindre är den Nya Andliga Tidsåldern här och detta innebär att det mörka i verkligheten inte längre kan "gå i spetsen för vår parad"! De inom den sista mörka kabalen vet faktiskt om att deras tid i grund och botten är ute. Den här förlängningen ska ge dem ett andrum mellan den utgående och inkommande tidsåldern. Samtidigt och utan avbrott pågår utvecklingen med att flytta er mot fullt medvetande: era väktare över er änglalika kropp och andra andliga Väsen skapar energifält och mönster som vänder er tillbaka till ert naturliga tillstånd att Vara såsom det påbjudits i Skaparens gudomliga plan. Den här planen kräver också att världen på ytan ska rehabiliteras, och detta kommer att kopplas ihop med er egen slutliga DNA-rehabilitering vilken utförs i Agartha. Både ni och Gaia rör er uppåt tillsammans. Dessutom kommer allt djur-och växtliv att skyddas av sina respektive Deva-riken vilka dagligen vårdar dem. Dessa riken kommer att flytta sina skyddslingar till särskilda holografiska miljöer för att förhindra dem från att behöva uthärda den omvälvning som är en oundviklig konsekvens av omstruktureringen av ytans värld och övergången till dess femdimensionella tillstånd. Den här dimensionella återföreningen avslutar den nuvarande dysfunktionella uppdelningen mellan världen på ytan och Inre Jorden.

Det som kommer att växa fram är en ny, fysiskt enhetlig Gaia, inte olik den för tretton tusen år sedan. Hon kommer då att kunna återställa inte bara sin egen återförenade Ande, utan även hela sitt multidimensionella solsystems Ande. Hennes rehabilitering gör det möjligt för hennes solsystem att återvända till det enhetstillstånd som existerade innan det slets isär genom det mörkas svek för cirka tretton tusen år sedan. Det tillstånd av dimensionell separation som följde kommer nu att helas genom det formella avslöjandet om er rymdfamilj, som har för avsikt att ordentligt placera den här världen på den sista delen av resan mot fullt medvetande. Den här utvecklingen planeras äga rum medan det mörkas långa herravälde till sist kommer till ett högtidligt avslut. Invånarna i Agartha har länge förutsett den här profeterade tiden och vi kommer nu också att i detalj förklara för er betydelsen av allt detta, så snart Himlens påbjudna tidpunkt infinner sig. Det som sedan följer kommer dramatiskt att påvisa vad den här underbara vändningen innebär för mänskligheten. Det kommer att bli en tid då mycket kommer att läggas fram inför er, inklusive avslöjandet av det som finns i beredskap för er!

Välsignelser till er! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett budskap fullt av glädje och hopp! Överallt i världen på ytan firar närvaron av Devor och Änglar, vilka är ansvariga för övergången av Gaias elementarer och djurriken. Nya arter planeras att inom kort bosätta sig i den mångfacetterade, fullt medvetna miljön på Gaias yta, så snart den återställts till sitt ursprungliga tillstånd. Naturligtvis gäller detsamma för de olika växtrikena som kommer att spegla den Inre Jordens lysande ekologiska system. Gaias nyligen återupplivade miljöer kommer att påbörja en rad skiften för att förbereda för den ljusare, klarare och mer kristallina mångfalden av liv som anstår denna mest unika och dyrbara levande glob. Hon ska återvända till det sätt att vara som hon ägde innan hennes yta nedgraderas till sitt nuvarande barbariska tredimensionella tillstånd. Effekten av hennes förvandling kommer att flöda ut genom solsystemet och där utlösa en liknande ekologisk rehabilitering: att återföra flora och fauna till Mars och Venus liksom att stimulera ett fullständigt återupprättande av den stora vatten-planeten Pax.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Våra heliga uppgifter omfattar att ge er en andlig undervisning om er högst ovanliga levande hemvärld och om hur man blir hennes huvudsakliga övervakare av landområdena. Valarna ska utvidga sina andliga influenser såsom Gaias huvudsakliga vattenväktare och tillsammans ska ni bli ett team vars syfte är att säkerställa att alla Gaias boendemiljöer når sin fulla potential. Gaia ska återförenas inom sig själv och tjäna som mall för liv såsom det kommer att existera över hela det här snart återuppståndna solsystemet. Er nya stjärn-nation kommer att ta sig an de miljöer som ursprungligen planerades för de olika dottervärldar som hon omfattar. Vi kommer för att lära er vem ni kommer att bli och för att i er ingjuta en stor kärlek och respekt för de andliga essenser som vistas djupt inom er och som ska manifesteras överallt i den här nya stjärn-nationen.

Vårt uppdrag kräver också av oss att bli formella guider för era framtida aktiviteter. Denna förbluffande vackra samling av världar kommer att bli ert framtida hem. Vi får instruktioner från Himlen om hur man utvecklar den gudomliga planen för Solen och hennes omvandlade döttrar. Detta inspirerande uppdrag kommer att bli en välsignelse för alla! De instruktioner och den utbildning ni får förbereder er inför det som förväntas av alla fullt medvetna LjusVarelser. Ni ska återförenas med en magnifik samling Andliga Hierarkier och LivsStrömmar som i Himlens namn ska förändra den här sektorn av det fysiska. Detta förbereder scenen inför de händelser som ska säkra en varaktig galaktisk fred, och ge grunden för hela galaxer att gå samman i Skaparens heliga Ljus. Dessa nya unioner kommer att utgöra grunden för att sprida Ljus över det fysiska!

Idag fokuserade vi på det som planeras för ert solsystem och hela det fysiska. De pågående förändringarna är ett förspel till en storslagen Ljusepok, särskilt för hela Moder Jords sedan länge lidande mänsklighet på ytan. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

tisdag 9 april 2013

02.04.2013

Sheldan Nidle

02.04.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/


12 Ik, 10 Mac, 9 Eb  
Dratzo! Vi kommer! Er värld går framåt mot den gryning som är en ny epok för hela mänskligheten på Gaias yta. Speciellt Himlens skickliga arbete förebådar att denna positiva utveckling har anlänt! Vi kommer här för att bekräfta detta och för att ge er en bättre kunskap om det som sker. Det mörka njuter grundligt av sina sista stunder vid makten. Deras arrogans är så hög att de kollektivt har beslutat att strunta i konsekvenserna av sina sista handlingar. Deras huvudmål fortsätter att vara vilken påhittad situation som helst som kan leda till en global konflikt. Våra kusiner i Agartha finns i förgrunden för att stödja vår förbindelsepersonal som obevekligt arbetar för att förhindra att detta sker. Denna insats kommer att bli framgångsrik, eftersom det mörka inte inser hur vi kan fortsätta att hindra dem från att uppnå sina mest avskyvärda mål. Vi inser karaktären hos det som de mörka gör och vet bästa sätten för att förhindra att detta händer. Förutom dessa allvarliga ansträngningar håller vi även på att iscensätta ett scenario för hur ert globala styrelsesätt ska förändras till det som vi beskrivit för er. Detta är något som nu kräver er uppmärksamhet.

Att förändra sättet att regera är någonting som går stick i stäv mot det som förekommer över hela er värld. Normalt påverkas er globs regeringssätt av åtgärder från er gren av den mörka kabalen. Denna grupp följer den överenskommelse som man gjort globalt sinsemellan om hur er kommande historia ska utvecklas. Det finns inga förberedelser inför någon som helst inblandning i det pågående systemet med intolerans, extrem rikedom och en kontinuerlig  känsla av att de förblir allsmäktiga. Det vi gör är inte bara att störa den här processen, utan ännu viktigare är att omvandla den. Vi har gett stöd åt de grupper som utmanar det här systemet och som använder många rättsprocesser för att få det på fall. Således har ett nätverk med subtila segrar bevisat det faktum att nuvarande regeringssätt överskridit befogenheterna och blivit uppenbart olagligt. Våra vänner har därmed gett oss vapnen för att driva det här styret från makten och ersätta det med ett tillfälligt styre som kan bereda vägen för det som verkligen är rättvisa val, och för ett regeringssätt som är troget era verkliga behov!

Till detta kommer ett system med särskilda globala ekonomiska stiftelser under beskydd av Quan Yin i Öst och Greve Saint Germain i Väst. Dessa enorma finansiella organisationer har för avsikt att frigöra tillgångar som tillåter inrättandet av ett nytt finansiellt system. Detta system har i hemlighet utarbetats av en grupp individer, hängivna ett förfaringssätt som ska få ett slut på det nuvarande olagliga banksystemet och möjliggöra att ett permanent välstånd manifesteras över hela världen. Den här nya verkligheten ska genomdrivas genom ett världsomfattande avslöjande som leder till arresteringen och interneringen av ledarna för den här mörka kabalen och deras hantlangare. De rättegångar som följer görs i huvudsak för att betona att den här nya verkligheten är här och att den inte kan upphävas så lätt av det mörka. Vår poäng här är helt enkelt att när Himlen nu ger oss direktiv om detta, måste den verklighet försvinna som ni högst dramatiskt har levt under. En annorlunda historia som baseras på Ljusets vägar och förordningar skall etableras på den här världen.

Denna nya värld ska bli den kärleksfulla miljö som iscensätter er sista resa tillbaka till fullt medvetande. Den här vägen kommer ni att resa tillsammans med de mentorer som ska instruera er om det fulla medvetandets underverk. Den här operationen tar bara några månader och sedan ska ni gå igenom den stora metamorfos som gör er till "fysiska Änglar" Därefter ska ni utbildas i den vardagliga etikett som socialt styr detta mycket himmelska rike. Himlen har avsatt en rad speciella uppgifter såsom ert första gudomliga tjänande. Ljuset ska omfamna den här galaxen och skapa en stor mängd heliga allianser som blir föregångare till att expandera Ljuset över hela fysikaliteten. Ni kommer att komma ihåg varför ni befinner er i det här solsystemet och hur den här nya stjärnnationen ska låta en varaktig fred bli en väsentlig del av er nya verklighet. Detta är något som ni förnimmer och inser. Vi är alla en del av Skaparens gudomliga plan! Som "fysiska änglar" finns vi här för att tillsammans skapa denna nya underbara värld!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er med en del tecken som pågår inom Himlarna och som är förebud om er nya värld. Solen har nyligen ökat sin hyperaktivitet. Dessa stora plasmautbrott är ett tecken från Ljuset att något extraordinärt ska ske inom kort! Stjärnorna på er natthimmel rör sig på ett sätt som pekar mot den yttersta randen av er galax. I denna riktning inträffar en fantastisk händelse. Era stjärnskådare och andra som följer banorna hos dessa mängder med stjärnor vet att en ny uppsättning med stjärnor förbereder sitt avslöjande för att utöka samlingen av de heliga som nattetid trafikerar himlen. Med dessa förändringar följer andra som vi ännu inte kan avslöja. De utgör symbolen för en stor budbärare som utlovar att avsluta det mörkas styre på er värld. Dessa underliga saker är i stort sett okända för er. Ändå är de ett sätt, genom vilket Himlen visar oss inom det fysiska, att en ny epok för Jordens mänsklighet verkligen ligger vid horisonten. Den här nya epoken är Himla-sänd och har redan börjat manifesteras fysiskt! Det stora skiftet är alldeles nära!

De välsignelser som vi hänvisar till är de som lovar att förändra den här världen för evigt. Inom er känner ni dagligen värk, smärta och tecken på en ny kropp. Dessa förändringar är bara ännu ett tecken på alla de förändringar som är föregångare till er nya verklighet. Vi sitter här i glädje och ser på när ni förändras till en slags okänd fjäril, till någonting som verkligen är fantastiskt! Inom kort kommer en tid när våra olika rymdfamiljer och himmelska familjer manifesterar sig och tillåter den Gudomliga Viljan att bli känd för er. När var och en av oss valde att höja oss (Ascend) och lägga ert välbefinnande i våra hjärtan, tog vi på oss en väg som tar hela mänskligheten till dess förutbestämda frälsning. Era välsignade hjärtan har uthärdat stora nederlag och stora besvikelser under otaliga generationer. Detta ska nu få ett slut! Himlen har en plan och den här planen ska manifestera utdrivningen av det mörka från deras skymfliga upphöjda säte, från deras arrogans och bestraffning. Det är deras sak att utmanas av dem som är mer framstående än vad de är. Det är dags nu!

Ni befinner er på en helig väg som vi dagligen underhåller med våra böner och vår energi. Den här vägen kan inte längre försenas eller få vanvördiga hinder som placeras ut av det mörka. De har nu ett sista storslaget ögonblick som helt enkelt tillåter dem att visa det totala förakt som de har inombords för var och en av er. Denna sista maktshow är skriven på Skaparens "svarta tavla" och visar varför de i massor ska kastas i historiens soptunnor. Dessa sista handlingar drar i verkligheten åt den ökända snaran runt deras respektive halsar! De ska således befinnas skyldiga till dessa olika avskyvärda handlingar och ska spärras in i en speciell sorts energier som blir ett medel för att visa dem vad de har gjort och visa dem ett sätt att rikta en välbehövlig förlåtelse till alla. Vi är alla ett och det finns ett behov av att säkerställa en sådan förståelse från dem, som så snabbt använde sina fördelar för att styra på ett så oförsonligt och ovårdat sätt. Mänskligheten ska snart komma samman och dela de underverk som ett fullt medvetande innebär!

Idag har vi visat er vad som händer i Himlarna och på den här världen med avsikt att flytta oss alla bort från den mörka världens tyranni till glädjeämnena i en värld skapad av Ljuset! Vi gläder oss och väntar på att Ljuset ska manifestera sitt underverk på den här världen. Såsom Ljusets Mästare, väntar vi i glädje på denna nya dag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

tisdag 2 april 2013

26.03.2013

Sheldan Nidle

26.03.2013Originaltext: http://www.paoweb.com/5 Men, 3 Mac. 9 EbDratzo! Vi är tillbaka! Vi kommer för att förklara vad vi gör för närvarande och varför det ännu inte har manifesterats. Som ni tydligt kan se omkring er befinner sig fortfarande det mörkas hantlangare vid makten över denna dyrbara värld. Vi har arbetat hårt för att skapa en fungerande allians mellan våra heliga, hemliga allierade och oss själva. Denna union har tagit fram ett nytt monetärt system och säkrat enorma mängder icke redovisat guld och silver för att stödja det nya finansiella systemet. Dessutom har vi lagt grunden till ett nytt banksystem och skapat de lagliga instrument som avslutar de stora privata bankernas tyranni, eftersom det är viktigt att denna globala, bläckfisk-liknande institution inte längre ska kunna suga livet ur era världsekonomier. Dessutom ska inom kort ett nytt internationellt regeringssystem börja gälla. Den som slutgiltigen gör avvägningen av allt som hör ihop med detta scenario är Himlen. Överenskommelsen mellan Ljuset och mörkret som trädde i kraft för cirka tretton tusen år sedan är under avveckling och en rad himmelska händelser kommer att avsluta detta avtal och begrava de villkor som håller er kvar i det begränsade medvetandets våld. Denna rad av händelser pågår nu och kommer inom kort att låta en ny era ta sin början på er värld.

Vi menar allvar när vi talar till det mörka och hävdar att deras tid vid makten sjunger på sista versen. När vi nu visar oss i ett allt större antal runt planeten tillkännager det den tid i den gudomliga planen, när vår personal förenar sig med våra heliga allierade och garanterar interneringen av dem som hållit det mörka brutala styret vid makten under årtusenden. De som på så många sätt trampat ner er ska till slut ställas till svars. Vi informerar dem dagligen om den förteckning som utarbetats och skickats vidare till våra olika allierade, eftersom vi vill att de ska vara fullt medvetna om alla de aspekter som påverkar deras närmaste framtid. Framför allt betonar vi för dem att Himlens slutliga nedräkning börjar inom kort och att även den globala storbrand, som de så målmedvetet eftersträvar inte kommer att tillåtas. Och ändå fortsätter dessa män och kvinnor med sina knep för att utlösa just en sådan beklaglig situation. De är fortfarande lika beslutsamma som någonsin och använder alla medel som står till deras förfogande för att uppnå sina mål. På grund av denna fullkomliga omedgörlighet lämnar de Himlen inget annat val än att flytta bort dem från ytterligare engagemang i Jordens angelägenheter. Detta kommer att tillåta att allt det som förberetts äntligen ska få se dagens ljus!

Varken Himlen eller vi har tillkännagett dessa tidpunkter för avslöjande och förändring, men tidpunkten för denna gudomliga händelse behöver inte vara känd för att den ska ske. Denna rad med himmelska tillkännagivanden sker plötsligt och förblir oanmälda av Himlens stora mästare. För länge sedan kastade det mörka er biologiskt sett i kedjor och fick er att tro att deras styre över er var permanent. Men det är inte så! Det heliga syftet med den här erfarenheten var att ge er ett ypperligt minne av det mörkas karaktär. Denna kunskap kommer mycket väl till pass när ni ska smälta samman den med era snart uppnådda medfödda förmågor för att omvandla de olika medlemmarna av den mörka Anchara- Alliansen till Ljuset. Det är den här specialiteten hos er som gör dessa en gång mörka stjärn-nationer så angelägna om att komma igång med detta exceptionella och heliga uppdrag, - ett uppdrag som ska föra in en sann, varaktig fred inom Vintergatans Galax. En stor mängd Alliance-farkoster ligger precis utanför de yttre gränserna för ert solsystem och väntar på er återkomst till fullt medvetande, så var beredda och medvetna om att en stor förändring i er verklighet är nära förestående!

Det finns så mycket för er att sysselsätta era huvuden med under tiderna framöver och vi vill förbereda er så mycket som möjligt på den här punkten. Vi övervakar de mörka regeringarna och ser hur de använder sin påse med tricks för att manipulera er. Deras fingerfärdighet har blivit högst raffinerad under årtusendena: deras nyhetsmedier förkunnar en ekonomisk återhämtning medan deras bundsförvanter arrangerar en ekonomisk krasch avsedd att tvinga er in i krig, diktatur och diverse annat elände. Vart och ett av deras politiska och ekonomiska styrmedel är redskap för att slå blå dunster i ögonen på er, och den gemensamma effekten är som ett skuggspel där hela handlingen är iscensatt och håller sig till ett förutbestämt manus. Ni tror att föreställningen är verklig, vilket ger er uppfattningar som är av största nytta för det mörka och deras hantlangare. På grund av dessa uppfattningar blir många av er chockade när det nya regeringssättet avslutar detta planlagda ekonomiska förtryck. Dessutom behöver ni vara öppna för det som våra heliga allierade talar om för er, då det leder till befrielse och ett nytt tillstånd av permanent överflöd!

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med en del underbara budskap från våra himmelska regissörer. Skeenden börjar nu, vilka inom kort kommer att leda till en ny tidsålder med Kärlek och Ljus på er värld. För nästan tretton tusen år sedan drog det mörka in er i sin värld, och gav er elände, slaveri och en ständigt ökande mängd förtvivlan. Nu är dessa tider över! En ny period medför er befrielse från de mörka världarna och er transformation till fullt medvetna LjusVarelser. Denna omvandling börjar formellt med en injektion av nya, positiva regeringar på er värld. Himlen instruerade oss att ta sikte på de utvalda dagarna framför oss och förbereda ett tillkännagivande som skall ges av våra heliga medarbetare. De håller nu på att förbereda detta och kommer inom kort att tillkännage dem. Som alltid kan vi inte ge ett visst datum, men vi har fullt och fast för avsikt att meddela er detta på den dag vi valt. Till dess iakttar vi himlen med glädje och vet att frihetens timme för er kommer närmare för varje dag.

Som vi har berättat för er tidigare, ska våra medarbetare sända ut en rad speciella meddelanden som kommer att klargöra scenen inför våra framträdanden inför er. Vi kommer att visa oss över hela planeten och börja ett urval med allmän undervisning som kommer att exponera de enorma lögner och förvrängningar som medvetet åstadkommit den dogm som använts av det mörka för att hindra er från att känna till många heliga sanningar. Dessa sanningar, vilka vi skall belysa, kommer att bli omfattande och börja med Andens och Kärlekens natur och fortsätta med att förmedla den kunskap som förbereder er inför det fulla medvetandetillståndets underverk. I grund och botten är vi mänsklighetens vägvisare, och våra budskap är nycklarna till ett gudomligt öde som var och en av er har. Vid vederbörligen utsedd tidpunkt avser Gaia att gå samman med er i er omvandlingsstund och integrera sig i en enda, förenad, magnifik värld av Ljus!

Det är i denna lysande, förenade värld av Ljus som ni kommer att vakna upp i ert fullt medvetna tillstånd. Vid denna punkt förändras vår heliga roll och vi blir inledningsvis era himmelska handledare. Vi ska kärleksfullt guida er genom era första dagar som heliga LjusVarelser. Vid denna tid ska vi avslöja för er de enorma världarna som finns inom fysikalitetens högsta regioner. Ni kommer att återfå dessa världars visdom och det kommer att förbereda er inför ert första uppdrag av gudomligt tjänande till Ljuset. Er galax är i behov av speciella övningar och mirakler som kommer att omvandla den för alltid. Galax efter galax väntar på era enorma talanger och förmågor! Ni ska tillsammans skapa de instrument som hjälper Himlen att utveckla den Högste Skaparens plan för den här skapelsen. Det vi beskriver är bara en början på de underverk som ligger framför er!

Idag talade vi om vad som ska hända inom kort. Ni är ett stort kollektiv som genom mörkrets list har uppmuntrats till att tillfälligt förlora er väg. Nu ska ni få ta del av de sanningar som leder er tillbaka till era heliga stigar. Tillsammans kommer vi att göra om den här verkligheten och skapa en i alla aspekter sann värld hängiven Kärleken och Ljuset. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga LevanderWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure