Followers

Google+ Followers

onsdag 25 november 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 24 nobember 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
24 november 2015
Originaltext: www.paoweb.com3 Lamat, 1 Yaxk'in, 12 Manik         
   
Dratzo! Världen fortsätter att röra sig i positiv riktning. Alla beslutade fonder och reserver är på gång och de flesta är färdiga för distribution. Alla förflyttningar görs under högsta säkerhet. Förut var det huvudsakliga bekymret den stora massan hantlangare som sympatiserade med det mörkas fördröjningstaktik. Detta bekymmer är inte längre det främsta motivet för den här massiva säkerheten. Det nya bekymret har varit de felsteg som skapats av plötsliga glapp i den totala telekommunikations-processen. De flesta har rättats till. Inte desto mindre blev en stor andel  av valutaöverföringarna, men även kritiska webbplatser och överföringar av viktiga förberedande dokument stoppade. I mindre grad finns detta problem fortfarande kvar. Emellertid är den här svårigheten inte längre det huvudsakliga bekymmer som det en gång var. För att motverka det genomfördes ett antal viktiga arresteringar. Den här operationen pågår fortfarande. Våra tjänster har till stor del använts för att samla information om vilka andra desperata drag som var på gång från dessa mörka oligarker. Denna kombinerade operation har förhindrat att någon storskalig terrorism har kunnat hacka sig in i distributionsprocessen.

   Vi befinner oss nu i det sista steget vad gäller att leverera fonder och inrätta ett nytt globalt finanssystem. Den här processen har skapat nya centra för utbetalning av era välsignelser och ett nytt sätt att förhindra stor- och småskaligt bedrägeri. Dessutom är ett valutaöverföringssystem redo att introduceras för att bemöta ”svinnet” i den gamla SWIFT- processen. Inledande instruktioner har skickats till ett antal viktiga nationer och finansinstitut. Ett antal specifika svar behövdes för att gå vidare och dessa viktiga delar har nu mottagits. Försiktighet har länge varit en grundläggande princip hos de gamla familjerna och utvalda kungligheter. De har länge levt i diktatoriska miljöer som styrts av de mörka oligarkerna. Sålunda fanns där en långsam process där allt genomfördes plikttroget. Vi befinner oss nu i ett läge för att ta emot, vilket förväntas medföra att en del av er får ta emot det första testet av detta nya, nyligen införda leveranssystem. Så räkna med de första fonderna inom kort.

   Medan ni förbereder er inför att äntligen ta emot era välsignelser, befinner sig de som har besegrat kabalen i de avslutande förhandlingarna om det mörkas kapitulation. Denna epokgörande händelse kräver att ni på djupet inser vad detta betyder. På Atlantis började ni en storslagen resa, som för närvarande avslutas med denna slutliga seger över det mörka. Anunnaki, som var det mörkas ursprungliga övervakare, inrättade ett samhälle för att på ett antal olika sätt förslava er. Detta trettontusenåriga system ska nu ersättas med ett system för att ge er den frihet, sanning och det välstånd som ni rikligen förtjänar. Ta er tid till att uppskatta konsekvenserna av det som nu sker. Ni kommer inte bara att återfå sanningen, utan även det samhälle som är föregångaren till vår ankomst. Denna storslagna rad överföringar är den slutliga länk som krävs för att återställa det här klotet, och för att tillåta er att göra de justeringar som kan vända er tillbaka till fullt medvetande. Den här processen återförenar er med era andliga familjer och med era rymdfamiljer. Den gör er även till invånare i ett verkligt speciellt solsystem.

   Den här operationen innebär att ni måste förändra de grundläggande uppfattningar som ni nu lever med. Vi har använt den här tiden för att förändra själva karaktären hos den här verkligheten. Fastän den här operationen i viss grad har försenat våra eftertraktade mål, har den också medfört att era välsignelser kommer fram och säkert skyddas från förlust. Den tid som ligger omedelbart framför oss kommer att se händelser som de flesta tycker sig vara rena mirakler. De kungliga och gamla familjerna har skapat en gåva som ni kan använda för att få slut på fattigdom, ghetton, och mest av allt, för att tillföra den här världen rent vatten, elektricitet och ren luft. Denna nya uppsättning globala samhällen är bara början på nya möjligheter för alla. Använd den här kommande tiden till att manifestera era drömmar. Teknologier som kan förändra ert lokala och globala resande är bara början på en ny verklighet för mänskligheten. Dessutom kommer ni att få möta dem som representerar era avlägsna förfäder. Var glada och redo inför en helt fantastisk framtid!

  Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Er värld förändras nu snabbt, nu när de nya energierna för ett ständigt växande medvetande flödar över den här verkligheten. Himlen välsignar oss eftersom den här gudomliga energin är tänkt att hjälpa era himmelska guider att föra in grunden för en ny fysisk kropp. De här energierna kommer att hjälpa din KristallLjusKammare (Crystal Light Chamber) att förbereda dig inför fullt medvetande. Det Gudomliga kommer inom kort att intensifiera dessa energier eftersom vi närmar oss den tidpunkt då nästa uppsättning av dessa energier ska träda fram. Det nya året kommer därför att bli en tid med större förändring, eftersom de här energierna ska bli instrument för nya uppfattningar och nytt välstånd. Himlen har för avsikt att markera en tidpunkt för detta dyrbara blå-gröna klot då den här världen verkligen började förändra sina gamla mörka vägar. Våra uppgifter innebär att grundläggande övervaka var och en av er. Inse i djupet av ditt hjärta att nya vägar börjar revidera gamla scenarier och återställa hur den här världen ska fungera.

   Vi hjälper de olika läkargrupperna från den Galaktiska Federationen. Vi tar deras upptäckter och uppdaterar dem mot våra egna. Tillsammans bestämmer dessa paket tidpunkten för din egen entrè in till Agartha. Vår största glädje är att förbereda er inför den stora förändring som kommer att äga rum i KristallKamrarna. Vi gick alla igenom en speciell ceremoni, som bara ägde rum på grund av de exemplariska liv vi fört under en serie livstider. Vid rätt gudomliga tidpunkt ordnade Himlen en speciell omvandlande ceremoni. På grund av att ni varit helt bortkopplade under varje livstid här behöver ni en speciell helig, levande apparat för att uppnå er återvändo till fysiskt Änglaskap. Vi använder kvaliteter som nåd och barmhärtighet för att vägleda er till denna verkligt mirakulösa operation. Det mörka kan bara förnimma de förberedande händelser ni genomgår inför er uppstigning.

   Ända sedan Atlantis undergång var det dåtida mörka Anunnaki era obarmhärtiga herrar. Dessa nästan tretton tusen år av ren misär har lämnat de flesta av er omgivna av ett inre stresstillstånd blandat med en allmän förvirring om vilka ni egentligen är. Det som nu måste ske är att rätta till detta genom att inombords tillkännage att ni är storslagna Varelser och att den här bristen på tilltro till er själva håller på att förvandlas till en positiv och starkt fokuserad uppfattning om era sanna själsbaserade jag. Vi Mästare har inpräntat detta mantra i er. Använd detta mantra till att förändra hur ni ser på er själva. Ni går nu in i ett skede då de stora inre krafter som ni besitter kan bringas till liv genom att helt enkelt starkt fokusera på detta, det sanna jagets starka mantra. Det är dags att förändra de uppfattningar som det mörka gett er. Var starka och redo att föreställa er vem ni verkligen är!

   Idag fortsatte vi med vår veckorapport. Använd din nya inre styrka för att fokusera på och manifestera den här nya verkligheten. Det mörka har med eller mot sin vilja toppridit er genom den här verkligheten. Det är dags för dig att tillsammans med andra fokusera och uppnå denna högst underbara nya verklighet fylld med styrka, frihet och välstånd! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 18 november 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 17 november 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
17 november 2015
Originaltext: www.paoweb.com

9 Imix, 14 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Budskapet förblir positivt! Er nya verklighet håller sakta på att manifesteras. De som härskar över det mörka i den här världen är verkligen extremt oroliga, nu när de saker som de bidragit till att skapa bleknar bort i historiens soptunnor. Även om dessa, den mörka världens medborgare, långsamt inser att deras tid är ute, förblir de ändå trotsiga. Runt om på detta klot sker handlingar i tyst desperation. Dessa så kallade terroristattacker och stopp i telekommunikationen är bara en del i den grad av desperation som för närvarande genomsyrar de mörka oligarkerna. Liksom många andra operationer kommer även dessa att misslyckas. Ljuset i alla dess former har övertaget och dessa modiga personer lyckas med framgång ställa iordning medlen för att sprida välstånd, men även införa ett nytt monetärt och finansiellt system samt skapa nya regeringsformer (new governance) för alla. Dessutom  förbereder vi även de åtgärder som krävs för att åstadkomma disclosure (avslöjandet om utomjordingar) efter en flera årtionden gammal officiell mörkläggning. Denna process kommer att förse er med en hel massa för närvarande väl dolda teknologier. Mänskligheten har haft privilegiet att ha haft män som Tesla till att understödja början på den här nya tidsåldern!

   Den här tiden är en tid då Ljusets krafter har återvänt med styrka och i list. Den strategi som använts av Ljusets förespråkare har fått de mörka oligarkerna på knä. Deras förestående nederlag och de avtal som följer med detta har föranlett dem att slå till och hoppas på att de djupa känslorna på något sätt kan vända deras svåra situation. Allteftersom grymheten hos deras handlingar bleknar bort, bleknar även chansen att deras mörka och usla gärningar någonsin kan lyckas. I stället håller världen på att inse varför dessa mörka gärningar och internet-manipulationer ägde rum och söker snabba motåtgärder mot det mörkas handlingar. De som stöder Ljuset föreslår nu sätt att påskynda deras undergång. Pengar finns på plats och speciella militär- och polisenheter står redo att gå in med ett snabbt och slutgiltigt slag. Således är det mörkas panik helt verklig. Vi befinner oss nära de händelser som har potential till att uppnå det som redan från början har varit vårt storslagna mål. Det vill säga, ert återvändande till fullt medvetande och tillkomsten av er frihet och ert oändliga välstånd!

   För närvarande går det som försenades av det mörka snabbt framåt. Telekommunikationer och diverse kurirgrupper är sysselsatta med att se till att fonderna levereras och att det sker helt säkra. Vi försäkrar oss också om att en mängd nya teknologier finns redo när ny regering träder till. Det är viktigt att både maktöverföringarna och massarresteringarna sker på ett rakt och enkelt sätt. För närvarande befinner sig många av oligarkernas övre nivåer i husarrest. Vissa försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att den här operationen håller sin tidtabell. Vi har använt en del av vår personal för att ytterligare säkerställa den här situationen. Den besynnerliga manöver som fortfarande var möjlig på ert klot kräver att vi inför en mer detaljerad övervakning. Inledningsvis försäkrade aktörer inom säkerhets- och underrättelsetjänsten oss om att den besynnerliga manövern skulle hållas i schack. I stället tilläts en stor operation att ske. Vi behöver stärka våra förmågor inom dessa områden.

   Vi har ett sista ord till alla. Vi ber om en ökning av er fokusering på fred och frihet. Tillsammans kan vi se till att de sista stegen i det som har varit en lång marsch mot frihet, äntligen kan nå sitt stora mål. För närvarande färdigställs ett antal aktiviteter. Ni befinner er mycket nära början på att fonder ska föras ut till er. Behåll ert fokus! Vi alla är extremt sysselsatta med att se dessa första steg genomförda. Våra kollegor och våra diplomatkårer kan vittna om den stora mängd framsteg som gjorts under de senaste månaderna. Vi vet att den här operationen har en enorm omfattning och är mycket komplicerad. Ändå kommer vi verkligen att uppnå en hundraprocentig framgång inom alla områden. Tidplanen för allt detta förblir hemlig. Trots detta kan vi lätt säga att framstegen har nått bortom allt man sett förut. Dess succé är nära förestående. En helt underbar dag för alla deltagare är på gång! Ta emot dessa fonder och använd dem till att skapa en ny och mycket vänligare verklighet!

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi befinner oss i glädje, men även i smärta och sorg. Nyligen iscensatte det mörka ett massmord. Dessa onödiga störningar på detta heliga klot är bara en av många sådana handlingar som då och då iscensätts av det mörka för att visa sin feghet och rena intolerans mot allt liv på Gaia. Vi ber att ni välsignar de själar som lämnat och använd förlåtelse i alla hjärtefrågor. Vårt gudomliga mål är att använda vår globala avsikt till att be om att dessa avskyvärda handlingar försvinner från denna vackra blåa glob. Kom ihåg hur livet är i den här världen och använd era positiva energier till att minska lidandet och önska evig Kärlek till alla berörda. Den här världen kommer mycket snart att förändras till det bättre. Låt inte denna eller andra incidenter ändra ditt fokus! Skärp istället ditt fokus och använd det för att läka den här världen. Detta är den tid då allt lidande kommer att omvandlas till frid och Kärlek!

   Allteftersom nuvarande situation sjunker undan, låt oss komma ihåg hur den här världen transformeras. Vi vägrar att fortsätta böja oss inför de mörka oligarkernas subtila intriger. En stor våg med högre medvetande sänker sig nu ner över den här världen. Världen håller på att förändra sina känslor och låta det helande hjärtats vägar styra. Det är viktigt att tänka, visualisera och tro på denna stora mängd Kärlek och Ljus. Om du vägrar att agera på dina lägre känslor och använder Kärleken till att förstå, sveps du in i ett underbart tillstånd av lugn frid. Det är denna nya energi som vi odlar. En av de vackraste talangerna inom människan kommer att återupptäcka barmhärtighetens kraft och det instrument som är gudomlig nåd. Med detta till hands, är ni redo att lära er de saker som detta nya stigande medvetande kan ge er. Var således redo att använda de nya insikter som kommer från detta. Hosianna! Hosianna!

   Som vi ständigt har sagt i den här tiden, var klok, var förlåtande, och använd förmågan att sprida dina helande hjärtenergier. Gudomlig nåd innebär att se helheten i det som händer. Döm inte! Se bara helheten. När du tar in denna, sänd Kärlek och helande till allt. Du är i själva verket ett kärl av Kärlek och Ljus. Du förstår på djupet vad som varje händelse rymmer och utgör ditt liv i dessa tider. Leta efter slutgiltiga svar hos Himlen och hos era guider. Ni lär er nu vad som tog oss många liv och en speciell uppsättning instruktioner från de inre rådsförsamlingarna inom vår gudomliga orden. Mycket mer kommer att ske. Låt det positiva sjunka in och växa sig starkare i det här stora Ljuset. Ni är alla stora varelser som har en speciell mänsklig andlig upplevelse. Den här tiden är stunden för att visa oss era sanningar!

 Idag fortsatte vi våra veckomeddelanden. Använd den här tiden till att be och meditera över era inre uppfattningar och det nya växande medvetandet. Förlåt och välsigna allt. Ta er sedan tid till att be för de själar som lämnat. Var redo! En ny tid är över er. Kärleken och Ljuset är verkligen segrande! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 11 november 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 10 november 2015:Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
10 november 2015

Originaltext: www.paoweb.com

2 Ix, 7 Xul, 12 Manik

Selamat Balik! Den nya verkligheten börjar nu sin slutgiltiga manifestation. För länge sedan i det gamla Atlantis började ni inse att ni på ett mystiskt sätt hade reducerats till rena leksaker för den mörka atlantiska kabalen. Denna grupp ledare, furstar och kungar utförde det avskyvärda arbetet åt  Anchara-gruppens ledarskap på Orion. De hade begränsat oppositionens förmåga att göra motstånd till en nivå där de inte längre utgjorde något hot mot deras vidriga taktik. Detta usla dåd upprepades om och om igen under det Atlantiska Imperiets sista tre tusen år. Era förfäder hade i själva verket blivit "laboratorie-råttor" för dessa mörka invånare. Ni blev speciellt sårbara när det här imperiet plötsligt sjönk ner i historiens absoluta häxkittel. Sedan den tiden har en stor och kraftfull rad avskyvärda dynastier etablerat sig på Gaia´s yta. Dessa dynastier kunde dock inte släcka er inre Kärlek till sanning, frihet och kamratskap. Detta har gjort att Himlen ger er dispens för en barmhärtig återgång till fullt medvetande. Det är dessa kvalitéer som har fört oss till era stränder.

   Den innevarande tiden innebär en tid med stora justeringar av era allmänt etablerade  uppfattningar. Särskilt under de senaste 70 åren har det mörka byggt upp en komplext sammanflätad grupp med hemliga regeringar som stöttar varandra, vare sig de har brittiskt, asiatiskt, europeiskt eller amerikanskt ursprung. Detta huggorms-bo behövde först tämjas innan verkliga framsteg i att kontrollera dem blev möjliga. Först upptäckte vi bara en liten klick grupper och individer som ägnade sig åt samma syfte. Det tog nästan två decennier innan vi med full säkerhet verkligen kunde gå framåt. Under den här tiden var vi under ständig övervakning av de mörka oligarkerna och alla deras försåtliga allierade. Det här har vi berättat många gånger tidigare. Vi gör det ännu en gång bara för att understryka det vi nu har upptäckt. Just nu handlar det om hur dessa mörka personer för närvarande agerar. Dessa omoraliska skurkar äger Internet och olika aspekter av det. Deras ständiga intriger orsakar en fördröjning i processen att föra ut era välsignelser över den här världen till er.

   Detta kommunikationsproblem resulterade i en kortvarig fördröjning, vilket orsakade en viss revidering i det ursprungliga tidsschemat. Dessa problem är nu lösta och de nödvändiga kommunikationerna flyter smidigt från plats till plats. Trots deras avsikter fortsätter flödet av pengar att spridas, och de nödvändiga åtgärderna för att skapa en ny regering fortsätter planenligt. Vi är övertygade om att den här konspirationen nu är över. De mer betydelsefulla skurkarna har isolerats och hålls helt i förvar. Ni närmar er snabbt den punkt där ett antal viktiga händelser äntligen kan äga rum. Det är viktigt att begränsa dessa omoraliska skurkar så att de inte på något sätt längre kan ingripa i det som nu planeras. De gamla familjerna och deras allierade har nu möjlighet att ändra på de medfödda uppfattningarna om hur den här världen fungerar. Man kommer först att ta itu med fördelningen av rikedom och makt. Dessa åtgärder kommer att ge er den efterlängtade friheten. De kommer dessutom att låta en ny regering tillkännage slutet på den årtionden långa UFO-mörkläggningen!

   Den här nya friheten innebär att ni tar på er nya ansvarsområden gentemot era samhällen och er själva för att skapa medel att kreativt lösa era problem i samhället och i världen. Inom er alla finns en storslagen energi som lätt kan hjälpa er att upptäcka sunda lösningar. Detta kan få er att gå samman och skapa planer som kan lösa vad ni än avser ta itu med. Den här processen avspeglar hur vi med hjälp av flytande ”management” finner snabba och enkla lösningar. Allteftersom ni upptäcker hur den här processen kan fungera för er, kom då ihåg att detta är hur era förfäder i Lemurien fann lösningar på alla problem. Använd detta till att förbereda er inför att arbeta tillsammans med våra mentorer. Vi föredrar en djup dialog mellan er. Under denna kommer ni att få reda på var många av era vanor och känslor har sitt ursprung. Dessutom kommer ni att utforska tidigare liv och hur de påverkar ert nuvarande liv. Vi behöver även gå djupt in i hur ert genom skapades och hur eventuella problem kan rättas till.


   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare. Ni lever i en välsignad tid! En stor förändring inom er nuvarande verklighet är på gång. Det mörka och dess mänskliga hantlangare har tills nyligen kunnat fortsätta sitt styre i oförminskad takt. Våra medarbetare kunde då tvinga fram en förändring inom denna oheliga gruppering. Flera mycket modiga förhandlare kunde skapa en allians mellan olika missnöjda element bland världens militärer. Dessa mycket modiga varelser använde denna nya allians för att backa upp de gamla familjerna och slutligen tvinga det mörkas oligarker att ge vika. Detta har möjliggjort en stor procedur, vilken tillåter förflyttning av pengar och bildandet av ett nytt internationellt finanssystem. Ett kortvarigt avbrott äger nu rum på grund av  en störning i sista minuten i Ljusets jordiska kommunikations-system. Detta är för närvarande till stor del korrigerat. Vi har fått höra att det här avbrottet inte helt stoppat verksamheterna att ge er era välsignelser och er frihet!

   När nu tiden kommer för denna storslagna distribution av era välsignelser, var medvetna om alla på denna värld som har gjort stora uppoffringar för att manifestera den här nya världen. Ta er tid för att be eller meditera för dessa fantastiska Själar! Förbli positiva och behåll förmågan att skicka ut visioner och positiva energier, vilka gör dessa gudomliga saker möjliga. Gå samman och välsigna dem som har kunnat tvinga det mörka till reträtt och låtit dessa underbara handlingar ske! Vi är alla ett heligt kollektiv med Varelser som har lidit länge, och nu med Himlens försyn befinner vi oss på gränsen till en mycket välsignad rad  framgångar. Mycket förväntas av er. Använd den här tiden till att be och till att planera hur denna nya underbara vision ska manifesteras. Ni är unika och speciella. Låt oss visa den här verkligheten vilka magnifika saker ni klarar av!

   Den här världen har alltid varit fylld med onödiga besvikelser. Den här gången kommer ni att lysa och visa att en ny verklighet kan formas fram ur den gamla. Den här nya verkligheten kommer att omvandla den karantän som ni har befunnit er i sedan Atlantis undergång. Den innevarande tiden är den stund när ni gör anspråk på och visar behovet av det nya medvetande som ni förkroppsligar. Ni kommer att möta era mänskliga släktingar och påbörja en barmhärtig process, som leder till fullt medvetande. Vi uttrycker vår erkänsla för det ni gör och har helt för avsikt att instruera er om många händelser som inträffat i ert förflutna. Nyckeln är sanningen och en aldrig sinande nyfikenhet på vem du egentligen är. Denna sanning kommer att få stöd av oss genom en viktig rad samtal med var och en av er. Dessa studier kommer att bli början på det ni så småningom kommer att veta. Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag, såsom alltid, fortsatte vi vår rapport om det som händer runtom i er värld. Det mörka håller nu på att dra sig tillbaka och en ny verklighet bildas snabbt inför er. Arresteringarna och införandet av NESARA är nära. Ha tålamod och var positiva! En ny tid kommer för alla och låt den skapas med alla de positiva energier som ni kan manifestera! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 4 november 2015

Svenska -- Sheldan Nidle, 3 november 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
3 november 2015

Originaltext: www.paoweb.com


8 Manik, 0 Xul, 12 Manik
Dratzo! Just nu befinner sig er värld i förändring. Det mörka låter slutligen Ljuset och dess många allierade slutföra den stora uppgiften att överföra fonder och de åtföljande obligationerna till speciella förvaringsplatser. På grund av de extraordinära skyddsåtgärder som en så stor leverans kräver tar den här proceduren längre tid än man först väntat sig. Mer exakt, den tar en vecka längre än väntat. Det mörka vet om att så snart denna väldiga uppgift är klar, kommer de länge utlovade massarresteringarna inom de mörka hantlangarnas högre nivåer att börja. Fram tills dess övervakas dessa skurkar noggrant och många befinner sig i husarrest. Man har kommit överens om särskilda regler för hur detta ska skötas, och de som jobbar inom Ljusets säkerhetsenheter genomdriver entusiastiskt dessa regler. Ända sedan era förfäder först beträdde Jorden såsom människor med minnesförlust och vaga minnen av sina forna jag, har de mörka hantlangarna varit Anunnakis soldater. Den makt som de utövat är nu till ända. Tider med tvivel och rädsla kommer att ersättas med Kärlek, frihet och överflöd!

 Under den här nya tiden kommer ni att återfå de egenskaper som Atlantiderna stal från er. Först kommer ni åter att få lära er om er historia, vilken avsiktligt rördes till av Anunnaki och deras mörka hantlangare. Det är lätt att se hur man framställde en falsk bild av ert ursprung. Sanningen var så förvriden att den för er tycks  som en uppsättning obevisade myter. När ett folk förlorar sin historia blir de mottagliga för varje form av manipulation, eller vilken smörja som helst som de får från sina mörka mästare. Den här processen tog nästan tio tusen år för att helt accepteras av er. Under denna tid utsattes era förfäder för tre perioder med att bygga och återuppbygga samhällen som förmodligen gavs till dem av det mörka. Under de sista sex årtusendena, har ni sällan tillåtits återuppbygga med hjälp av era andliga familjer och rymdfamiljer. Allt detta gick långsamt och anpassat på grund av Anunnakis många regler som måste följas. Ändå gjordes en del obetydliga framsteg inom ert medvetande. För närvarande ökar framstegen kraftigt. Det mörkas tid är över!

 Under den nu kommande tiden kommer ni att kunna bli fria och välmående. Använd denna tid med växande medvetande till att acceptera er nya position, och till att lära er tillämpa Kärlekens och Ljusets regler. Var accepterande och sök samarbete med andra. Lär er mera om rikedomens kraft och låt den sedan gå. Den viktigaste kraften är den otroliga kraften hos Anden. Se till att fylla dig med Kärlek och låt Ljuset fylla dig med ett växande medvetande, som gör att du kan känna själsenergin hos alla levande varelser. Känn att du inte är ensam och hur vackert den barmhärtige och behagfulle (graceful) Skaparen ansluter dig till Himlen! En del av vårt uppdrag är att visa hur den galaktiska mänskligheten utvecklades och spreds över den här vidsträckta galaxen. Allteftersom ni återfår era förlorade förmågor kan ni återigen upptäcka hur och varför era välsignade resor ledde er till Gaia, och till det speciella uppdraget  att rädda och förnya Gaias systervärldar; Venus, Mars och Pax. Ni kommer äntligen att återförenas med oss ​​och avsluta den här högst heliga uppgiften.

Medan ni gör detta, ger ni även näring till de tidigare" Anchara-barnens"  önskemål att utveckla ljuskroppar och delta i att föra den här galaxen ordentligt in i Ljuset. Innan detta låter sig göras kommer ni att upptäcka många underligheter som var de första uråldriga uttrycken för er kärlek till frihet. Ni kommer också att upptäcka de naturliga talanger som skapade korta möten med era förmågor att uppfinna och leva en mer utvecklad livsstil. Dessa era första försök blev länge bortglömda. Vi avser att återuppliva dessa talanger och förklara hur kabalens många försök att krossa dem till slut har misslyckats. Runtom i er värld finns stenmonument, som visar er inre genialitet. En del av er har spekulerat om dessa delvis förstörda byggnader. De visar på era minnen av Gaias livskrafter och hur ni kan återuppväcka dem. Detta är bara några få exempel på vilka ni återigen kommer att bli. Varje galaktisk människa besitter en unik uppsättning förmågor som fritt och behagfullt bidrar till helheten.

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi gläds! Våra många medarbetare är ivrigt sysselsatta med att göra scenen klar för vår nya verklighet. Inför inrättandet av en ny global finansiell struktur har avtal undertecknats med sigill, liksom även slutdatum för distributionen av välståndet och de humanitära fonderna. För att säkerställa att denna distribution inte kan stoppas fastställdes tidpunkterna för tillkännagivanden av NESARA och GESARA (Övers. anm. Amerikansk lag: National Economic Security and Reformation Act, vilken även kan användas globalt, GESARA). En ny värld håller på att födas. Vi ber er att förbli tålmodiga eftersom ett stort antal otroliga händelser håller på att göras klara inför avslöjandet. Vi tackar Himlen för det som är på väg att födas! En välsignelse av nåd skänks oss. Efter Atlantis undergång tog Anunnaki över världen på ytan. De blev tillsagda att tidpunkten var fastställd när Ljuset skulle få tillbaka den här världen. Detta håller nu Himlen på att genomföra! Vi är så tacksamma för att denna storslagna barmhärtiga handling är kommen!

Allteftersom alla dessa händelser träder fram, var då redo att acceptera en stor omvärdering av det ni tror är möjligt. Se på dessa mirakulösa händelser som en bekräftelse på Himlens makt och nåd. Ni är mycket älskade. Detta sker exakt så som Himlen lovade oss. Vi fick gå igenom en läroperiod. Denna inlärning kommer att ligga till grund för vårt galaktiska gudomliga tjänande. Den här historien måste ses som den långa tid när vi passerade genom mörker och härdade ut. Vi är Himlens uthålliga soldater. Vi ska använda den här kunskapen till att förklara för de flesta i den här galaxen inte bara hur man överlever, utan hur man blomstrar och mår bra. Ni kommer också att återvända till era uppgifter som fysiska Änglar. Vårt gudomliga tjänande innebär att undervisa och förklara hela den här himmelska operationen. Tillsammans ska vi bli en mycket älskad grupp själar som välvilligt sprider vår visdom över hela det fysiska! Hosianna! Hosianna!

Mycket förväntas av oss! Vi sänktes från det fulla medvetandets glädje in i en värld fylld med massor av fasor. Trots detta var Anunnaki och deras hantlangare oförmögna att ta ifrån oss dessa heliga tankar. Vi behöll våra minnen. Vårt gudomliga tjänande som Uppstigna Mästare innebar att ge er nåd och undsättning från det mörkas fruktansvärda härjningar. Tillsammans har vi överlevt och är beredda att ta på oss de rikedomar och den frihet som Himlen förser oss med. Vi är i extas över det som händer! Ni ska återvända till Kärleken, Ljuset, och en behaglig kunskap om era sanna jag. Denna återvändo för er tillbaka till en förening med invånarna i Agartha. Ni kommer att återgå till den värld som så brutalt förstördes av Atlantiderna i början detta  storslagna galaktiska år, vilket nu befinner sig i sin slutfas. Tillsammans har vi så mycket att lära igen och så mycket, mina barn, att undervisa er om! Halleluja! Halleluja!

Idag förklarade vi vad som sker runtom i denna dyrbara värld! Mycket kommer plötsligt att dyka upp och mycket kommer man plötsligt att be er om. Förbli tålmodiga och positiva. Ni kommer återigen att föras tillbaka till er storhet. Använd detta till att utforma en underbar värld och lär er precis hur fantastisk Gaia är! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure