Followers

Google+ Followers

onsdag 29 juli 2015

Swedish -- Sheldan Nidle: 28 juli 2015


Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
28 juli 2015
Originaltext: www.paoweb.com


I Muluk, 2 Pop, 12 Manik     

Dratzo! Mycket händer! De olika processer som valts av våra jordallierade har visat sig praktiskt genomförbara. Såsom tidigare möter vid sällsynta tillfällen en utsedd kommitté den mörka kabalen. Vid dessa möten förser våra jordallierade det mörkas sändebud med en rad ultimatum. Dessa ultimatum baseras vanligen på en rad domstolsbeslut som visar att det mörka i princip är bankrutt och saknar egen kraft och styrka att utföra meningslösa militära aktioner. Kort sagt, världsopinionen vänder sig enhälligt mot dem. I synnerhet de gamla familjerna har formella skuldreverser som har kraften att helt och fullt bevisa den fullständiga svagheten i det mörkas system med konstgjorda ”fiat”pengar. Det mörka inser helt klart hur bräcklig deras ställning är. Slutet för den här kabalen kommer allt närmare. De gamla familjerna vill inte bara skapa ett nytt system, utan även skapa globala förutsättningar för den nya medvetenheten att växa och blomstra. Vi påminner dem ständigt att mänsklighetens fattiga massor som täcker den här världen är döende och lider. Deras svar till oss är att en förändringsprocess är på gång och nu ökar takten. Det kommer att bli en tid för allt. Vi svarar att även Himlen har en mycket lysande agenda!

   När Atlantiderna så otacksamt övergav mänskligheten lämnades folket kvar för att svälta och så småningom dö. I det här fallet kom Anunnaki och under ett strikt avtal med Himlen höjde de sig delvis över folket och satte det under sitt mörka styres avskyvärda ok. Era förfäder uppskattade till en början deras hjälp. Djupt i sina hjärtan visste de vagt vad som så nyckfullt hade inträffat. Dessa nya mörka människor försökte ersätta atlantiderna och radera deras minnen om vilka de egentligen var. Detta bekymrade era förfäder eftersom de insåg att något underbart var tvunget att ske för att få dem att återgå till sitt tidigare tillstånd. Så småningom, allteftersom årtusendena gick, anpassade sig era förfäder till denna begränsade verklighet. De gyllene tidsåldrarna efter Atlantis bevisade för de flesta av era förfäder att det fanns vissa belöningar för underkastelse. Inte desto mindre levde hoppet kvar hos dem som mindes den gamla världen genom deras konstanta mantra till Himlen att sända verkliga förkämpar. Vi var i hemlighet utsedda till att vaka över er och invänta vidare instruktioner.

   Alltsedan förstörelsen av Atlantis led era förfäder medan Anunnaki skoningslöst härskade över dem. Efter att den sista gyllene tidsåldern avslutats med den stora översvämningen, valde Anunnaki ut underhuggare till att tjänstgöra i deras ställe såsom era härskare. Anunnaki började dela upp er i olika grupper och använde detta som ett medel för större kontroll. Moraliska regler infördes för att styra dessa samhällen och många andra regler gavs till deras hantlangare för att underlätta att styra dessa mycket olika grupper. Hantlangarna undervisades om krig, hat och andra sätt för att manipulera ett samhälle. I modern tid, hade ni oftast glömt ert förflutna och accepterat många av de föreskrifter som förts vidare från de föregående åtta årtusendena. Era nuvarande samhällen håller i verkligheten på att förändra hur man ser på detta. Anunnaki är borta. Hantlangarna visade sig vara en verkligt inkompetent grupp. De känner bara till det som de mycket skarpsinniga Anunnaki lärde dem. De har lätt fått tillgång till rikedom, makt och en allmän regeringsmässig likgiltighet. Denna skapar en slags dvala som kan användas till att slutligen göra sig av med dem.

   Allteftersom medvetandeten växer börjar ni inse hur den här världen kan förändras. De gamla familjerna fungerar delvis inom ramen för den gamla verkligheten. Någonting nytt behövs som snabbt kan omvandla dessa årtusenden gamla obehagliga situationer. Vi tror på att en öppen och kraftfull rörelse fungerar för att snabbt förändra den här världen. Vi har under åratal föreslagit detta. Små grupper som är inställda på att förbättra de lokala förhållandena har dykt upp över hela er värld. Dessa små rörelser har gradvis befäst det som behövs, medan större grupper kommer samman och skapar nätverk med inflytande. Med andra ord, att göra detta tillsammans med mäktiga välgörare som använder sin förmögenhet för att främja dessa många projekt. För oss är detta ett mer acceptabelt sätt. Det mörka kan sedan försöka lägga sig i. Låt dem försöka, och använd det för att främja kraften i den här saken. Deras korrupta metoder kan bara leda till en verklig "tyst revolution". Detta borde ha gjorts för ett halvt decennium sedan. Resultatet av denna växande medvetenhet kan sedan fördriva dessa skurkar från makten. Resultaten blir desamma men nu inom en mycket snävare tidsram.

   Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer med ett budskap till alla!! På Gaia flyter just nu storslagna energier in i era olika livszoner. Var och en av dessa energier bygger ovanpå den andra. Den kommande månaden augusti är den månad då dessa energier uppnår ett crescendo. Dessa energier blir grunden för en ny uppsättning ännu högre energier som kommer att följa därefter. Dessa energier aktiverar delar av ert sinne, hjärta och kropp. Dessa verktyg är den centrala punkten för en välsignad uppsättning förändringar som kommer att göra er ännu mer medvetna om den dimensionella omvandlingen. Redan 1972 genomfördes ett antal åtgärder för att bevara det här solsystemet. Dessa är våra första exempel på vår hjälp till er verklighet. Var medvetna om att för oss är Gaia en mycket speciell planet, eftersom den fungerade som fokuspunkt för födelsen av den här galaxen. Ända sedan vi blev Mästare blev vi djupt medvetna om vad denna gudomliga levande glob verkligen är. Det är en välsignelse att veta att dess bevarande är en gudomlig del i våra många heliga plikter. Allteftersom ni växer i medvetande kan ni bättre förnimma hennes enorma betydelse för det här solsystemet.

   Dessa nya energier är en del i ett pågående system med energier som började strömma in i Gaia vid början av det här årtusendet. Dessa energier kommer att utgöra startmotorn för de preliminära energier som behövs för att starta era förändringar. För närvarande har det mesta av er aura integrerats i fält som ger kraft åt Gaia. Allteftersom hon växer naturligt, gör även ni det. Under augusti kommer de nästa omgångarna att börja flöda in i detta klot. Vi reglerar de här energierna och de förändringar som de kommer att förorsaka. De är i själva verket ett slags mönster av toner som behövs för att förflytta er till ert nästa steg i er tillväxt. Det mörka har blivit medvetet om det som sker och vi försäkrar Himlen att vårt beskydd sträcker sig över hela den här världen på ytan. Samtidigt upptäcker också det mörka att dess planer på att förhindra dessa förändringar håller på att misslyckas totalt. Ljuset rör sig för varje dag närmare en mycket välsignad seger!

   Himlens välsignade sång genljuder över hela den här världen. Vi ber er att förbli positiva och använda era mestadels outnyttjade inre krafter till att se att denna lägliga förändring sker såsom planerat. Var och en av er är i själva verket en Himlens juvel. Använd era kollektiva förmågor till att låta dessa lysande inre juveler lysa. Om ni tittar er omkring, kan ni se denna stora energi i aktion. Visualisera detta och låt därmed era bröder lysa med en briljans så stor att de gör slut på det mörkas kraft och släpper in Ljuset från Himlen. Låt detta bli tidpunkten för ett gott slut på dem som i det mörkas namn hållit er alla i tvivel om vem ni är och vad ni varit kapabla till. Det är dags att låta den här världen veta att era barmhärtiga beskyddande energier förbereder sig för att dyka upp och skapa en ny värld fylld med fred, samarbete och glädje. Halleluja! En ny tid med frihet och välstånd är nästan över oss!

   Idag fortsatte vi med våra veckomeddelanden för att informera er om det som händer i den här världen. Våra rymdfamiljer och familjer från Inre Jorden tillhandahåller grunderna för den stora uppsättning förändringar som pågår. Vi tackar alla som så vänligt hjälper oss i detta uppdrag att förändra mänskligheten. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)
Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 22 juli 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 21 juli 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
21 juli 2015


7 Ik, 0 Vayeb, 11 Ik  
          
Dratzo! Världen börjar "krackelera" i två stora delar! Den mörka kabalen är rasande men utan framgång i sitt arbete för att behålla sina årtusenden gamla förmåner. Dessa traditioner prövas nu hårt under Ljusets breda juridiska attack. Det finns även begränsningar som påtvingas det mörkas bedrägliga världsomspännande nätverk av banker. Nästan varje vecka försöker det mörka skapa en situation som de avser skall leda till krig. Dessa strategier misslyckas även de. I själva verket är nu ett mönster av gradvis kollaps det normala för dagen för denna kabal och dess många underhuggare. Under tiden diskuterar våra jordallierade gemensamt hur man bäst ska få slut på denna tidigare grupp med globala maktmäklare. Ett nytt penningsystem väntar på tidpunkten för sin formella deklaration. Detta tillkännagivande väntar även på den avgörande stora stöt, som kommer att bli ett säkert fait accompli för Ljuset. Det som för närvarande saknas är ett tillägg från regeringsdelen i denna växande storslagna allians. Inom många större regeringar är de ansvariga för närvarande i färd med att genomföra den nödvändiga omställningen i sättet att regera, vilket återställer folkets rättigheter och tillåter att en rad stora arresteringar genomförs.

   Scenen är satt för en äkta tyst revolution, vilken kommer att låta er värld återgå till ett tillstånd av fred och tidigare okänt samarbete. Det mörka ryser dagligen över den grad av framsteg som våra jordallierade stadigt gör. Denna historia går er fortfarande mestadels ohörd förbi, eftersom den omges av ett stort moln av mörk desinformation. Tanken är att förvirra massorna genom att med lögner påstå att ingenting egentligen har förändrats. Vi önskar djupt höja oss över denna serie "rök och speglar". Vi ber våra jordallierade upprepade gånger att åtminstone delvis offentliggöra det som verkligen sker. Deras svar är att denna stora desinformation hjälper dem genom att den får kabalen att tro att deras underliga strategi på något sätt fungerar. Den låter dem även att gå vidare på sitt unika förstulna sätt och plötsligt, vid rätt tidpunkt, konfrontera den mörka kabalens ledarskap med en ny verklighet. Vi känner istället att en mera öppen kampanj kan fungera lika bra, eftersom den på något sätt kan hålla er "med i svängarna." Ljusets krafter på Jorden fortsätter att vara övertygade om att det i grunden handlar om en självförgörande strategi på grund av den karaktär som kabalen fungerar på.

   Allteftersom dessa strategier rör sig framåt, kan vi se hur Ljuset har för avsikt att driva det mörka från makten. För den mörka kabalen är rikedom och makt allt. För dem är deras förmåga att vara immuna mot de lagar som styr alla andra ett tecken på hur betydelsefulla de tycks vara. Ljuset är i arbete och omger långsamt det mörka med alternativ som utlovar att bli överväldigande för dem. Denna process, som de ömsesidigt åberopar, är det tillvägagångssätt som denna en gång så mäktiga fiende kan besegras på. Det mörka fortsätter i sin tur att vara beroende av strategier som för närvarande oftast inte fungerar. Detta beror på att Anunnaki inte längre finns med i bilden. I själva verket ger dessa tidigare herrar de jordallierade råd om hur man bäst ska besegra deras forna skyddslingar. Därför kan man förvänta sig att denna ljusets strategi kommer att ge de förväntade resultaten någon gång under de närmaste månaderna. Den mörka kabalens undergång är i själva verket bara början. Vår landning kommer att äga rum först efter att en ny regering och ett nytt finansiellt system finns på plats helt och hållet. Innan dess kommer ett antal händelser att inträffa. Dessa skapar förutsättningarna inför ert möte med era mentorer!

Alla dessa häpnadsväckande händelser var en del i en förhistoria som sattes i rörelse av Anunnaki. Anunnaki hade kommit överens med Himlen om att inte göra några ytterligare modifieringar med er utöver dem som atlantiderna hade gjort. Ändå önskade Anunnaki innerligt att vid rätt tidpunkt drastiskt förändra er till dumma mänskliga robotar. Den här roboten skulle bli deras slavar och låta Anunnaki förflytta sig in i det onda Anchara kontinuums inre kretsar. Den här planen innebar att det mörka först måste få era förfäder att helt följa alla deras befallningar. Resultatet blev de tre gyllene tidsåldrarna. Processen misslyckades, och efter den stora översvämningen, spreds ni ut över den här världen. De mörka överherrarna visste att snart skulle Himlen åter besöka den här världen och befria er från de begränsningar som ålagts er av överherrarna och deras hantlangare. Vår övervakning av det här solsystemet i det förflutna, och då i synnerhet Gaia, gjorde att vi ständigt gjorde återbesök till den här processen. Under dessa besök mötte vi Anunnaki och upprepade alla Himlens dekret som för länge sedan citerades för oss. Dessa berättade om er frigörelse och om er återgång till fullt medvetande.

   Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Den här världen förbereder sig inför en mycket välsignad händelse! För länge sedan tillät Himlen en mörk överherre att härska över detta land under förutsättning att ett antal speciella regler noggrant följdes. Om Anunnaki kraftigt avvek från dessa överenskommelser, skulle en farlig situation sopas bort liksom mycket orent vatten. Anunnaki följde dessa gudomliga påbud och kunde dominera mänskligheten under nästan tretton årtusenden. Anchara-fördraget avslutade detta styre och förde in fred till den här galaxen. Vi är de som noggrant övervakat dessa skurkar och troget rapporterat alla små överträdelser som begåtts av dem. Nu befinner vi oss vid en mycket helig tidpunkt, som låter var och en av er äntligen uppnå en verklighet fylld med fred, frihet och välstånd. Det blir en tid då vi fritt kan vandra bland er. Redan nu är det mycket lättare att hjälpa er än tidigare!

   Den stigande energin hos medvetandet skapar en verklighet där ert koncentrerade fokus verkligen kan åstadkomma mirakler. Varje verklighet har en energi, som normalt är ganska svag. Använd er extra förmåga som ett verktyg till att fokusera för att uppnå era mål. Den ökade mängden andlig kraft kan på kort tid få er att uppnå framgång. För att uppnå detta, överge all negativitet och frustration. Kom hela tiden ihåg att varje sådan övning inte bara kräver fokusering, utan även en hel del inre projicerad positivitet. Odla denna tillgång inom dig genom att ge ut en lugn och hjälpsam energi. Detta kommer att ligga som grund för det du avser att göra. Så snart du känner dig positiv och andligt stark, börja ta dig tid varje dag då du projicerar ut den här energin. Allteftersom detaljerna i dina positiva projektioner växer, kan du börja se hur dessa visualiseringar tillåter dig att förändra din verklighet. Sedan, som att slå på ljusströmbrytaren kommer du att lyckas!

   Ni lever, Ni välsignade, i en tidsålder som befinner sig vid just den betydelsefulla punkt, där man slår över från det onda till Ljuset. Många händelser kommer att förverkligas. Dessa händelser kommer snabbt att förändra hur ni ser på denna fortfarande begränsade verklighet. Den heliga punkten uppnår vi tack vare att vi ständigt expanderar tillsammans och således gör att ni kan lyckas. Dra nytta av detta och använd dina egna positiva energier för att påskynda den här förändringen. Bli alltmer medveten om de spännande möjligheterna och medverka genom att anta din egen version av dessa visualiseringar för att förflytta den här världen in i en ny tidsålder av Kärlek och Ljus! Tillsammans har vi förmågan att avsevärt förstärka de åtgärder som våra jordiska Ljuskrafter vidtar för att ge frihet, fred och välstånd, vilket ni så rättfärdigt förtjänar. Vi har för avsikt att dagligen öppna upp hjälpmedel för att hjälpa er i denna högst välsignade rad av händelser. Tillsammans, Ni Kära, kan vi segra!

   Idag fortsatte vi att ge er budskap som anger huvuddragen i det som nu händer! Överallt på detta heliga klot har personer kommit samman för att avlägsna det mörkas kraft och knuffa dem åt sidan. Det finns fortfarande mycket att göra. Inte desto mindre är frihetens och segerns tidpunkt mycket, mycket nära! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 15 juli 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 14 juli 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
14 juli 2015

13 Man, 13 Kumku. 11 Ik  
Selamat Jalwa! (Var i evig glädje!) Vi kommer denna dag med fler nyheter om det som händer runt omkring er. Den komplexa processen att skapa ett nytt ekonomiskt system går framåt av egen kraft. BRICS Development Bank fungerar och är öppen för affärer, liksom även det kinesiska AIIB. Dessa utgör bara början på det som komma skall. De åtgärder som behövs för att genomföra en global valutarevalvering, (a Global Currency Revaluation, GCR) är även de klara att avslöjas. En nödvändig preliminär åtgärd är leveransen av världsomfattande välståndsfonder. Denna process diskuteras nu mellan våra jordiska medarbetare och oss. Den planeras att börja så snart ett antal inledande humanitära fonder framgångsrikt betalats ut. Den här proceduren flyter som smort och vi förväntar oss att ni ska se en del resultat inom kort. Dessutom utformar vi för närvarande ett sätt, på vilket vi kan ingripa när det behövs. Vi har redan i hemlighet följt ett antal fondöverföringar och upptäckt hur vi, om så krävs, kan säkerställa framgångsrika leveranser. Kabalen har i själva verket uppnått slutet på sin era, då de ytterligare kunde fördröja det resultat som förväntades av Himlen.
Dessa första steg mot välstånd och nya regeringsformer är avgörande för den övergripande plan, som för några månader sedan antogs av våra jordallierade och oss. Den här operationen kommer verkligen att hota de olagliga och dolda sätt, på vilka det här globala finanssystemet fungerar. Detta långsamma sätt att reformera detta gamla och mycket manipulerade finansiella system kan inte tolereras. Vi ser för närvarande över och diskuterar en rad olika sätt för att övertrumfa kabalen och sätta det nya systemet på plats. Kabalen planerade ett antal möten för att delvis förbättra det nuvarande systemets felaktigheter. Detta extra lapptäcke förblir oacceptabelt. Det är därför nödvändigt att undersöka hur det här skuldtyngda systemet kan bytas ut. Den amerikanska de facto regimen är obeveklig vad gäller att på något sätt mjuka upp detta kriminella system och använder sin makt för att skrämma bort potentiella motståndare. Denna position håller på att försvagas när denna till synes blinda regim stirrar på sin närmaste framtid och ser hur katastrofal denna fåniga politik verkligen är. Det finns nu en rörelse för att sopa den här fasansfulla regimen ur vägen.
 Som ni kan se börjar vi inta en mer aktiv roll. Våra jordallierade har hållit en attityd att den här revolutionen var strikt upp till dem. Denna tysta revolution sker eftersom vi har förhindrat kabalen från att inleda ett globalt "tillslag" mot motståndskrafterna. Detta har möjliggjort att många inom Ljusets koalition har kunnat gå vidare med ett antal affidavit, skriftliga förklaringar under ed, vilka gjorde de åtgärder möjliga som bara precis har börjat manifesteras. Vår ståndpunkt är alltid att representera det större goda. Alliansen med våra jordiska familjer och olika hängivna personer har kryddats med en slags grupptillhörighet som genomsyras av ett behov av gränser i hur våra jordallierade närmar sig varje fråga. Fram tills nu har vi hållit en relativt neutral inställning till hur vi ska gå vidare. Vi har instruerats av Himlen att planera in en del ”deadlines” (tidsgränser). Detta har vi för avsikt att göra. Ett antal leveranser är på gång. Vi har för avsikt att se till att de levereras med framgång. Det har dragit alltför långt ut på tiden för att en ordentlig tidsplan skall utföras i vederbörlig ordning av alla. Vårt syfte är att göra det som krävs för att snabbt förflytta oss mot huvudscenariot, landningarna.
Förra gången talade vi kortfattat om en del av er historia. Inledningsvis var detta ett vanligt sätt att kolonisera hos den Galaktiska Federationen. Vi harmonierade den globala ekologin, etablerade en hemvist i Inre Jorden och förberedde för att förflytta den mänskliga befolkningen till denna nyligen färdigställda Inre Jorden-värld. Skillnaden skulle visa sig bli Atlantiderna. Plejadernas stjärnnationer var länge centrum för många stadier av Galaktiska Krig. Ett annat fanns inom Orions bälte. De större skärmytslingarna inträffade på dessa två platser. Många av de ursprungliga Atlantiska kolonisatörerna tog till sig en underlig metod att lösa vissa problem med de mörka Anchara-folken. På sätt och vis samarbetade de med det mörka. Denna metodik stod kraftigt i strid med den plan som utarbetats av våra globala rådsförsamlingar. Detta kom till sin spets när Atlantis beslutade att kräva dominans över världarna på ytan. Denna plötsliga obefogade attack tvingade de globala rådsförsamlingarna att överge utvandringen till Inre Jorden. Således har ni resignerat och levt i denna svåra situation och anpassat er till nyanserna i dessa världar på ytan.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer till er nu i slutet av en stor nådefylld kamp, vi kommer till er som vill förändra själva essensen i denna nu mörka värld. Det har varit mycket diskussion om hur ordnings-följden ska vara när det gäller införandet av de huvudsakliga välstånds-fonderna. Till detta kommer tidpunkten för de så kallade RV fonderna (revalveringsfonderna), främst från Irak och Vietnam. Dessa olika strategier har granskats och ett resultat har uppnåtts. Den här processen kommer att avslöjas under de kommande veckorna. Vi väntar i glädje på att se resultaten av dessa åtgärder. Våra bröder från rymden är nu mer än någonsin villiga att hjälpa oss fastställa tidpunkter för dessa händelser. Vi har för avsikt att använda er underbara positiva fokusering för att säkerställa att dessa mycket välbehövliga händelser verkligen inträffar enligt denna nya tidtabell. Vi är välsignade och mycket glada över att Himlen har fortsatt att förflytta dessa stora välståndspaket mot sin leverans till var och en av er. Vi tackar även alla som har vigt sina liv till dessa högst välsignade händelser!
I början av denna nuvarande tid, såg vi Anunnaki skapa den stora översvämningen och sedan långsamt dra tillbaka vattnet. Det som var kvar var en fruktansvärd tid då de flesta människor hade omkommit. De få som överlevde var långsamma med att återuppbygga. Anunnaki kom in och började instruera de överlevande om hur man bäst skulle återuppbygga. Borta var de stora nätverk genom vilka mänskligheten talade med varandra och med Anunnaki. En personlig förnyelse krävdes. Anunnaki kom ner och upprepade sitt "ägarskap" över mänskligheten. Vi, de välsignade, gjorde motstånd. Det blev början på många årtusenden av andlig konflikt. Så småningom ökade vi, de andligas antal. Emellertid förblev det mörka och dess många underhuggare de dominerande. Vi fick höra att vår uppgift var att vägleda och göra det lättare för mänskligheten. En tid skulle komma då det stigande Ljuset skulle triumfera! Detta ögonblick har till sist kommit!
Vi är nu i denna tid och känner oss välsignade av Himlen. Världen håller på att förändras. Många tecken gör det helt uppenbart att denna stora förändring är välsignat nära. Ni Kära, fokusera på denna befrielse! Krafter är i arbete för att förändra detta jordklot. Det mörkas tortyr kvarstår. För er verkar Ljuset bara vara en strimma. I själva verket är det en välsignad lampa från den Allsmäktige, som skall slås på för fullt. De saker som försäkrar detta håller på att formas. Det mörkas tid på detta mycket speciella klot går mot sitt slut. Ögonblicket för ett storslaget ingripande närmar sig. Den här världen har varit uppdelad i två världar alltför länge. Ögonblicket för en förening är på gång. Både era rymdfamiljer och andliga familjer finns här. De cirklar dagligen runt er värld. Detta är det välsignade ögonblicket innan det mörka slungas bort från er. Denna högst välvilliga separation försäkrar er er frihet och ert välstånd. Gör er redo att glädjas och känna denna magnifika känsla av frihet. Halleluja! Halleluja!

Idag fortsatte vi med vår kortfattade genomgång av det som händer i den här världen. Det är dags för en stor förändring som med Kärlek kommer att knuffa er, in i en ny värld. Många händelser sker fortfarande i hemlighet, vilka för alltid kommer att förändra den här världen och återförena er med er familj i Inre Jorden (Agartha). Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com

Översättare: Inga och Cagga Levander


onsdag 8 juli 2015

Swedish -- Sheldan Nidle: 7 juli 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
7 juli 2015

6 Lamat, 6 Kumku, 11 Ik
Selamat Jarin! Manifestationen av det nya finansiella systemet fortsätter att göra framsteg i er värld. Det här systemet kommer att minska eller eliminera de stölder som varit vanliga i det gamla systemet. Dessutom görs ett flertal justeringar som gör penningtvätt praktiskt taget omöjlig. Öppenhet inom alla slags transaktioner kommer att bli regeln för dagen. Under de kommande veckorna förväntar vi oss att ett stort antal leveranser skall ske. Således närmar sig snabbt den tidpunkt, då ni kommer att få era välsignelser. Denna storslagna överföring av tillgångar kommer snabbt att leda till kabalens och dess många dolda medarbetares undergång. Således är en ny regering, under överinseende av NESARA inte särskilt långt borta. Dessa fakta gör att vi vet att vår period med tillkännagivanden snabbt närmar sig. Detta innebär också att de Uppstigna Mästarnas lektioner, som ni är i behov av, är i annalkande. Många av er har tålmodigt väntat på den tid som nu är kommen. Andra har då och då gett efter inför påfrestningarna med denna utdragna väntan. I vilket fall som helst, förbli positiva och var glada över det som händer runt omkring er. Tiden närmar sig för att äntligen sätta igång och börja med alla era projekt för att hjälpa mänskligheten!

   För länge sedan, innan de sista två stora årscyklerna började, härskade Lemurien som den välvilliga förvaltaren av Gaia och alla hennes ekosystem. Lemurien spred först ut sig över planeten Gaia för att lugna de energier som härskade på världens yta och göra dem positiva. Sedan gick dessa hängivna själar inåt och etablerade ett inre globalt land, som på hennes språk blev Agarthas värld. Våra bosättare hade gjort Gaia till ett paradis med en inre och en yttre värld fyllda med ett oändligt antal livsformer av djur och växter. För omkring 300 000 år sedan flyttade en speciell grupp nybyggare hit från Plejaderna. Den här gruppen var en kvarleva från en hel sektion med rebeller som börjat tro sig vara medlare mellan den mörka Anchara-enheten och ett antal grupper som motsatte sig dem, och gruppen trodde sig om at kunna bli ett användbart verktyg för att sprida Ljus i den här galaxen. Denna uppfattning hade blivit något förvrängd när de först kom. I likhet med tidigare bosättare valde de till en början ett territorium på ytan där man skulle acklimatisera sig till ett liv på Gaia. Detta första skede skulle komma att pågå under en ovanligt lång period på nästan 250 000 år.

   Vid den här tiden, hade det första av de senaste två stora galaktiska åren passerat. Lemuriens invånare hade vetskap om det som Himlen påbjudit och hade för avsikt att genomföra Himlens sist föreskrivna påbud. Atlantiderna kände att ett agerande låg nära, att skapa två världar, en inre värld och en värld på ytan. Atlantis öde var att härska över den på ytan. Anchara-enheten gjorde till en vana att kontakta atlantiderna och gradvis fick de dem att tro på det rättfärdiga i det de åstadkommit. Gaia manövrerades långsamt in i ett läge som tvingade henne till att sänka sina energier. Under det sista atlantiska imperiet, för över 15.000 år sedan, började ett gissel sprida sig över Gaias yta. Anchara-enheten planerade scenariot med uppkomsten av en begränsat medveten människa, liksom även med det olägliga slutet på Atlantis och dess allierade. Detta skulle leda till dessa speciella människors frigörande från sina skyddade bostäder och till skapandet av en ny grupp härskare, Anunnaki. Denna nya grupp skulle övervaka dem och vid rätt tidpunkt överge dem. Ljuset skulle då återvända och återställa dessa människor till deras naturliga tillstånd med fullt medvetande!

   Vi gav er denna korta historik så att ni kan placera den nuvarande tiden i dess rätta perspektiv. Det som de Jordallierade gör är att avsluta en process, som inleddes med att Annunakis hantlangare vägrade att se Anunnakis avfärd som ett förebud om det som komma skall. Ljuset har gett stöd till dem som alltsedan andra världskrigets slut velat sätta sig emot det mörka. Tillsammans med de Uppstigna Mästarna och invånarna i Agartha, hjälpte vi denna upplysta grupp. Arbetet med denna långa kamp under decennier är nu redo att bära frukt. Den närmaste tiden kommer att se uppkomsten av ett nytt finansiellt system, ordentligt understödda valutor och en rad nya regeringar. Detta är faktiskt bara början. Framför er ligger vår ankomst, mötet med era mentorer och att ta emot era Uppstigna Mästares kloka lärdomar. Allt detta kommer på sikt att kulminera i den omvandling som kommer att ske under era tre dagar i er tilldelade KristallLjusKammare. Som det gamla ordspråket säger, "detta var den värsta av tider och den bästa av tider." Se i stor förväntan fram emot en högst förunderlig framtid för den här världen, och för er!

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer och har med oss många välsignelser till er! Ni har hjälpt oss mycket genom de underbara positiva tankar som ni dagligen gett oss. Vi är mycket tacksamma för denna mycket generösa dusch av tillgivenhet. Allteftersom ni växer i medvetande lär ni er hur universum fungerar. När tanken fokuseras på rätt sätt hjälper positiv tillgivenhet för att skingra det mörka. Vi har använt era välsignelser för att fokusera på den förändring som den här världen är i stort behov av. Tillsammans kan vi fortsätta att göra oss av med det mörker som fortfarande genomsyrar den här världen. En av de saker som vi gemensamt har fokuserat på är det finansiella systemets förändring. Era energier stöder och medverkar för närvarande, nu när den mörka kabalens system med globala skuldhärvor är under nermontering. Våra medarbetare är nästan färdiga med att manifestera detta nya system. Det kommer inom kort online. Denna enda händelse kommer att möjliggöra och införa nya regeringar och fråntagandet av rättigheterna för en mycket bedräglig uppsättning internationella bankkarteller. Detta kan, i sig, förändra världen!

   Vi ber att ni fortsätter att se inåt och vara redo att acceptera en del nya paradigmer. När vi först blev odödliga lärde vi oss det som var och en av oss var positivt kapabla till. Inom varje själ finns ett stort "hjärta" som bryr sig. Det är denna potential vi talar om. Alltsedan ni föddes har er verklighet avstått från att be er använda denna dolda uppsättning potentialer. Vi önskar djupt att var och en av er söker upp dessa dolda förmågor och kollektivt använder dem för att hjälpa mänskligheten. Allteftersom medvetandegraden växer inom dig, sök upp din nyfunna potential och lär dig hur du bäst använder den för att öka det positiva inom mänskligheten. Ni är en grupp djupt omtänksamma individer. Undersök ömsesidigt hur ni bäst kan använda er inre potential för att hitta en snabbare väg längs denna långa och slingrande väg mot fullt medvetande. Låt oss tillsammans visa Himlen att vi på allvar vill ta på oss denna barmhärtiga mantel.

   Ni är en mycket unik, välvillig grupp inom en kärleksfull mänsklighet. Ändå finns det fortfarande många bland er som vill söka våld och fortsätta de gamla, mörka vägarna. Återigen, använd ditt växande medvetande till att lägga dem i ditt sinnes hjärta och starta en process för att reformera dem. Låt oss gemensamt presentera en ny rad icke-vålds- och kärleksfulla beteenden för dem. Mirakler som dessa har fungerat i det förflutna och genom att göra detta kan vi på allvar omvandla en mängd av dessa mörka personer till Ljuset. Var medvetna om era förmågor och ta tag i denna kraft till att uttrycka er kärlek till Gaia och till hela mänskligheten. Denna stora reservoar av Kärlek och förlåtelse kan bokstavligen förflytta berg! Sålunda kan en mycket omtänksam mänsklighet förändra sin nuvarande verklighet och lägga grunden inför våra andliga familjers och rymdfamiljers ankomst. Vi befinner oss därför vid slut-randen på denna nuvarande "dåliga" tid och håller på att gå över i en verklighet fylld med Kärlek, Ljus och välstånd. Hosianna! Hosianna!

Idag fortsatte vi rapportera om det som verkligen sker runt omkring oss. Tiden för den nya verkligheten har börjat. Ta er tid att andas in detta underverk och gör er redo inför ankomsten av dem som ni inte har upplevt på en mycket lång tid. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

onsdag 1 juli 2015

Svenska -- Sheldan Nidle: 30 juni 2015Sheldan Nidle
för
Den Galaktiska Federationen och Den Andliga Hierarkin
30 juni 2015 


12 Imix, 19 Kayab, 11 Ik    

Dratzo! Vi kommer och har med oss en del goda nyheter för alla! Under de senaste månaderna har en process ägt rum, som kommer att leda oss till att upptäcka hur vi bäst kan leverera era välsignelser till er. Efter andra världskrigets slut återupptog den mörka kabalen sina obegränsade leveranser av pengar runt den här världen. Detta system förändrades kraftigt av USA under det senaste decenniet. Hinder infördes varigenom det amerikanska finansdepartementet och USA:s  säkerhetspolis kontrollerade flödet av alla penningflöden. Tills ett nyare överföringssystem kom i funktion blev det då nödvändigt att utveckla ett sätt att föra över stora summor valutor genom detta system. Vi använder nu vårt inflytande internationellt för att framgångsrikt genomföra vår första provkörning. Detta markerar starten på en process som avser att vara en nödvändig och tillfällig övergångslösning. Vi räknar därför med att en del häpnadsväckande nyheter blir kända allteftersom dessa humanitära fonder tar sig fram till de första mottagarna. Detta blir början på en dominoeffekt, som för med sig att en ny stor omfattning fonder destineras till Nordamerika och till dem som länge har väntat på sina välsignelser.

   Den här processen får hjälp av framväxten av nya utvecklings- och investmentbanker som i slutändan ger löfte om att ersätta IMF (Internationella Valutafonden) och det betungande "SWIFT"- systemet. Denna utveckling väntas inom kort leda till ny regering i Nordamerika och runt om i världen. Den här processen kommer även att leda till en global förändring som ger er en valuta baserad på ädelmetaller och till fred och globalt välstånd. Detta kommer att kopplas till en global skuldavskrivning. När detta blir infört kommer det nuvarande systemet med skuldslaveri att till sist få sitt slut och ersättas med en ny valutareserv som är rättvist värderad. Detta är ett av många steg som kommer att befria er värld och få slut på en decennier lång UFO-mörkläggning. Den här processen kommer även att låta er få en del värdefull information genom era Uppstigna Mästare, och tillåta avslöjandet av era kusiner i Inre Jorden. Detta kan sedan ge oss tillåtelse att påbörja den sista delen av en komplex operation, som har tagit oss över två årtionden att slutföra.

   När vi anlände i början av 1990-talet, trodde vi först att det här uppdraget skulle ta ungefär ett decennium att slutföra. Anunnaki försäkrade oss om att deras tidigare hantlangare insåg att Himlen hade en start-tidpunkt i början av september 2001 för en mycket komplex regeringsförändring, som skulle sammanfalla med starten på ett globalt välstånd. Den här processen gick snett när den amerikanska de facto-regeringen gick till motangrepp. Detta förändrade vår tidplan och orsakade en hel uppsättning nya dekret som skulle genomföras. Dessa avskyvärda skurkar hade visat sig helt opålitliga och ägnade sig åt att använda sina återstående befogenheter till att försena både NESARA och omfördelningen av världens rikedomar. Vi inrättade sekundära scenarier och frågade våra allierade hur många av deras planer som fortfarande inkluderade kabalen. Utmattningscykeln för dessa skurkar sattes i verket. Vi var i händerna på dessa allierade och på det Himlen påbjöd vad beträffar vårt första kontakt-uppdrag. Det har tagit över ett decennium att komma till den nuvarande positionen. Den mörka kabalen målade in sig i ett hörn. Slutet för dessa vidriga skurkar är nära förestående.

Ni befinner er nu på randen till den tid, då ett antal saker kommer att ske. Våra jordallierade avslutar nu projekt som gör revalveringen (RV) och återställningen av världens valutor (GCR) genomförda och klara. Dessutom, när den första uppsättningen tester av fondöverföringar är klara, kommer välståndspaketen och bötes- och straffpengarna att släppas. Detta kommer att leda till ett nytt regeringssätt och återgång till en sann laglig regering liksom till slutet på illegala inkomstskatter (Övers.anm:.Gäller USA i första hand.) Det kommer även att signalera skuldslaveriets formella kriminalisering och, inom ett antal månader, slutet på hela det monetära systemet. Mänskligheten på ytan är förutbestämd att få slut på sitt beroende av jordbruk och tillverkning. Inom en mycket nära framtid kommer Gaia återigen att tillåtas bli Universums barn, så som hon var när era förfäder landade här för nästan 900.000 år sedan. Ni var fullt medvetna när atlantiderna så förrädiskt förstörde kontinenten Lemurien. Detta skedde i början på det Stora Galaktiska Året, vilket precis har avslutats. Under detta nya stora galaktiska år, ska ni återgå till fullt medvetande och sedan uppnå ert öde med Himlens fulla och välvilliga välsignelser.

   Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer i glädje! Det mörka, som så länge har styrt den här världen håller på att tona bort. Överallt är dess representanter på knä. Fiat-pengarnas tidsålder håller på att ta slut i och med återkomsten av en global guldmyntfot. Den här operationen låter oss börja planera när vi kan börja ett antal viktiga lektioner om religioner och moral. Den här världen är i stort behov av att förstå religionens gemensamma grund och hur man bäst ska läka sår från påstådda skillnader vilka har orsakat att kaos härskar. Vi behöver alla koncentrera oss på Kärlekens kraft och på behovet av att läka våra förmodade känslor av avsky. Krigets tid är över. Detta är en tid för fred och enighet! När du går igenom ceremonin som gör dig till en Uppstigen Mästare, lär du dig att du behöver tid för att ta emot en del universella sanningar. Vi kallar detta en slags "ungdomsgård" (boot camp) där vi får lära oss grunderna för Kärlek och Ljus i den här världen. Den här undervisningen tjänar oss väl när vi genomför vårt gudomliga tjänande.

   Det sätt på vilket du präglats i den här världen måste tvättas bort och en ny uppsättning gemensamma värderingar betonas. De lektioner som vi har för avsikt att hålla i kommer att spegla detta. Men mer kommer också att förklaras. Mänskligheten har en stor inre Kärlek till varandra. Det är traditioner och händelser som man varit med om som förändrar er. Vi inser detta när vi rör oss mellan kulturer. Många av er har fått lära sig att ta emot oss på ett visst sätt. Andra är helt obekanta med oss. Vi befinner oss i ett gudomligt tjänande och använder era trosuppfattningar för att ge exempel, som kan förflytta er mot Kärlek och till en mer positiv syn på livet. Den här tiden är svår för er, eftersom en stor övergång är på gång. Vårt tjänande innebär att inge hopp och förmedla ett sätt att inrikta ert liv mot Kärlek. Detta lär er att bättre förstå era medmänniskor. Livet handlar om att förflytta sig mot Ljuset och hjälpa det mörka att tona bort från den här världen.

   Våra insatser baseras på det stora medvetandeskifte som rör sig över världen. Detta skifte låter er se den här världen i ett annat ljus. De senaste två decennierna har sett skeenden, som utlovar hjälp till att föra den gudomliga planen till den här världen. Det mörka har i stort trångmål sett hur deras avskyvärda planer snabbt bleknar bort. Tiden närmar sig för en mer sund uppsättning åtgärder. Dessa kommer att låta er uppleva er Enhet. Ert ökade fokus och er förmåga att visualisera en bättre värld gör att denna övergång sker snabbare och med en lägre grad av inre förvirring. Denna händelse välkomnas mycket av Himlen och av oss! Vår uppgift är att vägleda er till en bättre kunskap om den medvetna väg, som ni reser på. Stunden för ett stort avslöjande närmar sig nu. Detta kommer att återförena er med era andliga familjer och era rymdfamiljer. Halleluja! Halleluja!

   Idag fortsatte vi att informera om det som sker med er globalt. En tidsålder med välstånd och harmoni håller på att ta form. Den här tiden är därför en övergångstid. Ha tålamod och var alltid redo att hjälpa denna nya uppsättning verkligheter att triumfera och lägga grunden för en ny andlig tidsålder. Ni kommer att få träffa grundarna till era inre övertygelser och lära er mycket, som kan skapa frid i er själ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.
)
Originaltext: www.paoweb.com


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure