Followers

Google+ Followers

torsdag 24 februari 2011

22 februari 2011


......... Vi önskar bli formellt erkända, även som samarbetspartners, inom den första månaden efter etableringen av dessa övergångsregeringar........
22 februari 2011
10 Ben, 11 Zac, 7 Ik
Selamat Jarin! Vi kommer för att fortsätta med vårt samtal om de förändringar som äger rum på er värld. Våra allierade på Jorden fortsätter i stadig takt med arbetet att få fram ett nytt och mycket behövligt finansiellt system för ert globala samhälle. Dessa världsomfattande förändringar grundar sig på äkta hårdvaluta, som innefattar sex större valutor. Vi har övervakat valet av platserna för förvaring av guld och silver runt er planet. Dessa depositioner tjänar två syften. För det första, att stabilisera era globala valutor och för att införa radikalt annorlunda regelföreskrifter för internationellt bankväsende. För det andra avser deras speciella placering att förse Gaia med viktig energi vid hennes mest sårbara knutpunkter på världens nätverk. De flesta nationer som är involverade i dessa krångliga förhandlingar har helt och fullt godkänt dessa planer. Det som nu återstår är ett fåtal logistikfrågor i anslutning till installationen av de olika övergångs- (caretaker) regeringarna. Dessa samtal är inne i slutfasen och förväntas vara färdiga vilket ögonblick som helst. Flera nyckelnationer har redan samtyckt till innehållet i tillkännagivandet om den nya internationella pakten om sättet att regera.


Under tiden samtalar vi med flera regeringar och med våra Jordallierade vad gäller den formella kungörelsen om vår närvaro. Vi önskar bli formellt erkända, även som samarbetspartners, inom den första månaden efter etableringen av dessa övergångsregeringar. Några vill senarelägga detta tills mitten av den andra månaden. Vi känner starkt att avslöjandet behöver göras så snart som de inledande tillkännagivandena haft en chans att sjunka in och genomförandeprocedurerna är avklarade. Enligt våra Jordallierade rör sig detta om en två- veckors period, men många håller fortfarande inte med om det. De störningar som skapats av den mörka kabalen måste beslutsamt tas om hand innan avslöjandet görs. Vi tror också att det är viktigt att de nya teknologierna, antingen de som redan existerar på er värld eller de som ska avslöjas av oss, tidigt blir allmänt kända, eftersom detta kan avgöra hur var och en av er reagerar på dessa inledande avslöjanden. I samma anda kräver också de nya regimerna definitivt bevis på att den värld som håller på att skapas under deras ledning är långt annorlunda än någon tidigare. Ett fullt avslöjande och ett tillkännagivande av häpnadsväckande nya teknologier utgör här en vinnande poäng!


De nya förfaringssätten och avslöjandena visar för var och en att den värld de lever i har förändrats dramatiskt och till det bättre. Detta förbereder för våra tillkännagivanden om det sista steget av er resa till fullt medvetande. Våra utsändningar via media m.m. ska göras på ett sådant sätt, att de kastar ett mycket uppmuntrande och gynnsamt ljus på det som ligger framför Jordens mänsklighet. Ett annat lämpligt plus är den officiella presentationen av er familj från Agartha, från den Inre Jorden, vilket kan leda till sant upplysande samarbete mellan er vad gäller allt det som plötsligt sker med er och runtomkring er. Er uppstigningsprocess är individuell och unik för var och en av er, med en genetisk och epigenetisk uppsättning som är oefterhärmligt din egen. Uppstigning är en process som ni samtyckt till innan ni inkarnerade i den här verkligheten, och Himlen gav oss tillåtelse att hjälpa er i den här operationen och att skapa de Ljuskammare som ska fullfölja ert kliv in i fullt medvetande. Himlen vägleder varje steg i er uppstigning och har gett dekret till de änglar som tilldelats er. Den här processen är tilldelad en tidsplan som snabbt håller på att uppnå den punkt där diverse fakta behöver bli kända för er.


Först på agendan finns det faktum att hela den globala befolkningen behöver informeras om att uppstigningen är ordentligt på gång. Därefter behöver ni en officiell tidtabell och konkreta tecken på att den satt igång och inte kommer att upphöra förrän ni alla är fullt medvetna. För det tredje behöver ni, den stora massan av er, kunna ta till er hur detta ska utföras och förvissas om att processen är säker och endast ger ett enormt välgörande resultat. Det är här som tillkännagivandet av vår teknologi kommer in. Vi kan demonstrera vad det rör sig om och sedan ta med er på olika turer för att visa er var allt kommer att äga rum. Er levande värld, Gaia, vill att ni till fullo förstår vad som ligger framför er. Dessutom kommer den övergångsperiod som uppstår att bli snabb och kan bäst användas till att utbilda er och få er att känna er bekväma med den underbara omvandling som ni ska gå igenom. Vår teknologi kan inte bara demonstreras utan i någon mån kan man även låta er uppleva allt det vi talar om och detta kan i stort sett stilla alla de farhågor ni eventuellt har om processen.


Er uppstigning till fullt medvetande utlovades er av Himlen för eoner sedan. Era förfäder kom till den här världen för nästan 900 000 år sedan och er första bosättning var en förenad värld på ytan och en koloni i den Inre Jorden som hade Gaias och hennes Andliga Hierarkis fulla godkännande. Av Jordens kolonier var faktiskt dotterkolonin på Atlantis den sista som grundades. Den var till största delen en koloni på ytan, medan stora kristallstäder konstruerades i den Inre jorden och fred härskade där ostört under mer än 800 000 år. Vid grundandet av Atlantis var det första gången som mänskliga rebellgrupper tilläts komma samman för att bilda sitt eget område istället för att splittras bland de olika kolonisatörerna. I hemlighet hade invånarna på Atlantis en helt annan agenda; de hade helt och fullt avsikten att bli planetens framtida härskare. Tillfället till att ta över kom först inom synhåll för omkring 50 000 år sedan när det Lemuriska rådet bildade separata administrationer för varje koloni på ytan.


För omkring 25 000 år sedan förverkligades Atlantis skändliga planer, vilka ledde till de korrumperande experiment som skapade den miljö som ledde till Atlantis undergång. Sedan, för ungefär 13 000 år sedan uppslukades ni helt i den här nedåtgående situationen och för att överleva blev ni i hög grad beroende av de återstående utomjordingarna som ni nu känner som Anunnaki, deras sumeriska namn. Denna grupp av då mörka varelser förvisade er in i en skräckfylld värld med krig, hat, religioner och brister. Ändå lärde ni er att överleva i detta land av rädsla och hårt arbete. Nu har ni uppnått den punkt då allt detta är ödesbestämt att förändras. Ni har blivit kapabla att kalla på den visdom som ligger lagrad i er epigenetik och det är den i kombination med uppstigningsprocessen, som ska förändra er till en högst underbar prototyp för förändring överallt inom de vidsträckta områden i den här galaxen som är ockuperade av de tidigare mörka Ancharabarnen.


Detta, ert öde, är mycket viktigt för den Galaktiska Federationen. Alla de som fram till nyligen var våra motståndare, väntar nu ivrigt på ert återvändande till fullt medvetande. Vi applåderar det sätt som ni har bemästrat de många hindren på er återresa och galaxen är mycket tillfreds med det sätt ni fullföljer Lord Sureas dekret och den flit ni har visat med att förbereda er för den slutliga stora knuffen mot ert höga mål. Vi är här för att hjälpa er och senare för att agera som era mentorer. Som vi har sagt många gånger förut, låt det bli känt att vi kommer för att hjälpa och för att säkra er framgång. Er mörka kabal envisas med att motsätta sig det oundvikliga, men deras roll håller på att minska alltmer. Medlemmarna i det första kontaktteamet är redo att skapa villkoren som kommer att fullborda er resa. Sedan kan vi överlyckliga välkomna er in i våra led.


Gaia är ett mycket viktigt väsen! Hon innehåller inom sig de energier som bildade den här galaxen för över 20 miljarder år sedan. Vid den tiden var vi helt enkelt gudomliga Andar, som gjordes redo för vår resa i den oändligt utformade raritet som är fysikaliteten. Alla anlände vi tillsammans i talrika former och tätheter och sedan dess har vi i ödmjukhet och glädje utvecklat den gudomliga planen i dessa världar. Denna långa och intrikata odyssé finns nertecknad i tusentals böcker, spridda utöver de mänskliga stjärnnationerna, av vilka en är ”Förståelsens Bok” från Sirius. Den berättar om utvandringen av ett folk från Vega till Sirius B (Akonawei) för över 4 miljoner år sedan. Dessa skildringar kommer ni att få ta del av när invånarna i Agartha gör sitt eget tillkännagivande.


Idag pratade vi om de framsteg som görs med er återvändo till fullt medvetande. Första kontakt är bara ett av de sista stegen i den här operationen. Vi kommer för att möta er och hälsa våra kusiner välkomna och för att fira er triumf över det mörka! Denna glädjens tid är mycket nära. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

tisdag 15 februari 2011

15 februari 2011


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


15 februari 2011
3 Cimi, 4 Zac, 7 Ik


Selamat Balik! Vi kommer åter en gång tillbaka med mer att prata om. För närvarande är våra Jordallierade engagerade i en rad åtgärder som ska leda till seger! Under tiden sysselsätter sig kabalen med att skapa konfrontation genom att elda på radikala personer och orosstiftare inom folkupproren i Mellanöstern och få dem att ställa orealistiska krav i ett försök att göra lokala ekonomier mindre stabila. Målet här är att skapa oreda i de sista faserna av de Jordallierades nya ekonomiska paket vilka väntar i kulisserna. En annan mörk agenda är att få fram oljedollar, vilka man är i desperat behov av för att fylla kabalens nu tomma kassakistor. Detta försöker man genom att driva upp priset på olja till rekordnivåer. För att bemöta detta har våra Jordallierade i hemlighet gått in och arbetar med de regionala ledarna på båda sidor. Det gör man för att säkra överenskommelser som inte bara föregriper detta försök till kaosökning vilket planerats av den mörka kabalen, utan också förbereder för en jämnare övergång till de nya finansiella och ekonomiska systemen. De allierades mål är att vända nationalistisk hetta till en kraft som kan användas för fred, välstånd och stabilitet inom varje nation i Mellanöstern och vi har använt våra kontaktvägar för att bistå våra Jordallierades ansträngningar.


Förutom oron i Mellanöstern finns fickor av instabilitet i Afrika söder om Sahara och i östra och sydöstra Asien. Denna instabilitet förorsakas av ekonomiska svårigheter vilka åstadkommits genom det skuldberg som bildats inom de här områdena på planeten. Faktiskt håller den västdrivna ekonomin med papperspengar på att uppnå punkten för en enorm kollaps. Ett antal element är redo att tvinga fram ett avgörande om papperspengar och om virtuell rikedom, vilket har fört er värld till denna brytpunkt. Den viktigaste medicinen mot den mörka kabalens nedbrutna penningsystem är att inrätta ett valutasystem, vilket backas upp av faktiska dyrbara metaller. Våra jordallierade har flitigt arbetat fram sätt för att införa dessa nya valutor hos er och nu är det dags att börja föra in dem. Man har berättat för oss att medlet för att göra detta kommer att vara leveranserna av de olika typerna av välståndsfonder. Våra Jordallierades mål är att börja med detta nu och sedan använda den lagliga situation som skapats genom leveranserna till att få fram de nya regeringarna. I och med deras officiella dekret kommer ett nytt globalt monetärt förfaringssätt formellt i funktion.


Samtidigt med det nya monetära förfaringssättet finns en räcka nya bank- och affärs förfaranden, som omedelbart ska träda i kraft. Dessa regler för tillbaka er värld till ett tillstånd där era omistliga suveräna rättigheter har företräde framför nuvarande diktatoriska sätt inom regeringar och affärsvärld. Den sociala nivåutjämningen mellan människor genom omfördelning av globens tillgångar tillsammans med uppkomsten av ett sant lagligt styre förändrar allting: den mörka kabalen förlorar tillgången inte bara till sin olagliga rikedomsbyggande maskin utan även till sitt världsomfattande inflytande över regeringar. De nya regeringarna är helt inriktade på att ge service till folket. Deras första åtgärder blir att införa ett antal förfaranden som förstärker folkets rikedom och välstånd. Dessutom kommer dessa förfaranden att möjliggöra introduktionen av flera teknologier som i hög grad kan förbättra ert dagliga liv. För vår del är emellertid den allra viktigaste aktionen att avsluta den pågående UFO-mörkläggningen. Enbart denna handling omvandlar er värld! Ni ska förflytta er över er nuvarande främlingsfientlighet och lära er att ni inte är ensamma och att ert ursprung faktiskt är utomjordiskt.


Under tiden som vi inväntar det rätta ögonblicket när första kontakt blir möjlig, övervakar vi er värld och åser den förändring som accelererar runt omkring er. Gaia har för avsikt att förändra sin värld på ytan och vill snabba upp stegen mot denna slutfas. Under tiden omvandlas er maktstruktur snabbt. De med makt inser nu att den värld som har existerat i nästan 13 000 år smulas sönder under deras fötter. De olika faktorer som höll dem vid makten är inte längre lika pålitliga som innan, och den mörka kabalens excesser kan inte lika lätt hållas hemliga längre. Dessa inslag sammanfaller med det faktum att vi är här och att vi agerar som era försvarare. Det vi kräver av er är en fast tro på det som sker och någon form av positivt agerande från er sida. - vad som helst som känns naturligt för er. Stöd dem som öppet arbetar för förändring. Använd era förmågor till att undervisa er omgivning och låt era synpunkter bli offentliga. Det är dags att bli en aktivist för förändring! Detta betyder helt enkelt att du på något betydelsefullt sätt blir en del av den här rörelsen.


Allteftersom fler och fler av er anpassar sig till dessa nya verkligheter, möjliggör ni för att en stor transformation kommer in i era liv mycket lättare. Det är detta som är så stimulerande vad gäller er: ni är beundransvärt anpassningsbara och när sanningen blir känd kan ni snabbt förändra era innersta sanningar. Vår del i detta är att för er presentera den nödvändiga mängden bevis för nya koncept om er verklighet. Ni har för det mesta passivt gett efter för de enorma ohyggligheter, som de mörka kabalerna har begått mot er i det förflutna. Nu är ett bra tillfälle för att förändra sättet på vilket ni besvarar det som det mörka ännu en gång försöker göra. Använd era kommunikationsteknologier och ert blotta antal för att hjälpa de Jordallierade. Visa ert globala samhälle att det som förut gjordes för att undertrycka er inte längre fungerar. Tiderna har förändrats. En ny attityd växer fram och den kan inte tolerera det som det mörka har för avsikt att göra. Ni kan inte längre luras eller förslavas!


Vi är här, som vi sagt, för att ställa ett galaktiskt alternativ till förfogande. Detta alternativ avslöjar för era förtryckare att det existerar sätt att avsluta deras dominans och tvingar dem att ge tillbaka sin makt och rikedom till er. Detta ger er ett moraliskt ansvar att försäkra er om en meningsfull omvandling och det är denna omvandlingsprocess som jämnar vägen för er medvetandehöjning tillbaka till fullt medvetet tillstånd. Vårt uppdrag är att arbeta tillsammans med er för att fullfölja detta. Vi kommer inte för att besegra er, utan för att välkomna er tillbaka familjen. Vi kommer för att ge er självständighet och frihet att återvända till ert naturliga Varandetillstånd. Detta är välgörande för oss alla! Er nya visdom och er speciella plats i den här galaxen förser er med speciella heliga kompensationer, som permanent ska avsluta de galaktiska krig som söndrat den här galaxen under miljontals år.


Ni bildar en viktig kugge i AncharaFördraget. Dessa dokument avslutade de galaktiska krigen för nära ett och ett halvt årtionde sedan och nu är vårt första- kontakt-uppdrag att föra er tillbaka in i den Galaktiska Federationen såsom fullvärdiga och fullt medvetna medlemmar. När ni gör detta kommer ni att fritt samverka med invånarna i Agartha och tillsammans utforma ett nytt solsystem och en ny stjärnnation. Den här stjärnnationen ska bestå av de fyra vattenplaneterna i ert inre solsystem och av de Andliga Varelser som utgör de högre världarna, och som är en viktig del av er nya interdimensionella verklighet. Er nya stjärnnation ska välkomna både de tidigare mörka väsendena i den här galaxen och dem som har varit en del av den Galaktiska Federationen under bokstavligt talat miljontals år. Ni ska bli en speciell Stråle av Ljus som välkomnar oss alla, likaväl som dem som kommer från myriader närliggande galaxer.


Den här sektorn av universum har en viktig roll att spela i utvecklingen av fysisk Skapelse. Vi vet om detta och gläder oss åt allt som vi ska göra. Detta tar oss tillbaka till det nuvarande: ni är på randen till en unik resa. Vår roll är att vara era mentorer genom de sista stadierna och sedan få välkomna er som de underbara Varelser ni verkligen är. Första kontakt, som process, är inne i sin slutfas. Vi kan äntligen öppet dyka upp ur de skuggor till vilka det mörka och deras större regeringsallierade förvisat oss, och nu sola oss i det Ljus som är naturligt för oss. Vi kan presentera vår teknologi för er och avslöja uppfinningarna som länge gömts för er av era regeringar. Invånarna i Agartha och ni kan sedan hjälpa Gaia att uppnå sitt fulla medvetna Jag.


Idag fortsatte vi vårt samtal om vad som ligger framför er och framför Gaia. Det blir en tid av under och glädje! En högst fantastisk resa är redo att utvecklas, en resa som återförenar er med er Ande och era Rymdfamiljer. Ett storslaget firande för oss alla håller på att börja! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

tisdag 8 februari 2011

8 februari 2011


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle


8 februari 2011
9 Cauac, 17 Yax, 7 Ik


Dratzo! Vi är tillbaka! Mycket har hänt och vi anländer till en ytterst viktig tidpunkt i er och er verklighets transformation. Ett stort slutgiltigt ”bokslut” är på gång, och när den här två-stegs-operationen är färdig kan leveranserna av det globala överflödet och de mycket välbehövliga förändringarna av regeringar börja. De här förändringarna är de sista nödvändiga åtgärderna innan UFO-mörkläggningen blir ett minne blott! Således arbetar vi mycket hårt för att se till att dessa händelser sker på det sätt som Himlen påbjuder. Lord Surea har lagt fram en rad gudomliga förfaringssätt som kommer att utgöra början på en omfattande omvandling av ert solsystems verklighet. Redan nu framträder detta tydligt i de tilltagande, ovanliga aktiviteter som äger rum från Solen och ut till ert solsystems yttre gränser. Och ändå är dessa förändringar bara en blek antydan om vad Himlen förbereder sig för att göra: hon ska omvandla er verklighet från en dipolär (tvåpolig) verklighet med begränsat medvetande till en fullt medveten monopolär (enpolig) verklighet. Till slut kommer ert solsystem bara att ha vaga likheter med sin nuvarande utformning.


Den här fysiska omvandlingen är till för att skapa den miljö, där ni kommer att genomföra er roll som verkliga fysiska Änglar i denna Vintergatans Galax. Ni kommer att bli ansvariga för att upprätthålla er levande värld och för att underhålla de viktiga livsenergier som flödar ut över solsystemet. Men dessa uppgifter begränsas inte enbart till att upprätthålla era planetära hem; de utvidgas till att hjälpa andra grupper av fysiska Änglar att bevara den här galaxen och alla andra galaxer som är en del av det fysiska. Vi förstår att detta för närvarande kan te sig ganska överväldigande för er, men ärligt talat, det kommer bara att vara en av de många uppgifter som ni dagligen kommer att uträtta. Det kommer att finnas ett planetärt galaktiskt samhälle som omger och stöder er och som består av många större ”klaner” som låter ert samhälle fungera i sin högsta potential. Dessutom är ni i kontakt med kollegor från andra världar, spridda över den här galaxen. Ni har tillsammans bildat den Galaktiska Federationen som ett redskap, genom vilket ni alla kan fullfölja era huvudsakliga plikter mot Himlen och mot varandra. Dessutom har ni nått ut till andra galaxer och skapat liknande organisationer för att manifestera den gudomliga planen.


Ovanstående scenario beskriver faktiskt vår upplevelse sedan miljoner år tillbaka. Alltsedan den tiden har vi integrerat hundra tusentals galaktiska samhällen till vår Federation från de mest avlägsna områdena i den här galaxen. När vi välkomnar dessa nyligen uppvaknade stjärn-nationer lär vi oss mycket om den överväldigande mångfald som Skaparen har spritt ut bland oss. Även ni står inför en magnifik upplevelse när ni börjar er egen medvetande- resa. Vi har kommit hit för att övervaka de procedurer som får er tillbaka till fullt medvetande, trots att ni var långt ifrån redo för vår ankomst enligt vår Vetenskaps- och Utforskningsflottas utvärdering. Inspirerade av Himlens uttalanden samlade vi ihop ett första-kontakt-kommando och kom i glädjerik förväntan till era kuster. Under de sista två decennierna såg och lärde vi, och sedan deltog vi i en alltmer ökande takt (den takt som var tillåten) i de aktioner som nu leder er till fullt medvetande. Dessa aktioner har nu nått en sådan omfattning att en sammanfattning kan vara på sin plats. Det är viktigt att ni förstår att vi inte inkräktar på er fria vilja.


Skaparen sände oss hit med ett brett bemyndigande, vilket vi nu ska prata med er om. Den här uppgiften är uppdelad i två delar: första kontakt och de djupare följderna av denna för var och en av er, vilka börjar med er historia som grovt kan delas upp i tre delar: första delen är er ankomst till Lemurien; den andra är uppkomsten av Atlantis och ert fall ner i begränsat medvetande. Den tredje är er utdragna odyssé genom de mörka världarna och er upphöjning tillbaka till fullt medvetande. Utifrån det här fågelperspektivet förstår ni, att det här tidspannet består av en följd av det som många på er planet kallar Stora Cykler (Grand Cykles). Var och en av dessa cykler är på ungefär 26 000 år. Sedan Lemuriens början för över 900 000 år sedan, har ni fullgjort 34 sådana cykler och är nu redo att avsluta den 35:e. Den här stora cykeln ska avslutas under det kommande solåret (eller det galaktiska året) 8 Manik. En speciell rad galaktiska händelser är då förutbestämda att inträffa och detta sker efter att er Sol korsar den Galaktiska Ekvatorn.


Den huvudsakliga orsaken till vår ankomst i stort antal är helt enkelt att den här speciella tiden i er historia nu är inne. De tumultartade händelser som sker över hela er planet är ett resultat av det faktum, att ni håller på att fullfölja denna 35:e stora cykel. Vi kommer för att välkomna er och för att hjälpa er, både som barnmorska och mentor, i er transformation till fullt medvetande. Det här ögonblicket öronmärktes redan tidigt i er historia som tidpunkten för denna underbara förändring i medvetandet. Anunnaki, som vid den tiden var anslutna till den mörka sammanhängande enheten Anchara, var väl medvetna om detta och hade för avsikt att överlista denna möjlighet med hjälp av en rad usla dåd, men detta sattes stopp för genom den abrupta förändringen i lojalitet och Ancharas påföljande fredsdeklarationer. Detta ledde under mitten av 1990-talet till ett fredsfördrag med den Galaktiska Federationen, vilket radikalt förändrade krigen i den här galaxen. Detta fredsfördrag frambringade den stora fred, som påbjudits av det Gudomliga för många eoner sedan.


Nu, i den här tiden med galaktisk fred har vi kommit för att fullfölja en profetia som är central för den där freden. Gaia (Moder Jord) innehåller källan till den här galaxen. Hon är därför absolut nödvändig för den här freden, eftersom Anchara-Freden är beroende av att Moder Jord helt och hållet återgår till fullt medvetande. Detta lägger ansvaret på oss att framgångsrikt fullfölja detta historiska uppdrag. Under en viss tid fördröjde den mörka kabalen detta mål och därför måste vi nu påskynda saker och ting mer än man först avsåg. Därför har vi nu gjort klart för den mörka kabalens regimer det faktum att vårt tålamod har tagit slut. Flera aktioner har vidtagits för att poängtera den här saken för kabalens ledare, och därigenom fått de olika mål som vi är ansvariga för fram till gränsen för manifestation.


För närvarande är vi mitt i avslutandet av de uppdrag, som föregår de stora förändringar som vi har berört i många budskap till er. Gaia, tillsammans med er globala verklighet, befinner sig vid den punkt där hennes enorma förändring kan börja. Den ökande turbulensen i er atmosfär och i era oceaner, och yttringarna på land är tecken på detta. Detta visar på att er verklighet har kommit fram till den beslutspunkt, där den kräver antingen utökat ”bolstrande”, eller startskottet för början på de dramatiska katastroferna. Vi vet att dessa järtecken klart visar på att ytterligare en försening bara kommer att öka intensiteten i de här förändringarna. Stunden för att de stora förändringarna ska uppenbaras har kommit och det är dags att agera nu. Stora gärningar för att gå i spetsen för denna tvingande och nödvändiga förändring krävs nu enträget.


Vårt första-kontakt-team förbereder sig för handling. Under alltför lång tid har vi låtit krafterna på er värld kontrollera omfattningen av våra handlingar, men detta förhållningssätt är nu historia. Stunden för att ikläda sig det ”galaktiska alternativets” mantel har kommit. Fram till nu var vår uppgift vad gäller den mörka kabalens ledare att förklara de grava konsekvenserna av deras handlande. Detta har gjorts. Nästa fas är att ta den tidsplan som de länge har informerats om och genomföra den. Det nödvändiga för att genomföra det nya finansiella och monetära systemet finns på plats och vi har sammanfört dem som ska bilda de tillfälliga, övergångs- eller ”caretaker”-regeringarna. Tidplanen tickar på och är nära att låta alarmet gå. Vår flotta och personal är förväntansfulla och till fullo förberedda att genomföra det uppdrag som kommer att förändra den mänskliga historiens kurs!


Idag talade vi om det som händer och om det vi planerar att göra åt det. Avgörande stunder inom Skapelsen markeras av modiga och rättvisa gärningar vilka utvecklar den gudomliga planen och ger suveränitet och frihet tillbaka till dem som temporärt fråntagits dessa av Gud givna rättigheter. Vi kommer såsom det Gudomligas instrument, redo att utveckla nästa kapitel i er historia. Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above


tisdag 1 februari 2011

1 februari 2011


Galaktiska Federationen genom Sheldan Nidle
1 februari 2011
2 Eb, 10 Yax, 7 Ik
Dratzo! Vi kommer samman för att fortsätta våra samtal om omvandlingen av den här verkligheten och av er. För närvarande ser vi hur ert solsystem håller på att förändras, vilket innebär stora förändringar för er Sol. Alla de till synes onormala tilldragelserna som man lagt märke till inom ert solsystem har att göra med förflyttningen av er verklighet till den femte dimensionen. Detta momentum, denna övergång har sin grund i en gudomlig plan, vilken innebär att arrangera om utseendet hos ert solsystem. Det mest drastiska i de förändringar som sker för närvarande är förändringen från bipolaritet till monopolaritet (från två poler till en). Detta innebär att var och en av er och de ekosystem som omger er behöver omstruktureras (realigned) fullständigt. Ditt elektriska och magnetiska system återupplivar de delar hos din kropps celler som kontrollerar ditt elektriska och magnetiska jag. Omstruktureringen av ditt RNA/DNA är bara en liten del i den här processen. Din grundfrekvens höjer sig när mer och mer av den här verkligheten subtilt ändrar sig och omvandlar tätheten i din kropp. Allteftersom den här tätheten blir lättare får du förmågan att ta in alltmer av de datapaket med heligt Ljus, vilka förändrar din fysiska essens.


De här kroppsförändringarna samverkar med liknande omvandlande förändringar inom den fysiska strukturen hos var och en av Solens planeter. Således genomgår Mars en sorts ”global uppvärmning” liknande Gaias. Venus har börjat ändra beskaffenheten hos sin obeboeliga, kokande atmosfär, och Merkurius och de andra gasjättarna upplever en stark ökning av vulkanutbrott, planetskalv, och märkliga förändringar vid sina nord- och sydpoler. Skiftena i de elektromagnetiska fälten och i de gravitationsfält hos solen som binder samman ert solsystem speglar också den här mutationen. Liksom Gaia, flyttar Solen sin Sydpol in mot centrum allteftersom dess Nordpol breder ut sig söderöver, vilket skapar vidsträckta försänkningar eller ”hål” över dess yta. Detta förklarar frigörandet av enorma korona-fält som skjuter iväg enorma praktfulla uppvisningar av solpartiklar mot sina dotterplaneter, och dessa utbrott agerar som katalysatorer för att ytterligare skynda på de förändringar som sker över hela solsystemet.


Den här utökade aktiviteten inom ert solsystem stimulerar dina egna förändringar. De enorma elektriska fält som framkallats genom Solen knuffar dig framåt och uppåt. När dessa fält träffar dina energifält triggar de igång uppvaknandet hos ditt latenta ”skräp”-DNA och förorsakar en rad sporadiska inkodningar i dina celler vilket i sin tur leder till ditt Nya Du. Detta förändrar hur du uppfattar din verklighet. I grund och botten blir du mer andligt orienterad, vilket föranleder dig att söka efter svar, som ditt globala samhälle inte har i beredskap för dig. Rörelser håller på att bildas över hela världen med målet att finna svaren på dessa grundläggande frågor. Denna världsomfattande rörelse har nått den icke-kyrkliga världen och skapat ett nätverk med organisationer, som är engagerade i att förändra från grunden och uppvärdera de funktionsdugliga strukturer som lägger tonvikten på det lilla över det stora, och på det lokala och regionala över det globala. Ni har börjat skapa grunden för det som inom kort går över i ett förstadium till ett galaktiskt samhälle. Ert globala samhälle kommer att bli mer sammansvetsat när nya teknologier och nytt överflöd förser er med ytterligare anledningar att existera.


Det som sker nu är en övergångsperiod. De som följer utvecklingen runt er glob lägger märke till två primära trender: för det första, er globala ekonomi sjunger på sista versen. ”Tendensen” till återhämtning är för det mesta dim- och rökridåer. Skulderna fortsätter att växa, medan kören som förespråkar ett nytt system vilket baseras på en rad hårdvalutor och en mer lokal förankring växer fram för varje dag. Den nuvarande maktstrukturen håller på att nå slutet på sin förmåga att uppehålla påhitten som så högljutt trumpetas ut i världens centrala media. Den andra trenden är framväxandet av maktstrukturer som är anpassade till folket och andligt baserade och som vi kopplar samman med den växande rörelsen för att avsluta UFO-mörkläggningen. Många nationer och även en stor grupp ledande personer inom affärsvärlden ger råd till sina kollegor att tiden för att ändra sina prioriteringar i det här ämnet har kommit. Vi har personligen haft möte med medlemmar inom den globala affärsvärlden och med nyckelpersoner inom globala andliga nätverk.


Dessa olika grupper ger alla samma grundläggande svar: tiden har kommit för en välvillig grupp outsiders att beslutsamt ingripa i er världs angelägenheter. Vi har informerat dem om vårt första-kontakt-uppdrag och om den roll i detta som tilldelats invånarna i Agartha. De välkomnar oss glatt och ber att ett sådant positivt ingripande sker inom en mycket nära framtid. ”Familjerna” som leder den här världen har allvarligt felat och mänskligheten står inför ett bråddjup; den kan antingen fortsätta över branten eller gå i en ny riktning och sensationellt lyckas! Nyckeln till det här resultatet är att den ”välvilliga utomstående styrkan” använder sin avancerade teknologi för att skapa en situation som tvingar den mörka kabalen att avgå. De som sitter på nyckel- poster i ert samhälle har under våra nyligen genomförda möten med dem hejat på oss att agera! Vi berättar då för dem om våra allierade på Jorden och ber dem att aktivt förena sig med oss för att uppnå deras lidelsefullt hållna mål.


Alltså håller en rörelse på att växa fram över hela er värld som djupt önskar förändring. Den här rörelsen kommer inte att låta sig nöjas med rent tillfälligt ”fixande” av de mångahanda sjukdomar som angriper era samhällen; den begär en massiv omstöpning av de operativa strukturerna och dessa måste spegla nya, mer upplysta sociala kontrakt som kan hålla takten med den snabbt föränderliga Nya Du. Vår uppgift är att föra allt detta genom dess sista prövningar och förbereda er för transformation av ert medvetande. De som envisas med att försöka hindra det oundvikliga och som vill förlänga ett finansiellt och andligt bankrutt status quo blir snabbt dinosaurerna på randen till en ny massutrotning! Vår gudomliga medling bland er innehåller ingen sådan prövning; vi kommer för att följa er alla genom de sista stegen av en munter resa tillbaka till fullt medvetande. Detta innebär att vi har en mycket speciell uppgift att fullfölja.


Vi kommer för att få expedierat att den mörka kabalen tas bort från makten, och för att uppmuntra till den globala avspänningen vilken försäkrar att marschen framåt är en glädjens marsch. För att göra detta började vi för över ett år sedan med regelbundna möten med representanter för de mäktigaste regeringarna vilka utsetts av den mörka kabalen. Dessa delegater fyllde de här mötena med hårda uttalanden, men på senare tid har det varit vår tur att göra detsamma, när vi varit tvungna att förklara att ett stöd för den mörka agendan nu är ohållbart. Dessutom har vi en överlägsen teknologi för att backa upp det som måste göras. Detta är inte ett hot, snarare ett konstaterande av fakta. Under vår ledning är våra jordalierade redo att gå till handling och genomföra de sedan länge verkligt försenade programmen. Tiden för ert universella överflöd och erkännandet av era oavhändliga rättigheter och er individuella suveränitet är inne.


Första Kontakt började för oss som ett mycket udda uppdrag och proklamerades av Himlen till att vara ett gudomligt ingripande. Till att börja med hade vi ingen aning om hur vi skulle gå tillväga. Vi har lärt oss en massa under resans gång och nu förstår vi att vi blivit ett gudomligt alternativ, vars skönhet och visdom ska föra er tillbaka till fullt medvetande. Vi tar inte lätt på detta. Nu behöver vi ingripa mer direkt och därför har vi ökat antalet skepp exponentiellt på er himmel. Vi har förhindrat de hemliga teknologier som hotade oss och som skulle användas för att förslava er. Den enda möjliga framtiden för er värld är den som Himlen och Lord Surea påbjuder – en framtid i överflöd och frihet och som sveper med er in i den transformation som föreskrivs inom den gudomliga planen!


I dag fortsatte vi vårt samtal om den pågående utvecklingen i er verklighet. Ert överflöd är nära, liksom en konstellation av förändringar vilka utgör nästa steg på er väg till frihet och fullt medvetande. Stunden att fira och glädjas i er seger är nära! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure