Followers

Google+ Followers

tisdag 27 november 2012

20.11.2012

Sheldan Nidle

20.11.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/9 Muluc, 17 Xul, 9 EbDratzo! Vi kommer tillbaka med nyheter om det som händer på er värld. Som en del i vår mer direkta inblandning i Jordens angelägenheter ber vi våra allierade att starta en mörkläggningsperiod för att förhindra spridning av information om avslutningen av de olika projekt som vi övervakar. Längden på den här mörkläggningen kan inte diskuteras. Det vi vill förvissa oss om är varför dessa läckor uppstår. De olika kabal-kontrollerade regeringarna använder sina kommunikationsteknologier för att spionera på de här projekten och vi har från tid till annan tvingats ge deras satelliter och andra exotiska avlyssningsapparater en för dem anpassad desinformation. Dessa felaktiga uppgifter får stöd genom uppgifter från agenter inom våra allierades organisationer och tjänar till att avleda det mörkas uppmärksamhet. Vårt främsta syfte här är att förvirra och att göra många av det mörkas kontroller och motåtgärder verkningslösa, kontroller som de mörka regeringarna gör för att bekräfta sina data. Den här operationen intensifieras nu och kommer att arbeta på en mycket högre nivå under en överskådlig framtid. Vi kommer att skydda våra allierade från ytterligare sabotage från de olika mörka regeringarna.

Att slutföra vissa viktiga projekt är avgörande för att lyckas med nästa steg, som för vår del innebär att uppnå en framgångsrik första kontakt med er. Vår sambandspersonal har ökat sitt fokus på nästkommande verksamheter vilka står på schemat för att komma igång, och våra heliga allierade har gjort till sin plikt att åstadkomma det som ska ske härnäst. Det medvetandeskifte ni går igenom håller just på att uppnå några mycket viktiga nyckelhändelser (some very key nodes), som förbereder er inför den massiva omställning som kommer att äga rum i slutet av det här gregorianska året. Som vi har nämnt tidigare förbereder vi ett antal överraskningar för det mörka, som vi kommer att samtala med er om först efter att de har inträffat. Vår avsikt är att oskadliggöra en serie motåtgärder som det mörka har genomfört. Så snart deras projekt har uppnått en viss punkt, kan vi använda dess energier mot dem, energier som skapats genom dessa negativa äventyrligheter. Vårt mål är att göra det lättare för alla våra allierade att driva det mörka från makten och skapa en övergångsperiod som länkar er till en ny verklighet.

Era gregorianska årsskiften har länge använts av det mörka för att se till att deras makt över er förblir stark. På det här sättet blir de många helgdagarna som ni firar i själva verket en del i en process som under årtusenden använts för att öka deras egna ansträngningar att behålla sin globala kontroll. Den här gången kommer dessa övningar att ge en motsatt effekt eftersom de kommer att användas för att allvarligt försvaga den boja som det mörka placerar runt er. Vi har för avsikt att definitivt ta bort dessa artificiella bojor och bana väg för nya seder och firanden som gör er fria. I denna nya miljö kommer det mörka att exponeras och Ljuset kan äntligen använda sina mäktiga förmågor till att förbereda er för att i fysisk form acceptera det fulla medvetandets underverk! Av skäl som vi berört ovan kräver detaljerna i det här ämnet en viss sekretess just nu, men vi kan göra allmänna uttalanden om det vi gör. Det är viktigt att vi gör så mycket som möjligt för att hjälpa er att hålla era energier höga, och för att stödja det magnifika jobb ni gör genom att visualisera den underbara nya epok ni är på väg att gå in i.

Ha hela tiden i åtanke att en högst underbar tid i er historia är kommen. Händelser förbereds för sin manifestation och kan visa sig inför er "på ett kick". Dessa saker är i sanning en speciell gåva, en gåva från er till er själva. Med andra ord; vi är helt enkelt era större (greater) Jag. Ni och vi är alla förenade genom den fantastiska Kärlek och det Ljus som utformade detta universum och skapade den här galaxen. Vi är bara heliga ombud för Ljuset och kommer från hela galaxen för att befria er från ett mörkt slaveri som har varat alltför länge. Ni är våra bröder och systrar! Vi önskar er bara en glädjefylld och lättsam omvandling till fullt medvetande. Era grannar i Agartha är likaledes förenade med er och tänker ge er plats och hjälpmedel för att säkerställa ett framgångsrikt slutförande av denna heliga Uppstigning till fullt medvetande. Tiden för att göra detta är inne. Därför sätter vi full fart framåt för att säkerställa att denna heliga tidslinje slutförs enligt Skaparens dekret. Detta är en helig handling och dess återstående steg ska fyllas med glädje och avslutas med en stor festlighet!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi har med oss mycket goda nyheter! Våra supportrar har påbörjat en del speciella aktiviteter som vi kommit överens att säga mycket litet om. För tusentals år sedan inpräglades era samhällen med en hierarkisk modell som utarbetades av Anunnaki. Efter varje gyllene tidsålder fortsatte de att mixtra med den här modellen, innan de slutligen fastställde en design som sedan dess varit standard inom varje region av er värld. På det här sättet inpräntades ni med ett kontrollerat utbud av föreställningar, och dessa utgör mallen för er verklighet, som ni anser vara helt "naturlig" då ni inte vetat om någonting annat. Uppriktigt sagt var denna samverkande uppsättning uppfattningar utformad för att kontrollera de flesta aspekterna av ert väsen. Vi som tillhör Ljuset ser det som vår välsignade plikt att erbjuda er en annan verklighetsmodell, som baseras på Himlens gudomliga nåd och heliga vägar, och att sprida dessa "goda nyheter" för att förbereda mänskligheten inför dess kommande transformation till fullt medvetna Varelser. Genom våra goda gärningar har vi därför aldrig tvekat att demonstrera styrkan i Skaparens härlighet för er.

Detta tjänande generation efter generation ska nu bära en ytterst helig frukt, och vi vill prisa och tacka dem som så modigt och i gudomligt tjänande har kommit hit för att hjälpa människorna på Moder Jords yta. Var och en av er vet vad ni har gjort och hur detta har hjälpt denna stora sak. En enorm våg av Ljus sprider sig över planeten och i den finns alla era namn skrivna. Ert tjänande ger invånarna i Agartha och den Galaktiska Federationen tillåtelse att ge oss resurserna för att äntligen övervinna det enorma motstånd som varje dag produceras av den mörka kabalen och dess till synes oändliga horder av allierade. Det man förbereder för att ske kommer vid gudomligt rätt tid att förändra den här verkligheten på ett mycket djupgående sätt. De mörka inser vad som sker och trots det förnekar de sig själva den ständigt förlåtande räddning som vi erbjuder dem om och om igen. De ger sig själva inget annat val än att lida straffets fulla omfattning, vilket kommer att delas ut av dem som är uttagna för att inrätta Ljusets nya styrelsesätt.

Benägenheten hos denna nya verklighet är inte att döma utan mer att öppna upp mänskligheten på ytan inför sanningen om många saker. Detta kommer att leda till en rad nya uppfattningar och åsikter, som huvudsakligen kommer att gå tvärsemot dem som de mörkas anhängare så vältaligt och så falskt predikat inom varje aspekt av er filosofi och vetenskap. Vi säger detta för att förbereda er inför det som kommer, precis som de här meddelandena försöker ge er en glimt av det fulla medvetandets härliga verklighet. Vi vill förbereda er inför det som kommer att tillkännages av er nya ledning, inklusive utropandet av ett nytt förbund mellan Skaparen, Himlen, och dig. Detta heliga Förbund kommer man att tala öppet om, så snart vi fått full rätt att tala till er offentligt och på global nivå. Detta kommer att följas av många fler utsändningar, vars innehåll kan vara förvirrande för er, eftersom deras syfte är att direkt ta itu med några av de större missuppfattningarna ni har belastats med. Dessa kommer att utgöra ert Nya Jags "träningscykel.”

Idag fortsatte vi med våra budskap om det som sker runt omkring er, där era andliga familjer och rymdfamiljer arbetar för att befria er från det medvetande-begränsande slaveri, som ålades er för nästan tretton tusen år sedan. Detta heliga uppdrag genomförs av dem som är hängivna Ljuset! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättare: Inga och Cagga Levander 


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

lördag 17 november 2012

13.11.2012

Sheldan Nidle

13.11.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/2 lk, 10 Xul, 9 Eb Selamat Jarin! Vi kommer åter med intressanta nyheter. Nyligen så har en mängd legala aktiviteter angående det nya regeringsstyret satt scenen för att tillfråga våra himmelska rådgivare om en slutgiltig ”grön signal” för att manifestera er nya verklighet. De som har styrt över er värld under en så lång tid fortsätter att leda ert rike mot en serie av enorma och diplomatiska katastrofer. För oss så är denna oundviklighet ett säkert tecken på att ögonblicket har kommit för mer betydelsefulla ingrepp från vår sida. Med detta i tankarna har vi instruerat våra förbindelsegrupper att informera deras jordliga kollegor om den tid som återstår innan vi drivs till att högst extensivt engagera oss i er globala situation för att förhindra en kollaps. Era former av regeringar och karakteristiken av era ekonomiska och finansiella system ligger i hjärtat av era enorma svårigheter, och det är klart att dessa aktivitetssfärer behöver förbättras omedelbart. Europa står nära en punkt av kollaps som tar med sig det mesta av den Första och Andra Världens ekonomier. Det finns inga svar till dessa utsikter som det nu ser ut, förutom en förskräcklig ekonomisk katastrof. Detta i sig självt validerar vårt direkta ingripande. 

Vi är djupt oroade över att tiden som krävs för att införa de nödvändiga åtgärderna kommer att fortsätta att överstiga de föreslagna tidsfristerna. Vår erfarenhet med er värld visar att ”oväntade” problem alltid plötsligt dyker upp för att försena de förutsedda händelserna, kommunicerade till er. Vi gick med på detta enbart på grund av de positiva resultaten som tillskrevs dessa förseningar av våra himmelska rådgivare och vi förstår deras vishet och utomordentliga tänkande. Trots detta så medför nu den intensifierande allvarligheten av er situation ett mer bestämt tillvägagångssätt. Er värld förtjänar bättre. Vårt uttalade mål är första kontakt med er och det finns moraliska och legala implikationer som omger denna händelse, för vilken vi är ansvariga. Vi kommer inte för att tillskansa oss era rättigheter utan för att driva på er återgång till frihet, personlig suveränitet, och mest av allt, fullt medvetande. Detta betyder att vi kommer att agera enbart efter att vi är fullt medvetna om effekterna på och konsekvenserna av dessa handlingar på er värld. Av denna anledning kommer en intervention från oss att göras i en atmosfär av lätthet och lugnt klargörande av varje agerande och intention. 

Ett mycket speciellt ögonblick i er historia närmar sig snabbt, vilket naturligtvis är fullbordan av kollapsen av de temporära aspekterna av er verklighet. Detta bör göras tillsammans med en hel ny nivå av förståelse av karaktären av den verklighet ni lever i. Förhöjandet av ert medvetande kräver också ett expanderat perspektiv på karaktären av denna levande verklighet. I själva verket så är ert vetenskapliga paradigm lika utmanat som ert finansiella. Detta förklarar delvis ett nyligt framträdande dilemma som jagar de som inte kan förstå karaktären av och skalan av denna oregelbundna förändring som de ser hända runt om i världen. En ny verklighetskonstruktion tar nu snabbt över från ert nu snabbt bleknande paradigm, och era experter är alltmer förbryllade. I slutet av december börjar dessa förändringar i er verklighetskonstruktion på allvar. Detta är en bra anledning att få våra heliga allierades agenda manifesterad långt innan detta datum. Utsträckningen till vilken er värld balanserar på kanten av katastrof kan inte överdrivas och detta bekymrar oss naturligtvis. Vi ser hur detta utvecklas och vi önskar att omedelbart bli frisläppta från våra tillfälliga himmelska restriktioner. 

Som ett kollektiv har ni just bara börjat förstå allvarligheten av ert dilemma. Er världs ekonomier förbereds för kollaps liknande ett korthus, som kan dra ned er i en otänkbar avgrund med ödesdigra konsekvenser för alla. Vi vill etablera förhållanden som undanröjer denna hotande krasch, vilket ger våra Jordliga Allierade en chans att lyckas med det som de har arbetat mot så länge. Deras planer är redo att sättas igång och kommer att förbättra era liv via en ny ekonomi, nya regeringsstyren, och avslöjanden. I denna mer öppna och överflödigande miljö så kan vi börja upplysa er på många fronter, inklusive nya perspektiv på er historia, er förståelse av Spiritualitet, och dess relation till en mer relevant tolkning av vetenskap. Ni är betyngda med koncept som antingen behöver omarbetas eller slopas helt och hållet. En helt fantastisk ny värld av frihet och idéer väntar på er, och det utgör en viktig del av våra uttalanden innan första kontakt. 

Välsignelser! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer för att ge er en del underbara nyheter. Vi står nu ett steg närmare till att slutföra vår del av ett enormt mångfacetterat händelsescenario som kommer att ge er en ny verklighet. Våra heliga associerade är upptagna med att lägga grunden för arresteringarna och stämningarna av tiotusentals av de vars ansvar det är att dagligen sköta den mörka kabalens finans, företag, och regerings-maskin. Den är ett väloljat vidunder och har satts upp för att hålla er i träldom. Dessa arresteringar kommer grundligt att ta ned denna olagligt erhållna globala labyrint och tillåta det nuvarande systemet att bokstavligen slida in på plats, då mycket av det redan är på plats och väntar. Vi ger vår välsignelse till Himlen och till våra många associerade för deras nådiga assistans å era vägnar. Vi har som intention att etablera på ytan av denna värld en plats där Ljuset skiner fram igen och där alla kan sola sig i Skaparens heliga sanningar och föreskrifterna av den välsignande, gudomliga planen. 

Vår primära heliga uppgift under årtusendena har varit att hålla Ljuset vid liv och, när det är möjligt, föra Ljusets underbara kraft till alla. Detta uppdrag är redo att tränga igenom mörkret som omger detta älskade rike och föra fram ett nytt sätt och guida er till en punkt där ni själva kan klart urskilja era nästa steg på vägen som återför er till det magnifika av fullt medvetande. Våra böner har resulterat i, med Himlens godkännande, en stor flotta av skepp som har kommit för att fullborda vad våra associerade och vi har gjort för att frigöra er från det invaderande mörkret som sändes till er av Anunnaki och deras undersåtar för ungefär 13,000 år sedan. Inom kort kommer ni att fullborda er tid som folk på denna värld och återgå till de vackra landen av Agartha! Här kommer ni att återfå er naturliga krafter och tillsammans med era kusiner från Agartha utforma en ny stjärnnation. 

Er nya stjärnnation kommer att välsignas av er lokala Spirituella Hierarki och ges ett antal gudomliga uppdrag av AEON. Ni kommer att äras för er hårdvunna vishet, och era underbara färdigheter kommer att återförenas och hela en fragmenterad och krigstrött galax. Vår uppgift är att assistera med er handledning och använda vår egen välsignande vishet för att guida er då ni utformar er nya stjärnnationsrike. Vi är i stor glädje att vår nuvarande uppgift av att hålla en väg öppen till Ljuset under årtusendena har nu till slut nått en tröskel där vårt nya uppdrag kan påbörjas! För långe sedan bad vi Himlen om att få denna speciella uppgift och blev ärade med vår nuvarande status. Var och en av oss är hängivna till att föra var och en av er till portarna av fullt medvetande och att assistera våra rymd och spirituella familjer i den heliga uppgiften av att transformera själva väsendet av ert mörka rike. 

Idag talade vi om en del av situationerna som påverkar oss alla. Storslagna händelser lägger sig på plats, vilket kommer att omgestalta er värld och, och när så sker, vända det bort från förskräckligheten av de mörka och mot glädjen och älskvärdheten av Ljuset. Vet, Mina Kära, i era Hjärtans Hjärtan att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så Är Det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle –www.paoweb.com

Svensk översättning: Per Staffan – www.st-germain.seWelcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

fredag 9 november 2012

06.11.2012

Sheldan Nidle

06.11.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/8 Men, 3 Xul, 9 EbDratzo! Vi är tillbaka! Överallt runt er planet håller grupper på att förbereda en stor överraskning, grupper bestående av medlemmar från en speciell koalition mellan våra heliga allierade, invånarna i Agartha och vår sambandspersonal! Allteftersom många tidslinjer som bestämmer den nuvarande verklighetens funktion kollapsar, börjar den uppleva svårigheter. Denna massiva världsomspännande nermontering tvingar den mörka kabalen att inse att den nuvarande konstruktionen inte längre håller. Vi har sett dessa medlemmar av kabalen envist vägra vartenda förslag att dra sig tillbaka och låta er gudomligt påbjudna frihet manifesteras. Tydligen tror de fortfarande att någon slags "händelse" på något sätt kan vända på deras obehagliga situation och hålla dem kvar i kontroll. Detta kommer helt enkelt inte att ske! Skaparens påbud förklarar att tiden för en ny medvetandeform för mänskligheten har kommit. Den mörka kabalen måste stiga åt sidan och låta oss göra det som den gudomliga planen ger oss i uppdrag. Vår roll i det här skedet har reducerats till att använda våra förmågor till att föra den här situationen till sin spets. Detta gör vi genom att förbereda och sätta igång de sista åtgärderna som ska störta de föråldrade maktbastionerna i er värld.

Dessa åtgärder verkan även nu medan vi talar, och vi har informerat kabalens medlemmar att det är dags att släppa in det nya styret och släppa fram det nya ekonomiska systemet, ett system som bygger på välstånd och global skuldavskrivning. Det här nya globala systemet är redo för alla att ta del av, om man bortser från att den mörka kabalen fortsätter att sätta pinnar i hjulet. Därför har vi satt igång en rad påbud och har vederbörligen informerat dessa envisa och stormiga gamla män och kvinnor om dessa åtgärder. Er hemvärld befinner sig mitt uppe i skapandet av nya nätverk och av nya verkligheter, och de nuvarande sätten att leda era samhällen går tvärs emot det som Moder Jord nu planerar. Användningen av olja och många andra typer av fossila bränslen för att ge energi till era globala ekonomier måste upphöra. Mänskligheten måste praktiskt dra nytta av de upptäckter som använder fysikalitetens obegränsade naturliga energier. I själva verket befinner sig er värld vid ett vägskäl som inte bara omfattar medvetandet utan även energin. Ni kan inte längre leva på Jordens yta på det tanklösa sätt som ni för närvarande gör. Nya attityder som grundar sig på ny förståelse och information behövs för att förflytta er in i den nya epok som påbjudits av Himlen.

Detta är helt enkelt en fråga om överlevnad som dikteras av fysiskalitetens lagar. Vi har kommit från hela galaxen för att förbereda er inför första kontakt, inte för att bevittna er förintelse! Om vi inom utsatt tid inte lyckats uppnå ett minimum av våra uppsatta mål är vår gudomliga order att trycka igenom genomförandet av detta mandat. Vi närmar oss nu denna magiska ”point of no return”. Vi måste ge alla våra medarbetare tid att genomföra en laglig kupp och byta ut era nuvarande regeringar. Men tiden närmar sig nu snabbt för oss att vidta åtgärder. Det finns för närvarande många stämningar inlämnade till domstolar runtom i världen med avsikten att så småningom arrestera de ansvariga för anstiftan till det allmänna moras som är ansvarigt för den ena klimatmässiga och geofysiska katastrofen (som ni ser det) efter den andra. Så snart våra medarbetare är vid makten tänker vi snabbt lösa denna miljömässiga instabilitet. För att göra detta kommer vi att "trycka på” och föra fram dem till makten, så att välbehövliga förändringar kan manifesteras runtom i världen. Er värld befinner sig på en ångestnivå som inte kan pågå mycket längre. Ni behöver hjälpmedel för att höja er och förflytta er i en ny riktning!

Vår teknologi kan omedelbart lösa alla aktuella frågor. Frågan är bara hur Himlen avser att vägleda oss. Vi har fått "grönt ljus" många gånger på senare tid, men sedan stoppats. Det är inte vår önskan att på något sätt blidka den mörka kabalen. Det är snarare en fråga om hur Himlen önskar lösa detta nuvarande dödläge. Det är så här vi arbetar: vi låter Himlen ha sista ordet i alla frågor. Vi gör varken bedömningar eller ett enda drag som inte är i linje med denna policy. Det finns en viss uppsättning metoder som anger hur Himlen avser att omvandla mänsklighetens kollektiva livskontrakt, och dessa ger den gudomliga tidtabell som vi måste följa. Himlen använder detta tidsschema som ett primärt direktiv för hur och när ni ska komma ansikte mot ansikte med oss ​​på en global skala. De slutgiltiga tidpunkterna är fastställda och vi förväntar oss att ni inom kort får ta emot flera stora, historiska tillkännagivanden. Vi föreslår att ni ser på de här överraskningarna i ljuset av en hel parad med underverk som nu är redo att rullas ut framför er! Vi kommer närmare och närmare en första masskontakt med er!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med en del viktiga nyheter om en förestående händelse. Våra heliga medarbetare slutför en rad projekt som kommer att leda till den mörka kabalens fall. Dessa projekt har hitintills skapat de första grunderna till ett nytt monetärt system; producerat grunderna till ett nytt globalt finansiellt system; och satt kött på benen till en ny internationell era med fred och samarbete. Dessa saker är bara en blygsam början. Alla mörka regeringar i er värld inser nu att Ljusets välsignelser inte bara är en räcka ord, utan en kraftfull verklighet. När vi väntar vid gränsen till de tillkännagivanden som kommer att förvandla er värld, ser vi glatt hur våra medarbetare lämnar in ett flertal rättsfall och förbereder de rättegångsbevis som ska knuffa bort det mörka från makten. Tiden för vår stora seger är i antågande!

Invånarna i Agartha bidrar till det som sker genom att ge oss möjlighet att bestrida den mörka kabalen genom att juridiskt förneka den dess påstådda legitimitet. Kabalen hämtar sin kraft från en uppsättning strukturer vars legitimitet nu ifrågasätts. Vad som är lika viktigt är att vi har lagt grunden för ett nytt regelsystem, vars struktur är rotat i Ljuset. Detta ger er, var och en, den av Skaparen givna personliga suveräniteten, ert välstånd och grunderna inför er återgång till fullt medvetande. Dessa dokument är nära den punkt då de säkert kan förevisas och helt och fullt diskuteras med er när era nya regeringar finns på plats. Den här dagen närmar sig snabbt. Allteftersom tiden hos den här verkligheten kollapsar, kollapsar även den kraft som det mörka så länge haft över er.

Den naturliga utvecklingen hos det här solsystemet skapar en ny verklighet som bygger på och tillägnas Ljuset. Här kommer Himlens välsignade påbud att manifesteras, men denna nya världsutformning kan inte upprätthålla det mörka och dess skapelser. I linje med denna upplyftning har Himlen under det senaste decenniet försett er med ett antal nya anslutningar som förberedelse för er kropp, ert sinne och er Ande inför fullt medvetande. På det här sättet blir ni ett nytt härligt uttryck för Himlen. Vår välsignade resa har väglett er mot detta. Trots en hel del motstånd från det mörka och tack vare våra välsignade plikter mot Ljuset har vi upprätthållit vårt fulla medvetande. Vår sång och våra förenade energier har skapat den här vägen, och nu följer ni den mot er egen uppstigning. Vi är redo, i Ljusets fulla prakt, att välkomna er tillbaka till de underverk som vi dagligen upplever. ”Hosannas to the Lord!”

Idag förklarade vi det som sker i er värld. Vi gläder oss över det som våra heliga, hemliga allierade gör för att få en ny verklighet till stånd och är tacksamma för det som våra medarbetare rapporterar till oss dagligen. En ny verklighet, med fullt avslöjande, är redo att träda fram på den här JordenNi Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization 
Översättning: Cagga 


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

torsdag 1 november 2012

30.10.2012

Sheldan Nidle

30.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/1 Lamat, 16 Tzec, 9 EbSelamat Jarin! Vi är tillbaka! Mycket fortsätter att ske runtom er värld. Nya regeringar förbereder sin personal och tillkännagivanden ska komma alldeles snart. Flera finansiella institutioner är också upptagna med att förbereda för att omvandla det nuvarande fiat-systemet till guld. Dessa förändringar signalerar att ett nytt skattesystem är redo att ersätta det gamla. Alltsedan slutet av första världskriget 1918, introducerades övergången till en fiat-valuta, först i smyg men sedan i en allt ökande fart i och med den enorma paniken1929. Detta ledde snabbt till en massiv depression, vilken användes av de ansvariga runtom i världen för att underblåsa det andra världskriget. Denna mäktiga storbrand skapades för att globalt föra fram Amerika i förgrunden och för att skapa orsaken till det kalla krig som följde årtiondena därefter. På det här sättet lade illuminaterna och deras Anunnaki-mästare den bördiga grunden för det som var avsett att vara medlet att störta de olika påbud som planerades av Himlen vid tiden då Atlantis sjönk. Som ni nu vet håller dessa mörka krafter på att snabbt misslyckas och Himlen för in sin nya verklighet till er värld.

De senaste decennierna har inte gått som illuminaterna så arrogant hade tänkt sig. Himlen arbetade oavbrutet för att frambringa en ny verklighet, där Jordens mänsklighet skulle kunna återgå till sitt forna fullt medvetna tillstånd. Som en del i detta mål sände Himlen en stor första-kontakt-flotta till det här solsystemet och detta drag fick sedan som av en lycklig slump hjälp av den plötsliga förändringen i hjärtat hos den mörka Anchara-alliansen, när denna förenade sig med Ljusets krafter. Dessa händelser förändrade landskapet och kartlade en ny grundläggande väg för Gaias framtid. Detta innebar att den mörka kabalens utarbetade system för total global dominans snabbt började krakelera. Ljusets agenda gynnades ytterligare genom en mångfald kollapser hos den här planetens alla andra tidslinjer till en enda, vilken i huvudsak var Ljusets tidslinje. Som man kunde förutse förlorade illuminaterna inte någon tid utan kastade in allt de hade för att stoppa Ljusets planer som börjat genomföras. Men det mörka mötte ytterligare ett bakslag när flera av de nu fredliga Anunnaki återvände för att erbjuda sin visdom och sin hjälp för att tjäna Ljuset! Den Galaktiska Federationen och dessa allierade bildade nu ett ganska effektivt konglomerat för att motverka de pågående knepen från Jordens mörka regerande familjer.

Slutet på det mörkas tretton tusen år långa herravälde på Jorden låg faktiskt hotande nära. De större kungliga illuminatfamiljerna trodde helt och fullt, delvis av gammal vana, att deras senaste planer för att behålla dominansen skulle lyckas. Nu hade dock en rad plötsliga omsvängningar fått dem att dras ner i ett ilsket hav som kastade det ena bakslaget efter det andra mot dem. Till en början störde detta dem inte, eftersom sådana incidenter i det förflutna alltid hade varit enkla att lösa genom deras överlägsna ledarskap. Men för första gången fungerade inte denna ledarskapsförmåga och djärvhet som tidigare, och man visste varken ut eller in. Större åtgärder ifrågasattes och det mörkas marionettregeringar, som vanligtvis stoppade sådana ifrågasättanden utmanades genom en kombination av andligt orienterade rika kungligheter och olika mäktiga hemliga sällskap. Dessa krafter hade löst gått samman under ett ledarskap som hade direkt kontakt med de Uppstigna Mästarna och med invånarna i Agartha, den inre Jorden. Dessutom lamslogs och övertrumfades det mörkas hittills "överlägsna" och avancerade teknologi av den Galaktiska Federationens teknologi.

Dessa allt djupare dilemman förvärrades ytterligare genom den enorma mängd rikedomar som finns tillgängliga för denna Ljusets koalition. Det mörkas välbekanta överlägsenhet på alla dessa områden var borta och för första gången utjämnades spelfältet på Jorden. Utmanövrerade på alla fronter var det bara en tidsfråga innan det mörka skulle tvingas ge upp sina "skyddslingar" och låta en aldrig tidigare skådad omvandling ske av mänskligheten på ytan. När allt kommer omkring ligger Ljusets komplexa mål under beskydd av ingen mindre makt än Himlen själv och AEON, och eftersom illuminaterna valt att motsätta sig inriktningen på Himlens förändring, låg tiden för att "betala kalaset", betala för sina överträdelser för handen. Denna förändring av framgång till motgång kan nu tydligt ses av alla, och det mörkas styrande ledning är förvirrade av den hastighet med vilken en så massiv förskjutning skett mot ljuset. Så är vi nu framme vid detta vattendelande ögonblick i er historia. Våra heliga allierade står redo att ge er er frihet, er suveränitet, ert välstånd och en återförening med era rymd- och andliga familjer.

Välsignelser, Ni Kära! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi kommer idag med mer information. Tillsammans med våra allierade i Inre Jorden är våra många medarbetare flitigt upptagna med att manifestera en ny verklighet. För nästan två och ett halvt sekel sedan bildades en särskild kommitté, vars främsta syfte var att få till stånd en mängd rörelser för att sprida idealen om frihet och personlig suveränitet runt hela världen. Vår avsikt var att använda dessa framväxande drivkrafter för att skapa energin till det som skulle bli en ny epok av frihet för världen. Dessa begrepp skulle även utgöra grunden för en andlig renässans, en andlighet som såg bortom "religionen" till ett nytt ”kontrakt” mellan Skaparen och mänskligheten på ytan. Många nationer har fötts sedan denna andliga kommitté började sin verksamhet, och vårt syfte är fortfarande att föra fram våra grundläggande begrepp och genomföra uppgifter för att åstadkomma det Ljusets rike som så uttrycksfullt angetts genom Skaparens dekret.

Det är den här förutsättningen för en ny grund för mänsklighetens växande medvetande som så entusiastiskt driver på oss. Den mörka kabalen och dess tidigare utomjordiska mästare, Anunnaki, framställde ett antal skickligt förfalskade och omarbetade trossystem, som avsåg att separera och ge utrymme för en massiv manipulation av världens befolkning. Vårt brinnande mål är att vända på den här parodin och genom exempel visa hur allt detta nonsens kan återföras till källan och att dess effekter snabbt kan rättas till. Sann andlighet leder till ett accepterande av alla och till en kollektiv vilja att förena sig med alla människor i den här världen. Vi vill innerligt samtala med er om vikten av dessa gudomliga sanningar. För detta ändamål har vi förberett ett sätt där vi inom kort fritt kan gå omkring bland er och undervisa er om våra sanningar. Vi har så mycket gemensam visdom att dela med oss till er, och vi ser med stor glädje fram emot att göra detta.

Gaia är mitt uppe i en mycket svår serie förändringar och hon vill att ni ska veta att de här förändringarna genomförs långt under den optimala intensitetsnivå som krävs. I själva verket sker också många "mer normala" förändringar ordentligt under den nivå hon föredrar. En tidsplan rullar på och det är viktigt att vissa förändringar görs på ett mer samlat och snabbt sätt. Vi har fått våra medarbetare att förstå att denna tidsplan fordrar action! Himlen och vi har välsignat de här transformationerna och vi avser att göra vår del för att se till att dessa föreskrivna förändringar går framåt såsom planerat. Vi har gett vårt heliga löfte till Gaia och till våra heliga kollegor. Nu är den tid, den tidpunkt då Himlens stora svärd höjs och ställer tillrätta allt som kommit i oordning och är oberäkneligt på detta Väsen kallad Gaia, som lidit så länge, och inom detta stridsärrade solsystem!

Idag har vi gett er ett nytt veckobudskap som förklarar vad som sker på er glob. Dessa kommunikéer är avsedda att informera er och förbereda er för det som komma skall. Er värld ska förändras och göra det "på ett ögonblick!" ! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Översättare: Inga och Cagga Levander www.st-germain.se 


Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

23.10.2012

Sheldan Nidle

23.10.2012Originaltext: http://www.paoweb.com/7 Imix, 9 Tzec, 9 Eb Dratzo! Vi är tillbaka! Händelser som våra heliga allierade har arbetat för under århundraden är nu på väg att ske, händelser som för alltid kommer att förändra er värld. Den maktstruktur som styr er värld håller på att kollapsa inifrån sig själv eftersom dess centrum inte längre kan hålla samman. Den mörka kabalen har fruktat detta ögonblick ända sedan Anunnaki lämnade, ända sedan dessa utomjordiska varelser krävde att deras hantlangare på planeten skulle lämna tillbaka herraväldet över er verklighet till Ljuset. Men en betydande majoritet inom de grupper som utgör det mörkas hantlangare på planeten lade in sitt veto mot denna rekommendation från Anunnaki. Deras ledare var helt oförmögna att förstå varför man över huvud taget skulle be dem om att ge upp det som för dem var deras hjärteblod: makten. Makt är i princip allt de känner till. Under ledning av sina tidigare utomjordiska mästare hade hantlangarna toppridit Jorden och flutit ovanpå mänskligheten under nästan tretton årtusenden. Nu ombads de bokstavligen att ge upp sin tron! För de mörka var detta otänkbart. Och upprörande! Ingen, inte ens deras forna herrar, skulle få skilja dem från den enda sak som gav dem deras absoluta identitet: deras "naturliga" överlägsenhet. Den utgjorde kärnan i deras väsen. Och under nästan 17 år har de kämpat för att behålla den enda värld de känner till.

Under tiden har våra heliga allierade begärt att vi ska använda våra avancerade förhandlingsmetoder för att förhindra dessa numera förtvivlade mörka varelser från att skapa ett nytt världskrig som ett medel att behålla sin status som era obestridliga härskare. Dessa personer känner sig fortfarande mycket illa behandlade när de får uppmaningen att lämna. Men en rad händelser och en kedja med dokument är nu till slut färdiga för att uppnå deras högst nödvändiga avsättning. Det är dags för det slutliga "svep" som ska driva det mörka från makten. Därefter har vi för avsikt att låta våra allierade häkta och ställa dem som så skoningslöst kontrollerat er inför rätta. De rädslor som så länge har begränsat era liv kan äntligen läggas åt sidan. Befriade från dessa bojor kommer ni i glädje kunna erkänna vår existens och börja skapa ett samhälle som gynnar det goda och det välvilliga framför girighet och manipulation. Ert nya styre kommer att jämna vägen till fullt medvetande genom att först lansera universell välfärd och avsluta alla krig! Detta kommer inte att bli särskilt lätt att åstadkomma eftersom er värld under årtusenden manipulerats till att uppfatta konkurrens, hat och stridigheter som oundvikliga komponenter i tillvaron.

De här sätten att hålla er uppdelade ska omvandlas till samarbete, fred och Kärlek. Ni ska komma till insikt om och kunna uppfylla era innersta behov för ett glädjefyllt kreativt liv. Vid detta rätta gudomliga ögonblick finns vi här för att återförenas med er. Vi börjar med viktig personlig undervisning med var och en av er, vilken är nödvändig för er återgång till fullt medvetande. En del i denna undervisning blir en introduktion av en stor bok: Förståelsens bok (The Book of Understandings). Denna bok är en sammanställning av bidrag från varje stjärnnation från den tid då de först koloniserar sin hemvärld. Varje bok innehåller en enorm mängd visdom om mänskligheten och det fysiska, och är i huvudsak ett jättelikt kompendium med historia och galaktisk antropologi (översättaren: läran om människans natur och väsen,). Vi har för avsikt att börja med bokverken som sammanställts på Mars, Venus och Jorden från den tid då Ancharaalliansen för en miljon år sedan gjorde den destruktiva räden mot ert solsystem. Agarthas historia och boken om er nya stjärnnations början kommer att läggas till det hela och utgöra en fullständig krönika om er häpnadsväckande odyssé och en krönika om vem ni verkligen är!

Ni är de underbara Väsen som har inkarnerat vid den här tiden för att föra fram en ny verklighet. I överensstämmelse med detta var Himlen mycket noga med vem som fick förkroppsligas här vid den här tiden. Det är därför vi har kommit så långt bortifrån för att hjälpa till trots att er värld inte når upp till de vanliga villkoren för första kontakt. Himlen kallade hit oss vid denna gudomligt utsedda tid för att använda våra flottor till att befria er från era motsträviga härskare. När Anchara förenade sig med Ljuset vid avsedd tidpunkt, skulle även Jordens mänsklighet på ytan förflytta sig in i Ljuset. Men som nämnts tidigare negligerades dessa uppmaningar från såväl det mörka (Annunaki) som från Himlen av de mörka jordiska hantlangarna som inte hade lust att ge upp sitt omättliga maktmissbruk. Resultatet är detta första-kontakt-uppdrag. När våra flottor kom hit gjorde vi ert solsystem till en stor "parkeringsplats" och väntade tålmodigt på den gudomliga signalen att agera. Detta mäktiga dekret, denna signal har äntligen fått tillstånd att ljuda genom Himlen och det fysiska och var säker på att denna signal till handling kommer att besvaras! Detta är det ögonblick då er frihet säkras!

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Vi anländer idag med goda nyheter! Våra heliga medarbetare har uppnått det stadium där deras många projekt äntligen kan manifesteras. Men, kära Hjärtan, först måste vi informera er om en del sanningar inom er nuvarande organisation. Den mörka kabalen planerade för över tio år sedan att sätta igång en rad händelser som var avsedda att leda till flera krig och slutligen till en global situation som permanent skulle förslava er. Sedan skulle förhållanden införas som drastiskt skulle förminska världens nuvarande befolkning till mindre än 600 miljoner. Detta antal skulle uppnås och upprätthållas genom en serie härjande farsoter. Denna fruktansvärda plan har avvärjts genom våra medarbetares verksamhet alltsedan tiden för den 11:e september, 2001. Våra välsignade i Himlen kom och använde sina förmågor för att förhindra denna fasa från full manifestering. Nu befinner ni er på gränsen till frihet och vi står redo att genomföra händelser som ger er välstånd och ett fullt medvetande.

Välstånd är ett naturligt tillstånd i Himlen och i det fysiska. Men på er värld har ni sett det mörka använda sin makt för att vända detta naturliga tillstånd upp och ner, och skapat fattigdom, okunnighet och hat över hela världen. Dessa påtvingade villkor använde man för att dölja vem ni är. Ni växte upp i detta onaturliga, artificiella tillstånd och i och med att ni inte känner till någonting annat, började ni tro att det ni såg runt omkring er var naturligt. Ingenting ligger längre från sanningen! Livet i det här universat är enormt rikt och allt och alla står i relation till varandra. Du är en del av en magnifik enhet - ett tillstånd som Skaparen i sin nåd har spridit ut över de många världar som omfattar det fysiska. När du gör uppstigningen blir detta härliga enhetstillstånd den erfarenhetsmässiga grund, utifrån vilken du tänker och handlar. Denna enhet är en själsväckande melodi som flödar genom var och en av dina celler och föder fram en aldrig sinande känsla av glädje. Glädjen genomsyrar dig och blir källan till andra sånger som tar din lycksalighet till allt högre höjder.

Himlen förbereder er inför "raka spåret" till fullt medvetande, vilket gör det onödigt med alla dessa livstider som det tog oss att uppnå vårt nuvarande heliga tillstånd. Himlen påbjöd många dispenser för er och låter er begagna er av en individuellt anpassad, förnimmande utrustning som avlägsnar många epigenetiska blockeringar och återknyter många DNA-förvrängningar som tillfogats er i det förflutna. Detta gör att ni med lätthet kan förflytta er in i tillståndet hos ert gudomliga Jag. Denna barmhärtiga handling fastställs i det livskontrakt ni för närvarande har. Ni kommer att informeras om dessa kontrakt när denna snabba uppstigning är genomförd. Så mycket ligger framför er, inklusive början på er nya stjärn-nations egen stora Förståelsens Bok. Vi kommer att vara vid er sida under allt detta, - trots allt finns vi här för att använda vår kollektiva visdom från många jordeliv för att vägleda er i ert gudomliga tjänande när ni gör er del för att förflytta hela den här galaxen in i Ljuset.

Idag gav vi en överblick av det som sker på er värld. Stora händelser kommer vilka snabbt förändrar er verklighet. Den här transformationen kommer att ge er glädje och ett välbehövligt svar på era böner om en förändring i hur er värld fungerar. Var vid gott mod, och förbered er för en ny och glädjerik värld! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)Översättare: Inga och Cagga Levander
Welcome to the PAO Light-Circles

Dear Readers,

  We are looking for new translators English-Polish and English-Slovakian, for Sheldan Nidle’s messages. 
 We are a team of translators from all over the world (more than 100 people for 24 languages) that wants to spread messages of Unconditional Love and Spirit Light as far and wide as possible.
Would you like to join us?  Please send an email to one of the Coordinators of this team, 
 and we’ll get back to you. Please understand that we are looking for native speakers (target language) to keep quality standards as high as possible.

      

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure