Followers

Google+ Followers

onsdag 25 maj 2011

24 maj 201110 Kan, 2 Pax, 7 Ik

Selamat Balik! Vi kommer tillbaka! Processen som innebär att omvandla er värld rör sig framåt i sin egen gudomliga takt. Under tiden har de Upphöjda Mästarna för avsikt att ta detta tillfälle till att utveckla det som de gett etiketten "medvetet styre."(conscious governance) Nästa del av er resa i medvetandet kräver att ni utforskar en del nya begrepp om hur era samhällen skall organiseras. Denna nya världsbild skulle gynnas av att titta på hur Inre Jorden och liknande samhällen på ett naturligt sätt åstadkommer ordning i sina liv. Detta inkluderar det vi kallar "de fyra grundläggande Samhällslagarna." Det Gudomliga gav dessa till oss när vi höjde oss från begränsat till fullt medvetande medan vi fortfarande vistades på Vega för cirka sex miljoner år sedan, och dessa lagar har varit en inspiration för oss ända sedan dess. När det närmar sig sin fulla potential får varje mänskligt samhälle ta emot dessa fyra heliga riktlinjer, och tiden har kommit för era Jordbundna samhällen att välsignas på detta sätt. Vi har bett era kusiner i Agartha att utarbeta en heltäckande översikt av dessa fyra lagar och deras jordiska historia, så att ni lättare kan förstå vad de innebär för er.

Galaktiska samhällen tenderar att organisera sig på två nivåer: den första nivån inriktar sig på individen och hennes eller hans omedelbara, lokala samhälle. Den andra nivån är ett intrikat system med högt specialiserade klaner. Individen och det sammanflätade lokala samhället är av största vikt och fungerar som ett stort föräldranätverk och pedagogiskt nätverk, vilket förser varje person med den visdom och utbildning som erfordras för att använda sina förmågor i klan-orienterade livsinsatser. Var och en erkänner sina unika talanger och har tillit till att kunna kommunicera sitt kreativa perspektiv via en flytande process för att lösa klanens och samhällets aktuella problem. Denna typ av självförtroende finns inbyggd i en speciell föräldraskapsprocess så att individen utvecklar en stark känsla av vem den är och hur den bäst kan fullgöra sitt livskontrakt. Hon eller han uppmuntras dagligen att bidra med sin unika talang för det allmännas välfärd, och skapar därmed ett naturligt flöde som blir grunden för en flytande administration. Mer om detta ämne följer senare.
Välsignelser, Ni Kära! Vi kommer idag för att fortsätta vårt samtal med er om det grundläggande i ett medvetet styrelseskick. Det avgörande ordet här är medvetande. Allteftersom vi människor växer i medvetande, blir vi mer medvetna om den andliga aspekten hos det fysiska. Vi ser att allting har sin grund i Ande och lägger märke till sättet på vilket allting är unikt förenat med vartannat. Vi iakttar hur ett speciellt mönster, som fastställs av Himlen, styr det sätt varpå livet fungerar. Denna livets väv är komplicerad, och att begripa dess inre mening verkar till en början vara bortom ens räckhåll. Emellertid ger snart ditt växande medvetande de svar du söker. Denna upplysning kommer från en stor förändring i ditt fysiska Varande, - förändringen som förenar dina kvinnliga och manliga beståndsdelar och gör att du kan se på det fysiska på nya sätt och med lätthet begripa dess mångskiftande förbindelser med Anden. Du kan sedan känna att din andliga essens är ett med det fysiska. Allting blir vid denna punkt möjligt och gudomligt tjänande blir din största glädje!

I detta tillstånd ser du lätt bristerna hos regeringsformen såsom den praktiseras här. Du längtar efter någonting som kan uttrycka det du nu vet. Denna iver upplevs av alla allteftersom upplysningen sprids bland oss. Poängen här är att ökningen i det globala medvetandet nu har uppnått den nivå som behövs för att sådana grundläggande reformer skall vara möjliga! Det är detta som hetsar upp majoriteten av de individer och grupper som vi dagligen har att göra med när det gäller inrättandet av nya styrelseformer. Medvetandet öppnar dörrarna för nya sätt att se på, att föreslå och komma överens om hur man handskas med samhällets problem. Medvetande, liksom upplysning, för med sig överflöd och kreativ glädje till mixen, och frigör möjligheter som tidigare var dolda för er. Så det är nu viktigt att ni använder nya sätt att föra in dessa idéer i er miljö och vi föreslår att ni tittar djupt på varthän denna medvetandeökning leder er. Vägen leder i riktning mot de fyra heliga samhällslagarna, vilka speglar behoven och önskemålen hos ert kommande fulla medvetande.

Faktum är att dessa fyra lagar precis börjar manifesteras på er värld. Vi ser hur ni använder er växande makt för att kräva ett folkorienterat styrelsesätt, och faktiskt, de plötsliga upproren över hela Mellanöstern är en yttre manifestation på dessa ansträngningar. Överallt sätter det allmänna ett stort värde på frihet, och tvingar bort de regimer som brister i att bry sig om ropet från sina medborgare. Till skillnad från folkupproren i Östeuropa under slutet av 1980-talet, är dessa uppror en del av en växande global impuls, som på sikt kommer att föra en mängd nya regeringar till makten. Dessa tillfälliga regenter kommer att offentligt tillkännage de stora reformer, som man nyligen kommit överens om vid en särskild konferens i Europa. Dessa tillkännagivanden innebär att avhjälpa världens skuldberg genom skuldavskrivningar, att inrätta en ny global hårdvaluta och skapa fred på er värld. Detta kommer att toppas av ett fullt avslöjande om att ovanför er ligger en stor flotta med vänligt inställda Varelser.

Det kommande avslöjandet om er rymdfamilj kommer omedelbart att följas av införandet av flera nya kommunikationsteknologier. En av dessa innebär en liten handhållen apparat med direkt, global visuell och verbal tillgång till vem som helst var som helst, utan att använda trådar, kablar eller satelliter. Den kommer att innehålla en bildtelefon och en holografisk dator och kommer att använda noll-punkt-teknologi. Detta innebär att alla kommer att vara i kontakt med en apparat som utstrålar livsförbättrande energi, i motsats till era nuvarande apparater som skadar er livskraft. För att göra resandet enklare, kommer första- kontakt-flottan att göra en apparat för teleportation tillgänglig för er, och flottan kommer att använda sin teknologi för att snabbt flytta er till er destination och tillbaka hem igen. Detta är bara två exempel på många nya typer och tillämpningar av teknologi som skall introduceras för er.

Avslöjandet (disclosure) kommer när nuvarande illuminat-kontrollerade regeringar lagligen har ersatts genom aktioner från våra Jordallierade. Tiden för denna reform är nära. Vi samtalar dagligen med våra kusiner i Agartha liksom med de Upphöjda Mästarna om dessa viktiga frågor, eftersom tiden närmar sig för vårt gemensamma gudomliga ingripande. Detta ingripande bygger på det faktum, att er övergång till fullt medvetande inte längre kan skjutas upp. Det mörka är fortfarande fast beslutet att omvända er till sina slavar, men detta, som vi har sagt många gånger förut, kommer inte att tillåtas av Himlen. Vår flotta kom hit för att slutföra ett uppdrag, och skiftet i medvetandet för Gaia och för er ska nu manifesteras av oss. Detta är en högtidlig försäkran som vi gör. Det onda på den här världen måste avskaffas och det måste göras nu!
Idag har mer avslöjats. Tiden att omvandla den väldigt mörka beskaffenheten hos er värld har kommit. Våra skepp är i position för att förse er med ett välgörande galaktiskt alternativ till de planer som mörkret har för er. Med godkännandet från Himlen är vi nu redo att leda Ljuset till gudomlig seger! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


onsdag 18 maj 2011

10 May 2011May 10, 2011

9 Oc, 8 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi kommer tillbaka! De Uppstigna Mästarna fortsätter att göra sig gällande på er värld! Våra Jordallierade, med sin gudomliga hjälp, iordningställer inför de stora förändringar som kommer inom kort. Vi förbereder vår personal för en rad mer direkta samverkanden med era nya regeringar. Dessa interaktioner omfattar även den formella offentliggörandeprocessen och ett kommande program för tekniköverföringar från oss till er, vilket vi kommer att presentera.

Vi bedömer även vad som är mest angeläget för att stödja Moder Jord och hennes olika ekosystem. Ett antal av hennes livsnät är nu i ett kritiskt skede, och vi har sett till att preliminära hjälpmedel anvisas för att lösa dessa svåra situationer. Exempel på detta är Mexikanska Golfen och Arktis. Er senaste mörka kabals handlingar med oförminskad styrka har påtagligt förvärrat allvaret i situationen inom dessa två områden och det finns andra som är lika känsliga. Vi är redo att göra vår del för att tillfälligt balansera Gaia. Vi lägger också sista handen vid de inledande presentationerna som våra språkrör ska göra för er. Dessa chockerande tillkännagivanden kräver den rätta blandningen av sanning och uppriktighet.

Samtidigt har vi möten med våra Jordallierade för att besluta var de sista medlemmarna av den mörka kabalen ska placeras, och vi har valt ut flera platser där de kan förvaras under rättegångarna, vilka snabbt kommer att följa på deras massarresteringar. Detta görs för att stärka legitimiteten hos de nya caretaker-regeringarna. Ett stort antal kungörelser kommer att utmärka dessa nya förvaltningars första dagar, bland annat avslöjandet om stora, icke rapporterade fonder som skall tjäna som grund för att lösa statliga skulder och för att återställa många viktiga seviceorgan, såsom utbildningen av era barn. Andra fonder ska användas för att modernisera och förbereda dessa regimer för överföringen av deras hemliga teknologier till offentligheten. Dessutom finns det enorma skuldavskrivningsprogram och förfaringssätt för offentlig insyn som ska upprättas. En stor portion ansvar kommer att överlämnas till er. Var redo, Mina Kära, att stödja dessa viktiga förändringar och hjälp era samhällen i deras inriktning mot fullt medvetande.

Vi välsignar er! Vi är de Uppstigna Mästarna! Vi kommer i dag, kära bröder och systrar, för att tala om vissa aspekter hos det nya finansiella system som man ännu inte har berättat om. Först av allt, låt oss se på de så kallade BRIC-nationerna (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina). Våra allierade på Jorden känner till hur viktiga dessa fyra är för en monetär reform och har i hemlighet tilldelat dem en rad viktiga uppgifter. Brasilien är en viktig nation av två orsaker. För det första är det viktigt att området kring Amazon-floden återställs till sin forna, ekologiskt fullt fungerande kapacitet. För det andra behöver Brasilien förse sin stora befolkning med en välmående livsstil. Monetära reformer och skuldavskrivningar ger henne resurser för att utföra båda uppgifterna. Samma sak gäller för Indien och Kina. Här behöver stora andliga arv bevaras och en befolkning på flera miljarder människor behöver flyttas över till ett tillstånd av välstånd. Återigen kommer monetära reformer och skuldavskrivningar att utgöra grunden, på vilken de nya regimerna kan inleda tillvägagångssätten för att ta itu med dessa kolossala utmaningar. En stor andlig renässans kommer att bli det centrala här!

Detta leder oss till Ryssland. Ryssland har hjälpt till med att utforma nya monetära förfaringssätt för Europa. Hennes stora guldreserver och geografiska position (grenslar över både Uralbergen och Kaukasus) ger henne en särskilt viktig roll huvudsakligen som medlare vid införandet av detta nya penningpolitiska program. Vi har arbetat tillsammans med henne genom att placera flera större förvaringsställen för guld och med att skydda dem. Dessutom har vi använt de speciella energierna kring det yttre Kaukasus-området för att skydda resten av vårt globala guldförvar från förstörelse av det mörka. Dessa aktiviteter har möjliggjorts genom en speciell grupp, som vi under tidens gång har uppmuntrat inne i Ryssland. Den här gruppen är avsedd att bilda en speciell övergångsregering med helhjärtat stöd från våra Jordallierade. Ryssland använder sin nya ekonomiska ställning i världen för att hjälpa de andra BRIC länderna att värva andra länder till att anta ett nytt globalt monetärt system.

Bröder och systrar, framstegen mot ett regimskifte fortsätter! Vi övervakar de sista raderna av rättsliga prövningar. Dessa omfattar ett massivt undertecknande för det nya ekonomiska systemet av en majoritet av nationer, vilka är överens om de formella BRIC- ländernas förslag. Slutförandet av dessa dokument sätter igång ett "vaktombyte" inom ett antal nationer. Dessa slutliga juridiska dokument innehåller villkor som gör slut på det långvariga väldet från USA:s affärsvärld och återför Amerika tillbaka till sitt ursprungliga konstitutionella styre. Denna utveckling länkas samman med den sista detaljerade redovisningen av era välståndsfonder. Målet är att få båda processerna att slutföras samtidigt. Då kan vi avsluta det sista steget i våra välfärdsprogram och tillsammans med den Galaktiska Federationen börja göra de nya regeringarna klara för avslöjandet (disclosure). Då blir vår uppgift att helt och fullt informera er om de nästa stegen i er gudomliga vandring till fullt medvetande.

Er vandring till fullt medvetande har varit vår primära uppgift under årtusenden. Alla har vi, på var och ens unika sätt, dagligen befattat oss med mänsklighetens andliga upplysning. Vi har använt förmedlingar från Gaias Andliga Hierarki för att sprida visdomen och insikten om att ni behöver utveckla er medvetenhet. Våra budskap och vår vägledning gör att ni dag för dag blir mer medvetna om vem ni verkligen är. Era framsteg vad gäller medvetandet är en nödvändig förutsättning för det som är planerat härnäst för er av Himlen. I Agartha ligger er slutdestination. Här ska den välutbildade, personliga mentorn som tilldelats dig av den Galaktiska Federationen och Himlen återföra dig till fullt medvetande. Då kommer vi att möta er och välkomna er mitt ibland oss! Vi, samtliga av oss, har ansvar för specifika uppgifter för att upprätthålla Gaia och för att sprida Ljuset över hela skapelsen!

Första- Kontakt- uppdraget har fokuserats på Moder Jord. Vi har speciellt övervakat det ständigt ökande antalet jordbävningar till havs i södra Stilla havet, i Atlanten och i Indiska oceanen. Dessa skalv börjar förändra det traditionella abduktions- och subduktionsmönstret hos kontinentalplattorna i södra Stilla Oceanen, i Centrala Indiska Oceanen, och i mitten av Atlanten. Detta förebådar med säkerhet att stora skalv kommer att inträffa inom kort antingen i närheten av Asien eller i norra Stillahavsområdet. En rad djupa resonanser av en viss typ ekar genom dessa regioner. Vi arbetar tillsammans med flera berörda parter för att förminska det som nu förebådas bli verkligt kolossala skalv och en del massiva långtgående tsunamis. Dessa fenomen är bara Gaias varning om att ni alla behöver vakna upp och bli medvetna om gryningen av en ny era.

Gör det som krävs för att förbereda er och acceptera att ni inte är ensamma! Acceptera att vi finns här och är redo att avslöja ett antal viktiga fakta för er. De Uppstigna Mästarna är i det närmaste redo att förändra er verklighet på ett ögonblick! Denna nya värld handlar om medvetande och om att låta galaxen slutligen välkomna er och ge er en komplimang för ert Nya Jag! Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

17 May 2011

Sheldan Nidle
17 maj 2011


3 Caban, 15 Moan, 7 Ik (17 maj 2011)

Dratzo! Vi är tillbaka! Processen att detronisera den sista mörka kabalen höjer trycket och ökar farten! Vi bevakar noggrant medan de sista detaljerna slutförs. Regimerna med mörk inriktning på er värld samarbetar fortfarande med våra Jordallierade, men vi förväntar oss spektakel och tar inte ögonen ifrån dem för en sekund! Syftet bakom dessa maktöverföringar är att främja uppkomsten av ett verkligt ansvarsfullt och öppet styressätt, att inte låta det mörkas gamla, enväldiga och okänsliga tillvägagångssätt fortsätta. En hel del juridisk manövrering och användning av speciella internationella traditioner inom den allmänna civilrätten krävdes för att uppnå dessa högt ställda mål. Nu ser vi den verkliga maktförflyttningen från Anunnakis tidigare underhuggare gå tillbaka till folket och detta vänder de trender som uppmuntrats av Anunnaki alltsedan förstörelsen av mänsklighetens första Gyllene Tidsålder för ungefär 11.000 år sedan. Vid den tiden inrättade Anunnaki ett system med underhuggare på planeten, vilket de alltsedan dess successivt förbättrat. Detta system öppnades bara upp en smula för Ljuset vid uppkomsten av den amerikanska revolutionen under 1700-talet.
Saint Germain drog fördel av den här öppningen genom att lägga till uttrycket "strävan efter lycka" i ”the American Declaration of Independence” (den Amerikanska Självständighetsförklaringen). Den här frasen fick Saint Germain att senare lägga till ”the Bill of Rights” (Rättighetsförklaringen) till den Amerikanska Konstitutionen. Amerika fick på så sätt rätt fotfäste alltifrån sin tillblivelse. Detta är bara ett litet exempel på vad som har gjorts för att skapa förutsättningar för de dokument som nyligen undertecknades av en majoritet av er världs nationer. Den här uppsättningen handlingar drar igång det som är på gång att följa i dess spår. Vår avsikt är att helt och fullt stödja programmet som fastlagts av de Uppstigna Mästarna. Det är en komplex agenda där övergångsregeringarna bara är det första formella steget mot inrättandet av er stjärnnations galaktiska samhälle. De Uppstigna Mästarna ser era metamorfoser över till Galaktiska Människor som sin främsta uppgift. Ni befinner er på en helig resa som Himlen vill att ni ska slutföra inom kort. I detta syfte har ett unikt scenario satts i rörelse, som nästan är klart, och det är att omintetgöra det som hände på Atlantis för nästan 13.000 år sedan.

Välsignelser! Vi är de Uppstigna Mästarna! Vi kommer för att meddela er om att en stor revolution inom medvetandet sprider sig över er värld. De händelser ni bevittnar i Mellanöstern är en del av ett mycket större uppror mot det mörka. Överallt uppstår små incidenter som utmanar det mörkas allmakt, och fastän de inte rapporteras så mycket är de faktiskt lika betydelsefulla som de mer öppna tecknen på trots mot det mörkas makt som ni dagligen ser bryta ut och förstärkas i Mellanöstern. Vi är alla stolta över er! Dessa utmanande handlingar är en öppen inbjudan till ett ingripande från Himlen och från era kusiner från galaxen och Inre Jorden. De åtgärder som vidtas för er räkning är nu till stor del på grund av ert påvisbara engagemang för frihet. När de papper som undertecknats av många pro-BRIC nationer under de senaste veckorna helt har verkställts, kan ni uppnå er omistliga rätt till denna frihet! Vi har med Himlens hjälp utarbetat en agenda, som uppfyller denna längtan efter frihet och personlig suveränitet.
Vi övervakar just nu processen med regeringsomvandling. Detta innebär mer än återgång till konstitutionellt styre och hög transparens mellan staten och medborgarna. Det handlar om ett enormt medvetandeskifte. Detta innebär att en annan styrelseform som helt avlöser den nuvarande modellen slutligen krävs. Detta är ytterligare ett skäl till behovet av stora mängder konstruktiv samverkan mellan oss alla. Vi har arbetat hårt för att hålla Ljuset flödande, och denna process har nått en punkt, där Himlens formella dispens för oss att ändra själva karaktären hos er verklighet sparkar igång. Detta tillåter en grupp av oss att arbeta med våra heliga organisationer i riktning mot en omdefiniering av ert styre som ligger mer i linje med ett galaktiskt samhälle, närmare bestämt det som praktiserades i Lemurien. I detta får vi hjälp av en särskild grupp från Agartha. Denna arbetsgrupp har kommit fram med en prototyp kallad "medvetet styre" och vi skulle nu vilja beskriva detta mer i detalj för er.
Medvetet styre tar ett galaktiskt samhälle som sin arbetsmodell. För att detta begrepp skall fungera, ges fyra förutsättningar: För det första är ett globalt medvetandeskifte på gång, där Himlen dagligen ökar takten; För det andra, början på en första masskontakt med er sker och avslöjandet är mycket nära förestående. För det tredje; människor har förlorat allt förtroende till förmågan hos det nuvarande styret att lösa världsproblemen. Vilket leder till det fjärde, nämligen att en ny form av styre nu krävs. Med hjälp av det Lemuriska Stora Rådet har vi kommit fram till ett tvådelat förslag. Del ett är helt enkelt att tänja ut begreppet med deltagande styrelsesätt till sina naturliga gränser: Regeringen måste ärligt ta itu med de problem som möter dess medborgare genom att kalla samman offentliga forum, vilka undersöker problemen med det uttryckliga målet att lösa dem kreativt. Nyckeln till denna process ligger i er växande förmåga att lita på ert intuitiva jag. En annan viktig nyckel är den kreativa tillämpningen av "flytande gruppdynamik."
Bruket av flytande gruppdynamik bygger på förmågan att lita på den kollektiva användningen av intuitionen för att minska ner svårigheterna till hanterbara proportioner. Vid denna punkt kan lösningar påpekas av dem vars talanger och kompetens är bäst lämpade för den aktuella frågan. Därefter kan förnuftig och sansad diskussion lösa eventuella ytterligare förvecklingar. Den andra delen av medvetet styre kräver någon form av överinseende från oss medan ni får en del praktisk erfarenhet av processen. Då kan eventuella oförutsedda förvecklingar i systemet jämnas ut. Denna andra aspekt av processen bygger på ett harmoniskt, fritt flöde i samspelet mellan invånarna i Agartha och er. Vårt bidrag under hela den här processen är att betona er naturliga suveränitet och era okränkbara rättigheter och ge er de heliga hjälpmedlen för er återresa till fullt medvetande. Vi är de Uppstigna Mästarna!

Den Galaktiska Federationen samordnar för närvarande det formella inrättandet av en typ av globalt galaktiskt styre och har tagit upp denna fråga med flera kommittéer på hög nivå bestående av våra Jordallierade. Grundplanen är att införa detta begrepp så snart masslandningarna är över. Tills dess, i likhet med de Uppstigna Mästarna, vill vi mycket kortfattat förklara vad vi har i åtanke. När ni stiger i medvetande kan det sätt som era samhällen är organiserade verka mindre tillfredsställande för er, vilket är anledningen till att nya tillvägagångssätt och metoder aktivt utreds av er. Vår avsikt är här att använda era växande medvetandenivåer som en resurs för att föreslå nya organisationssystem. Vårt mål är bara att föreslå hur två enkla steg kan användas för att påbörja er egen speciella version av ett galaktiskt samhälle.
Idag har vi, tillsammans med de Uppstigna Mästarna, börjat beskriva begreppet medvetet styre. Vi ville ge er en försmak och mäta er reaktion. Det här begreppet är ett av många vi vill dela med er. Vi ser fram emot att bli mer specifika så snart vi personligen kan presentera oss för er. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Website: Planetary Activation Organization
Svensk översättning: Inga och Cagga 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
http://www.paoweb.com - ENGLISH
http://sheldannidlefrancais.blogspot.com/ - FRENCH - NEW
http://sheldaninswedish.blogspot.com – SWEDISH – NEW

onsdag 11 maj 2011

May 3, 2011

 
May 3, 2011 

2 Akbal, 1 Moan, 7 Ik

Selamat Jarin! Vi är tillbaka! Det händer mycket! De Uppstigna Mästarna arbetar med att slutföra förberedelserna för välståndsutbetalningarna. Dessa utbetalningar kommer att inledas inom kort. Saint Germain låter just i denna stund sin World Trust lägga sista handen vid redovisningen inför utbetalningen av era välståndspengar. Dessutom befinner sig våra Jordallierade i en maktposition när det gäller flera av de nödvändiga regeringsförändringarna. Det som återstår är att göra rent hus med de kvarvarande förmyndaruppgifterna. När detta är klart kan våra Jordallierade snabbt införa det nya finansiella systemet. Detta nya system baseras på ett lämpligt antal väl valda hårdvalutor och finns redan på plats på ett antal utvalda förvaringsplatser, redo att distribueras globalt. Aktiveringen av det här systemet är beroende av välståndsutbetalningarna och Saint Germain ser för närvarande till att dessa medel frigörs. Dessa medel bildar det lagliga stödet för de olika scenarier som våra Jordallierade har på plats. Vi förväntar oss även att Avslöjandet (Disclosure) ska kungöras av ert nya ledarskap senast i början av den sommar som nu stundar på det norra halvklotet.

De nya regeringarna träder till makten med flera gemensamma mål. Det första är att påbörja en fullständig reformering av regeringssättet. De tidigare mästarna i er värld hängav sig åt korruption, lögner och direkta svek. Motmedlet är att avskaffa de politiska partierna och öppna upp regeringen för allmänheten. Det är här som vi behöver ert aktiva stöd och inte bara läpparnas bekännelse. Vi har för avsikt att be er lära er flytande gruppdynamik och att tillämpa den för denna sak. Att reformera era regeringar kräver ett aktivt förhållande mellan medborgarna och deras företrädare. Detta kan bli första målet i er nya verklighet där alla kan ge ett handtag. Det ger en möjlighet för er som kollektiv att skapa ett mellansteg mellan nuvarande styrelseskick och ett fullt fungerande galaktiskt samhälle. De tider som kommer handlar verkligen om kontakt med era andliga familjer och era rymdfamiljer och en underbar resa till fullt medvetande. Denna process ligger bakom allt det som nu börjar ske omkring er.

Vi, Moder Jords Upphöjda Mästare hälsar er, kära Bröder och Systrar! Vi kommer för att informera er om att nästa korta period i er historia kommer att kännetecknas av distributionen av många olika välståndsfonder. Dessa pengar kommer att ges till vitt skilda speciellt utvalda individer som varit förutseende nog att delta i program som tänkts ut av oss och administrerats av slumpvis utvalda personer inom ett antal hemliga sällskap hängivna Ljuset. Pengarna som betalas ut till dessa utvalda personer och dessa program har ett gudomligt syfte. Dessa pengar ges i första hand för att starta en händelsekedja som skapar oräkneliga organisationer som fokuserar på att föra Himlens heliga budskap till mänskligheten . Ni kommer att återvända till fullt medvetande. Vi har instruerat olika Ljusarbetare om hur man använder dessa medel för att förmedla Himlens önskemål till er. Vår djupaste önskan är att dessa förändringar i er värld ska ske enkelt och snabbt!

Som vi har sagt, har Himlens Gudomliga Vilja påbjudit, att er nuvarande verklighet kollektivt ska ändras till en verklighet som är fullt medveten. Detta innebär att de, som nu "kontrollerar" er måste släppa taget och vi har lagt fast metoder för att åstadkomma detta. Vi har fått nödvändig dispens från Jordens himmelska tribunal att använda våra förmågor till att flytta bort dessa mörka från makten. Detta ska göras så snart som de medel, som nu kontrolleras av vår broder Saint Germain, är förberedda och kan släppas av honom. För länge sedan var vi alla överens om att den tid faktiskt skulle komma då Ljusets Tidsålder åter skulle inträda på Jorden. Denna tid är nu! Vi är därför beredda att göra allt som är nödvändigt för er framgång! Vi har instruerat många Ljusarbetare i dessa frågor. Det är nu dags för många av dessa Ljusarbetare att avslöja vad vi har berättat för dem. Vi har förbundit oss för Ljusets seger! Denna triumf är här! Vi står med våra allierade i Ljuset och välkomnar dem alla i glädje!

Vi i den Galaktiska Federationen har dessutom tagit på oss Himlens heliga påbud! Jordens Uppstigna Mästare ägnar sig helt åt er återgång till fullt medvetande. Vår flotta har arbetat med dessa fantastiska Själar ända sedan vi först kom hit för över två årtionden sedan. Det nuvarande scenariot för kontakt utformades ursprungligen av dem och antogs omedelbart av oss. Vi har varit i kontakt med era regeringar i en eller annan form sedan slutet av 1940-talet. Dessa talrika utbyten var tills helt nyligen till stor del av ceremoniell karaktär och ganska improduktiva. Nu har vi deras fulla uppmärksamhet. De lyssnar noga och är snabba med att officiellt uttala sig om det vi erbjuder dem. Vår avsikt är att följa era Uppstigna Mästares utmärkta ledning, och i detta sammanhang erbjuder våra Lierade och Ambassadörer ett sätt att införa regeringsförändringar och en ny politisk verklighet. Vi förväntar oss att denna nya situation ska manifesteras snabbt! Tiden för er ödesbestämda frihet har kommit!

Som ni ser sker mycket för att skapa en ny värld åt er. Vi förväntar oss att ni deltar i denna process. Många av er har tagit del av våra budskap under en tid, och vi önskar en tjänst från er. Använd er kunskap tillsammans med era medfödda och inlärda förmågor till att göra era samhällen medvetna om det som sker omkring dem. Gå samman och bilda grupper. Det kan vara en, två, eller flera. Använd likasinnade ibland er för att skapa program som får dessa ämnen att bli uppmärksammade i ert samhälle. Här kan ”samhälle” innebära en stad, eller till och med ett mycket större område. Hur som helst, var kreativ. Börja helt enkelt med att utföra en tjänst för samhället, och använd sedan detta som en utgångspunkt för den information ni vill att era samhällsmedlemmar ska få, var kreativ. En konstnärlig presentation eller en kort video kan vara mycket effektivt. Nyckeln ligger i att uttrycka er glädje!

Den senaste tidens framsteg mot omvandling, ni kära, har kommit till en punkt där det krävs att ni går samman och hjälper varandra. Var och en av er har viss kunskap om hur ni ska förvandlas till galaktiska människor. Dela med er om detta med varandra. Skapa en miljö som främjar att öppet och fritt tala om dessa frågor. Det är en sak att höra den här informationen komma ur en TV-apparat, och en helt annan att höra den med Kärlek och omsorg från någon man känner. Det finns inget som ersätter den personliga kontakten, att få höra det från en vän eller granne. Vi har för avsikt att fylla denna heliga övergång till fullt medvetande med en ”touch” av det Gudomliga! Det här arbetet är en helig uppgift. Det är något som inleddes för närmare tretton tusen år sedan och vi gör nu vad som behövs för att föra Himlen tillbaka till er alla. Vi är era Upphöjda Mästare!

Idag har vi förklarat för er, hur nära ni är er länge efterlängtade seger! De Uppstigna Mästarna (som Greven Saint Germain, Hilarion, och Paul the Venetian) håller på att slutföra heliga uppdrag som ska säkerställa er frihet och ert välstånd. Det är dags att fira, och det är nödvändigt för er att inta en helt ny nivå av personligt och kollektivt ansvar. Ni Kära, var medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må DetBli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)


Website: Planetary Activation Organization

Svensk översättning: Inga och Cagga 


Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

måndag 2 maj 2011

april 19, 2011

April 19, 2011

1 Muluk, 7 Kankin, 7 Ik

Selamat Gajun! Vi återvänder! Mycket har hänt sedan vi senast talade med er. Som det nu mycket tydligt visar sig rör sig världen allt djupare in i förändring på alla nivåer. Ni vet alla vad som hänt i Japan. Den här dramatiska händelsen är resultatet av energier både från Moder Natur och från det mörka. I mars i år började Moder Natur processen att höja upp den försvunna kontinenten Lemurien från Stilla havets botten. Det första steget var den nyligen inträffade kraftiga jordbävningen utanför norra Japans kust. Ett annat syfte med den här jordbävningen är att förändra energierna som omger den japanska övärlden. Detta är en förberedelse för att området kring Japan ska höjas upp, vilket skapar en helt ny yttre kontur för den japanska ögruppen. Detta mål kommer så småningom att leda till ytterligare skalv söder om Japan. Alla dessa geofysiska händelser hänger också samman med förändringen av Jordens magnetiska avvikelse och hennes övergripande yttre omformning. Trots att skalvet i Japan påbörjades av Moder Jord, förvärrades eller skapades efterskalven genom anordningar tillhörande den mörka kabalen.

Sedan slutet av 1990-talet har vi arbetat med våra allierade på Jorden för att få ett slut på de olika formerna av mörk inblandning inom många aspekter av Moder Jords och er egen uppstigningsprocess. Vi är fullt medvetna om att genomförandet av det ökade innehåll som tilldelats oss har visat sig ta en orimligt lång tid fram till resultat som är synliga för er, och att frustrationerna löper för högtryck bland dem av er, som längtar efter att se början på en ny era för er vackra planet. Vi delar er oro, och ökar dagligen trycket på våra Jordallierade för att slutföra överföringarna av regeringsmakten och bemyndiga frisläppandet av de sedan länge utlovade välståndsfonderna. Möten mellan oss fokuserar i allt högre grad på hur brådskande situationen är och vi är redo att vidta vissa åtgärder för att driva igenom dessa viktiga åtgärder, men naturligtvis kan vi inte avslöja detaljer om dessa åtgärder för er just nu.

Vi har ofta nämnt för er att det finns ett ”cut off date”, ett senaste datum, då ledningen för Jordens sociala förändringar överförs från våra Jordallierade till oss. Vi vill undvika denna ”i sista minuten-utväg” och följaktligen uppmanat våra Jordallierade att sluta "släpa fötterna efter sig"! Den tidplan som de föredrar är inte längre relevant och överensstämmer inte med den som anges i Himlens dekret. Det är Himlens tidsplan som nu måste vara ledande. Många saker på många nivåer sätts nu på sin spets. Moder Jord behöver ert stöd när hon går vidare med sina förändringar. Era fysiska och andliga förändringar på många nivåer skriker också efter mer avancerade metoder av helande hjälp än de som finns tillgängliga för er i dagsläget. Vi försäkrar er, att vi arbetar hårt med våra allierade på Jorden för att neutralisera det mörkas förmågor att blanda sig i och blockera. Inom alla frågor som berör detta ”första- kontakt”-uppdrag till Jorden styrs vi av Himlens Hierarkier. Vi är medvetna om att många av er ifrågasätter det faktum att saker och ting verkar ta så lång tid medan så många lider. Var medvetna om att även vi delar er vilja att lösa alla de problem som ni och Moder Jord står inför, men det är viktigt att komma ihåg att det finns ett större ramverk här. Detta gäller det primära målet för just den här speciella Skapelsen: att försona det mörka med Ljuset. Det som händer på Planeten Jorden är inte bara ännu en ny kamp mellan dessa gamla motståndare (Ljuset och mörkret), utan målet är att sammanföra dessa motsatta krafter till en enhet för att skapa ett Större Ljus. Detta Större Ljus ska bli den huvudsakliga drivkraften vid genomförandet av den andra hälften av denna specifika Skapelses gudomliga plan.

Idag talade vi om den utveckling som äger rum på er värld. Jorden förändras och dessa förändringar är ålagda att ytterligare accelerera under de kommande månaderna. Det är viktigt för er att vara förberedda inför detta och använda era kunskaper om det som sker till att vara en källa till stabilitet och trygghet för ert samhälle. Stora förändringar är nästan över er nu! Ni Kära, var i era Hjärtans Hjärta medvetna om att Himlens outtömliga Förråd och eviga Överflöd verkligen är Era! Så Må Det Bli! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Var Ett och Var i Glädje! på Sirius´ språk.)

Svensk översättning: Inga och Cagga Galactic Federation by SHELDAN NIDLE
www.galacticchannelings.com - All languages stated above

Sheldan Nidle

Sheldan Nidle

OUR FAMILY OF THE STARS

GALACTIC CHANNELINGS

despertando.me - other channels

SaLuSa by Mike Quinsey

SaLuSa by Mike Quinsey
Svenska

MATTHEW WARD

MATTHEW WARD
in Svenska

GREG GILLES

GREG GILLES
i Svenska

BLOSSOM GOODCHILD

BLOSSOM GOODCHILD
i Svenska

AND YOU AND I

Montague Keen

Montague Keen
Svenska

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO

CONV. WITH SALUSA by L. TYCO
i Svenska

JOHN SMALLMAN

JOHN SMALLMAN
i Svenska

WANDERER OF THE SKIES

WANDERER OF THE SKIES
i Svenska

Dear Reader

We are looking for volunteers wishing to post at these blogs, if possible with some previous experience. Please contact curadora64@gmail.com

World Wide Petition

World Wide Petition
Disclosure